Yıl 2017, Cilt 18 , Sayı 3, Sayfalar 25 - 36 2017-12-31

Determination of Proficiency Levels of Effective Citizenship and Perceptions of Concerning Democracy Consciousness of Prospective Teachers
Öğretmen Adaylarının Etkili Vatandaşlık Yeterlik Düzeylerinin ve Demokrasi Anlayışlarına ilişkin Algılarının İncelenmesi

Ceren ÇEVİK KANSU [1]


In this study, proficiency levels of effective citizenship and their perceptions of concerning democracy consciousness of prospective teachers are aimed to define. The study is a descriptive research designed as a relational survey method. The sample of the study consists of 177 prospective teachers at Primary Education Department of Bayburt University Educational Faculty at 2014-2015 spring term of academic year. The data were obtained from ‘Proficiency of Effective Citizenship Scale’ which is improved by Sağlam (2011) and ‘Consciousness of Democracy Scale’ which is improved by Doğanay, Çuhadar and Sarı (2004). Proficiency levels of effective citizenship of prospective teachers can be considered as a determinant in terms of democracy consciousness. These properties are expected to have affected the quality of education in their future life. Consequently, studying on directed getting these properties for prospective teachers at the level of bachelor degree is very important in terms of career development and teacher training.

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının etkili vatandaşlık yeterlik düzeyleri ve demokrasi anlayışlarına ilişkin algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel türde ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Bayburt Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören toplam 177 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler Sağlam (2011) tarafından geliştirilen “Etkili Vatandaşlık Yeterlikleri Ölçeği” ve Doğanay, Çuhadar ve Sarı (2004) tarafından geliştirilen “Demokrasi Anlayışları Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada öğretmen adayları okumakta oldukları program açısından etkili vatandaşlık yeterlikleri ve demokrasi anlayışları puan ortalamaları yönünden karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Öğretmen adaylarının ileriye dönük yaşamları dikkate alındığında etkili vatandaşlık yeterlik düzeyleri kadar demokrasi anlayışlarına ilişkin algılarının da ne kadar gerekli iki faktör olduğu bu çalışmada görülmüştür. Vatandaşlık bilgi, beceri ve değerlerini kapsayan etkili vatandaşlık yeterlikleri, bireylerin demokrasi anlayışlarına ilişkin algılarını etkileyebilir. Bu yüzden farklı alanlarda öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarında farklı değişkenler kullanılarak benzer çalışmalar ve uygulamalar yapılabilir.

 • Adalbjarnardottir, S. (2002). Citizenship education and teacher’s professional awareness. Scott, D. Westport (Ed.), inside Citizenship Education and the Curriculum. Ct, USA: Greenwood Publishing Group, 131-150.
 • Adeyemi, M. B., Boikhutso, K. and Moffat, P. (2003). Teaching and learning of citizenship education at junior secondary level in Botswana. Pastoral Care Education, 21 (2), 35-41.
 • Arıkan, F. (2002). Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersi Eğitim Programının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Aycan, N. ve Çalık, D. (2003). İlköğretim okullarında demokrasi eğitimi: Manisa ili örneği. C.B.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 19–29.
 • Aydemir, H. ve Aksoy, N.D. (2010). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin demokratik tutumlarının bazı değişkenlerle ilişkisi: Malatya örneği. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 265-279.
 • Aydoğan, İ. ve Kukul, F. (2002). Öğretmenler ile öğretim üyelerinin demokratik davranışlarının analizi. Eğitim Araştırmaları, 3(11), 23-32.
 • Blake, S., Brady, T. ve Sanchez, S. (2004). Enculturation of democratic principles in the young: A vision of equity education in public schools. Educational Research Quarterly, 28(1), 48-59.
 • Büyükkaragöz, S. (1990). Demokrasi eğitimi. Ankara: Türk Demokrasi Vakfı Yayınları.
 • Büyükkaragöz, S. ve Kesici Ş. (1998). Demokrasi ve insan hakları eğitimi. Ankara: Türk Demokrasi Vakfı Yayınları Demokrasi ve İnsan Hakları Serisi.
 • Çelikten, L. (2015). Sınıf öğretmenlerinin küresel vatandaşlık düzeyleri ile öğrencilere aktarmak istedikleri değerlere ilişkin görüşleri arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Niğde Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Çermik, F. (2015). Sosyal girişimcilik, küresel vatandaşlık ve çevre davranışı arasındaki ilişki: Yapısal eşitlik modellemesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Çuhadar, A. (2006). Üniversite öğretim elemanı ve öğrencilerinin demokrasi anlayışlarının siyasal toplumsallaşma bağlamında cinsiyet, bilim alanı, akademik aşama ve siyasal katılımcılık değişkenleri açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Doğanay, A. (1993). Factors that predict political knowledge and attitudes of young children. (Yayınlanmamış doktora tezi). University of Pittsburgh.
