Yıl 2020, Cilt 21 , Sayı 2, Sayfalar 1071 - 1084 2020-08-31

Dijital Teknolojiyi Üretim ve Tüketim Amacıyla Kullanan Çocukların ve Ebeveynlerinin Tercihlerinin İncelenmesi

Seçil YÜCELYİĞİT [1] , Neriman ARAL [2]


Dijital teknolojiyi farklı amaçlarla kullanan çocukların ve ebeveynlerinin kullanım amacı, süresi, çocukların dijital cihaz kullanımlarına yönelik ebeveyn tutumları ve bu tutumun etkileri ile ilgili çocukların görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden aykırı durum örneklemesi ile oluşturulmuştur. Dijital teknolojiyi üretim odaklı kullandıkları belirlenen, bu konuda kendilerini geliştirmek için bir eğitim programına katılan ve bu veya benzeri bir programa katılmayan, ebeveynleri tarafından dijital cihaz kullanımının üretim odaklı gerçekleşmediği belirtilen 7-15 yaş aralığındaki toplam 61 çocuğa ulaşılmıştır. Çalışmada nitel ve nicel verilerin bir arada değerlendirildiği karma yöntem kullanılmış, araştırma deseni yakınsayan paralel karma yöntem olarak belirlenmiştir. Çalışmanın verileri kişisel bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla çocuklarla yüz yüze görüşme yapılarak toplanmıştır. Elde edilen nicel verilerin frekans ve yüzde değerleri hesaplanmış, nitel veriler için kodlama sonrası kategoriler oluşturulmuş ve içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Çocukların teknolojik cihazlarını kullanım amaç ve sürelerindeki farklılıklar; ebeveynlerinin kullanım amacı, süresi, ebeveyn tutumları ile etkileri değerlendirilerek tartışılmış, farklı ilgiye sahip çocukların kullanabileceği üretim odaklı uygulamalar geliştirilmesi, bu uygulamaların örgün eğitim aracılığıyla yaygınlaştırılması ve dezavantajlı çocuklara ulaşılır hale getirilmesi önerileri sunulmuştur.
The aim of this study is to determine the diversity in children’s and their parents’ digital technology usage purposes and duration; the parental attitudes towards children’s use of digital devices and the effect of parents’ attitude on children’s usage. In the study deviant case sampling, one of the purposeful sampling methods, was used. A total of 61 children between the ages of 7-15 participated in the study. One of the groups consisted of 30 children, who were determined to use digital technology as production-oriented and registered for a training program to improve themselves on this subject. The other group consisted of children who did not participate in a similar program and was determined that their use of digital devices was not production-oriented. In the study, qualitative and quantitative data were evaluated together, and convergent parallel mixed method research design was used. The data of the study were collected through face-to-face interviews with the children through the personal information form and semi-structured interview form. Frequency and percentage values of the quantitative data were calculated, categories were created after the coding for qualitative data and evaluated by content analysis. Differences in the purpose and duration of the use of children's technological devices and suggestions for the beneficial use have been discussed by evaluating the purpose, duration, parental attitudes and effects of them. Development of production-oriented applications that can be used by children with different interests, making these practices widespread through formal education and making them accessible to disadvantaged children have been recommended.
 • Anderson, D.R. & Subrahmanyam, K. (2017). Digital Screen Media and Cognitive Development. Pediatrics, 140(2), 57-61. DOI: https:// DOI. org/ 10. 1542/ peds. 2016- 1758C
 • Aral, N. & Aktaş, Y. (1997). Çocukların televizyon ve diger etkinliklere harcadıkları sürenin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 99-105.
 • Aral, N. & Bütün Ayhan, A. (2003). Bilgisayar destekli eğitim alan ve almayan anaokuluna devam eden çocukların görsel algılarının incelenmesi. OMEP Dünya Konseyi Toplantısı ve Konferansı Bildiri Kitabı-2, 158-168.
 • Arı, M. & Bayhan, P. (2002). Okul Öncesi Dönemde Bilgisayar Destekli Eğitim, İstanbul:Epsilon Yayıncılık.
