Yıl 2018, Cilt 19 , Sayı 3, Sayfalar 216 - 230 2018-12-30

Matematik Öğretmen Adaylarının Lisans Derslerindeki Başarısızlıklarının Nedenlerinin Belirlenmesi: Topoloji Dersi Örneği
Determination of Reasons of Failure of Prospective Mathematics Teachers in Undergraduate Courses: Topology Course Case

Meltem Coşkun [1] , Nazan Sezen Yüksel [2]


Bu araştırmanın amacı, matematik öğretmen adaylarının lisans matematik derslerinde başarısız olma nedenlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla, lisans matematik derslerinin içerisinde başarı oranın çok düşük olduğu tespit edilen Topoloji dersini tekrar alan öğretmen adaylarının, bu dersteki başarısızlık nedenleri belirlenmiş ve bu sayede genel anlamda bir fikir edinilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde Ankara ilinde yer alan bir devlet üniversitesinin Matematik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinden Topoloji dersini 2. kez alan 6, 3. kez alan 5 ve 4. kez alan 2 olmak üzere toplam 13 matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, öğretmen adaylarına yöneltilen açık uçlu sorular yardımıyla, yarı yapılandırılmış görüşme yapılarak toplanmıştır. Araştırmanın deseni nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni ile tasarlanmıştır. Veriler nitel veri analiz yöntemlerinden içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonunda elde edilen temalar toplam 9 kategori altında toplanmıştır. Buna göre, öğretmen adaylarının lisans matematik derslerinde başarısız olma nedenlerini içsel ve dışsal kaynaklı faktörler başlıkları altında toplayabiliriz. İçsel kaynaklı faktörler “kişisel özellikler, ön/yanlış yargı, çalışma alışkanlığı, psikolojik etki, kaygı ve devamsızlık” iken dışsal kaynaklı faktörler de “ders ile ilgili özellikler, ders sorumlusu ile ilgili özellikler, dersin işlenişine ait özellikler” şeklinde ayrılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, okul kademesi ne olursa olsun derslerde yaşanan başarısızlığın en başlıca sebebi bireyin kendisinden kaynaklı sorunlar olarak görülmektedir. Bu kapsamda geçmiş akademik yaşantıları, korkuları, kaygıları ve ön yargıları bireyin herhangi bir derste başarısız olmasına neden olabilmektedir.

The aim of this study is to determine the reasons of failure of prospective mathematics teachers of mathematics courses. For this purpose; it is determined failure of prospective teachers that repeat Topology course, which has the lowest success rate in the undergraduate mathematics courses, and thus got a general idea .The study group is composed by total 13 prospective mathematics teachers, 6 of them  repeat Topology course second  time, 5 of them third  time  and 2 of them fourth time in Department of Mathematics Education of a state university located in Ankara province in the spring semester of 2016-2017 academic years. The data of the study were collected by semi-structured interviews with the help of open-ended questions directed to prospective teachers. The study is designed by case study which is one of qualitative research designs. The data were analyzed by content analysis that is one of qualitative data analysis methods. The opinions obtained from interviews are gathered under total 9 categories. Therefore, we can summarize the reasons of the failure of prospective teachers in undergraduate mathematics courses under the headings of internal and external factors. Internal factors are "personal characteristics, prejudice/ wrong judgment, study habits, psychological effect, anxiety and absenteeism" while external factors are classified as "properties of the course, features related to the instructor, properties of the teaching of the course”. According to findings; main reason of failures in courses regardless of student age is autogeneous reasons of individual. In this context, academic background, fairs, anxiety and prejudice of individual can cause of failure on any course.

