Yıl 2017, Cilt 18 , Sayı 3, Sayfalar 103 - 117 2017-12-31

Okul Müdürlerinin Öğretmenlere Güvenini Belirleme Ölçeği- Öğretmen Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
The Reliability and Validity Study of Determining School Principals’ Trust in Teachers Scale – Teacher Form

Suzan CANLI [1] , Hasan DEMİRTAŞ [2] , Niyazi ÖZER [3]


Bu araştırmada, okul müdürlerinin öğretmenlere güvenini öğretmenlerin algılarına dayalı olarak belirleyen geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu ölçeğin açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve test-tekrar test korelasyonu için üç farklı çalışma grubu üzerinde çalışılmıştır. Ölçeğin açımlayıcı faktör analizi için çalışma grubu 264, doğrulayıcı faktör analizi için çalışma grubu 242 ve test-tekrar test korelasyonu için çalışma grubu 28 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada geçerlik çalışmaları kapsamında kapsam ve yapı geçerliği incelemesi yapılmıştır. Kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla okul müdürleri ve öğretmenlerle görüşmeler yapılmış, alan yazın incelenmiş, ölçme aracında yer alan ifadeler uzmanların ve öğretmenlerin görüşüne sunulmuştur. Yapı geçerliliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Güvenirlik çalışması için ise iç tutarlılıkta Cronbach Alpha kaysayısı ve madde-toplam korelasyonları, zamana karşı iç tutarlılıkta test-tekrar test korelasyonu kullanılmıştır. Araştırmada ölçeğin toplam 18 maddeden oluşan dört faktörlü bir yapıda olduğu görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen değerler, ölçek için model-veri uyumunun kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermiştir.  Ölçeğin güvenirlik çalışmaları kapsamında yapılan analizler sonucunda, Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı yeterlik boyutu için “.916”, itimat edilirlik boyutu için “.861”, açıklık boyutu için “.793” ve yardımseverlik boyutu için “.755” olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin test-tekrar test güvenirlik Pearson Momentler Çarpım Korelasyon katsayısı öğretmene güven ölçeğinin yeterlik boyutu için “.870”, itimat edilirlik boyutu için “.848”, açıklık boyutu için “.918” ve yardımseverlik boyutu için “.806” olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonuçları,  ölçeğin okul müdürlerinin öğretmenlere güvenini öğretmenlerin algılarına dayalı olarak ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir

The purpose of this study is to develop a valid and reliable scale that identifies school principlestrust in teachers based on the perceptions of teachers.  The study was conducted on three separate study groups for the purposes of performing the exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and test-retest correlation of the scale.  The study group for the exploratory factor analysis consisted of 264 teachers, while the confirmatory factor analysis consisted of 242 teachers and the study group for test-retest correlation consisted of 28 teachers.   As part of the validity studies, a content and structural validity assessments were performed.  In order to ensure content validity, interviews were held with school principals and teachers; the literature was reviewed and the statements included in the assessment tool were submitted for the opinion of experts and teachers.   Exploratory and confirmatory factor analyses were performed for ensuring structural validity.  As part of the reliability studies, Cronbach Alpha reliability and item-total correlations were used for ensuring internal consistency, while the test-retest correlation for ensuring internal consistency over time.  It was established that the scale had a four factor structure consisting of a total of 18 items.  The values obtained from confirmatory factor analysis suggested that the model-data congruence was at an acceptable level for the scale.   As a result of the analyses conducted as part of the scale reliability studies, the Cronbach Alpha internal consistency coefficient was calculated as .916for the competence dimension, as .861for the trustworthiness dimension, as .793for the openness dimension and as .755for the helpfulness dimension.    The test-retest reliability (Pearson correlation) coefficient of the scale was calculated as .870for the competence dimension, as .848for the trustworthiness dimension, as .918for the openness dimension and as .806for the helpfulness dimension. The findings obtained as a result of the validity and reliability studies suggest that the scale  developed can be used as a valid and reliable assessment tool in evaluating school principalstrust in teachers based on teachersperceptions.

