Yıl 2019, Cilt 20 , Sayı 2, Sayfalar 633 - 649 2019-08-31

Ortaöğretime Geçiş Sistemi İle İlgili 2000 - 2018 Yılları Arasında Çalışılmış Lisansüstü Tez ve Makalelerin İncelenmesi
Examination of Postgraduate Publications and Journal Articles on Transition to Secondary Education Systems Published From 2000 to 2018

Gökhan TAŞKIN [1] , Gökhan AKSOY [2]


Bu çalışmanın amacı, Ortaöğretime Geçiş Sistemi (OGS) ile ilgili 2000-2018 yılları arasında yayımlanan lisansüstü tezleri ve makaleleri inceleyerek, ortaöğretime geçiş sistemleri alanındaki araştırmaların belirli kategorilerdeki eğilimlerini güvenilir ve objektif bir şekilde ortaya koymak ve oluşturulan veriler doğrultusunda senteze dayalı bir sonuç oluşturarak değerlendirme yapmaktır. Bu amaçla ortaöğretime geçiş sistemleriyle ilgili araştırmaların yayınlanma tarihleri, yazarların sayısı, evreni, örneklem türü, anabilim dalı, hedef kitlesi, yöntemleri, veri toplama araçları, veri analizi teknikleri, konu alanları, yayımlandıkları dergi alanları açısından değerlendirilmiştir. Çalışma yöntemi nitel araştırma yöntem türlerinden doküman incelemesidir. Konuyla ilgili 2000 ve 2018 yılları arasında yayınlanan çalışmaların sınırlılığını Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde taranan lisansüstü tezler ile ULAKBİM ve Google Akademikte taranan dergilerde yayımlanan özgün makaleler oluşturmaktadır. Araştırmada toplam 53 yüksek lisans - doktora tezi ve 85 özgün makale analiz edilmiştir. Verilerden elde edilen sonuçlara göre; OGS ile ilgili yapılan çalışmalarda en fazla iki yazarlı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların daha çok ULAKBİM’de indekslenen dergilerde makale olarak yayımlandığı, lisansüstü tez çalışmalarının ise daha çok yüksek lisans tezlerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Veri analiz tekniği olarak en fazla içerik analizini tercih edilmiştir, Çalışmalar en fazla eğitim bilimleri anabilim dalında yapılmıştır, Çalışmaların en çok ortaöğretime geçiş sistemleri içerisinde Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sistemiyle ilgili olduğu tespit edilmiştir. Çalışmalarda yöntem olarak daha çok tarama modelleri tercih edilmiştir.

This study aimed to examine postgraduate publications and journal articles concerning transition to secondary education (OGS), to reveal the trends in different categories of research in this field in a reliable and objective manner, make assessments, and draw conclusions based on the synthesis of the data generated. For this purpose, theses, dissertations, and journal articles related to OGS were evaluated in terms of publication date, number of authors, population, type of sample, department, methods, data collection tools, data analysis techniques, subject areas, and the publishing journal. In this study, a qualitative research method, document review, was used. The sample of the study was limited to the postgraduate theses and dissertations screened from the National Thesis Centre of the Turkish Council of Higher Education and original journal articles indexed in ULAKBIM and Google Academics in the related area, published from 2000 to 2018. A total of 53 Master’s theses or PhD dissertations and 85 original articles were analyzed. These studies were mostly published in journals indexed in ULAKBIM, and most postgraduate studies were conducted as part of a Master’s program, rather than a PhD. Content analysis was the most frequently used data analysis technique. The studies were mostly conducted in the department of educational sciences. Among the OGS systems examined, the placement test (SBS) attracted the most interest of researchers. The authors commonly used screening models as the research method. 