 • Bağlı, M . (2003). Televizyona karşı anababa aracılığı: Kısıtlayıcı aracılığın biçimleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36 (1), 129-149. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/auebfd/issue/38407/445458
 • Blum-Ross, A. & S. Livingstone (2016) Families and screen time: Current advice and emerging research. Media Policy Brief 17. London: Media Policy Project, London School of Economics and Political Science.
 • Bütün Ayhan, A. (2005). Anaokuluna devam eden altı yaş grubundaki çocukların kavram gelişiminde bilgisayar destekli öğretimin etkisinin incelenmesi. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, 175, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Veri Analizi El Kitabı, PEGEM Yayıncılık, Ankara.
 • Choi, K. & Kirkorian, H. (2016). Touch or watch to learn? Toddlers' object retrieval using contingent and noncontingent video. Psychological Science, 27(5), 726-736. doi:10.1177/0956797616636110
 • Clements, D. (2002). Computers in early childhood mathematics. Contemporaray Issues in Early Childhood, 3(2), 160-181.
 • Creswell, J.W. (2017). Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş. PEGEM Akademi, Ankara.
 • Daugherty, L., Dossani, R., Johnson, E., & Wright, C. (2014). Moving Beyond Screen Time: Redefining Developmentally Appropriate Technology Use in Early Childhood Education. RAND Corporation. Retrieved December 16, 2019, from www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt14bs43q
 • Davidson, C. (2009) . Young children's engagement with digital texts and literacies in the home: Pressing matters for the teaching of English in the early years of schooling. English Teaching-Practice and Critique, 8(3), 36-54.
 • Dejonckheere, P.J.N., Desoete, A., Fonck, N., Roderiguez, D., Six L., Vermeersch, T. & Vermeulen, L. (2014). Action-based digital tools: Mathematics learning in 6-year-old children. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 12(1), 61-82. DOI:10.14204/ejrep.32.13108
 • Edwards, S., Nolan, A., Henderson, M., Mantilla, A., Plowman, L., & Skouteris, H. (2018). Young children’s everyday concepts of the internet: A platform for cyber-safety education in the early years. British Journal of Educational Technology, 49(1), 45–55. https://doi.org/10.1111/bjet.12529
 • Fessakis, G., Gouli, E., & Mavroudi, E. (2013). Problem-solving by 5-6 years old kindergarten children in a computer programming environment: A case study. Computers & Education, 63, 87-97. DOI: 10.1016/j.compedu.2012.11.016
 • Fırat, M., Kabakçı Yurdakul, I., & Ersoy, A. (2014). Bir eğitim teknolojisi araştırmasına dayalı olarak karma yöntem araştırması deneyimi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 2(1), 65-86. [Online]: www.enadonline.com, doi: 10.14689/issn.2148-2624.1.2s3m
 • Fuchs, T. & Woessmann, L. (2004). Computers and student learning: Bivariate and multivariate evidence on the availability and use of computers at home and at school, CESifo Working Paper No:1321. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=619101
 • Goodman, S. (1996). Media, technology, and education reform: Searching for redemption in the digital age. Video and Learning, Fall/Winter, 1-2.
 • Hilda K., Kabali, H.K., Irigoyen, M.M., Nunez-Davis, R., Budacki, J.G., Mohanty, S.H., Leister, K.P. & Bonner, R.L. (2015). Exposure and use of mobile media devices by young children. Pediatrics, 136(6), 1044-1050. DOI: 10.1542/peds.2015-2151
 • Hsin, C.T., Li, M.C. & Tsai, C.C. (2014). The Influence of Young Children’s Use of Technology on Their Learning: A Review. Educational Technology & Society, 17 (4), 85–99.
 • Huber, B., Highfield, K. & Kaufman, J. (2018). Detailing the digital experience: Parent reports of children’s media use in the home learning environment. British Journal of Educational Technology, 49(5), 821-833. DOI:10.1111/bjet.12667
 • Huda, M., Jasmi, K.A., Hehsan, A., Mustari, M.I., Shahrill, M., Basiron, B. & Gassama, S.K. (2017). Empowering Children with Adaptive Technology Skills: Careful Engagement in the Digital Information Age. International Electronic Journal of Elementary Education, 9(3), 693-708.
