Yıl 2017, Cilt 18 , Sayı 3, Sayfalar 334 - 348 2017-12-31

Okulöncesi Öğretmenlerinin Uyguladıkları Aile Katılım Stratejileri
Family Participation Strategies of Preschool Teachers

Necmi GÖKYER [1]


Bu araştırmanın amacı, okulöncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin aile katılım stratejilerinin düzeyini belirlemektir. Araştırmada betimsel yöntem tarama modeli  kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Elazığ il merkezinde 23 okulda görev yapan 230, Bingöl il merkezlerinde  8 okulda görev yapan 80 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma örnekleminin seçiminde uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Uygun örnekleme yönteminde kolay ulaşılabilen katılımcılar araştırmanın örnekleminde yer alır. Elazığ ilinden 159, Bingöl ilinden de 75 ölçme aracı değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada kullanılan “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uyguladıkları Aile Katılım Stratejilerini Belirleme Ölçeği (AKSBÖ)” Keleş ve Dikici Sığırtmaç (2016) tarafından geliştirilmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin uyguladıkları aile katılım stratejilerinin düzeyini belirlemek amacıyla ölçekte 30 madde bulunmaktadır. Yapılan birinci açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçekten 5 madde çıkarılmış ve ölçek 25 maddeye inmiştir. Çalışma sonucunda, okul öncesi öğretmenlerinin; öğretmen destekli aile iletişimi, okul yönetimi-ev ziyaretleri alt boyutları ve ölçeğin tamamında yer alan aile katılım stratejilerini sık sık düzeyinde; Öğretmen-aile bilgilendirme alt boyutundaki aile katılım stratejilerini ara sıra düzeyinde ve aile eğitimi alt boyutundaki aile katılım stratejilerini ise, nadiren düzeyinde kullandıkları belirlenmiştir.

 

The purpose of this research is to determine the family participation strategies of teachers who work in preschool education institutions. Descriptive method scanning study was used. The universe of the study consists of 230 teachers from 23 schools in Elazığ province center and 80 teachers from 8 schools in Bingöl province center in the academic year of 2016-2017. In the provinces, it is thought that the number of preschool schools is small and the number of teachers working in these schools is low, and all the schools have been reached without using sampling method. 159 measurement tools from Elazığ and 75 measurement tools from Bingöl province were taken into consideration. The scale of "The Scale for Determining Family Participation Strategies Implemented by Preschool Teachers (AKSBÖ)” used in the research was developed by Keleş and Dikici Sığırtmaç (2016). It has been determined that pre-school teachers apply the subscales of teacher-supported family communication and school management-home visits and family participation strategies in the whole scale in the level of often; the family participation strategies in the sub-dimension of teacher-family information in the level of occasionally and family participation strategies in the sub-dimension of family education in the level of rarely.