 • Açıkgöz, K. (2002). Aktif Öğrenme (1. Baskı). İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Afacan, Ö., & Nuhoğlu, H. (2008). Canlılar Bilimi Konusunda TIMSS-R (1999) Soruları İle LGS (1999) Sorularının Karşılaştırmalı Analizi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1), 31-43.
 • Akpınar, S. (2015). Ortaöğretimde Toplam Kalite Yönetim Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörleri: Bir Ortaöğretim Kurumu Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bartın.
 • Atılgan, H. (2018). Türkiye’de Kademeler Arası Geçiş: Dünü-Bugünü ve Bir Model Önerisi. Ege Eğitim Dergisi/ Ege Journal of Education, 19(1), 1-18. Doi: 10.12984/egeefd.363268
 • Bakırcı, H., & Kırıcı, M. (2018). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavına ve Bu Sınavın Kaldırılmasına Yönelik Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 383-416.
 • Balcı, A. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Birinci, D. K. (2014). Merkezi Sistem Ortak Sınavlarında İlk Deneyim: Matematik Dersi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 8-16.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Daşdemir, İ. Cengiz, E., & Aksoy, G. (2018). (STEM) Eğitimi Eğilim Araştırması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 1161-1183.
 • Diken, E. (2018). Fen Bilgisi Öğretmenleri İle 8. Sınıf Öğrencilerinin Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavındaki Kaygılarına Yönelik Görüşleri (Kars İli Örneği). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (2), 718-741. DOI: 10.15869/itobiad.376591
 • Erdogan, M., Kayır, Ç., Kaplan, H., Ünal, Ü., & Akbunar, Ş. (2016). 2005 Yılı ve Sonrasında Geliştirilen Öğretim Programları İle İlgili Öğretmen Görüşleri; 2005-2011 Yılları Arasında Yapılan Araştırmaları İçerik Analizi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (1), 171 - 196.
 • Güven, İ. (2015). Türk Eğitim Tarihi. Pegem Akademi. Ankara.
 • Hündür, T., & Diken, E. (2018). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Mevcut Sınav Sistemine (TEOG) Yönelik Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Caucasian Journal of Science, 5 (1), 13 - 29.
 • Kan, M.O. (2017). Türkiye’de akademik yazma alanında yapılan lisansüstü tezler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1037-1048.
 • Karakoç, G., & Köse, İ, A. (2018). İlköğretim Akademik Başarı Ölçüleri ile Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınav Puanları Arasındaki İlişki. Cumhuriyet International Journal of Education, 7(2), 121-142. Erişim Adresi: http://dx.doi.org/10.30703/cije.392386
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel Akademik Yayıncılık, 25. Basım, Ankara.
 • Kavak, Y., Aydın, A., & Altun, S, A. (2007). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (1982-2007) (Öğretmenin Üniversitede Yetiştirilmesinin Değerlendirilmesi). Yüksek öğretim Kurulu Yayını. Ankara.
 • M.E.B, (2009) SBS e-Başvuru Kılavuzu. Erişim Adresi: https://www.memurlar.net//133080/2009-sbs-kilavuz.pdf common/news/documents
 • M.E.B. (2004). OKS e-Başvuru Kılavuzu. Erişim Adresi: https://www.memurlar.net/haber/53516/oks-tercih-kilavuzu.html
 • M.E.B. (2013). Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı. Erişim Adresi: http://oges.meb.gov.tr/docs2104/sunum.pdf.
 • M.E.B. (2018). Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu. Erişim Adresi: http: //www.meb.gov.tr/ sinavlar/dokumanlar/ 2018/MERKEZI_SINAV BASVURU VE UYGULAMA KILAVUZU.pdf
 • Miles, B. M., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis (2nd Ed.), Sage Publications, London.
 • Ocak, G. Akgül, A., & Yıldız, S.Ş. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Ortaöğretime Geçiş Sistemine (OGES) Yönelik Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 11(1). 37-55.
 • Ocak, İ., & Yeter, F. (2018). 2006 – 2016 Yılları Arasında Çalışılmış “Bilimin Doğası” Konulu Ulusal Tez ve Makalelerin İncelenmesi. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 11 (3), 522-543. DOI: 10.30831/akukeg.344726
