Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

“Being A Woman” From the Perspective of Romani Women: A Qualitative Research

Yıl 2021, Sayı: 22, 31 - 57, 15.07.2021

Öz

Knowledge of the perception of being a woman and its implied meaning is important. Thus, the study aims to reveal perceptions about being women from the perspective of Romani women. The study was conducted between July 2019 and August 2019 using a qualitative research design. The participants are six Romani women aged 18–66 years from a neighborhood located in a city in the western part of Turkey, where only Romani people live. Data are collected under four main themes, namely, being a woman as an element of the physical, personal, social, and spiritual dimensions. The results suggest that Romani women hold a positive perception of femininity, express their thoughts about sexuality, and use the concept of freedom in a non-existential manner. The study recommendeds further investigations on this topic through in-depth interviews with a larger sample of Romani women.

Kaynakça

 • Akdik, H. (2019). “Tezer özlü yazınında kadınlık durumu ve öznenin varoluş umudu”, Edebiyat Eleştirisi Dergisi, sayı:12. google scholar
 • Akkaya, Ö. (2011). “Çingeneler: başka bir dünyanın insanları” Global Media Journal Turkish Edition, 2. google scholar
 • Akış, Y. (2007). “Albert camus ve jean paul sartre’da saçma’nın karşılaştırılması”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. google scholar
 • Ataklı, A., Yertutan, C., Ekinci, S. (2004). “ Bir grup üniversite öğrencisinin “çağdaş kadın” üzerine görüşleri”, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 2 (7). google scholar
 • Arslan, A. (2012). “Felsefeye giriş”, Liberte Yayın, 16. Baskı, Ankara. google scholar
 • Ateş, H. (2016). “Tarihten günümüze türkiye’de romanlar”, Star Matbaacılık, 1. Baskı. google scholar
 • Aydın, E. (2017). “Kadının Özne olma sürecine dair bir okuma: simone de beauvoır kadın doğulmaz kadın olunur”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Bilimdalı. google scholar
 • Bahar, M. (2018). “Y kuşağında cinsellik algısı incelemesi: izmir örneği”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara. google scholar
 • Berktay, F. (2000). “Tek tanrılı dinler karşısında kadın”, Metis Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Bilgili, H.; Acar, N. (2017). “Martin eden romanın varoluşçu terapinin temel kavramları açısından incelenmesi”, The Journal Of International Social Research, Sayı: 51. google scholar
 • Bilgin, O. (2018). “Türk arabesk müziğinin varoluşçu terapinin temel kavramları açısından incelenmesi”, Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 7, Sayı:3. google scholar
 • Bingöl, O. (2014). “Toplumsal cinsiyet olgusu ve türkiye’de kadınlık”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16, Özel Sayı I. google scholar
 • Bozdemir, N., Özcan, S. (2011). “ Cinselliğe ve cinsel sağlığa genel bakış”, Turkısh Journal Of Famıly Medıcıne And Prımary Care (Tjfmpc), Vol. 5, No. 4. google scholar Cevizci, A. (2017). “Felsefe tarihi”, Say Yayınları, 7. Baskı. google scholar
 • Corey, G. (2007). “Psikolojik danışma, psikoterapi kuram ve uygulamaları”, Mentis Yayıncılık, Ankara. google scholar
 • Coyne IT. (1997). “Sampling in qualitative research. purposeful and theoretical sampling; merging or clear boundaries?”, Journal of Advanced Nursing, 26(3). google scholar
 • Çavuşoğlu, H. (2017). “Genel olarak varoluşçuluğa bakış ve varoluşçuluk çeşitleri”, Journal of Social And Humanities Sciences Research, Vol:4. google scholar
 • Çelebi, V. (2008). “S. Kierkegaard ve J.P. sartre’ın varoluşçuluk anlayışlarının karşılaştırılması” Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. google scholar Çelik, T. (2011). “Gürsel korat’ın tarihsel düzlemli romanlarında varoluşçuluk”, Dil Ve Edebiyat Dergisi, 8: 1. google scholar
 • Çelik, K., Tar, Y. (2016). “Samsun’da evlere temizliğe giden roman kadınlar: enformel sektörde çalışmanın yükü nelerden hafif?”, Çalışma ve Toplum, 1. google scholar
