Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Osmanlıca Dersinde Web 2.0 Aracı Quizlet Kullanımına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri

Yıl 2022, Cilt: 23 Sayı: 1, 121 - 134, 30.04.2022
https://doi.org/10.17679/inuefd.1052555

Öz

Osmanlıca milli kültürümüzün bir parçası olan ve geçmişimizi okumayı sağlayan bir iletişim aracıdır. Türkçe öğretmenliği alanında lisans eğitimine başlayan öğrencilerin Osmanlıca öğrenme yöntemlerinin teknoloji ile entegrasyonu geçmişin günümüzle arasında kurulan bağlarını geliştirecektir. Bu araştırmanın amacı Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin Osmanlıca dersinde kullandıkları Web 2.0 aracı Quizletle ilgili deneyimlerinin dil öğrenme sürecine olan katkısını betimlemektir. Nitel desende durum çalışması olarak tasarlanan araştırmaya Ankara’da bir devlet üniversitesinin Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalında okuyan 54 birinci sınıf öğrencisi ölçüt örnekleme esas alınarak katılmıştır. Çalışma grubunun oluşturulmasında temel ölçüt Osmanlıca dersi alıyor olmaktır. Covid 19 süreci nedeniyle veriler katılımcılardan çevrimiçi ortamda yazılı olarak istenmiş, yarı yapılandırılmış görüşme formuyla Google Forms aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde tümevarımcı analiz kullanılmış; bulgular, tematik başlıklar altında görselleştirilerek sunulmuştur. Bulguların görselleştirilmesinde Coggle Web 2.0 aracı kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların görüşleri Osmanlıca öğretiminde Web 2.0 aracı Quizlet’i kullanmanın onların ders motivasyonunu artırdığını, Osmanlıca okumada kendilerine güveni arttığını, ödev yapmaktan eğlendiklerini; aracın uygulama ve oyunlarının pekiştirme, ezber ve tekrarlar yoluyla Osmanlıca harfleri hatırlamayı ve kelime tanımayı kolaylaştırdığını, öğrencilerin okuma ve yazma hızını artırdığını, Osmanlıca dilbilgisi, imlâ gibi konularda kuralları öğrenmeyi kolaylaştırdığını ve akran hızını takip etmenin öğrencilerin kendi hızı açısından etkili olduğu ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçlarının Osmanlıca öğretiminde teknoloji tabanlı yeni uygulamalar açısından ışık tutması beklenmektedir.

Kaynakça

 • Büyüköztürk, Ş; Kılıç Çakmak, E.; Akgün, Ö. E. ; Karadeniz, Ş. & Demirel , F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. 22. Baskı. Pegem A Akademi.
 • Canham, N. (2017). Comparing Web 2.0 applications for peer feedback in language teaching: Google Docs, the Sakai VLE, and the Sakai Wiki. Writing &Pedagogy, 9(3), 429-456.
 • Cephe, T.P. & Balçıkanlı, C. (2012). Web 2.0 tools in language teaching: what do students teachers think? International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 3(1), 1-12.
 • Eren, Ö. (2015). Vocabulary learning on learner- created content by using Web 2.0 tools. Contemporary Educational Technology, 6 (4), 281-300.
 • Fadini, K. A. & Finardi, K. R. (2015). Web 2.0 tools for the L2 class. International Conference on Education and New Developments, (-), 603-607.
 • Faizi, R. (2018). Teacher’s perceptions towards using Web 2.0 in language learning and teaching. Educ Inf Technol, 23, 1219-1230.
 • Gülbahar, Y. (2019). E- öğrenme. Pegem Yayıncılık.
 • Hammersley, M. & Traianou, A. (2017) Nitel araştırmalarda etik. Çev. Sibel Balcı- Berat Ahi. Anı Yayıncılık.
 • Persson, V. & Nouri, J. (2018) “A Systematic Review of Second Language Learning with Mobile Technologies.” International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), vol 13, no 2, pp188-210.
 • Kaynar, T. (2019). Web 2.0 araçlarının yabancı dil öğretiminde kullanımı. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Persson, V. & Nouri, J. (2018). A systematic review of second language learning with mobile Technologies. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 13 (2), 188-210.
 • Scwandt, T. & Gates, E. F. (2021) “Durum Çalışması Yöntemi”. SAGE Nitel Araştırmalar Kılavuz Kitabı. Eds. Norman K. Denzin ve Yvonna S. Lincoln, Çeviri Eds. Gülay Ekici- Sabahattin Yeşilçınar. Vizetek Yayıncılık, , pp 349-366.
 • Stefancik, R.& Stradiotova, E. (2020). Using web 2.0 tools podcast in teaching foreign languages. Advanced Education, 14, 46-55.
 • Tzotzou, M. (2018). Integrating Web 2.0 technologies into EFL learning in Greek state- school context: a mixed- method study. Research Papers in Language Teaching and Learning, 9 (1), 32-55.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 12. Baskı. Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2017). Durum Çalışması Araştırması Uygulamaları. Çev. Prof. Dr. İlhan Günbayı. Nobel Yay.
 • Web 2.0 aracı “Coggle”. www.coggle.it (Alındı: 12.06.2021)
 • Web 2.0 aracı “Google Forms”. https://docs.google.com/forms/u/0/ (Alındı: 20.05.2021)
 • Web 2.0 aracı “Quizlet”. www.quizlet.com (Alındı: 12.06.2021)
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özlem Baş 0000-0002-0716-103X

Fahri Temizyürek 0000-0002-0497-1045

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 23 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Baş, Ö., & Temizyürek, F. (2022). Osmanlıca Dersinde Web 2.0 Aracı Quizlet Kullanımına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 121-134. https://doi.org/10.17679/inuefd.1052555
AMA Baş Ö, Temizyürek F. Osmanlıca Dersinde Web 2.0 Aracı Quizlet Kullanımına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri. INUEFD. Nisan 2022;23(1):121-134. doi:10.17679/inuefd.1052555
Chicago Baş, Özlem, ve Fahri Temizyürek. “Osmanlıca Dersinde Web 2.0 Aracı Quizlet Kullanımına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri”. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23, sy. 1 (Nisan 2022): 121-34. https://doi.org/10.17679/inuefd.1052555.
EndNote Baş Ö, Temizyürek F (01 Nisan 2022) Osmanlıca Dersinde Web 2.0 Aracı Quizlet Kullanımına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 1 121–134.
IEEE Ö. Baş ve F. Temizyürek, “Osmanlıca Dersinde Web 2.0 Aracı Quizlet Kullanımına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri”, INUEFD, c. 23, sy. 1, ss. 121–134, 2022, doi: 10.17679/inuefd.1052555.
ISNAD Baş, Özlem - Temizyürek, Fahri. “Osmanlıca Dersinde Web 2.0 Aracı Quizlet Kullanımına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri”. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23/1 (Nisan 2022), 121-134. https://doi.org/10.17679/inuefd.1052555.
JAMA Baş Ö, Temizyürek F. Osmanlıca Dersinde Web 2.0 Aracı Quizlet Kullanımına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri. INUEFD. 2022;23:121–134.
MLA Baş, Özlem ve Fahri Temizyürek. “Osmanlıca Dersinde Web 2.0 Aracı Quizlet Kullanımına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri”. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 23, sy. 1, 2022, ss. 121-34, doi:10.17679/inuefd.1052555.
Vancouver Baş Ö, Temizyürek F. Osmanlıca Dersinde Web 2.0 Aracı Quizlet Kullanımına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri. INUEFD. 2022;23(1):121-34.

2002 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.