Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of the 2018 Life Studies Curriculum in Terms of Cognitive, Affective and Psychomotor Domains

Yıl 2022, Cilt: 6 Sayı: 1, 24 - 36, 29.03.2022

Öz

This research aims to examine the 2018 Life Studies curriculum 3rd grade acquisitions in depth according to cognitive taxonomy, affective and psychomotor classification. The study group of the research consists of the acquisitions of the 3rd grade Life Studies curriculum. The data of the research were obtained through document review. In the analysis of the data, Revised Bloom's Taxonomy table was used for the cognitive domain, affective classification was used for the affective domain, and psychomotor domain classification was used for the affective domain, and the findings were presented in the form of frequency and percentage tables. The findings of the research are as follows; The most with %65 Cognitive domain acquisitions were in the 3rd grade Life Studies; Affective domain acquisitions came second with %33, and psychomotor domain with at least %2. Cognitive domain acquisitions are mostly concentrated in the dimensions of "understanding" and "conceptual knowledge". It has been observed that there is no acquisition regarding the "evaluation" dimension and "metacognitive knowledge" dimension. It has been found that the affective domain acquisitions are mostly at the "receiving phenomena" level, and that they cannot go beyond the "organisation" level. In addition, it has been observed that there is only an acquisition at the level of "adaptation” in the psychomotor domain. According to the results of the research, it is recommended to increase the number of acquisitions for higher-order thinking dimensions by taking into account the developmental characteristics of the students in the 3rd grade Life Studies curriculum, also Life studies course, which is a course that supports the holistic development of the student should be a balanced distribution of cognitive, affective and psychomotor domain acquisitions.

Kaynakça

 • Aktan, O. (2019). İlkokul matematik öğretim programı dersi kazanımlarının yenilenen Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-18.
 • Aslan, M., & Atik, U. (2018). 2015 ve 2017 ilkokul Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarının revize edilmiş bloom taksonomisine göre incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(1), 528-547.
 • Al Mohtadi, A., Mohammad, R., & Al Zboon, H. S. A. (2017). Training program efficacy in developing health life skills among sample selected from kindergarten children. Journal of Education and Learning, 6(2), 212-219.
 • Başar, T. (2009). 2005 yılı ilköğretim 4. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programı eğitim hedeflerinin taksonomik analizi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü), Tokat.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, 5. Baskı. Trabzon.
 • Çerçİ, A. (2018). 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı kazanımlarının (5, 6, 7, 8. Sınıf) Yenilenen Bloom Taksonomisi'ne göre incelenmesi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 6(2), 70-81.
 • Filiz, S. B., & Baysal, S. B. (2019). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı kazanımlarının revize edilmiş Bloom taksonomisine göre analizi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 234-253.
 • Filiz, S. B., & Yıldırım, N. (2019). Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi. Ilkogretim Online, 18(4), 1551-1573.
 • Hoque, M. E. (2016). Three domains of learning: Cognitive, affective and psychomotor. The Journal of EFL Education and Research, 2(2), 45-52.
 • Karacaoğlu, Ö. C. (2020). 2. sınıf hayat bilgisi kazanımlarının alanyazındaki ölçütlere göre incelenmesi ve düzeylerinin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 34-62.
 • Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview. Theory into practice, 41(4), 212-218.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, [MEB], (2018). Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Basımevi.
 • Reeves, T. C. (2006). How do you know they are learning? The importance of alignment in higher education. International Journal of Learning Technology, 2(4), 294-309.
 • Sönmez, V. (1998). Sosyal Bilgiler Öğretimi Öğretmen Kılavuzu. Ankara: Ertem Yayıncılık.
 • Yılmaz, F., & Sunkur, M. Ö. (2021). A Curriculum Alignment Analysis: A Sample of Life Sciences Course Curriculum (2018) for 3rd-Grade Students. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, (27), 279-297.
 • Zorluoğlu, S. L., Güven, Ç., & Korkmaz, Z. S. (2017). Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre analiz örneği: 2017 taslak ortaöğretim kimya dersi öğretim programı. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 7(2), 467-479.
 • Zorluoğlu, S. L., Şahintürk, A., & Bağrıyanık, K. E. (2017). 2013 Yılı Fen Bilimleri Öğretim Programı Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi ve Değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 1-15.