 • Çelik, G. (2017). “Varoluş felsefeleri, varoluşçu terapi ve sosyal hizmet”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 3. google scholar
 • Çetin, B. (2017). “Kimlikleriyle romanlar: türkiye’deki roman vatandaşlara yönelik sosyal içerme ulusal strateji belgesi ve birinci aşama eylem planının değerlendirilmesi”, Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Sayı:1. google scholar
 • Daymon C, Holloway I. (2003).“Qualitative research methods in public relations and marketing communications”, London: Rout ledge. google scholar
 • Deniz, Ç.; Balcıoğlu, M.; Diktaş, A. (2016). “Romanların maruz kaldıkları damgalanma ve dışlanma mekanizmaları: uşak örneği”, Tarih Okulu Dergisi (TOD), Sayı XXV. google scholar
 • Demirgöz Bal, M. (2014). “Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine genel bakış”, KASHED, 1(1):15-28. google scholar
 • Deurzen, E; Baker, C. (Çev: İçöz F,J). (2017). “İnsan meselelerine varoluşçu bakışlar”, Aletiheia Kitap, İstanbul. google scholar
 • Deurzen, E; Adams, M. (Çev: İçöz F,J.) (2017). “Varoluşçu danışmanlıkta ve psikoterapide beceriler”, Pan Yayıncılık, İstanbul. google scholar
 • Doğan, H.; Piyal, B. (2017). “Toplumsal cinsiyetle ilişkili sorunlar”, Turk J Public Health;15(2). google scholar
 • Donovan, J. (2001). “Feminist teori” Aksu Bora vd. (Çev.) İletişim yayınları, İstanbul. google scholar
 • Eskiocaka, M.; Akbaş, D. (2017). “Edirne’de romanların sağlığı: sağlığın sosyal belirleyicileri ve sağlık durumlarına yönelik bulgular”, Turk J Public Health;15(2). google scholar
 • Frankl, V. (2016). “İnsanın anlam arayışı” (S. Budak, Çev.) (30. baskı), Ankara, Öteki Yayınevi. google scholar
 • Geçtan, E. (2019). “Varoluş ve psikiyatri”, Metis Yayınları, İstanbul, 10. Baskı. google scholar
 • Gödelek, K. (2008). “Kierkegaard’ın insan görüşü”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:1-5. google scholar
 • Gökçe, D. (2019). “Cinsiyet, etnik köken ve sınıf kesişiminde roman kadınların kamusal alana katılım sorunsalı”, International Social Sciences Studies Journal, 5(30). google scholar
 • Gül, F. (2014). “Varoluşçu felsefenin türk düşünce hayatındaki yansımaları”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 18. google scholar
 • Gül, Ş. (2019). “Bakım kavramı ışığında hemşirelik bakımı ve etkileyen faktörler”, Acu Sağlık Bil Dergisi, 10(2). google scholar
 • Gündoğdu, H. (2007). “Varoluşçu felsefelerdeki bazı ortak özellikler”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Sayı: 1. google scholar
 • Güven, E. (2007). “Çeviri felsefe tarihlerinin felsefe tasavvurumuza etkileri”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt: 4 Sayı: 1. google scholar
 • Kalın, C. (2016). “Simone de beauvoir: ötekiliğin kabulü”, Beytulhikme An International Journal of Philosophy Volume 6 Issue 2 December. google scholar
 • Kazu, Y. (2019). “Sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı kişilerin eğitimleri sırasında karşılaştıkları sorunlar”, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. google scholar
 • Keskin, F; Ulusan, A. (2016). “Kadının toplumsal inşasına yönelik kuramsal yaklaşımlara dair bir değerlendirme” Akdeniz İletişim Dergisi, Sayı: 26. google scholar
 • Kılıç, S. (2006). “Jean paul sartre’ın varoluş felsefesinde öteki kavramı”, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. google scholar
 • Kırılmış, İ. (2018). “Soren kierkegaard’ın varoluş felsefesinin postmodern kurmacadaki yansıması: leyla erbil’in kalan romanı”, Journal Of Turkish Language And Literature, Sayı:4. google scholar
 • Kierkegaard, S. (Çev: Yakupoğlu, M) . (1997). “Ölümcül hastalık: umutsuzluk”, Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Kino, H. (2019). “Kamu hizmetlerinin değişen yüzü ve seçilmiş dezavantajlı gruplar”, (ASEAD) Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 6 Sayı 6. google scholar
 • Koç, E. (2015). “Sımone de Beauvoır’ın dkinci Cins’i: Öteki Olarak Kadın”, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 4. google scholar
