Yıl 2017, Cilt 18 , Sayı 3, Sayfalar 363 - 376 2017-12-31

Eş zamanlı Öğrenme Ortamlarında Karşılaşılan Teknik Sorunların Öğretici ve Öğrenen Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
A Research on Determining the Effect of Technical Problems in Simultaneous Learning Environments on Teachers and Learners

İlyas AKKUŞ [1] , Sami ACAR [2]


Eş zamanlı öğrenme ortamları olarak uzaktan eğitimde sanal sınıf ortamı kullanılmaktadır. Günümüzde geliştirilmiş birçok profesyonel sürümü olmasına rağmen eş zamanlı öğrenme ortamı olarak kullanılan sistemlerde yaşanılan bazı teknik sorunların öğrenen ve öğretici üzerinde bazı etkilerinin oluştuğu görülmektedir. Bu çalışmada eş zamanlı öğrenme ortamlarında karşılaşılan teknik sorunların ne olduğu ve bu sorunların öğretici ve öğrenen üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması olarak yürütülmüştür. Çalışmada veriler 3 farklı örneklem düzeyinde toplanmıştır. İnönü Üniversitesi uzaktan eğitim platformunda çalışan teknik bölümden sorumlu 2 uzman personel, lisans düzeyinde uzaktan eğitim ortamında bazı dersleri alan 10 öğrenen ve bu derslerin eğitimini veren 3 öğretici ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veriler toplanmıştır. Burada kurumdan alınan veriler daha çok öğretici ve öğrenene yansıyan teknik sorunlardan oluşmaktadır. Araştırmanın verileri içerik analizi ile çözümlenmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular sonucunda bazı alt temalara ulaşılmıştır. Bunlardan “sistemin verimli olmaması, bağlantı problemi, sunucu yanıt süresi” vb. alt temalar; öğrenen, öğretici ve kurumsal ana temaları altında yorumlanmıştır. Sonuç olarak hem öğretici hem de öğrenenlerin karşılaştıkları teknik sorunların çoğunlukla sistemdeki ses, internet erişimi, bağlantı hızı ve ders içerikleri üzerine olduğu görülmüştür. Bu sorunların ortaya çıkışının kurumsal boyutta ele alınıp, öğrenen ve öğretici önerileri de göz önünde bulundurularak düzeltilmesinin teknik sorunları azaltacağı düşünülmektedir.

Simultaneous learning environments use virtual classroom environment in distance education. Although there are many professional versions developed today, it is considered that some technical problems in the systems used as a synchronous learning environment have some effects on learners and instructors. In this study, it is aimed to find out the technical problems encountered in the simultaneous learning environments and to reveal the effects of these problems on the instructor and learners. The study was conducted as a case study from qualitative research patterns. In the study, data were collected at 3 different sampling levels. 2 specialist personnel in charge of the technical department working on the distance education platform of Inonu University, semi-structured interview form with 10 learners who have learned some lessons in the distance education environment at undergraduate level and 3 teachers who have trained in these courses were collected. Here, the data received from the institution consist mainly of technical problems reflecting the instructor and the student. The data of the study were analyzed by content analysis. As a result of the analysis, some sub-themes were reached. Sub-themes such that "system not efficient, connection problem, server response time" etc. have interpreted under learning, teaching and institutional main themes. As a result, it has been seen that the technical problems faced by both the instructor and the learners are mostly on the system voice, internet access, connection speed and course contents. It is considered that the fix of these technical problems should be addressed at the institutional level and the problems to be corrected by taking the learning and teaching suggestions into consideration.

