Yıl 2017, Cilt 18 , Sayı 3, Sayfalar 175 - 188 2017-12-31

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çoklu Zekâ Alanlarının Girişimci Özellikleri Yordama Durumu
Multiple Intelligence as a Predictor of the Entrepreneurial Characteristics of Prospective Science Teachers

İsa DEVECİ [1] , Furkan AYDIN [2]


Son yıllarda öğretmen eğitiminde en dikkat çeken kavramlardan biri de girişimciliktir. Öğretmen eğitiminde girişimcilik konusunda yürütülen araştırmaların öğretim alanı açısından en fazla fen bilimleri eğitiminde yürütülmüş olması dikkat çekmektedir. Bu anlamda fen bilimleri öğretmen adaylarının girişimci özelliklerini yordaması muhtemel değişkenlerin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu değişkenlerden birinin de çoklu zekâ alanları olduğu varsayılmaktadır. Bu araştırmanın amacı fen bilimleri öğretmen adaylarının çoklu zekâ alanlarının girişimci özellikleri yordama durumunu belirlemektir. Araştırma ilişkisel tarama modeline göre tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak “Eğitimciler için Çoklu Zekâ Alanları Envanteri” ve “Öğretmen Adaylarına Yönelik Girişimcilik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde aşamalı çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda görsel zekâ alanının fen bilimleri öğretmen adaylarının girişimci özelliklerini yordama noktasında en fazla katkı sağlayan bağımsız değişken olduğu saptanmış, bunu mantıksal zekâ, bedensel zekâ, içsel zekâ, sözel zekâ ve sosyal zekânın alanları takip etmiştir. Bunun yanında müziksel zekâ ve doğacı zekâ alanlarının girişimci özellikleri yordama noktasında anlamlı bir katkı sağlamadığı belirlenmiştir. Bu sonuçlara bağlı olarak 2017 yılı fen bilimleri dersi öğretim programında vurgulanan yaratıcılık, eleştirel düşünme, yenilikçi düşünme vb. yaşam ve mühendislik becerilerinin girişimci özellikleri yordama durumu incelenebilir.

In recent years, one of the most notable concepts in teacher education has been entrepreneurship. Research on entrepreneurship in teacher education is carried out mostly in science education as a teaching field. Therefore, it can be said that the variables affecting the entrepreneurial characteristics of prospective science teachers should be determined. It is assumed that one of these variables is multiple intelligence. The purpose of this research is to determine the predictability of multiple intelligence areas on the entrepreneurial characteristics of prospective science teachers. The research was designed according to the correlational survey model. "Multiple Intelligence Fields for Educators" and "Entrepreneurship Scale for Teacher Candidates" were used as data collection tools. The analysis of the data utilized a stepwise multiple regression analysis. As a result of the research, it was determined that the visual intelligence field is important predictor variable the entrepreneurial characteristics of prospective science teachers, followed by logical intelligence, kinesthetic intelligence, intrapersonal intelligence, verbal intelligence and social intelligence. However, the musical intelligence and naturalistic intelligence fields are not a statistically significant predictor variable on the entrepreneurial characteristics of the prospective science teachers. Empirical research can be conducted to examine the effects of the visual intelligence based instructional processes on entrepreneurial characteristics.