 • Van Manen M. (1990). Lived experience. New York: State University of New York Press. google scholar
 • Koçak, R. & Gökler R. (2008). “Varoluşsal yaklaşımda psikolojik danışma ve gruba uygulanışı”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Sayı:2. google scholar
 • Kolukırık, S. (2006). “Sosyolojik perspektiften türk(iye) çingeneleri: izmir çingeneleri üzerine bir araştırma”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Sayı: 1. google scholar
 • Kuyumcu, B.; Kabasakaloğu A. (2018). “Otantik olmanın duyuşsal iyi oluşu (pozitif-negatif duygu durumu) yordama gücü: türk ve ingiliz üniversite öğrencileri arasında otantik olma ve pozitif-negatif duygu durumu”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Sayı:1. google scholar
 • Önal, M. (2015). Gündoğan, A.; Tuna, S. “Türk masallarında varoluşçuluk tasarımı üzerine bir deneme”, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. google scholar
 • Özen, Y. (2012). “Varoluşçu felsefeden varoluşçu psikolojiye”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, Sayı 5. google scholar
 • Sarıoğlu, G. (2008). “Tarih felsefesi alanında bir inceleme: varoluş felsefesi ve tarih anlayışı”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 5, Sayı: 9. google scholar
 • Sartre, J. P. (1981). “Varoluşçuluk, existantialism, existantialisme” (Çev: Bezirci, A), İstanbul: Yazko Yayınları. google scholar
 • Sartre, JP. (2012). “ Varoluşçuluk”, Çev. Asım Bezirci Say Yayıncılık, 23. Baskı, İstanbul. google scholar
 • Sever, A. (2005). “Tabulaştırılan/tabulaşan kurumun (ailenin) kurbanlıklar edinme pratiği” Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, 2(8). google scholar
 • Sönmez, S., İlgün, G. (2018). “Nitel araştırma yöntemlerinin sağlık hizmetleri bağlamında incelenmesi”, Balıkesir University The Journal Of Social Sciences Institute, Volume: 21 - Issue: 40, December. google scholar
 • Taşdelen, V. (2004). “Kierkegaard’da benlik ve varoluş”, Ankara: Hece Yayıncılık. google scholar
 • Taşdelen, V. (2011). “Varoluş felsefelerinde varoluşun özden önceliği sorunu”, Beytulhikme An International Journal of Philosophy, Vol. 1, Issue 1, Jun. google scholar
 • Tekin, H. (2006). “Nitel araştırma yönteminin bir veri toplama tekniği olarak derinlemesine görüşme”, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, Cilt:3, Sayı:13. google scholar
 • Timuçin, A. (2001). “Düşünce tarihi”, Bulut Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Topuz, S.; Erkanlı, H. (2016). “Toplumsal cinsiyet bağlamında kadın ve erkeğe atfedilen anlamların metafor yöntemiyle analizi”, Alternatif Politika, Cilt 8, Sayı 2. google scholar
 • Tor, H. (2017). “Roman çocukların okul başarısızlığına ilişkin öğretmen görüşleri”, Journal Of Research İn Education And Teaching, Cilt: 6 Sayı: 3. google scholar
 • Türk Dil Kurumu, www.tdk.gov.tr. Erişim tarihi: 22.06.2019. google scholar
 • Yalom, I. (2014). “ Varoluşçu psikoterapi” Z. İyidoğan-Babayiğit, Çev., İstanbul, Kabalcı Yayınevi. google scholar
 • Yaman, Y. (2017). “Mevlânâ ve kierkegaard’da benliğin gelişimi” Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı:29. google scholar
 • Yaprak, M. (2015). “Etiketleme kuramı çerçevesinde çingene etnisitesinde kirlilik ve sosyal dışlanmışlık algısı (izmir tepecik örneği)”, Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü, yüksek lisans tezi. google scholar
 • Yıldırım A, Şimşek H. (2008). “Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri” (6. Baskı). Ankara: Tıpkı Basım. google scholar
 • Yıldızdöken, Ç. (2017). “Heıdegger’de daseın’ın varlığı ve zaman Meselesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 53. google scholar
 • Yılmaz, C. (2010). “Toplumsal cinsiyet ve müzik: bergamalı roman kadınlarının profesyonel müzisyenlik modeli olarak dümbelekçilik”, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. google scholar
 • Yılmaz, H. (2016). “Bir derleme: benlik kavramına ilişkin bazı yaklaşımlar ve tanımlamalar”, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:48. google scholar