 • Doğanay, A., Çuhadar, A. ve Sarı, M. (2004). Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin demokrasi anlayışlarına ilişkin algılarının değerlendirilmesi. Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu, 20-21.
 • Doğanay, A. & Sarı, M. (2003). Öğrencilerin üniversitedeki yaşam kalitesine ilişkin algılarının demokratik yaşam kültürü çerçevesinde değerlendirilmesi: Çukurova Üniversitesi örneği. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 20– 21.Mayıs.2004 tarihlerinde yapılan Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu’na sunulan bildiri.
 • Doğanay, A. ve Sarı, M. (2004). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerine temel demokratik değerlerin kazandırılma düzeyi ve bu değerlerin kazandırılması sürecinde açık ve örtük programın etkilerinin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 39, 356-383.
 • Dolanbay, H. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının insan hakları ve demokrasi dersine ilişkin görüşleri. Marmara Coğrafya Dergisi, 33, 135-154.
 • Duman, B. (2004). Öğrenme-öğretme sürecindeki entelektüel şizofrenizm. Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu içinde, 94-108, 20-21 Mayıs 2004. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Dunkin, M. J., Welch, A., Merritt, A., Phillips, R. ve Cranen, R. (1998). Teachers’ explanations of classroom events: Knowledge and beliefs about teaching civic and citizenship. Teaching and Teacher Education, 14(2), 141-151.
 • Ektem, I. S. ve Sünbül, A. M. (2011). Öğretmen adaylarının demokratik tutumları üzerine bir çalışma. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 159, 168.
 • Elkatmış, M. (2007). İnsan hakları eğitimi. Türk Demokrasi Vakfı Yayınları, Ankara.
 • Erdem. A. R. ve Sarıtaş, E. (2006). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretim elemanlarının davranışlarının demokratikliğine ilişkin algıları (PAÜ Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16.
 • Ersoy, F. (2007). Sosyal Bilgiler dersinde öğretmenlerin etkili vatandaşlık eğitimi uygulamalarına ilişkin görüşleri. (Yayınlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Ersoy, A. F. (2014). Active and democratic citizenship education and its challenges in social studies classroom. Eurasian Journal of Educational Research, 55, 1-20. http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2014.55.1
 • Ertürk, S. (1970). On yıl öncesine kıyasla öğretmen davranışları. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Evans, M. (2006). Educating for citizenship: What teacher say and what teacher do?. Canadian Journal of Education, 29(2), 410-435.
 • Feldmann, D. (2007). Citizenship education: current perspectives from teachers in three states. Educational Research Quarterly, 30(4), 3-15.
 • Finkel, S.E. & Ernst, H.R. (2005). Civic education in post-apartheid South Africa: Alternative paths to the development of political knowledge and democratic values. Political Psychology, 26(3).
 • Genç, S, Z. (2006). Demokratik kazanımların gerçekleştirilmesinde ilköğretim öğretmenlerinin etkililiğinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim 171, 43-54.
 • Gömleksiz, M. N. ve Kan A. Ü. (2008). Eğitim fakültesi ve tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı öğretmen adaylarının demokratik tutumlarının değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği), Milli Eğitim, 178, 44-63.
 • Gömleksiz, M. N. ve Çetintaş, S. (2011). Öğretmen adaylarının demokratik tutumları (Fırat, Dicle, 7 Aralık, Cumhuriyet ve Erzincan Üniversiteleri Örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 1-14.
 • Göz, N. L. (2010). İlköğretimde demokrasi ve vatandaşlık eğitimi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Uşak Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Gündoğdu, K. (2001). Bir durum çalışması: ABD’de demokrasi kavram ve kültürünün ilköğretim düzeyinde öğretilmesine ilişkin öğretmen görüşleri. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 2. Cilt içinde, 1223-1232, 7-9 Haziran. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • Güven, S. (2002). İlköğretim 7. ve 8. Sınıflarda okutulmakta olan Vatandaşlık ve İnsan Hakları dersini veren öğretmenlerin nitelikleri ve derste karşılaştıkları problemler. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Güven, İ. (2004). Sosyal Bilgiler alan öğretmen adaylarının okul uygulamalarına yönelik görüşleri üzerine nitel bir araştırma. Kuramdan Uygulamaya Eğitim Bilimleri, 4(2), 270-299.