 • Kabakçı, I. & Odabaşı, H.F. (2004). Teknolojiyi kullanmak ve teknogerçekçi olabilmek. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 19-27.
 • Kartal, G. & Güven, D. (2006). Okulöncesi Eğitimde Bilgisayarın Yeri ve Rolü. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 23(1), 19-34.
 • Kaspersky Lab Report (2017). Kaspersky Lab’s Latest Prental Control Report. Retrieved on April, 24, 2018 from https://www.kaspersky.com/about/press-releases/2017_kaspersky-labs-latest-parental-control-report-shows-how-different-children-are-around-the-world
 • Kim, A.S., & Davis, K. (2017). Tweens’ perspectives on their parents’ media-related attitudes and rules: an exploratory study in the US. Journal of Children and Media, 11 (3). 358-366.
 • Lips, M., Eppel, E., McRae, H., Starkey, L., Sylvester, A., Parore, P. & Barlow, L. (2017). Understanding children’s use and experience with digital technologies: Final research report. Retrieved on April, 20, 2018 from https://www.victoria.ac.nz/__data/assets/pdf_file/0003/960177/Understanding-children-use-and-experience-of-digital-technologies-2017-v2.pdf
 • McPake, J., Plowman, L., & Stephen, C. (2013). Pre-school children creating and communicating with digital technologies in the home. British Journal of Educational Technology, 44(3), 421-431. doi: 10.1111/j.1467-8535.2012.01323.
 • Mills, K. (2011). 'I'm makin g it different to the book': Transmediation in young children's multimodal and digital texts. Australasian Journal of Early Childhood, 36(3), 56-65. Neumann, M. M. (2018). Using tablets and apps to enhance emergent literacy skills in young children. Early Childhood Research Quarterly, 42, 239–246. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2017.10.006
 • Neumann, M. (2015). Young children and screen time: Creating a mindful approach to digital technology. Australian Educational Computing, 30(2). Retrieved from http://journal.acce.edu.au/index.php/AEC/article/view/67
 • Neumann, M.M. & Neumann D.L. (2014). Touch screen tablets and emergent literacy. Early Childhood Education Journal, 42, 231-239. DOI:10.1007/s10643-013
 • Nikken, P. & Opree. S.J. (2018). Guiding Young Children’s Digital Media Use: SES-Differences in Mediation Concerns and Competence. Journal of Child and Family Studies, 27, 1844–1857. https://doi.org/10.1007/s10826-018-1018-3
 • Nikken, P. & Schols. M. (2015). How and Why Parents Guide the Media Use of Young Children. Journal of Child and Family Studies, 24, 3423–3435.
 • O'Mara, J., & Laidlaw, L. (2011) . Living in the iworld: Two literacy researchers reflect on the changing texts and literacy practices of childhood. English Teaching-Practice and Critique, 10(4), 149-159.
 • Saelens, B.E., Sallis, J.F., Nader, P.R., Broyles, S.L., Berry, C.C. & Taras, H.L. (2002). Home Environmental Influences on Children’s Television Watching from Early to Middle Childhood. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 23(3), 127-132.
 • Senemoğlu, N. (1994). Okulöncesi egitim programı hangi yeterlikleri kazandırmalıdır? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 21-30.
 • Sutherland, R., Facer, R., Furlong, R. & Furlong, J. (2000). A new environment for education? The computer in the home. Computers& Education, 34, 195-212.
 • TÜİK. (2016). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2016. TÜİK. 10 Temmuz 2018 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?id= adresinden erişildi.
 • TÜİK. (2017). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2017. TÜİK. 10 Temmuz 2018 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?id= adresinden erişildi.
 • TÜİK. (2018). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2018. TÜİK. 10 Temmuz 2018 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?id= adresinden erişildi.
 • URL1. https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0025/54682/internet_use_and_attitudes_bulletin.pdf
 • URL2. https://yesilay.org.tr/tr/haberler/detay/yesilaydan-ekran-karsisinda-gecirilen-sureler-icin-uyari
 • Wu, C.S.T., Fowler, C., Lam, W.Y.Y., Wong, H.T., Wong, C.H.M. & Loke, A.Y. (2014). Parenting approaches and digital technology use of preschool-age children in a Chinese community. Italian Journal of Pediatrics, 40(44), doi:10.1186/1824-7288-40-44.