Roman Kadınlar Gözünden “Kadın Olmak”: Nitel Bir Araştırma

Yıl 2021, Sayı: 22, 31 - 57, 15.07.2021

Öz

Kadın olmanın nasıl algılandığı ve nasıl anlamlar yüklediğinin bilinmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı roman kadınların kadın olmaya ilişkin algılarını ortaya çıkarmaktır. Araştırma, Temmuz 2019 - Ağustos 2019 tarihleri arasında, ülkemizin batısında bir ilde sadece romanların yaşadığı mahallede yaşları 18 ile 66 arasında değişen 6 roman kadın ile nitel araştırma deseni ile gerçekleşmiştir. Araştırmada elde edilen veriler, fiziksel boyutun bir unsuru olarak kadın olmak, kişisel boyutun bir unsuru olarak kadın olmak, sosyal boyutun bir unsuru olarak kadın olmak ve tinsel boyutun bir unsuru olarak kadın olmak şeklinde dört ana tema altında toplanmıştır. Sonuç olarak; roman kadınların olumlu bir kadınlık algısına sahip oldukları, cinsellikle ilgili düşüncelerini ifade edebildikleri ve özgürlük kavramını varoluşsal anlamda kullanmadıkları belirlenmiştir. Roman kadınlarla derinlemesine görüşmelerin yapılacağı başka araştırmaların planlanması önerilmektedir.