 • Akbaba, S., Samancı, O. (2004). İlköğretimde Veli-Öğretmen Görüşmelerinin Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 12. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, 2: 1431- 1442.
 • Arabacı, N. (2003). Okul öncesi eğitim kurumlarında sınıf içi etkinliklere katılan ve katılmayan annelerin okul öncesi eğitim hakkındaki bilgilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Arabacı, N., Aksoy, A., B. (2005). Okul Öncesi Eğitime Katılım Programının Annelerin Bilgi Düzey¬lerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29: 18-26.
 • Aral, N., Kandır, A. ve Can Y.M. (2002). Okul Öncesi Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Prog¬ramı. ( 2. Baskı), İstanbul: YA-PA Yayınları.
 • Aydoğan, Y. (2017). Okul Öncesi Eğitim Programlarında Aile Katılımı. T. Güler Yıldız, Ed.). Anne Baba Eğitimi (4. Baskı) içinde (100-136). Ankara: Pegem Akademi. ISBN 978-605-364-081-3. DOI 10.14527/9786053640813.
 • Bayraktar, V., Güven, G. ve Temel, Z. F. (2016). Okul Öncesi Kurumlarda Görev Yapan Öğretmenlerin Aile Katılım Çalışmalarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (2), 755-770.
 • Beaty, J.J. (2000). Skills for Preschool to Teachers. New Jersey Columbus :Merrill an Imprint of Prentice Hall Upper Saddle River.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (4.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Catron, C. and Allen, J. (2003). “Partnerships with Parents” Early Chıldhood Curriculum A Cre¬ative Play Model. New Jersey Colombus :Merrill Prentice Hall Upper Saddle River.
 • Chavkin, N (1993). Families and Schools in a Pluralistic Society. Albany, NY. State University of New York Press.
 • Coleman, M., Churchill, S. (1997), Challenges to Family Involvement, Childhood Education,73 (3): 144-148 .
 • Eğmez K. (2008). Okul öncesi Eğitim Kurumlarında Ailenin Eğitime Katılımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Eliason, C., Jenkins, L. (2003). A Practical Guide to Early Childhood Curriculum, Upper Saddle River, New Jersey: Merrill Prentice Hall.
 • Epstein L. (2002). School, Family and Community Partnership: Caring For The Children We Sha¬re. California: Corwin Pres.
 • Epstein, J. L. (2005). Links in professional development chain: Preservice and inservice education for effective programs of school, family, and community partnerships. The New Educator, 1(2), 125-141.
 • Erdoğan, Ç. & Demirkasımoğlu, N. (2010). “Ailelerin Eğitim Sürecine Katılımına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16 (3), 399-431.
 • Erkan, S. (2010). Aile ve Aile Eğitimi ile İlgili Temel Kavramlar. Z.Fulya Temel (Ed.) Aile Eğitimi ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılımı Çalışmaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ertürk Kara, H. G. (2017). Aile Kuramları. T. Güler Yıldız, (Ed.). Anne Baba Eğitimi (4. Baskı) içinde (36-55). Ankara: Pegem Akademi. ISBN 978-605-364-081-3. DOI 10.14527/9786053640813.
 • Fetihi, L. (1998). Okul Öncesi Eğitimde Yönetici-Öğretmen İlişkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Güler, T. (2009). Okul öncesi eğitimde ailenin önemi ve okul aile işbirliği. G. Haktanır (Ed.). Okul Öncesi Eğitime Giriş. 3. Baskı. Ankara: Anı Yayınevi.
 • Güler Yıldız, T. (2017). Ailenin Tanımı, Tarihsel Gelişimi ve Aile Çeşitleri. T. Güler Yıldız, (Ed.). Anne Baba Eğitimi (4. Baskı) içinde (13-35). Ankara: Pegem Akademi. ISBN 978-605-364-081-3. DOI 10.14527/9786053640813.
 • Harrison, S. (2003). Mutlu Çocuk. (Çev. M. Sağlam) 1. Basım, İstanbul: Dharma Yayınları.
 • Ireland, K. (2014). The Definition of Parent Involvement. Erişim http://www.livestrong.com/artic¬le/75306 definition-parent-involvement.
 • Jeynes, W. H.(2011). Parental ınvolvement and academic success. Routledge Taylor &Francis Group Newyork and London.
 • Kalkan, E. (2017). Dünyada Anne Baba Eğitimi ve Aile Katılımı: Amerika Birleşik Devletleri Örneği. T. Güler Yıldız, Ed.). Anne Baba Eğitimi (4. Baskı) içinde (100-136). Ankara: Pegem Akademi. ISBN 978-605-364-081-3. DOI 10.14527/9786053640813.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Kavramlar, İlkeler, Teknikler (4.Basım). Ankara.
 • Kaya, Ö. M. (2002). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Programlara Ailelerin İlgi ve Katılımları İle Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Aile Eğitimine Katkısı Konusunda Anne Baba Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi.
 • Keleş, O. ve Dikici Sığırtmaç, A. (2016). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uyguladıkları Aile Katılım Stratejilerini Belirleme Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik çalışması.
