Yıl 2017, Cilt 18 , Sayı 2, Sayfalar 33 - 44 2017-06-23

Evaluation of Secondary School English Teaching Program according to the Remarks of Teachers with Context, Input, Process and Product (CIPP) Model
Ortaokul İngilizce Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Bağlam, Girdi, Süreç Ve Ürün (CIPP) Modeli İle Değerlendirilmesi

Seda AKTI ASLAN [1] , Eyüp İZCİ [2]


Importance of foreign language teaching is increasing around the globe day by day. This also develops in a similar way in Turkey. Along with following many different ways and methods in foreign language teaching in the world, importance of foreign language teaching is increasing in Turkey and there are studies being conducted on this matter. In this study, evaluation of secondary school English Teaching Program according to the remarks of teachers with CIPP (Context, Input, Process and Product) model is targeted. Descriptive model was used since an existing situation is tried to be revealed. Population of the study consists of 60 English teachers performing their duties in five different educational areas in the Elazığ province center. In order to determine if there is a significant difference according to context, input, process and product aspects of the program according to teachers` professional experience variable, firstly homogeneity test of variance was conducted. As a result of the conducted variance analysis, according to the teachers` professional experiences, of significance was determined in context aspect. In other aspects, such difference was not encountered.

Yabancı dil öğretiminin önemi dünyada giderek artmaktadır. Bu durum Türkiye’de de benzer bir şekilde gelişmektedir. Yabancı dil öğretiminde dünyada birçok farklı yöntem ve metod izlenmekle birlikte, Türkiye'de de yabancı dil öğretiminin önemi artmakta ve bu doğrultuda çalışmalar yapılmaktadır. Bu araştırmada ortaokul İngilizce Öğretim Programının öğretmen görüşlerine göre CIPP (Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün) modeli kullanılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada var olan bir durum ortaya konmaya çalışıldığından betimsel model kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Elazığ il merkezinde bulunan ortaokullarda görev yapan İngilizce öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Elazığ il merkezindeki beş farklı eğitim bölgesinde görev yapan 60 İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin görüşleri bağlam, girdi, süreç ve ürün boyutlarında aritmetik ortalamalar verilerek açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin mesleki deneyim değişkenine göre programın bağlam, girdi, süreç ve ürün boyutlarına doğrultusunda anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için öncelikle varyansların homojenlik testi yapılmıştır. Yapılan varyans analizi sonucunda öğretmenlerin mesleki deneyimlerine göre bağlam boyutunda anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Diğer boyutlarda böyle bir farklılığa rastlanmamıştır. Öğretmenlerin mezun oldukları programa göre yapılan t-testi sonucunda ise İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği bölümlerinden mezun olan öğretmenlerin programa yönelik görüşlerini bu değişkenin büyük oranda etkilemediği görülmüştür.