Kaynakça

 • Akdik, H. (2019). “Tezer özlü yazınında kadınlık durumu ve öznenin varoluş umudu”, Edebiyat Eleştirisi Dergisi, sayı:12. google scholar
 • Akkaya, Ö. (2011). “Çingeneler: başka bir dünyanın insanları” Global Media Journal Turkish Edition, 2. google scholar
 • Akış, Y. (2007). “Albert camus ve jean paul sartre’da saçma’nın karşılaştırılması”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. google scholar
 • Ataklı, A., Yertutan, C., Ekinci, S. (2004). “ Bir grup üniversite öğrencisinin “çağdaş kadın” üzerine görüşleri”, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 2 (7). google scholar
 • Arslan, A. (2012). “Felsefeye giriş”, Liberte Yayın, 16. Baskı, Ankara. google scholar
 • Ateş, H. (2016). “Tarihten günümüze türkiye’de romanlar”, Star Matbaacılık, 1. Baskı. google scholar
 • Aydın, E. (2017). “Kadının Özne olma sürecine dair bir okuma: simone de beauvoır kadın doğulmaz kadın olunur”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Bilimdalı. google scholar
 • Bahar, M. (2018). “Y kuşağında cinsellik algısı incelemesi: izmir örneği”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara. google scholar
 • Berktay, F. (2000). “Tek tanrılı dinler karşısında kadın”, Metis Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Bilgili, H.; Acar, N. (2017). “Martin eden romanın varoluşçu terapinin temel kavramları açısından incelenmesi”, The Journal Of International Social Research, Sayı: 51. google scholar
 • Bilgin, O. (2018). “Türk arabesk müziğinin varoluşçu terapinin temel kavramları açısından incelenmesi”, Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 7, Sayı:3. google scholar
 • Bingöl, O. (2014). “Toplumsal cinsiyet olgusu ve türkiye’de kadınlık”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16, Özel Sayı I. google scholar
 • Bozdemir, N., Özcan, S. (2011). “ Cinselliğe ve cinsel sağlığa genel bakış”, Turkısh Journal Of Famıly Medıcıne And Prımary Care (Tjfmpc), Vol. 5, No. 4. google scholar Cevizci, A. (2017). “Felsefe tarihi”, Say Yayınları, 7. Baskı. google scholar
 • Corey, G. (2007). “Psikolojik danışma, psikoterapi kuram ve uygulamaları”, Mentis Yayıncılık, Ankara. google scholar
 • Coyne IT. (1997). “Sampling in qualitative research. purposeful and theoretical sampling; merging or clear boundaries?”, Journal of Advanced Nursing, 26(3). google scholar
 • Çavuşoğlu, H. (2017). “Genel olarak varoluşçuluğa bakış ve varoluşçuluk çeşitleri”, Journal of Social And Humanities Sciences Research, Vol:4. google scholar
 • Çelebi, V. (2008). “S. Kierkegaard ve J.P. sartre’ın varoluşçuluk anlayışlarının karşılaştırılması” Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. google scholar Çelik, T. (2011). “Gürsel korat’ın tarihsel düzlemli romanlarında varoluşçuluk”, Dil Ve Edebiyat Dergisi, 8: 1. google scholar
 • Çelik, K., Tar, Y. (2016). “Samsun’da evlere temizliğe giden roman kadınlar: enformel sektörde çalışmanın yükü nelerden hafif?”, Çalışma ve Toplum, 1. google scholar
 • Çelik, G. (2017). “Varoluş felsefeleri, varoluşçu terapi ve sosyal hizmet”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 3. google scholar
 • Çetin, B. (2017). “Kimlikleriyle romanlar: türkiye’deki roman vatandaşlara yönelik sosyal içerme ulusal strateji belgesi ve birinci aşama eylem planının değerlendirilmesi”, Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Sayı:1. google scholar
 • Daymon C, Holloway I. (2003).“Qualitative research methods in public relations and marketing communications”, London: Rout ledge. google scholar
 • Deniz, Ç.; Balcıoğlu, M.; Diktaş, A. (2016). “Romanların maruz kaldıkları damgalanma ve dışlanma mekanizmaları: uşak örneği”, Tarih Okulu Dergisi (TOD), Sayı XXV. google scholar
 • Demirgöz Bal, M. (2014). “Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine genel bakış”, KASHED, 1(1):15-28. google scholar