 • Kostelnık, M. Soderman, A.K. and Whiren, A.P (2004) Developmentally Approprıate Curriculm Best Practices in Early Childhood Education. Newjersey: Pearson Education inc.
 • Köksal Eğmez, F.C. (2008). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Ailenin Eğitime Katılımı (Kocaeli’nde Beş Anaokulunda Yapılan Araştırma). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Lareau, A. (1996). Assessing Parent Involvement in Schooling: A Critical analysis. In a Booth & j. Dunn (Eds.), Family- school links: How do they affect educational outcomes? (pp. 57-64). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Lındberg, ,E.N. (2014). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin aile katılımı ile ilgili görüşleri. kuram ve uygulamada eğitim bilimleri, Educational Sciences: Theory & Practice, 14(4), 1339-1361
 • Miedel, W. T. ve Reynolds, A. J.(1999). Parent Involvement in early ıntervention for disadvantaged children: does ıt matter? Journal of School Psychology, 37, (4), 379–402.
 • Sucuka, N., Özkök, S. Ü., Vardar, B. (1997). Anne-Çocuk Eğitim Programı: Uygulama ve Değerlendirme, Okulöncesi Eğitim Sempozyumu, Okulöncesi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. (Ed. G. Haktanır), Ankara: 30-31 Mayıs 1996, 51-83.
 • Selanik Ay, T. ve Aydoğdu, B. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Aile Katılımına Yönelik Görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (23), 562-590.
 • Şıvgın, N. (2005). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Eğitim Programına İlişkin Öğ¬retmen Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli Pamukkale Üniversitesi sosyal Bi¬limler Enstitüsü.
 • Temel Z. F. (2008). Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı. Uluslar arası Çocuk, Aile ve Okul Bağla¬mında Okul Öncesi Eğitim Kongresi . 3O Nisan-03 Mayıs Trabzon. S: 89-98.
 • Tezel, Şahin, F. ve Ersoy, Ö, (1999). 0-6 Yaş Döneminde Anne Baba Eğitiminin Önemi. Mesleki Eğitim Dergisi 1(1), 58-62.
 • Tezel Sahin, F. ve Ünver, N. (2005), Okul Öncesi Eğitim Programlarına Aile Katılımı, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Mart, 13(1): 23-30.
 • Ünüvar, P. (2010). “Aile Katılımı Çalışmalarına Yönelik Ebeveyn ve Öğretmen Görüşlerinin Karşılaştırılması”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18 (3), 719-730.
 • Yazıcı, Z., Yüksel, B., Güzeller, C. (2005). Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Aile Katılım Çalışmalarından Beklentileri, Mesleki Eğitim Dergisi, Ocak, 7(13): 63-76.
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Necmi GÖKYER
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd345583, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {334 - 348}, doi = {10.17679/inuefd.345583}, title = {Okulöncesi Öğretmenlerinin Uyguladıkları Aile Katılım Stratejileri}, key = {cite}, author = {GÖKYER, Necmi} }
APA GÖKYER, N . (2017). Okulöncesi Öğretmenlerinin Uyguladıkları Aile Katılım Stratejileri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (3) , 334-348 . DOI: 10.17679/inuefd.345583
MLA GÖKYER, N . "Okulöncesi Öğretmenlerinin Uyguladıkları Aile Katılım Stratejileri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 334-348 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/31071/345583>
Chicago GÖKYER, N . "Okulöncesi Öğretmenlerinin Uyguladıkları Aile Katılım Stratejileri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 334-348
RIS TY - JOUR T1 - Okulöncesi Öğretmenlerinin Uyguladıkları Aile Katılım Stratejileri AU - Necmi GÖKYER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17679/inuefd.345583 DO - 10.17679/inuefd.345583 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 334 EP - 348 VL - 18 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.345583 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.345583 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Okulöncesi Öğretmenlerinin Uyguladıkları Aile Katılım Stratejileri %A Necmi GÖKYER %T Okulöncesi Öğretmenlerinin Uyguladıkları Aile Katılım Stratejileri %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 18 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.345583 %U 10.17679/inuefd.345583
ISNAD GÖKYER, Necmi . "Okulöncesi Öğretmenlerinin Uyguladıkları Aile Katılım Stratejileri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 3 (Aralık 2017): 334-348 . https://doi.org/10.17679/inuefd.345583
AMA GÖKYER N . Okulöncesi Öğretmenlerinin Uyguladıkları Aile Katılım Stratejileri. inuefd. 2017; 18(3): 334-348.
Vancouver GÖKYER N . Okulöncesi Öğretmenlerinin Uyguladıkları Aile Katılım Stratejileri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(3): 348-334.