 • Asunakutlu, T. (2002). Örgütsel güvenin oluşturulmasına ilişkin unsurlar ve bir değerlendirme. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 1-13.
 • Azodi, D. S. (2006). Principal leadership, trust, and teacher efficacy. Unpublished doctoral thesis, Sam Houston State University.
 • Başak, S. (2010). Genelleşmiş güven ve toplumsal cinsiyet. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 27(1), 53-71.
 • Battle, A. (2007). Trust and leadership. Unpublished doctoral thesis, Arizona State University.
 • Bauer, N. T. and Green, G. S. (1996). Development of leader-member exchange: A longitudinal test. Academy of Management Journal, 39(6), 1538-1567.
 • Bromiley, P. and Cummings, L. L. (1996). The organizational trust inventory (OTI), In R. M., Kramer and T. R., Tyler (Eds), Trust in Organizations Frontiers Of Theory And Research, (pp. 302-319).Sage Publications, USA.
 • Brower, H. H., Lester, S. W., Korsgaard, M. A. and Dineen, B. R. (2008). A closer look at trust between managers and subordinates: Understanding the effects of both trusting and being trusted on subordinate outcomes. Journal of Management, 1-38.
 • Bryk, A. S. and Schneider, B. (2003). Trust in schools: A core resource for school reform. Educational Leadership, 60(6), 40-44.
 • Butler, J. K. (1991). Toward understanding and measuring conditions of trust: Evolution of a conditions of trust inventory. Journal of Management, 17(3), 643–663.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (17. Baskı). Ankara: Pegem.
 • Colquitt, J. A., Scott, B. A. and Lepine, J. A. (2007). Trust, trustworthiness, and trust propensity: A meta-analytic test of their unique relationships with risk taking and job performance. Journal of Applied Psychology, 92 (4), 909–927.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LİSREL uygulamaları. (2. Baskı). Ankara: Pegem.
 • Deloff, D. L. (2015). Power and trust in the implementation of multiple mandates a case study of a small-city New York school district. Unpublished doctoral thesis, Seton Hall University.
 • Demircan, N. ve Ceylan, A. (2003). Örgütsel güven kavramı: Nedenleri ve sonuçları. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi 10(2), 139-150.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using spss. (3rd edition). London: Sage.
 • Forsyth, P. B., Barnes, L. L. B. and Adams, C. M. (2006). Trust effectiveness patterns in schools. Journal of Educational Administration, 44(2), 122 – 141.
 • Gomez, C. and Rosen, B. (2001). The leader-member exchange as a link between managerial trust and employee empowerment. Group & Organization Management, 26 (1), 53-69.
 • Hennessy, C. L. (2012). The component of trust as administrators’ and teachers’ roles change during implementation of response to intervention. Unpublished doctoral thesis, Northcentral University.
 • Hoy, W.K. and Tschannen-Moran, M. ( 2007). The conceptualization and measurement of faculty trust in schools: The Omnibus T-scale. . In W. Hoy & M. Dipaola (Eds.), Essential Ideas for the Reform of American Schools, (pp. 87-114). Information Age Publishing, Charlotte, North Carolina.
 • Huff, L. and Kelley, L. (2003). Levels of organizational trust in individualist versus collectivist societies: A seven-nation study. Organization Science, 14(1), 81-90.
 • İslamoğlu, G., Birsel, M. ve Börü, D. (2007). Kurum içinde güven: Yöneticiye, iş arkadaşlarına ve kuruma yönelik güven ölçümü (Alan araştırması ve sonuçları). İstanbul: İnkılap Kitepevi.
 • Kalemci Tüzün, İ. (2007). Güven, Örgütsel Güven ve Örgütsel Güven Modelleri. Karamanoglu Mehmetbey İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,13, 93-118.
 • Kartal, S. E. (2010). Genel liseler ile mesleki ve teknik liselerdeki öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerinin karşılaştırılması (Elazığ ili örneği). Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Knoll, D. L. and Gill, H. (2011). Antecedents of trust in supervisors, subordinates, and peers, Journal of Managerial Psychology, 26(4), 313 – 330.
 • Lau, D. C., Liu, J. and Fu, P. P. (2007). Feeling trusted by business leaders in China: Antecedents and the mediating role of value congruence. Asia Pacific Journal of Management, 24, 321–340.
 • Lewicki, R. J., McAllister, D. J. and Bies, R. J. (1998). Trust and distrust: New relationships and realities, Academy of Management Review. 23(3), 438-458.
 • Louis, K. S. (2007). Trust and improvement in schools. Journal of Educational Change, 8(1), 1-24.
 • Mayer, R. C. , Davis, J. H. and Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. The Academy of Management Review, 20(3), 709-734.
 • McAllister, D. J. (1995). Affect-and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations. Academy of Manangement Journal, 38(1),24-59.
 • Mishra, K. A. (1996). Organizational responses to crisis: The centrality of trust, In R. M., Kramer and T., Tyler (Eds), Trust in Organizations, (pp. 261-287). Newbury Park, CA: Sage.
 • Özer,N., Demirtaş, H., Üstüner, M. ve Cömert, M. (2006). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel güven algıları. Ege Eğitim Dergisi, 7(1), 103–124.
 • Polatoğlu, A. (1988). Türk kamu örgütlerinde ast ve üst arasında iletişim. Amme İdaresi Dergisi, 21(2), 85–98.
 • Rotter, J. B. (1967). A new scale for the measurement of interpersonal trust. Journal of Personality, 35(4), 651-665.
 • Sağlam Arı, G. ve Güneri Tosunoğlu, N. (2011). Geleceğin yöneticileri astlarına güvende hangi özelliklere öncelik veriyor? Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi, 18 (2), 85-103.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. and Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), s. 23-74.
 • Schrepfer-Tarter, A. (2013). An Exploratory Study of the Academic Optimism of Principals. Unpublished Master Thesis, The Ohio State University.
 • Sevinç, Y. S. (2013). İlköğretim okulu yöneticilerinin iletişim yeterliliklerine ilişkin öğretmen görüşleri ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki (Uşak ili örneği).Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Usak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Straiter, K. L. (2005). The effects of supervisors’ trust of subordinates and their organization on job satisfaction and organizational commitment. International Journal of Leadership Studies, 1(1), 86-101.
 • Tamer, İ. (2012). Kurumlarda bireylerarası güven: Eğitim kurumlarında bir araştırma. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(21), 337-352.
 • Tschannen-Moran, M. and Gareis, C.R. (2004). Principals’ sense of efficacy and trust. Paper to be presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, 12-16 April, San Diego, CA.
 • Tschannen-Moran, M. and Hoy, W. (1998). Trust in schools: a conceptual and empirical analysis. Journal of Educational Administration, 36(4), 334-352.
 • Tschannen-Moran, M. and Hoy, W. K. (2000). A multidisciplinary analysis of the nature, meaning, and measurement of trust. Review of educational research,70(4), 547-593.
 • Turan, S. (1998, October 29-November 1). Measuring organizational climate and organizational commitment in the Turkish educational context. Paper presented at the University Council for Educational Administration's Annual Meeting, St. Louis, Missouri, USA.
 • Yılmaz, E. (2005). Okullarda örgütsel güven ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik Çalışması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 567- 580.
 • Werbel, J. D. and Henriques, P. L. (2009). Different views of trust and relational leadership: Supervisor and subordinate perspectives. Journal of Managerial Psychology, 24(8), 780 – 796.
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Suzan CANLI
Kurum: Altınşehir Ortaokulu
Ülke: Turkey


