Yıl 2017, Cilt 18 , Sayı 3, Sayfalar 281 - 296 2017-12-31

Academicians’ Opinions about Academic Incentive Allowance
Akademisyenlerin Akademik Teşvik Ödeneğine İlişkin Görüşleri

Muhammed TURHAN [1] , Yusuf Celal EROL [2]


Academic incentive allowance is a new practice began to be paid to academic staff working at the universities since 2016. In this study, it was aimed to examine the opinions of scholars about academic incentive allowance by content analysis method and 50 faculty members consulted. Most of the academicians who participated in the study (38) stated that they found the academic incentive allowance beneficial, but 8 are not useful, 3 find partial useful and 1 has no knowledge. Academic incentive allowance was found to be beneficial because it encourages academicians to scientific work, rewards and motivates the producing academicians, funds academicians financially, increases the number of academic publications, and diversifies academicians' publications. However, academics have pointed out that the application of academic incentive can cause the fall in the quality of academic studies and ethical dilemmas can be experienced. Moreover, in the study, opinions and suggestions about the academic incentive allowance scoring system were taken from the academicians. Academicians want the quality of academic incentives not to be ignored and to increase the supervision in the application of academic incentives.

Akademik teşvik ödeneği 2016 yılından itibaren üniversitede görev yapan akademik personele ödenmeye başlandığı için yeni bir uygulamadır. Bu çalışmada da, akademisyenlerin akademik teşvik ödeneğine ilişkin görüşlerinin içerik analizi yöntemiyle incelenmesi amaçlanmış ve 50 öğretim personelinin görüşüne başvurulmuştur. Çalışmaya katılan akademisyenlerin büyük bir kısmı akademik teşvik ödeneğini yararlı bulduklarını; 8’i yararlı bulmadıklarını, 3’ü de kısmen yararlı bulduklarını, 1’i ise bilgisinin olmadığını ifade etmiştir. Akademisyenleri bilimsel çalışmaya yönelttiği, üreten akademisyenin ödüllendirdiği ve motive ettiği, akademisyenleri maddi olarak desteklediği, akademik yayınların sayısını arttırdığı ve akademisyenlerin yayınlarında çeşitlilik sağladığı için akademik teşvik ödeneği yararlı bulunmuştur. Ancak akademisyenler akademik teşvik uygulamasının akademik çalışmaların niteliğinde düşmelere sebep olabileceğine ve etik açıdan sıkıntılar yaşanabileceğine dikkat çekmişlerdir. Ayrıca, çalışmada akademisyenlerin akademik teşvik ödeneği puanlama sistemine ilişkin görüşleri ve öneriler alınmıştır. Akademisyenler, akademik teşvik uygulamasında niteliğin göz ardı edilmemesini ve denetimin arttırılmasını istemektedirler.

 