 • Öztürk, F, Z., & Aksoy, H. (2014). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modelinin 8. Sınıf Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, OMU Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014, 33. 439-454.
 • Şad, N, S., & Şahiner, Y, K. (2016). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemine İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşleri. İlköğretim Online, 15(1), 53-76.
 • T.E.D. (2014). 2014 Eğitim Değerlendirme Raporu. İşkur Matbaacılık. Ankara.
 • Taşkın, G. (2016). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemine İlişkin Fen Bilimleri Öğretmenlerinin ve Öğrencilerin görüşleri (Erzurum İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Taşkın, G., & Aksoy, G. (2018a). Öğrencilerin ve Öğretmenlerinin TEOG sistemi görüşleri ışığında Ortaöğretime Geçiş Sisteminden Beklentileri. International Journal of Active Learning (IJAL), 3(1), 19-43.
 • Taşkın, G., & Aksoy, G. (2018b). Ortaöğretime Geçiş sistemi ile ilgili “Fen Bilimleri Öğretmeni Görüş Ölçeği” geliştirme çalışması. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(1), 27-41.
 • Varış, F. (1996). Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Alkım Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. Ankara.
 • Zorlu, E. (2011). Üniversite Giriş Sınavındaki Değişikliklerin Öğrenci, Anne-Baba ve Öğretmenler Tarafından Algılanışı. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1858-7084
Yazar: Gökhan TAŞKIN
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2822-9419
Yazar: Gökhan AKSOY (Sorumlu Yazar)
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd545558, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {633 - 649}, doi = {10.17679/inuefd.545558}, title = {Ortaöğretime Geçiş Sistemi İle İlgili 2000 - 2018 Yılları Arasında Çalışılmış Lisansüstü Tez ve Makalelerin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {TAŞKIN, Gökhan and AKSOY, Gökhan} }
APA TAŞKIN, G , AKSOY, G . (2019). Ortaöğretime Geçiş Sistemi İle İlgili 2000 - 2018 Yılları Arasında Çalışılmış Lisansüstü Tez ve Makalelerin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 633-649 . DOI: 10.17679/inuefd.545558
MLA TAŞKIN, G , AKSOY, G . "Ortaöğretime Geçiş Sistemi İle İlgili 2000 - 2018 Yılları Arasında Çalışılmış Lisansüstü Tez ve Makalelerin İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 633-649 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/45461/545558>
Chicago TAŞKIN, G , AKSOY, G . "Ortaöğretime Geçiş Sistemi İle İlgili 2000 - 2018 Yılları Arasında Çalışılmış Lisansüstü Tez ve Makalelerin İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 633-649
RIS TY - JOUR T1 - Ortaöğretime Geçiş Sistemi İle İlgili 2000 - 2018 Yılları Arasında Çalışılmış Lisansüstü Tez ve Makalelerin İncelenmesi AU - Gökhan TAŞKIN , Gökhan AKSOY Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17679/inuefd.545558 DO - 10.17679/inuefd.545558 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 633 EP - 649 VL - 20 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.545558 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.545558 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ortaöğretime Geçiş Sistemi İle İlgili 2000 - 2018 Yılları Arasında Çalışılmış Lisansüstü Tez ve Makalelerin İncelenmesi %A Gökhan TAŞKIN , Gökhan AKSOY %T Ortaöğretime Geçiş Sistemi İle İlgili 2000 - 2018 Yılları Arasında Çalışılmış Lisansüstü Tez ve Makalelerin İncelenmesi %D 2019 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 20 %N 2 %R doi: 10.17679/inuefd.545558 %U 10.17679/inuefd.545558
ISNAD TAŞKIN, Gökhan , AKSOY, Gökhan . "Ortaöğretime Geçiş Sistemi İle İlgili 2000 - 2018 Yılları Arasında Çalışılmış Lisansüstü Tez ve Makalelerin İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 2 (Ağustos 2019): 633-649 . https://doi.org/10.17679/inuefd.545558
AMA TAŞKIN G , AKSOY G . Ortaöğretime Geçiş Sistemi İle İlgili 2000 - 2018 Yılları Arasında Çalışılmış Lisansüstü Tez ve Makalelerin İncelenmesi. inuefd. 2019; 20(2): 633-649.
Vancouver TAŞKIN G , AKSOY G . Ortaöğretime Geçiş Sistemi İle İlgili 2000 - 2018 Yılları Arasında Çalışılmış Lisansüstü Tez ve Makalelerin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 20(2): 649-633.