 • Yaman, F., Dönmez, O., Kabakçı Yurdakul, I. & Odabaşı, H.F. (2017). Primary School Students’ Encounters Against Online Risks from the Perspectives of Schools Counselor Teachers. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 8 (4), 415-427.
 • Yücelyiğit, S. & Aral, N. (2016). Üç Boyutlu (3D) Animasyon Filmler ve Etkileşimli Uygulamaların Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Görsel Algı Gelişimi Üzerine Etkileri. Eğitim ve Bilim: Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu Uygulamaları Özel Sayısı, 41(188), 255-271.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6886-5997
Yazar: Seçil YÜCELYİĞİT (Sorumlu Yazar)
Kurum: TED ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9223-2797
Yazar: Neriman ARAL
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2020

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd739564, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {21}, pages = {1071 - 1084}, doi = {10.17679/inuefd.739564}, title = {Dijital Teknolojiyi Üretim ve Tüketim Amacıyla Kullanan Çocukların ve Ebeveynlerinin Tercihlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Yücelyiğit, Seçil and Aral, Neriman} }
APA Yücelyiğit, S , Aral, N . (2020). Dijital Teknolojiyi Üretim ve Tüketim Amacıyla Kullanan Çocukların ve Ebeveynlerinin Tercihlerinin İncelenmesi . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 1071-1084 . DOI: 10.17679/inuefd.739564
MLA Yücelyiğit, S , Aral, N . "Dijital Teknolojiyi Üretim ve Tüketim Amacıyla Kullanan Çocukların ve Ebeveynlerinin Tercihlerinin İncelenmesi" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2020 ): 1071-1084 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/56519/739564>
Chicago Yücelyiğit, S , Aral, N . "Dijital Teknolojiyi Üretim ve Tüketim Amacıyla Kullanan Çocukların ve Ebeveynlerinin Tercihlerinin İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2020 ): 1071-1084
RIS TY - JOUR T1 - Dijital Teknolojiyi Üretim ve Tüketim Amacıyla Kullanan Çocukların ve Ebeveynlerinin Tercihlerinin İncelenmesi AU - Seçil Yücelyiğit , Neriman Aral Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17679/inuefd.739564 DO - 10.17679/inuefd.739564 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1071 EP - 1084 VL - 21 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.739564 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.739564 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Dijital Teknolojiyi Üretim ve Tüketim Amacıyla Kullanan Çocukların ve Ebeveynlerinin Tercihlerinin İncelenmesi %A Seçil Yücelyiğit , Neriman Aral %T Dijital Teknolojiyi Üretim ve Tüketim Amacıyla Kullanan Çocukların ve Ebeveynlerinin Tercihlerinin İncelenmesi %D 2020 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 21 %N 2 %R doi: 10.17679/inuefd.739564 %U 10.17679/inuefd.739564
ISNAD Yücelyiğit, Seçil , Aral, Neriman . "Dijital Teknolojiyi Üretim ve Tüketim Amacıyla Kullanan Çocukların ve Ebeveynlerinin Tercihlerinin İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 / 2 (Ağustos 2020): 1071-1084 . https://doi.org/10.17679/inuefd.739564
AMA Yücelyiğit S , Aral N . Dijital Teknolojiyi Üretim ve Tüketim Amacıyla Kullanan Çocukların ve Ebeveynlerinin Tercihlerinin İncelenmesi. INUEFD. 2020; 21(2): 1071-1084.
Vancouver Yücelyiğit S , Aral N . Dijital Teknolojiyi Üretim ve Tüketim Amacıyla Kullanan Çocukların ve Ebeveynlerinin Tercihlerinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 21(2): 1071-1084.
IEEE S. Yücelyiğit ve N. Aral , "Dijital Teknolojiyi Üretim ve Tüketim Amacıyla Kullanan Çocukların ve Ebeveynlerinin Tercihlerinin İncelenmesi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 21, sayı. 2, ss. 1071-1084, Ağu. 2020, doi:10.17679/inuefd.739564