 • Bağçeci, B. (2004). Ortaöğretim kurumlarında İngilizce öğretimine ilişkin öğrenci tutumları (Gaziantep İli Örneği). XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.
 • Bayyurt, Y. (2012). 4+ 4+ 4 eğitim sisteminde erken yaşta yabancı dil eğitimi. Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.(12-13 Kasım 2012).
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, O. E., Karadeniz, S., ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayın Dağıtım. Cihan, T., ve Gürlen, E. (2013). İlköğretim 5. sınıf İngilizce dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 131-146.
 • Çelebi, O. (2006). Türkiye’de anadili eğitimi ve yabancı dil öğretimi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(21), 285-307.
 • Çelen, İ., and Vural, R. A. (2009). Drama in education and teaching English: A research on the fourth grade elementary students. Elementary Education Online, 8(2), 425-438.
 • Demirbilek, M., ve Yücel, Z. (2011). İngilizce öğretmenlerinin bilgisayarın yabancı dil öğretim ve öğreniminde kullanımı hakkındaki görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 217-246.
 • Demirel, Ö. (2005). Avrupa konseyi dil projesi ve Türkiye uygulaması. MEB Dergisi, 33 (167), 71–82.
 • Engin, A. O. (2006). Yabancı dil (İngilizce) öğretiminde öğrenci başarısını etkileyen değişkenler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2), 287-310.
 • Er, K. O. (2006). İlköğretim 4. ve 5. sınıf İngilizce öğretim programlarının değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(2), 1-25.
 • Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme. Anı Yayıncılık.
 • Ertürk, H., ve Üstündağ, T. (2007). İngilizce öğretiminde konuşma becerisinin kazandırılmasında yazılı-görsel öğretim materyalinin erişiye etkisi. Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 136, 27-40.
 • Genç, A. (2002). İlk ve ortaöğretim okullarında yabancı dil ders kitabı seçimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22), 74-81.
 • Gömleksiz, M. N., ve Özkaya, Ö. M. (2012). Yabancı diller yüksekokulu öğrencilerinin İngilizce konuşma dersinin etkililiğine ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 7(2), 495-513.
 • Haznedar, B. (2010). Türkiye’de yabancı dil eğitimi: Reformlar, yönelimler ve öğretmenlerimiz. In International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey.
 • Işık, A. (2008). Yabancı dil eğitimimizdeki yanlışlar nereden kaynaklanıyor?. Journal of Language and Linguistic Studies, 4(2), 15-26.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karataş, H. (2007). Yıldız Teknik Üniversitesi modern diller bölümü İngilizce II dersi öğretim programının öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre bağlam, girdi, süreç ve ürün (CIPP) modeli ile değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Lopriore, L. (2002). The teaching of EFL in the Italian context: Issues and implications. CAUCE, Revista de Filología y su Didáctica, 25, 203-223.
 • Moon, J., and Nikolov, M. (2000). Research into teaching English to young learners. Pécs: Pécs University Press.
 • Orbeyi, S., ve Güven, B. (2008). Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programının değerlendirme öğesine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1), 133-147.
 • Özdemir (2012). Türkiye’de İngilizce öğretiminin ve İngilizce öğretmeni yetiştirmenin tarihi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Mersin.
 • Payam, M. M. (2013). Ankara polis koleji öğrencilerinin algılarına göre İngilizce konuşma becerisi sorunları. Turkish Journal of Police Studies/Polis Bilimleri Dergisi, 15(2), 135-153.
 • Şad, S.N. ve Arıbaş, S. (2008). İngilizce öğretmenlerinin çoklu zeka kuramına dayalı materyal ve etkinlik kullanma düzeyleri (Malatya örneği). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 169-187.
 • Şad, S.N. (2010). Theory–Practice Dichotomy: Prospective Teachers' Evaluations about Teaching English to Young Learners. The Journal of Language and Linguistic Studies, 6(2), 22-53.
 • Şad, S. N. (2015). Do Prospective Classroom Teachers Perceive Themselves as Effective and Willing to Teach Young Learners English?. Educational Sciences: Theory & Practice, 5, 1257-1269.
 • Ünal, S., Coştu, B., ve Karataş, F. Ö. (2004). Türkiye’de Fen bilimleri eğitimi alanındaki çalışmalar genel bir bakış. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 183-202.
 • Tosun, C. (2012). Yurdumuzda yabancı dil öğretme ve öğrenme sürecinde başarısızlığın nedeni yöntem mi? Türkiye’de yabancı dil eğitiminde eğilim ne olmalı?. 1.Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı Bildirileri, 12-13 Kasım 2012. Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Seda AKTI ASLAN

Yazar: Eyüp İZCİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Haziran 2017

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd323402, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {33 - 44}, doi = {10.17679/inuefd.323402}, title = {Ortaokul İngilizce Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Bağlam, Girdi, Süreç Ve Ürün (CIPP) Modeli İle Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {AKTI ASLAN, Seda and İZCİ, Eyüp} }
APA AKTI ASLAN, S , İZCİ, E . (2017). Ortaokul İngilizce Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Bağlam, Girdi, Süreç Ve Ürün (CIPP) Modeli İle Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 33-44 . DOI: 10.17679/inuefd.323402
MLA AKTI ASLAN, S , İZCİ, E . "Ortaokul İngilizce Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Bağlam, Girdi, Süreç Ve Ürün (CIPP) Modeli İle Değerlendirilmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 33-44 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/28844/323402>
Chicago AKTI ASLAN, S , İZCİ, E . "Ortaokul İngilizce Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Bağlam, Girdi, Süreç Ve Ürün (CIPP) Modeli İle Değerlendirilmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 33-44
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul İngilizce Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Bağlam, Girdi, Süreç Ve Ürün (CIPP) Modeli İle Değerlendirilmesi AU - Seda AKTI ASLAN , Eyüp İZCİ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17679/inuefd.323402 DO - 10.17679/inuefd.323402 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 44 VL - 18 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.323402 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.323402 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ortaokul İngilizce Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Bağlam, Girdi, Süreç Ve Ürün (CIPP) Modeli İle Değerlendirilmesi %A Seda AKTI ASLAN , Eyüp İZCİ %T Ortaokul İngilizce Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Bağlam, Girdi, Süreç Ve Ürün (CIPP) Modeli İle Değerlendirilmesi %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 18 %N 2 %R doi: 10.17679/inuefd.323402 %U 10.17679/inuefd.323402
ISNAD AKTI ASLAN, Seda , İZCİ, Eyüp . "Ortaokul İngilizce Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Bağlam, Girdi, Süreç Ve Ürün (CIPP) Modeli İle Değerlendirilmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 2 (Haziran 2017): 33-44 . https://doi.org/10.17679/inuefd.323402
AMA AKTI ASLAN S , İZCİ E . Ortaokul İngilizce Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Bağlam, Girdi, Süreç Ve Ürün (CIPP) Modeli İle Değerlendirilmesi. inuefd. 2017; 18(2): 33-44.
Vancouver AKTI ASLAN S , İZCİ E . Ortaokul İngilizce Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Bağlam, Girdi, Süreç Ve Ürün (CIPP) Modeli İle Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(2): 44-33.