 • Güven, S. Tertemiz, N. ve Bulut, P. (2009). Vatandaşlık ve vatandaşlık eğitimine yönelik sınıf öğretmen görüşleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi,1, 149.
 • Hablemitoğlu, Ş. ve Özmete, E. (2012). Etkili vatandaşlık eğitimi için bir öneri. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 39-54.
 • Hakyemez, Y. Ş. (2000). Militan demokrasi anlayışı ve 1982 anayasası. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın.
 • Karatekin, K.; Merey, Z.; Sönmez, Ö. F.; Kuş, Z. (2012). Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının insan hakları eğitimine yönelik tutumları. Turkish Studies-Intenational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. ISSN:1308-2140. Volume 7/4-II. Summer 2012. www.turkishstudies.net. Doi Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3957.s: 2193-2207. Kasapoğlu, H. (2001). İlköğretim okulu öğretmenlerinin okullarında insan haklarına uygun davranma düzeyleri konusunda öğretmen ve öğrenci görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kaya, B. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının vatandaşlık algıları ile politik ilgi ve katılımları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Keleş, H. ve Tonga, D. (2014). Öğrencilerin vatandaşlık bilincini etkileyen faktörlere ilişkin öğretmen görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 61-85.
 • Kember, D. and McKay, J. (1996). Action research into the quality of student learning: a paradigm for faculty development. Journal of Higher Education, 67(5), 528-554.
 • Kıncal, R. Y. (2000). İlköğretim öğrencilerinin davranışlarının demokratiklik düzeyi. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu içinde, 426-431, 10-12 Mayıs 2000. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Koçoğlu, E. (2013). Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının okul yöneticilerinde olması gereken demokratik tutum ve davranışlara ilişkin algıları. Turkish Studies-Intenational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic.ISSN:1308-2140 Volume 8/6, Spring 2013.www.turkishstudied.net. Doi Number: http:// dx.doi.org//10.7827/TurkishStudies.4632. p:413-430.
 • Leenders, H., Veugelers, W., & De Kat, E. (2008). Teachers' views on citizenship education in secondary education in the Netherlands. Cambridge journal of education, 38(2), 155-170.
 • Logan, H. H. (2006). Conceptions of citizenship education in preservice elementary social studies education. (Unpublished Phd Thesis). University of Kansas, Kansas. MEB, (2008). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/ogretmen_yeterlikleri_kitabi/Öğretmen_Yeterlikleri_Kitabı_genel_yeterlikler_parça_2.pdf. Son erişim tarihi: 28.03.2014.
 • Memişoğlu, H. (2014). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerine göre vatandaşlık eğitimi. Electronic Turkish Studies, 9(5), 1565-1584.
 • Metin, M. (2002). Vatandaşlık ve insan hakları dersinde demokratik tutum geliştirme ve insan hakları öğretiminin önemi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • NCSS. (2012). National council for the social studies. Retrieved from www.socialstudies.org: http://www.socialstudies.org/positions/effectivecitizens/
 • Öksüz, Y. and Çevik-Kansu, C. (2015). According to the opinions of teachers and students active citizenship education in elementary school. Mevlana International Journal of Education (MIJE), 5(1): 10-25.
 • Ömerustaoğlu, A. (2004). Felsefe grubu öğretmenliği ve diğer anabilim dallarında öğrenim gören öğrencilerin demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 216-226.
 • Özdemir Özden, D. (2011). İlköğretim okullarında çevresel vatandaşlık eğitimi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Roach, P. S. (2003). Civic education and engagement as goals of social studies: Knowledge, attitudes, and perceptions of pre-service teachers. (Unpublished Dissertation). University of Georgia.
 • Sağlam, H. İ. (2000). Sosyal bilgiler dersinin demokratik tutum geliştirmedeki rolü. Milli Eğitim, Eğitim-Sanat-Kültür Dergisi, 146, Ankara: MEB Yayınları.
 • Sağlam, H. İ. (2011). Öğretmen adaylarının etkili vatandaşlık yeterlik düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 39-50.
 • Sağlam, H. İ. (2012). İlköğretim öğretmenlerinin etkili vatandaşlık yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Social Studies Education Research, 3(2), 71-85.
 • Saracaloğlu, A. S., Evin, İ. ve Varol, S. R. (2004). İzmir ilinde çeşitli kurumlarda görev yapan öğretmenlerle öğretmen adaylarının demokratik tutumları üzerine bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 335-364.
 • Saracaloğlu, A. S., Uça, S., Başara Baydilek, N. ve Coşkun, N. (2013). Öğretmen adaylarının demokratik tutumları ile değer algılarının incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 45-59.