 • Bacanak, A. (2013). Teachers' views about science and technology lesson effects on the development of students' entrepreneurship skills. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(1), 622-629.
 • Bolaji, O. A. (2012). Intergrating enterpreneurship education into science education: Science teachers perspectives. Journal of Science, Technology, Mathematics and Education, 8(3), 181-187.
 • Bozkurt, Ö. Ç. (2011). Dünyada ve Türkiye’de girişimcilik eğitimi: Başarılı girişimciler ve öğretim üyelerinden öneriler. Ankara: Detay yayıncılık. Brislin, R., Worthley, R. & Macnab, B. (2006). Cultural intelligence understanding behaviors that serve people’s goals. Group and Organization Management, 31(1), 40-55.
 • Bulut, İ., Sünkür, M.Ö., Oral, B., & İlhan, M. (2012). 8. sınıf öğrencilerinin geometrik düşünme düzeyleri ile zekâ alanları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(41), 161-173.
 • Demir, R., & Aybek, B. (2012). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ve çoklu zekâ alanlarının incelenmesi. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 2(4), 28-40.
 • Demirel, E. T., & Tikici, M. (2010). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin beyin baskınlık analizi ile değerlendirilmesi: İnönü Üniversitesi İİ BF İşletme bölümü Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 221-253.
 • Demirel, E.T., Düşükcan, M., & Ölmez, M. (2011). Çoklu zekâ alanlarının girişimcilik davranışına etkisi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 97-105. Deveci, I. (2016b). Perceptions and competence of Turkish Pre-service Science Teachers with regard to entrepreneurship. Australian Journal of Teacher Education, 41(5), 153-170.
 • Deveci, İ. (2016a). Fen bilimleri öğretim programıyla (5-8) bütünleştirilmiş girişimcilik eğitimi modüllerinin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Uludag Universitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Deveci, İ., & Çepni, S. (2015). Öğretmen adaylarına yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 12(2), 92-112.
 • Dilci, T., & Babacan, T. (2011). Sınıf Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Okuma Stratejileri ile Çoklu Zeka Alanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 47-64.
 • Earley, P.C., & Mosakowski, E. (2004). Cultural intelligence. Harvard business review, 82(10), 139-146.
 • Ebadi, M., & Tabe, H. (2015). The study of relationship between bodily-kinesthetic intelligence and entrepreneurship of sports managers in Azarbayejan. International Journal of Sport Studies, 5(2), 220-224.
 • European Commission, (2011). Entrepreneurship education: enabling teachers as a critical success factor. A report on Teacher Education and Training to prepare teachers for the challenge of entrepreneurship education. Final Report, Entrepreneurship Unit, Bruxelles.
 • European Commission, (2014). Entrepreneurship education: A guide for educators. Entrepreneurship 2020 Unit Directorate-General for Enterprise and Industry, European Commission, 1049 Brussels.
 • European Commission. (2015). Science education for responsible citizenship. Report to the european commission of the expert group on science education. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • European Commission, (2016). Entrepreneurship education at school in Europe. Eurydice Report. EACEA/Eurydice, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Ferguson, George. A. and Takane, Yoshio. (1989) Statistical analysis in psychology and education, USA: Me Graw Hill Book.
 • Gardner, H. (1983). Frames of Mind. NewYork: Basic BooksInc.
 • Gardner, H. (1987). The theory of multiple intelligences. Annals of Dyslexia, 37(1), 19-35.
 • Gardner,H., & Hatch, T. (1989). Multiple intelligences go to school: Educational implications of the theory of multiple intelligences. Educational Researcher, 18(8), 4-9.
 • George, D. and Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference, 4th edition, Boston: Allyn & Bacon.
 • Goldstein, W. M. ve Hogarth, R. M. (1997). Judgment and decision research: Some Historical Context. (ss.64-65). Cambridge: Cambridge university press.
 • Gray, H. J., & Viens, J. (1994). The theory of multiple intelligences: understanding cognitive diversity in school. National Forum, 74(1), 22-25.
 • Kahyaoğlu, M. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin zekâ alanları ile çevreye yönelik tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi types. Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, 46(2), 159-178.
 • Keiser Collegiate System (2003, June). Keiser Collegiate System. Faculty Development Newsletter, 3(6), 13-15.
 • Khatoon, N. (2013). The impact of emotional intelligence on the growth of entrepreneurship. International Journal of Business Management and Research, 3(3), 1-8.
 • Kiremitci, O., & Canpolat, A. M. (2014). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin çoklu zekâ alanlarının üstbilişsel farkındalık ve problem çözme becerilerini belirlemedeki rolü. Spor Bilimleri Dergisi, 25(3), 118-126.
 • Koehler, J. L (2013). Entrepreneurial teaching in creating third spaces for experiential learning: A case study of two science teachers in low-income settings. For The Degree of Doctor of Philosophy in Curriculum and Instruction In The Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois.
 • Korkmaz, Ö., & Mahiroğlu, A. (2007). Beyin, bellek ve öğrenme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 93-104.
 • Malekian, F., & Maleki, Z. (2012). A survey on relation between the amount of multiple intelligences (Gardner) and entrepreneurship sense among university students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 51, 891-896.
 • Mathiyazhagan, T., & Nandan, D. (2010). Survey research method. Media Mimansa, 4(1), 34-45.
 • MEB, (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Nazari, R. (2012). The relationship of spatial intelligences with entrepreneurship of Isfahan sports club directors. International Journal of Sport Studies, 2(9), 449-454.
 • Nelson, K., & Nicholson-Nelson, K. (1998). Developing students’ multiple intelligences (grades K–8). New York: Scholastic.
 • Nieuwenhuizen, C. & Groenwald, D. (2004). Entrepreneurship training and education needs as determined by the brain preference profiles of successful, established entrepreneurs. In the Internationalising Entrepreneurship Education and Training Conference, July 2004. (IntEnt2004), Naples.
 • Othman, A. K., Rahman, B. A., & Abdul, M. K. B. (2012, November). The Influence of Multiple Intelligences on Entrepreneurial Orientation. Asean Entrepreneurship Conference 2012, 5-6 November, 498-507.
 • Saban, A. (2001). Çoklu zeka teorisi ve eğitim. Ankara. Nobel Yayınevi.
 • Salem, A. A. M. S. (2013). The impact of multiple intelligences-based instruction on developing speaking skills of the pre-service teachers of English. English Language Teaching, 6(9), 53-66.
 • Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development. Cambridge. MA: Harvard University Press.
 • Sıvacı, S.Y. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının yansıtıcı düşünme becerileri ile zekâ alan profilleri arasındaki ilişki. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 254-271.
 • Sünkür, M. Ö., İlhan, M., & Kılıç, M. A. (2012). Yedinci sınıf öğrencilerinin cebirsel düşünme düzeyleri ile zekâ alanları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 183-200.
 • Tabachnick, B., Fidell, L. (2001). Using Multivariate Statistics. USA :Pearson Education Company.
 • Ugwu, A. I., La’ah, E., & Olotu, A. (2013). Entrepreneurship; performance indicator for innovative/skill acquisition: imperative to science and technology education (STE). World Conference on Science and Technology Education, 29 September - 3 October, Sarawak, Borneo, Malaysia.
 • Visser, B. A., Ashton, M. C., & Vernon, P. A. (2006). Beyond g: Putting multiple intelligences theory to the test. Intelligence, 34(5), 487-502.
 • Yenilmez, K., & Çalışkan, S. (2011). İlköğretim öğrencilerinin çoklu zekâ alanları ile yaratıcı düşünme düzeyleri arasındaki ilişki. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 48-63.
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: İsa DEVECİ
Ülke: Turkey