 • Aljabre, A. (2012). An exploration of distance learning in Saudi Arabian universities: Current practices and future possibilities. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 9(2), 21-28.
 • Balta, Y., ve Türel, Y. K. (2013). Çevrimiçi uzaktan eğitimde kullanılan farklı ölçme değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin bir inceleme. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(3), 37-45.
 • Bilgiç, H. G., ve Tüzün, H. (2015). Yükseköğretim kurumları web tabanlı uzaktan eğitim programlarında yaşanan sorunlar. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(3).
 • Çepni, S. (2005). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (2. basım) Trabzon: Üçyol Yayınevi.
 • Driscoll, M. (1999). Web-based training in the workplace. Adult Learning, 10(4), 21-25.
 • Gökmen, Ö. F., Duman, İ., ve Horzum, M. B. (2016). Uzaktan eğitimde kuramlar, değişimler ve yeni yönelimler. In: AUAd.
 • Günüç, S., Odabaşı, H. F., ve Kuzu, A. (2012). Yaşam Boyu Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler. University of Gaziantep Journal of Social Sciences, 11(2).
 • Hara, N., ve Kling, R. (2000). Student distress in a web-based distance education course. Information, Communication & Society, 3(4), 557-579.
 • Ilgaz, H. (2014). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Eşzamanlı Öğrenme Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama,13(7), 187.
 • İşman, A. (2011). Uzaktan eğitim: Ankara: Pegem Akademi.
 • Kılıç, S., Horzum, M. B., ve Çakıroğlu, Ü. (2016). Çevrimiçi Eş zamanlı Öğrenme Ortamlarında Öğrencilerin Öğretimsel, Sosyal ve Bilişsel Buradalık Algılarının Belirlenmesi, 1. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(2), 350.
 • Moore, M. G., ve Kearsley, G. (2011). Distance education: A systems view of online learning: Cengage Learning.
 • Odabaş, H. (2004). İnternet tabanlı uzaktan öğrenim modelinin bilgi hizmetlerine yönelik yükseköğretim programlarında kullanımı. Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu: Saga of Librarianship International Symposium, Ankara (Turkey), 21-24 October 2004.
 • Özçelik, E., ve Yıldırım, S. (2002). Web-Destekli Öğrenme Ortamlarında Bilişsel Araçların Kullanımı: Bir Durum Çalışması. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Uluslararası Açıktan ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, 23-25.
 • Park, J.-H., ve Choi, H. J. (2009). Factors influencing adult learners' decision to drop out or persist in online learning. Journal of Educational Technology & Society, 12(4).
 • Rasheed, F. (2007). Factors impeding implementation of web-based distance learning. AACE Journal, 15(3), 315-338.
 • Şimşek, H., ve Yıldırım, A. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Volery, T., ve Lord, D. (2000). Critical success factors in online education. International journal of educational management, 14(5), 216-223.
 • Vonderwell, S., Liang, X., ve Alderman, K. (2007). Asynchronous discussions and assessment in online learning. Journal of Research on Technology in Education, 39(3), 309-328.
 • Yazıcı, A., Altaş, I., ve Demiray, U. (2001). Distance education on the net: A model for developing countries. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 2(2), 24-35.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayinevi.
 • Yıldırım, D., Çınar, H. T. M., Akıncı, A., Kalaycı, E., Bilgiç, H. G., ve Yüksel, Y. (2011). Uzaktan Eğitimde Kullanılan Eşzamanlı Sanal Sınıf Araçlarının Karşılaştırılması. Akademik Bilişim Konferansı.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: design and methods, Applied social research methods series. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. Afacan, Y., & Erbug, C.(2009). An interdisciplinary heuristic evaluation method for universal building design. Journal of Applied Ergonomics, 40, 731-744.
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0002-0932-4787
Yazar: İlyas AKKUŞ
Ülke: Turkey


Yazar: Sami ACAR
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd340479, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {363 - 376}, doi = {10.17679/inuefd.340479}, title = {Eş zamanlı Öğrenme Ortamlarında Karşılaşılan Teknik Sorunların Öğretici ve Öğrenen Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {AKKUŞ, İlyas and ACAR, Sami} }
APA AKKUŞ, İ , ACAR, S . (2017). Eş zamanlı Öğrenme Ortamlarında Karşılaşılan Teknik Sorunların Öğretici ve Öğrenen Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (3) , 363-376 . DOI: 10.17679/inuefd.340479
MLA AKKUŞ, İ , ACAR, S . "Eş zamanlı Öğrenme Ortamlarında Karşılaşılan Teknik Sorunların Öğretici ve Öğrenen Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 363-376 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/31071/340479>
Chicago AKKUŞ, İ , ACAR, S . "Eş zamanlı Öğrenme Ortamlarında Karşılaşılan Teknik Sorunların Öğretici ve Öğrenen Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 363-376
RIS TY - JOUR T1 - Eş zamanlı Öğrenme Ortamlarında Karşılaşılan Teknik Sorunların Öğretici ve Öğrenen Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma AU - İlyas AKKUŞ , Sami ACAR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17679/inuefd.340479 DO - 10.17679/inuefd.340479 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 363 EP - 376 VL - 18 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.340479 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.340479 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Eş zamanlı Öğrenme Ortamlarında Karşılaşılan Teknik Sorunların Öğretici ve Öğrenen Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma %A İlyas AKKUŞ , Sami ACAR %T Eş zamanlı Öğrenme Ortamlarında Karşılaşılan Teknik Sorunların Öğretici ve Öğrenen Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 18 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.340479 %U 10.17679/inuefd.340479
ISNAD AKKUŞ, İlyas , ACAR, Sami . "Eş zamanlı Öğrenme Ortamlarında Karşılaşılan Teknik Sorunların Öğretici ve Öğrenen Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 3 (Aralık 2017): 363-376 . https://doi.org/10.17679/inuefd.340479
AMA AKKUŞ İ , ACAR S . Eş zamanlı Öğrenme Ortamlarında Karşılaşılan Teknik Sorunların Öğretici ve Öğrenen Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. inuefd. 2017; 18(3): 363-376.
Vancouver AKKUŞ İ , ACAR S . Eş zamanlı Öğrenme Ortamlarında Karşılaşılan Teknik Sorunların Öğretici ve Öğrenen Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(3): 376-363.