 • Altınkurt, Y. (2008). Öğrenci Devamsızlıklarının Nedenleri ve Devamsızlığın Akademik Başarıya Olan Etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (20), 129-142.
 • Carter, V., & Good, E. (1973). Dictionary of Education. New York: McGraw Hill Book.
 • Dane, A., Kudu, M., & Balkı, N. (2009). Lise Öğrencilerinin Algılarına Göre, Matematik Başarısını Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler. EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 17-34.
 • Demiray, E. (2013). Ortaokul matematik öğretmen adaylarının matematiksel ispat başarı düzeylerinin ve yanlış anlamlandırma nedenlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. ODTÜ İlköğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi, Ankara.
 • Dursun, Ş., & Dede, Y. (2004). Öğrencilerin Matematikte Başarısını Etkileyen Faktörler: Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri Bakımından. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230.
 • Göktaş, Ö. (2010). Okuduğunu anlama becerisinin ilköğretim ikinci kademe matematik dersindeki akademik başarıya etkisi. Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Güneş, H. (2015). Eğitim Bilimleri Terimleri Sözlüğü. Ankara: Pegem Akademi. Karlı Şentürk, C. (2006). Lise öğrencilerin matematik kaygılarının yordanması. Yüksek Lisans Tezi. Ahi Evren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Keklikci, H. (2011). İlköğretim öğrencilerinin matematik korkuları üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Gaziosmanpaşa Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • Knuth, E. J. (2002). Secondary School Mathematics Teachers' Conceptions of Proof. Journal for Research in Mathematics Education, 33(5), 379-405.
 • Moralı, S., Köroğlu, H., & Çelik, A. (2004). Buca Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmen Adaylarının Soyut Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve Rastlanan Kavram Yanılgıları . Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 161-175.
 • Nartgün, Ş., & Çakır, M. (2014). Lise Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Akademik Güdülenme ve Akademik Erteleme Eğilimleri Açısından İncelenmesi . Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 379-391.
 • OECD. (2009). OECD Annual Report. Paris: OECD Publication.
 • ÖDSGM. (2015). PISA 2012 Araştırması Ulusal Nihai Rapor. Ankara.
 • ÖDSGM. (2016). PISA 2015 Ulusal Raporu . Ankara.
 • Özdemir, C. (2016). OECD PISA Türkiye Verisi Kullanılarak Yapılan Araştırmaların Metodolojik Taraması. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 14(56), 10-27.
 • Öztürk, T. (2016). Matematik öğretmeni adaylarının ispatlama becerilerini geliştirmeye yönelik tasarlanan öğrenme ortamının değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Karadeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Peker, M., & Mirasyedioğlu, Ş. (2003). Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve Başarıları Arasındaki İlişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(14), 157-166.
 • Polat, K., & Akgün, L. (2016). Ortaöğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının İspat Kavramına ve İspat Yapmanın Zorluklarına Yönelik Görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies , 423-438.
 • Reis, S. M., & Mccoach, D. B. (2000). The Underachievement of Gifted Students: What Do We Know And Where Do We Go? Gifted Child Quarterly, 44, 152-170.
 • Savaş, E., Taş, S., & Duru, A. (2010). Matematikte Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 113-132.
 • Şahin, B. (2013). Öğretmen Adaylarının “Matematik Öğretmeni”, “Matematik” ve “Matematik Dersi” Kavramlarına İlişkin Sahip Oldukları Metaforik Algılar . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 313-321.
 • Takayama, K. (2015). Has PISA Helped or Hindered? THF Lecture Series. s. 1-7.
 • Tuzgöl Dost, M. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 132-143.
 • Wolman, B. B. (1973). Dictionary of Behavioral Science . New York: Van Nostrand Reinhold.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (10 b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, K. (2015). Matematiksel modellerle teorem ispatlarının ilköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin ispat yapabilme becerilerine, ispatla ilgili görüşlerine ve akademik başarılarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Yılmaz, K., & Çiltaş, A. (2015). Matematiksel Modellerle Teorem İspatlarının İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin İspatla İlgili Görüşlerine Etkisi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 66-86.
 • http://pisa.meb.gov.tr/?page_id=18 Erişim Tarihi: 25 Nisan 2017
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Meltem Coşkun
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Nazan Sezen Yüksel
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd343049, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {216 - 230}, doi = {10.17679/inuefd.343049}, title = {Matematik Öğretmen Adaylarının Lisans Derslerindeki Başarısızlıklarının Nedenlerinin Belirlenmesi: Topoloji Dersi Örneği}, key = {cite}, author = {Coşkun, Meltem and Sezen Yüksel, Nazan} }
APA Coşkun, M , Sezen Yüksel, N . (2018). Matematik Öğretmen Adaylarının Lisans Derslerindeki Başarısızlıklarının Nedenlerinin Belirlenmesi: Topoloji Dersi Örneği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (3) , 216-230 . DOI: 10.17679/inuefd.343049
MLA Coşkun, M , Sezen Yüksel, N . "Matematik Öğretmen Adaylarının Lisans Derslerindeki Başarısızlıklarının Nedenlerinin Belirlenmesi: Topoloji Dersi Örneği". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 216-230 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/39149/343049>
Chicago Coşkun, M , Sezen Yüksel, N . "Matematik Öğretmen Adaylarının Lisans Derslerindeki Başarısızlıklarının Nedenlerinin Belirlenmesi: Topoloji Dersi Örneği". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 216-230
RIS TY - JOUR T1 - Matematik Öğretmen Adaylarının Lisans Derslerindeki Başarısızlıklarının Nedenlerinin Belirlenmesi: Topoloji Dersi Örneği AU - Meltem Coşkun , Nazan Sezen Yüksel Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.343049 DO - 10.17679/inuefd.343049 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 216 EP - 230 VL - 19 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.343049 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.343049 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Matematik Öğretmen Adaylarının Lisans Derslerindeki Başarısızlıklarının Nedenlerinin Belirlenmesi: Topoloji Dersi Örneği %A Meltem Coşkun , Nazan Sezen Yüksel %T Matematik Öğretmen Adaylarının Lisans Derslerindeki Başarısızlıklarının Nedenlerinin Belirlenmesi: Topoloji Dersi Örneği %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.343049 %U 10.17679/inuefd.343049
ISNAD Coşkun, Meltem , Sezen Yüksel, Nazan . "Matematik Öğretmen Adaylarının Lisans Derslerindeki Başarısızlıklarının Nedenlerinin Belirlenmesi: Topoloji Dersi Örneği". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 3 (Aralık 2018): 216-230 . https://doi.org/10.17679/inuefd.343049
AMA Coşkun M , Sezen Yüksel N . Matematik Öğretmen Adaylarının Lisans Derslerindeki Başarısızlıklarının Nedenlerinin Belirlenmesi: Topoloji Dersi Örneği. inuefd. 2018; 19(3): 216-230.
Vancouver Coşkun M , Sezen Yüksel N . Matematik Öğretmen Adaylarının Lisans Derslerindeki Başarısızlıklarının Nedenlerinin Belirlenmesi: Topoloji Dersi Örneği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 19(3): 230-216.