 • Ak, M. Z. ve Gülmez, A. (2006). Türkiye’nin Uluslararası Yayın Performansının Analizi, Akademik İncelemeler Dergisi, 1(1), ss. 22-49.
 • Alparslan, A. M. (2014). Öğretim Elemanlarının İşlerinden Tatmin, Üniversitelerinden Memnun Ve Gönüllü Olmalarındaki Öncüller: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Bir Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), ss. 82-101.
 • Anıl, D., Ertuna, L. ve Uysal, İ. (2015). Türkiye’deki Araştırma Görevlilerinin Mesleki Sorunlarının İkili Karşılaştırma Yoluyla Ölçeklenmesi, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 6(2), ss. 279-292.
 • Argon, T. (2010). Akademisyenlerin Performans Değerlendirme, Motivasyon ve Örgütsel Adalet İle İlgili Görüşlerine İlişkin Nitel Bir Çalışma, International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), ss. 133-180.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Camgöz, S. M. ve Alperten, N. (2006). 360 Derece Performans Değerlendirme ve Geri Bildirim: Bir Üniversite Mediko-Sosyal Merkezi Birim Amirlerinin Yönetsel Yetkinliklerinin Değerlendirilmesi Üzerine Pilot Uygulama Örneği, Yönetim ve Ekonomi, 13(2), ss. 191-210.
 • Çakmak, N. ve Ocaklı, E. (2006). Performans Değerlendirmesi Gerekli Midir? Neden?, UNAK, 6, ss. 212-230.
 • Çiçek Sağlam, A. (2011). Akademik Personelin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Tükenmişlik Düzeyleri İle İlişkisi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), ss. 407-420.
 • Erarslan, İ. (2015). Üniversitelerin Uluslararası Görünürlüğü: Akademik Performans ve Üniversite Marka Değeri İlişkisi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), ss. 37-47.
 • Esen, M. ve Esen, D. (2015). Öğretim Üyelerinin Performans Değerlendirme Sistemine Yönelik Tutumlarının Araştırılması, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(1), ss. 52-67.
 • Kalaycı, N. (2009). Yüksek Öğretim Kurumlarında Akademisyenlerin Öğretim Performansını Değerlendirme Sürecinde Kullanılan Yöntemler, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 15(4), ss. 625-656.
 • Kaptanoğlu, D. ve Özok, A. F. (2006). Akademik Performans Değerlendirmesi İçin Bir Bulanık Model, İTÜ Dergisi, 5(1), ss. 193-204.
 • Karasoy, H. A. (2014). Türk Kamu Yönetiminde Performans Yönetimine Bir Bakış, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(22), ss. 257-274.
 • Kutlar, A. ve Kartal, M. (2004). Cumhuriyet Üniversitesinin Verimlilik Analizi: Fakülteler Düzeyinde Veri Zarflama Yöntemiyle Bir Uygulama, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2), ss. 49-79.
 • Miles, M., B. & Huberman, A., M. (2016). Qualitative Data Analysis: An Expended Sourcebook, 2. Edition, (Çev. Ed. S. Akbaba Altun ve A. Ersoy). Ankara. (Eserin aslının yayın tarihi, 1994).
 • Murat, G. ve Çevik, E. İ. (2008). İç Paydaş Olarak Akademik Personel Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Örneği, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4(8), ss. 1-18.
 • Özcan, D. ve Çakır, H. (2016). Üniversite-Toplum, Devlet, Piyasa/Sermaye İlişkileri Bağlamında Üniversite Özerkliği, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 6(1), ss. 31-40. Özer, Y. E. (2011). Girişimci Üniversite Modeli ve Türkiye, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(2), ss. 85-100.
 • Saban, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Olduğu Zihinsel İmgeler, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), ss. 281-326.
 • Saydan, R. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarından Kalite Beklentileri: Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Örneği, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), ss. 1-17.
 • Tok, M. ve Gönülal, N. (2016). Akademik Yazma Sürecine İlişkin Bir İhtiyaç Analizi, Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Dergisi: Kuram ve Uygulama, 1(1), ss. 142-161.
 • Tonbul, Y. (2008). Öğretim Üyelerinin Performansının Değerlendirilmesine İlişkin Öğretim Üyesi ve Öğrenci Görüşleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 56(56), ss. 633-662.
 • Tuzcu, M. A. (2016). Ankara Üniversitesi TÖMER'de Çalışan Akademik ve İdari Personelin İş Tatmin Düzeyinin ve İş Tatmin Düzeyine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 71(1), ss. 161-197.
 • Ulutürk, S. (2015). Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımından Hareketle Üniversitelerde Performans Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, 20(4), ss. 395-414.
 • Yalçın Balçık, P., Yenilmez, K. ve Şahin, S. P. (2016). Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde Bireysel Performans Değerlendirme Süreci, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(1), ss. 87-99.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 9. baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, H. ve Kesik, A. (2010). Yükseköğretimde Yönetsel Yapı ve Mali Konular: Türkiye’de Yükseköğretimde Yönetsel Etkinliği Artırmaya Yönelik Bir Model Önerisi, Maliye Dergisi, 158(1), ss. 124-163.
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: Doçent Doktor
Yazar: Muhammed TURHAN
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: Araştırma Görevlisi
Yazar: Yusuf Celal EROL
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd341708, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {281 - 296}, doi = {10.17679/inuefd.341708}, title = {Akademisyenlerin Akademik Teşvik Ödeneğine İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {TURHAN, Muhammed and EROL, Yusuf} }
APA TURHAN, M , EROL, Y . (2017). Akademisyenlerin Akademik Teşvik Ödeneğine İlişkin Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (3) , 281-296 . DOI: 10.17679/inuefd.341708
MLA TURHAN, M , EROL, Y . "Akademisyenlerin Akademik Teşvik Ödeneğine İlişkin Görüşleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 281-296 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/31071/341708>
Chicago TURHAN, M , EROL, Y . "Akademisyenlerin Akademik Teşvik Ödeneğine İlişkin Görüşleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 281-296
RIS TY - JOUR T1 - Akademisyenlerin Akademik Teşvik Ödeneğine İlişkin Görüşleri AU - Muhammed TURHAN , Yusuf Celal EROL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17679/inuefd.341708 DO - 10.17679/inuefd.341708 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 281 EP - 296 VL - 18 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.341708 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.341708 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Akademisyenlerin Akademik Teşvik Ödeneğine İlişkin Görüşleri %A Muhammed TURHAN , Yusuf Celal EROL %T Akademisyenlerin Akademik Teşvik Ödeneğine İlişkin Görüşleri %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 18 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.341708 %U 10.17679/inuefd.341708
ISNAD TURHAN, Muhammed , EROL, Yusuf . "Akademisyenlerin Akademik Teşvik Ödeneğine İlişkin Görüşleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 3 (Aralık 2017): 281-296 . https://doi.org/10.17679/inuefd.341708
AMA TURHAN M , EROL Y . Akademisyenlerin Akademik Teşvik Ödeneğine İlişkin Görüşleri. inuefd. 2017; 18(3): 281-296.
Vancouver TURHAN M , EROL Y . Akademisyenlerin Akademik Teşvik Ödeneğine İlişkin Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(3): 296-281.