 • Şimşek, N. (2011). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin demokratik kazanımlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Milli Eğitim, 190, 188-202.
 • Tonga, D. (2013). 8. Sınıf öğrencilerinin vatandaşlık bilinci düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Torney-purta, J., Lehmann, R., Oswald, H. and Schulz, W. (2001). Citizenship and education in twenty-eight countries: civic knowledge and engagement at age fourteen. Amsterdam: International Association for the Evaluation of Educational Achievement. ED 452 116.
 • Torney-Purta, J., Richardson, W. K. and Barber, C. H. (2005). Teachers’ educational experience and confidence in relation to students’ civic knowledge across countries. International Journal of Citizenship and Teacher Education, 1(1), 32-52.
 • Ulusoy, K. (2007). Lise tarih programımda yer alan geleneksel ve demokratik değerlere yönelik öğrenci tutumlarının ve görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Utku, M. (2015). Üniversite öğrencilerinin vatandaşlık ve sosyal medya (sosyal ağ) vatandaşlık algısının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erzincan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.
 • Üste, B. (2007). İnsan hakları eğitiminin ilköğretimde önemi. Ege Akademik Bakış, 7(1), 295-310.
 • Wilkins, C. (2003). Teachers and young citizens: Teacher talk about their role as social educators. Westminster Studies in Education, 26(1),63-75.
 • Yağcı, E. (1997). Sınıf içi demokratik öğretimin öğrenci erişisi ve akademik benlik kavramına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 171-179.
 • Yanardağ, A. (2000). Üniversite gençliğinin demokratik tutum ve davranışları üzerine bir araştırma (Selçuk Üniversitesi Örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya
 • Yıldırım, L. (1994). İlköğretim birici kademe öğretmenlerinin demokratik tutum ve davranışları ile öğrencilerin demokratik davranışları arasındaki ilişkilerin saptanması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yurtseven, R. (2003). Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin demokratik tutumları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ceren ÇEVİK KANSU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd354167, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {25 - 36}, doi = {10.17679/inuefd.354167}, title = {Öğretmen Adaylarının Etkili Vatandaşlık Yeterlik Düzeylerinin ve Demokrasi Anlayışlarına ilişkin Algılarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ÇEVİK KANSU, Ceren} }
APA ÇEVİK KANSU, C . (2017). Öğretmen Adaylarının Etkili Vatandaşlık Yeterlik Düzeylerinin ve Demokrasi Anlayışlarına ilişkin Algılarının İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (3) , 25-36 . DOI: 10.17679/inuefd.354167
MLA ÇEVİK KANSU, C . "Öğretmen Adaylarının Etkili Vatandaşlık Yeterlik Düzeylerinin ve Demokrasi Anlayışlarına ilişkin Algılarının İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 25-36 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/31071/354167>
Chicago ÇEVİK KANSU, C . "Öğretmen Adaylarının Etkili Vatandaşlık Yeterlik Düzeylerinin ve Demokrasi Anlayışlarına ilişkin Algılarının İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 25-36
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Etkili Vatandaşlık Yeterlik Düzeylerinin ve Demokrasi Anlayışlarına ilişkin Algılarının İncelenmesi AU - Ceren ÇEVİK KANSU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17679/inuefd.354167 DO - 10.17679/inuefd.354167 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 36 VL - 18 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.354167 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.354167 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmen Adaylarının Etkili Vatandaşlık Yeterlik Düzeylerinin ve Demokrasi Anlayışlarına ilişkin Algılarının İncelenmesi %A Ceren ÇEVİK KANSU %T Öğretmen Adaylarının Etkili Vatandaşlık Yeterlik Düzeylerinin ve Demokrasi Anlayışlarına ilişkin Algılarının İncelenmesi %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 18 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.354167 %U 10.17679/inuefd.354167
ISNAD ÇEVİK KANSU, Ceren . "Öğretmen Adaylarının Etkili Vatandaşlık Yeterlik Düzeylerinin ve Demokrasi Anlayışlarına ilişkin Algılarının İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 3 (Aralık 2017): 25-36 . https://doi.org/10.17679/inuefd.354167
AMA ÇEVİK KANSU C . Öğretmen Adaylarının Etkili Vatandaşlık Yeterlik Düzeylerinin ve Demokrasi Anlayışlarına ilişkin Algılarının İncelenmesi. inuefd. 2017; 18(3): 25-36.
Vancouver ÇEVİK KANSU C . Öğretmen Adaylarının Etkili Vatandaşlık Yeterlik Düzeylerinin ve Demokrasi Anlayışlarına ilişkin Algılarının İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(3): 36-25.