Etik İlkeler ve Yayın Politikası

YAYIN ETİĞİ

İslam Araştırmaları Dergisi tüm yazı türlerinde Araştırma ve Yayın Etiğine titizlikle uyar. Dergi, COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından hazırlanan rehberlerde belirtilen akademik yayıncılığın etik ilkelerini benimsemiştir (https://publicationethics.org/guidance/Guidelines).

Yazar
Teklif edilen yazı daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olmalı ve intihal ya da telif hakkı ihlali içermemelidir. Yazar, başvuru esnasında yazılı olarak orijinallik beyanında bulunur. Yazar beyanı İSAM tarafından özel bir intihal programı kullanılarak teyit edilir. Değerlendirme sürecinin herhangi bir safhasında telif hakkı ihlali tespit edilmesi halinde süreç derhal durdurulur ve yazı sahibine iade edilir. Yazar İslam Araştırmaları Dergisi’ne teklif ettiği makaleyi eş zamanlı olarak başka bir dergiye göndermemelidir.

Editör
Editör gelen yazıların hem orijinallik hem de konu ve biçimsel özellikler açısından İslam Araştırmaları Dergisi’nin yayın ilkeleri ve formatına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygunsa yazıyı ön inceleme safhasına yönlendirmekle sorumludur. Yazının hakemleme ve diğer süreçlerinin koordinasyonu da editör tarafından yürütülür. Editör tarafsız davranmak ve hem yazarın hem de değerlendirme sürecinde yer alan diğer kişilerin kimliklerinin bilinmemesini sağlamakla yükümlüdür.

Hakem
Hakem makaleyi önyargı ve subjektiflikten uzak, akademik yazım kriterlerine bağlı biçimde ve telif haklarını gözeterek değerlendirir. Hakemlik sürecinde makaleler ilmîlik, tutarlılık, terminoloji kullanımı, dil ve üslup, başlık-muhteva uyumu gibi açılardan değerlendirmeye tabi tutulur. Hakem raporunda açık ve anlaşılır ifadeler kullanılması ve ileri sürülen kanaatlerin gerekçelendirilmesi beklenir.

Yayın Kurulu
Yayın kurulu, İslam Araştırmaları Dergisi’nin genel yayın politikasının belirlenmesi başta olmak üzere dergiyle ilgili tüm kararların alındığı organdır. Geçerli mazereti olanlar dışında her üye periyodik olarak yapılan kurul toplantılarına katılır, gerektiğinde e-posta yoluyla görüş bildirir. Yayın kurulu teklif edilen yazıları hakem raporları ve yazardan gelen yanıtlar ışığında değerlendirerek yayımlama ya da reddetme yönünde karar alır. Yayımlanacak yazıların hangi sayıda yer alacağına da Yayın Kurulu karar verir.

Danışma Kurulu
Danışma kurulu, İslam Araştırmaları Dergisi’nin genel gidişatını takip eder ve yayın politikası ile ilgili yönlendirici fikirler üretir. Danışma kurulu üyeleri görüşlerini yazılı olarak beyan edebildikleri gibi Yayın Kurulu Başkanı’nın ihtiyaç hissettiği durumlarda toplantı da yapabilirler.


YAYIN POLİTİKASI

Nitelikli akademik bilgi üretimine katkıda bulunmayı, üretilen bilginin yaygınlaşmasını ve toplumun her kesimi için kolayca ve eşit olarak erişilebilir olmasını hedefleyen İslam Araştırmaları Dergisi açık erişime sahiptir. Derginin tüm sayılarındaki yazılara web sayfası üzerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Yazılar herhangi bir ödeme yahut üyelik gerekmeksizin PDF formatında indirilebilir. Yazarlardan hiçbir şekilde ve gerekçeyle ücret talep edilmez.