2018 Hayat Bilgisi Öğretim Programının Bilişsel, Duyuşsal ve Devinişsel Alan Açısından İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt: 6 Sayı: 1, 24 - 36, 29.03.2022

Öz

Bu araştırmanın amacı 2018 Hayat Bilgisi öğretim programı 3.sınıf kazanımlarının bilişsel taksonomi, duyuşsal ve devinişsel sınıflamaya göre derinlemesine incelenmesidir. Bu amaçla araştırmada analitik yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 3. sınıf Hayat Bilgisi öğretim programı kazanımları oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir.Verilerin analizinde bilişsel alan için Revize Edilmiş Bloom Taksonomisi (REBT) tablosu, duyuşsal alan için duyuşsal sınıflama, devinişsel alan için devinişsel alan sınıflaması kullanılmış, elde edilen bulgular frekans ve yüzde tablosu şeklinde sunulmuştur. Araştırmanın bulguları şu şeklidedir; 3.sınıf Hayat Bilgisi öğretim programı kazanımlarına en çok % 65 ile bilişsel alan kazanımları yer almıştır. Duyuşsal alan kazanımları % 33 ile ikinci sırada, en az % 2 ile devinişsel alan gelmiştir. Bilişsel alan kazanımları en çok “anlama” boyutu ile “ kavramsal bilgi” boyutunda yoğunlaşmıştır. “Değerlendirme” boyutu ve “ üst bilişsel bilgi” birikimi ile ilgili kazanımın olmadığı görülmüştür. Duyuşsal alan kazanımlarının en çok “alma” düzeyinde olduğu “örgütleme” düzeyinin ötesine geçilemediği bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca devinişsel alana ait sadece “beceri haline getirme” düzeyinde bir kazanımın olduğu görülmüştür.Araştırmanın sonuçlarına göre 3. sınıf Hayat Bilgisi öğretim programı kazanımlarının öğrencilerin gelişim özelliklerini dikkate alarak üst düzey düşünme boyutlarına yönelik kazanım sayılarının artırılması ve öğrencinin bütüncül gelişimini destekleyen bir ders olan Hayat bilgisi dersinin 3.sınıf kazanımlarında bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alan kazanımlarının dengeli bir dağılım göstermesi önerilir.

Kaynakça

 • Aktan, O. (2019). İlkokul matematik öğretim programı dersi kazanımlarının yenilenen Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-18.
 • Aslan, M., & Atik, U. (2018). 2015 ve 2017 ilkokul Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarının revize edilmiş bloom taksonomisine göre incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(1), 528-547.
 • Al Mohtadi, A., Mohammad, R., & Al Zboon, H. S. A. (2017). Training program efficacy in developing health life skills among sample selected from kindergarten children. Journal of Education and Learning, 6(2), 212-219.
 • Başar, T. (2009). 2005 yılı ilköğretim 4. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programı eğitim hedeflerinin taksonomik analizi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü), Tokat.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, 5. Baskı. Trabzon.
 • Çerçİ, A. (2018). 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı kazanımlarının (5, 6, 7, 8. Sınıf) Yenilenen Bloom Taksonomisi'ne göre incelenmesi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 6(2), 70-81.
 • Filiz, S. B., & Baysal, S. B. (2019). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı kazanımlarının revize edilmiş Bloom taksonomisine göre analizi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 234-253.
 • Filiz, S. B., & Yıldırım, N. (2019). Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi. Ilkogretim Online, 18(4), 1551-1573.
 • Hoque, M. E. (2016). Three domains of learning: Cognitive, affective and psychomotor. The Journal of EFL Education and Research, 2(2), 45-52.
 • Karacaoğlu, Ö. C. (2020). 2. sınıf hayat bilgisi kazanımlarının alanyazındaki ölçütlere göre incelenmesi ve düzeylerinin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 34-62.
 • Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview. Theory into practice, 41(4), 212-218.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, [MEB], (2018). Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Basımevi.
 • Reeves, T. C. (2006). How do you know they are learning? The importance of alignment in higher education. International Journal of Learning Technology, 2(4), 294-309.
 • Sönmez, V. (1998). Sosyal Bilgiler Öğretimi Öğretmen Kılavuzu. Ankara: Ertem Yayıncılık.
 • Yılmaz, F., & Sunkur, M. Ö. (2021). A Curriculum Alignment Analysis: A Sample of Life Sciences Course Curriculum (2018) for 3rd-Grade Students. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, (27), 279-297.
 • Zorluoğlu, S. L., Güven, Ç., & Korkmaz, Z. S. (2017). Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre analiz örneği: 2017 taslak ortaöğretim kimya dersi öğretim programı. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 7(2), 467-479.
 • Zorluoğlu, S. L., Şahintürk, A., & Bağrıyanık, K. E. (2017). 2013 Yılı Fen Bilimleri Öğretim Programı Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi ve Değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 1-15.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nur Ütkür Güllühan 0000-0003-2062-5430

Derya Bekiroğlu 0000-0002-5322-8290

Yayımlanma Tarihi 29 Mart 2022
Gönderilme Tarihi 14 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ütkür Güllühan, N., & Bekiroğlu, D. (2022). 2018 Hayat Bilgisi Öğretim Programının Bilişsel, Duyuşsal ve Devinişsel Alan Açısından İncelenmesi. International Primary Education Research Journal, 6(1), 24-36.