 • Deurzen, E; Baker, C. (Çev: İçöz F,J). (2017). “İnsan meselelerine varoluşçu bakışlar”, Aletiheia Kitap, İstanbul. google scholar
 • Deurzen, E; Adams, M. (Çev: İçöz F,J.) (2017). “Varoluşçu danışmanlıkta ve psikoterapide beceriler”, Pan Yayıncılık, İstanbul. google scholar
 • Doğan, H.; Piyal, B. (2017). “Toplumsal cinsiyetle ilişkili sorunlar”, Turk J Public Health;15(2). google scholar
 • Donovan, J. (2001). “Feminist teori” Aksu Bora vd. (Çev.) İletişim yayınları, İstanbul. google scholar
 • Eskiocaka, M.; Akbaş, D. (2017). “Edirne’de romanların sağlığı: sağlığın sosyal belirleyicileri ve sağlık durumlarına yönelik bulgular”, Turk J Public Health;15(2). google scholar
 • Frankl, V. (2016). “İnsanın anlam arayışı” (S. Budak, Çev.) (30. baskı), Ankara, Öteki Yayınevi. google scholar
 • Geçtan, E. (2019). “Varoluş ve psikiyatri”, Metis Yayınları, İstanbul, 10. Baskı. google scholar
 • Gödelek, K. (2008). “Kierkegaard’ın insan görüşü”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:1-5. google scholar
 • Gökçe, D. (2019). “Cinsiyet, etnik köken ve sınıf kesişiminde roman kadınların kamusal alana katılım sorunsalı”, International Social Sciences Studies Journal, 5(30). google scholar
 • Gül, F. (2014). “Varoluşçu felsefenin türk düşünce hayatındaki yansımaları”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 18. google scholar
 • Gül, Ş. (2019). “Bakım kavramı ışığında hemşirelik bakımı ve etkileyen faktörler”, Acu Sağlık Bil Dergisi, 10(2). google scholar
 • Gündoğdu, H. (2007). “Varoluşçu felsefelerdeki bazı ortak özellikler”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Sayı: 1. google scholar
 • Güven, E. (2007). “Çeviri felsefe tarihlerinin felsefe tasavvurumuza etkileri”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt: 4 Sayı: 1. google scholar
 • Kalın, C. (2016). “Simone de beauvoir: ötekiliğin kabulü”, Beytulhikme An International Journal of Philosophy Volume 6 Issue 2 December. google scholar
 • Kazu, Y. (2019). “Sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı kişilerin eğitimleri sırasında karşılaştıkları sorunlar”, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. google scholar
 • Keskin, F; Ulusan, A. (2016). “Kadının toplumsal inşasına yönelik kuramsal yaklaşımlara dair bir değerlendirme” Akdeniz İletişim Dergisi, Sayı: 26. google scholar
 • Kılıç, S. (2006). “Jean paul sartre’ın varoluş felsefesinde öteki kavramı”, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. google scholar
 • Kırılmış, İ. (2018). “Soren kierkegaard’ın varoluş felsefesinin postmodern kurmacadaki yansıması: leyla erbil’in kalan romanı”, Journal Of Turkish Language And Literature, Sayı:4. google scholar
 • Kierkegaard, S. (Çev: Yakupoğlu, M) . (1997). “Ölümcül hastalık: umutsuzluk”, Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Kino, H. (2019). “Kamu hizmetlerinin değişen yüzü ve seçilmiş dezavantajlı gruplar”, (ASEAD) Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 6 Sayı 6. google scholar
 • Koç, E. (2015). “Sımone de Beauvoır’ın dkinci Cins’i: Öteki Olarak Kadın”, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 4. google scholar
 • Van Manen M. (1990). Lived experience. New York: State University of New York Press. google scholar
 • Koçak, R. & Gökler R. (2008). “Varoluşsal yaklaşımda psikolojik danışma ve gruba uygulanışı”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Sayı:2. google scholar
 • Kolukırık, S. (2006). “Sosyolojik perspektiften türk(iye) çingeneleri: izmir çingeneleri üzerine bir araştırma”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Sayı: 1. google scholar
 • Kuyumcu, B.; Kabasakaloğu A. (2018). “Otantik olmanın duyuşsal iyi oluşu (pozitif-negatif duygu durumu) yordama gücü: türk ve ingiliz üniversite öğrencileri arasında otantik olma ve pozitif-negatif duygu durumu”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Sayı:1. google scholar
