Yazım Kuralları


YAZIM KURALLARI

1.      Sayfanın boyutları 17,5 cm genişliğinde ve 25 cm yüksekliğinde ayarlanmalıdır. Çalışmanın tümünün kenar boşlukları sol taraftan 3,25 cm, sağ taraftan 2,75 cm, üst taraftan 3,5 cm ve alt taraftan 2,5 cm olmalıdır. Üstü bilgi içinse 1,5 cm, alt bilgi için 2 cm boşluk bırakılmış olmalıdır.

2.      Çalışmada 150 sözcüğü geçmeyecek şekilde; Türkçe makaleler için Türkçe ve İngilizce, İngilizce makaleler için İngilizce ve Türkçe, Almanca makaleler için Almanca ve Türkçe öz ve anahtar kelimeler yazılmalıdır.  Özde çalışmanın kapsamı, amacı, yöntemi ve sonuçlarından bahsedilmelidir.

3.      Çalışmanın yazı tipi “Times New Roman” olmalıdır.  Yazı formatı ise değişik bölümler için aşağıda ifade edildiği gibi olmalıdır.

4.      Ana metinde paragraflar 12 punto büyüklüğünde olmalı, hizalama iki yana yaslı olmalıdır. Paragraflardan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalı ve satır aralığı tek olacak şekilde yazılmalıdır. Sayfalara numara verilmemelidir. Metin içerindeki maddelemeler arasında 2 nk boşluk olmalıdır.

5.      Öz, anahtar kelimeler ve kaynakça 10 punto ve 1 satır aralığı formatında yazılmalıdır. Ana metin ise 1, 15 satır aralığında yazılmalıdır.

6.      Ana başlıkları 12 punto koyu,  sadece ilk harfleri büyük olarak sola yaslı şekilde yazılmalıdır. Alt başlıklar ise sadece ilk harfi büyük olarak sola yaslı yazılmalıdır. Ana başlıklardan önce ise 12 nk, alt başlıklardan önce 6 nk boşluk verilmeleridir.

7.      Çalışmanın sonuç ve bulguları “Sonuç” başlığı altında yer almalı ve bu bölüm bir sayfayı geçmemelidir.

8.      Tablo, Şekil, Grafik ve Resimler: Şekil ve tablo başlıkları 12 punto ve sadece ilk harfleri büyük olarak ve ortalanarak, tablo ve şekillerin üzerine yazılmalıdır. Her birine koyu olarak sıra numarası (Tablo 1:, Tablo 2: ve Şekil 1:, Şekil 2: vs.) verilmeli ve kaynak bildirimleri ile bibliyografik bilgiler de tablo ve şekillerin altında eksiksiz şekilde 10 punto olarak yer almalıdır.

9.      Tablo, şekil vs. içindeki metin 8–11 punto aralığında olmalıdır. Metinde yer alacak matematiksel denklemlere sıra numarası verilmeli, sıra numaraları parantez içerisinde sayfanın sağına yaslı olarak yazılmalıdır. Ayrıca, baskıda düzeltme yapılabilmesi için resim dışında hiçbir öğe resim formatında verilmemelidir. Ayrıca, tablo-şekil ve grafikler siyah beyaz basılacağı göz önünde bulundurularak düzenlenmelidir.

10.  Atıflar APA 6 yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları sayfa altında dipnot şeklinde 10 punto olacak şekilde verilmelidir.. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek; (Vural, 2003:5), (Köse ve Kasım, 2001:15), (Güneş vd., 2000:10-12), (DPT, 2004:32), (Walter vd., 1998: 25). Ya da Smith’ e (1998:15) göre, March ve Olsen’ a (1989: 26) göre …

11.  Aynı parantez içerisinde birden çok gönderme yapılması: Aynı parantez içerisinde yapılan çoklu göndermeler ilk yazarın soyadına göre alfabetik sırada olmalı ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır. Örnek: (Akbulut ve Doğan, 2013: 33; Şencan, 2003: 99; Tonta, 2010: 25).

12.  Kaynakçada başlık ve kaynaklar 12 punto olmalıdır. Başlık koyu ve sola hizalı olmalıdır. Kaynakçada kullanılan çalışmalar yazarın soyadına göre alfabetik olarak sıralanmış olmalıdır. Çok yazarlı çalışmaların atıflarında “vd.” olarak verilen yazarların tümü kaynaklar kısmında yer almalı ve kaynaklar arası boşluk paragraf arasında olduğu gibi 6 nk olmalıdır. Aynı yazarın birden çok çalışmasına atıfta bulunulduğunda, yayın tarihi en eski olandan başlanmalıdır. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışmasına atıfta bulunulduğunda ise metin içi atıflar ve kaynaklar a, b, c… harfleri kullanılarak numaralandırılmalıdır. Örnek; 2003a, 2003b, 2003c gibi. Bir yazarın tek ve birden fazla yazarlı çalışmasına atıfta bulunulması durumunda, önce tek yazarlı çalışmalar belirtilmelidir.