Yazar: Hasan DEMİRTAŞ
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Niyazi ÖZER
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd310770, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {103 - 117}, doi = {10.17679/inuefd.310770}, title = {Okul Müdürlerinin Öğretmenlere Güvenini Belirleme Ölçeği- Öğretmen Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {CANLI, Suzan and DEMİRTAŞ, Hasan and ÖZER, Niyazi} }
APA CANLI, S , DEMİRTAŞ, H , ÖZER, N . (2017). Okul Müdürlerinin Öğretmenlere Güvenini Belirleme Ölçeği- Öğretmen Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (3) , 103-117 . DOI: 10.17679/inuefd.310770
MLA CANLI, S , DEMİRTAŞ, H , ÖZER, N . "Okul Müdürlerinin Öğretmenlere Güvenini Belirleme Ölçeği- Öğretmen Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 103-117 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/31071/310770>
Chicago CANLI, S , DEMİRTAŞ, H , ÖZER, N . "Okul Müdürlerinin Öğretmenlere Güvenini Belirleme Ölçeği- Öğretmen Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 103-117
RIS TY - JOUR T1 - Okul Müdürlerinin Öğretmenlere Güvenini Belirleme Ölçeği- Öğretmen Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması AU - Suzan CANLI , Hasan DEMİRTAŞ , Niyazi ÖZER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17679/inuefd.310770 DO - 10.17679/inuefd.310770 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 117 VL - 18 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.310770 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.310770 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Okul Müdürlerinin Öğretmenlere Güvenini Belirleme Ölçeği- Öğretmen Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Suzan CANLI , Hasan DEMİRTAŞ , Niyazi ÖZER %T Okul Müdürlerinin Öğretmenlere Güvenini Belirleme Ölçeği- Öğretmen Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 18 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.310770 %U 10.17679/inuefd.310770
ISNAD CANLI, Suzan , DEMİRTAŞ, Hasan , ÖZER, Niyazi . "Okul Müdürlerinin Öğretmenlere Güvenini Belirleme Ölçeği- Öğretmen Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 3 (Aralık 2017): 103-117 . https://doi.org/10.17679/inuefd.310770
AMA CANLI S , DEMİRTAŞ H , ÖZER N . Okul Müdürlerinin Öğretmenlere Güvenini Belirleme Ölçeği- Öğretmen Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. inuefd. 2017; 18(3): 103-117.
Vancouver CANLI S , DEMİRTAŞ H , ÖZER N . Okul Müdürlerinin Öğretmenlere Güvenini Belirleme Ölçeği- Öğretmen Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(3): 117-103.