 • Önal, M. (2015). Gündoğan, A.; Tuna, S. “Türk masallarında varoluşçuluk tasarımı üzerine bir deneme”, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. google scholar
 • Özen, Y. (2012). “Varoluşçu felsefeden varoluşçu psikolojiye”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, Sayı 5. google scholar
 • Sarıoğlu, G. (2008). “Tarih felsefesi alanında bir inceleme: varoluş felsefesi ve tarih anlayışı”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 5, Sayı: 9. google scholar
 • Sartre, J. P. (1981). “Varoluşçuluk, existantialism, existantialisme” (Çev: Bezirci, A), İstanbul: Yazko Yayınları. google scholar
 • Sartre, JP. (2012). “ Varoluşçuluk”, Çev. Asım Bezirci Say Yayıncılık, 23. Baskı, İstanbul. google scholar
 • Sever, A. (2005). “Tabulaştırılan/tabulaşan kurumun (ailenin) kurbanlıklar edinme pratiği” Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, 2(8). google scholar
 • Sönmez, S., İlgün, G. (2018). “Nitel araştırma yöntemlerinin sağlık hizmetleri bağlamında incelenmesi”, Balıkesir University The Journal Of Social Sciences Institute, Volume: 21 - Issue: 40, December. google scholar
 • Taşdelen, V. (2004). “Kierkegaard’da benlik ve varoluş”, Ankara: Hece Yayıncılık. google scholar
 • Taşdelen, V. (2011). “Varoluş felsefelerinde varoluşun özden önceliği sorunu”, Beytulhikme An International Journal of Philosophy, Vol. 1, Issue 1, Jun. google scholar
 • Tekin, H. (2006). “Nitel araştırma yönteminin bir veri toplama tekniği olarak derinlemesine görüşme”, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, Cilt:3, Sayı:13. google scholar
 • Timuçin, A. (2001). “Düşünce tarihi”, Bulut Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Topuz, S.; Erkanlı, H. (2016). “Toplumsal cinsiyet bağlamında kadın ve erkeğe atfedilen anlamların metafor yöntemiyle analizi”, Alternatif Politika, Cilt 8, Sayı 2. google scholar
 • Tor, H. (2017). “Roman çocukların okul başarısızlığına ilişkin öğretmen görüşleri”, Journal Of Research İn Education And Teaching, Cilt: 6 Sayı: 3. google scholar
 • Türk Dil Kurumu, www.tdk.gov.tr. Erişim tarihi: 22.06.2019. google scholar
 • Yalom, I. (2014). “ Varoluşçu psikoterapi” Z. İyidoğan-Babayiğit, Çev., İstanbul, Kabalcı Yayınevi. google scholar
 • Yaman, Y. (2017). “Mevlânâ ve kierkegaard’da benliğin gelişimi” Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı:29. google scholar
 • Yaprak, M. (2015). “Etiketleme kuramı çerçevesinde çingene etnisitesinde kirlilik ve sosyal dışlanmışlık algısı (izmir tepecik örneği)”, Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü, yüksek lisans tezi. google scholar
 • Yıldırım A, Şimşek H. (2008). “Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri” (6. Baskı). Ankara: Tıpkı Basım. google scholar
 • Yıldızdöken, Ç. (2017). “Heıdegger’de daseın’ın varlığı ve zaman Meselesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 53. google scholar
 • Yılmaz, C. (2010). “Toplumsal cinsiyet ve müzik: bergamalı roman kadınlarının profesyonel müzisyenlik modeli olarak dümbelekçilik”, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. google scholar
 • Yılmaz, H. (2016). “Bir derleme: benlik kavramına ilişkin bazı yaklaşımlar ve tanımlamalar”, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:48. google scholar
Toplam 69 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehtap Kızılkaya 0000-0002-4000-8926

Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2021
Gönderilme Tarihi 21 Ağustos 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Sayı: 22

Kaynak Göster

APA Kızılkaya, M. (2021). Roman Kadınlar Gözünden “Kadın Olmak”: Nitel Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi(22), 31-57.