Yazar: Furkan AYDIN
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd335888, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {175 - 188}, doi = {10.17679/inuefd.335888}, title = {Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çoklu Zekâ Alanlarının Girişimci Özellikleri Yordama Durumu}, key = {cite}, author = {DEVECİ, İsa and AYDIN, Furkan} }
APA DEVECİ, İ , AYDIN, F . (2017). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çoklu Zekâ Alanlarının Girişimci Özellikleri Yordama Durumu. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (3) , 175-188 . DOI: 10.17679/inuefd.335888
MLA DEVECİ, İ , AYDIN, F . "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çoklu Zekâ Alanlarının Girişimci Özellikleri Yordama Durumu". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 175-188 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/31071/335888>
Chicago DEVECİ, İ , AYDIN, F . "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çoklu Zekâ Alanlarının Girişimci Özellikleri Yordama Durumu". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 175-188
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çoklu Zekâ Alanlarının Girişimci Özellikleri Yordama Durumu AU - İsa DEVECİ , Furkan AYDIN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17679/inuefd.335888 DO - 10.17679/inuefd.335888 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 188 VL - 18 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.335888 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.335888 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çoklu Zekâ Alanlarının Girişimci Özellikleri Yordama Durumu %A İsa DEVECİ , Furkan AYDIN %T Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çoklu Zekâ Alanlarının Girişimci Özellikleri Yordama Durumu %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 18 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.335888 %U 10.17679/inuefd.335888
ISNAD DEVECİ, İsa , AYDIN, Furkan . "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çoklu Zekâ Alanlarının Girişimci Özellikleri Yordama Durumu". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 3 (Aralık 2017): 175-188 . https://doi.org/10.17679/inuefd.335888
AMA DEVECİ İ , AYDIN F . Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çoklu Zekâ Alanlarının Girişimci Özellikleri Yordama Durumu. inuefd. 2017; 18(3): 175-188.
Vancouver DEVECİ İ , AYDIN F . Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çoklu Zekâ Alanlarının Girişimci Özellikleri Yordama Durumu. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(3): 188-175.