13.  Kaynaklarda ve metin içerisinde yer alan Türkçe eserler için aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi Türkçe kısaltmalar (örneğin, "vd.",  "İçinde", "Çev.", "Ed." gibi) kullanılmalıdır. 

 

Değişik Atıfların Kaynaklarda Gösterilmesine İlişkin Bazı Örnekler Aşağıda Verilmiştir:

Tek Yazarlı Kitap:

·         Soyadı, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

Abisel, N. (2006), Sessiz Sinema. Ankara: Deki.

Borton, H. (1970), Japan's Modern Century, New York: The Ronald

Press Company.

İki Yazarlı Kitap:

·         Soyadı, A. ve Soyadı, B. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994), Qualitative Data Analysis:An Expanded Sourcebook. Thousand Oaks: Sage.

March, J. G. ve Olsen, J. P. (1989), Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics. New York: Free Press.

İkiden Fazla Yazarlı Kitap:

·         Soyadı, A.; Soyadı, A. ve Soyadı, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

Mutluer, M. K.; Öner, E. ve Kesik, A. (2013), Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Abisel, N.; Arslan, U.T., Behçetoğulları, P., Karadoğan, A., Öztürk,        S.R. ve Ulusay, N. (2005), Çok Tuhaf Çok Tanıdık. İstanbul: Metis.

Derleme Kitap:

·         Soyadı, A. (Ed.), (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

Bottomore, T. ve Nisbet R. (Ed.), (2002), Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Ankara: Ayraç.

                Derleme Kitap Bölümü:

·         Soyadı, A. (Yıl), Bölümün adı, İçinde, A. Soyadı, (Ed.), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

Kejanlıoğlu, B. (2005), Medya Çalışmalarında Kamusal Alan Kavramı, İçinde, M. Özbek (Ed.), Kamusal Alan, İstanbul: Hil.

Gok, F. (2007), The girls’ institutes in the early period of the Turkish Republic, İçinde, M. Carlson, A. Rabo ve F. Gok (Ed.), Education in ‘Multicultural’ Societies. Turkish and Swedish Perspectives, Istanbul: Swedish Research Institute.

Çeviri Kitap:

·         Soyadı, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), (Çev.: A. Soyadı), Şehir: Yayınevi.

Smith, A. (2017), Ulusların Zenginliği II, (Çev.: M. Saltoğlu), Ankara: Palme Yayıncılık.

Kurum Yayını:

·         Kurum (Yıl), Başlık (İtalik), Şehir: Yayınevi.

SPK (2006), Kurumsal Kültür, Ankara: SPK yayınları, Yayın No: 195, Kurumsal Araştırmalar Serisi, No: 3.

Makale:

·         Soyadı, A. (Yıl), Makalenin Başlığı, Derginin Adı (İtalik), Cilt (Sayı), sayfa aralığı.

Binark, F. M., Çelikcan, P. (1998), Mahremin Müzakereye  Çağrılması   ve Yıldo Örneği,  Kültür ve İletişim, 1 (2), 197-214.

Cowen, R. (2018), Embodied Comparative Education, Comparative Education, 54 (1), 10-25.

Tebliğ veya Konferans Bildirisi:

·         Soyadı, A. (Yıl), Tebliğ Başlığı (İtalik), Konferans Adı, Düzenleyen Kurum, Şehir.

Gümüş, F. N. (2019), Does Education Matter on the Students’ Perception of Secularism?, XVII World Congress of Comparative Education Socities (WCCES), Cancun.

Tez:

·         Soyadı, A. (Yıl), Tezin İsmi(İtalik), Üniversite ve Enstitü Adı.

Öner, A. (2014), Hayat boyu eğitimin sağlanmasında halk eğitimi merkezlerinin değerlendirilmesi: Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi örneği, Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İnternet Kitap veya Rapor:

·         Soyadı, A. (Yıl), Başlık (İtalik), İnternet adresi, (Erişim Tarihi: GG.AA.YYYY).

Avrupa Komisyonu, (2006), Regular Report on Turkey’s progress towards accession,http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2006/nov/tr_sec_1390_en.pdf, (Erişim Tarihi: 26.05.2005)