Yazar Rehberi

 

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences (JAES)

 

MAKALE YAYINLAMA KURALLARI

 

 

1. Fen Bilimleri üzerine hakemli bilimsel yayın organı olup, Haziran, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 kez elektronik olarak dergipark sisteminde online olarak yayınlanmaktadır. Derginin kısaltılmış ismi “JAES” dir.

 

2. Bu dergide yayınlanaçak olan makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinden birinde hazırlanmış ve daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye eşzamanlı olarak sunulmamış olmalıdır. Bu dergideki yayınlanması planlanan makaleler Fen Bilimleri alanında, Türkiye'de ve dünyada yapılan biyoloji, çevre, tarım, ziraat, orman, su ürünleri ve hayvancılık ilgili konular üzerine yapılan araştırma çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, güncel teknolojik gelişmeleri sektöre aktarmak, tarımsal ve hayvansal orjinli gıda hijyeni ve teknolojisi, egzotik hayvanlar bilimi ve laboratuvar hayvanları bilimi vs, diğer araştırma ve uygulama birimleri alanlarında hazırlanmış orijinal araştırma makalesi, vaka sunumu ve davetli veya editörün onayı alınmış derleme çalışmaları yayımlanır.

 

3. JAES Dergisi’nde yayımlanmak üzere gönderilen makalelerde deney hayvanı kullanılmış ise; makalenin Materyal ve Metot kısmında “Yerel Etik Kurulu onayı alınmıştır” veya “Yerel Etik Kurulu ilkelerine uyulmuştur” ifadesi mutlaka yer almalıdır. Yazar(lar); eğer yerel etik kurulu onayı alınmış ise etik kurul onayı aldıkları kurumu ve onay numarasını belirtmelidirler. Tez çalışmalarından özetlenen makalelerde ise etik kurul kararı aranmaz.

 

4. Yazarlar, başka kaynaklardan alınan ve kullanılan materyal ile ilgili telif hakkı şartlarına uymak ve telif hakkının dergiye devrini ifade eden sözleşmeyi imzalamakla yükümlüdürler. Dergide yer alan yazılardan doğacak her türlü sorumluluk makalenin yazar(lar)ına aittir.

 

5. Hayvanlarda İhbarı Mecburi Hastalıklar ile ilgili yapılan her türlü makalerin (Orjinal Araştırma Makalesi, Vaka Sunumu, Derleme) değerlendirmeye alınabilmesi için T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış izin yazısının Dergi Editörlüğüne sunulması zorunludur.

 

6. Makaleler değerlendirilmesi ilgili editör tarafından konusunda uzman en az iki hakemin danışmanlığına gönderilir. Makalenin yayına kabulü, ançak danışmanların ve dergi editörlüğünün kararına bağlıdır.

 

JAES MAKALE HAZIRLAMA ŞARTLARI

 

1. Makaleler, A4 kâğıdı ebatlarında 1.5 satır aralıklı olarak, kenarlarından 3 cm boşluk bırakarak yazılmalı, şekil, tablolar ve kaynaklarda dahil olmak üzere sayfa sayısı orijinal bilimsel araştırmalarda 16, vaka sunumlarında 6 ve derlemelerde 18 sayfayı geçmemelidir.

 

2. Makale, Microsoft Word yazılım ile Times New Roman karakterinde ve 12 punto ile hazırlanmalıdır.

 

3. Makaleye satır numaraları (makalenin 2. sayfasından başlamak üzere sürekli olacak şekilde) ve sayfa numaraları (sayfanın alt kısmında ve ortada) eklenmelidir.

4. Makale ile ilgili açıklayıcı bilgiler (tez, proje, vb.) makale başlığının sonuna köşeli parantez içinde üst simge olarak [*] işareti konulup anahtar kelimenin altında italik yazıyla açıklanmalıdır.

 

5. Araştırmaya konu olan maddelerin ve ürünlerin ticari adları kullanılmamalıdır.

 

Orijinal Bilimsel Araştırma Makaleler

Birinci Sayfa:

Makalenin birinci sayfası başlık, yazar isimleri ve adresleri, yazarların e-posta adresleri, sorumlu yazar (Fikri BALTA*) iletişim bilgileri ve eğer varsa makale ile ilgili açıklayıcı bilgiden oluşmalıdır ([*]) sembolü kullanılmalıdır (makalenin birinci sayfası için hazırlanmış örneği görmek için lütfen tıklayınız): Lütfen Derginin son sayısına bakınız (http://dergipark.org.tr/jaes).

 

Başlık: Türkçe ve İngilizce başlıklarda her kelimenin sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise önce Türkçe isim (özet kısmı Öz olarak ve anahtar kelimeler kısmı) sonra İngilizce başlık (abstract ve keysword), makalenin dili İngilizce ise önce İngilizce başlık ve ilgili başlıklar sonra Türkçe başlık ve ilgili başlıklar şeklinde yazılmalıdır.

 

Yazar İsimleri ve Adresleri: Yazar(lar)’ın adı (sadece baş harfleri büyük; Fikri) ve soyadının (hepsi büyük; BALTA) (akademik ünvansız) ve başlığın altına ortalı gelecek şekilde yazılmalıdır. Sorumlu yazar (*) ile işaretlenmeli, yazarların isminin sağ üst köşesine sayı eklenmeli ve bu sayılar adresler bölümünde kullanılmalıdır. Yazarların adresinde; bağlı olduğu kurum, birim, şehir ve ülke adı belirtilmelidir.

 

Yazarların e-posta Adresleri: Makalede ismi bulunan tüm yazarların ismi ve e-posta adresleri yazılmalıdır.

 

Sorumlu Yazar İletişim Bilgileri: Makalenin sorumlu yazarına ait adı-soyadı, e-posta, adres, telefon, GSM ve fax numaralarını içeren bilgiler yazılmalıdır.

 

Makale ile İlgili Açıklayıcı Bilgi: Eğer varsa makale ile ilgili açıklayıcı bilgiler (tez, proje vb.) birinci sayfanın sonunda dipnot olarak [*] işareti kullanılarak italik yazıyla açıklanmalıdır.

 

İkinci Sayfa:

Makalenin ikinci sayfası Türkçe özet ve anahtar kelimeler ile İngilizce özet ve anahtar kelimeleri içermelidir. Makale yazım dili Türkçe ise öncelikli olarak Türkçe özet ve anahtar kelimeler; eğer makale yazım dili İngilizce ise öncelikli olarak İngilizce özet ve anahtar kelimeler sunulmalıdır (Makalenin İkinci sayfası için hazırlanmış örneği görmek için lütfen tıklayınız): Lütfen Derginin son sayısına bakınız (https://dergipark.org.tr/jaes).

 

Özet (Abstract): Kısaca amaç, materyal, metot, bulgular ve sonuçları içermelidir. Özetlerde kullanılacak kelime sayısı 200-250 kelime arasında olmalıdır ve tek satır aralıklarla yazılmalıdır.

 

Anahtar kelimeler (Keywords): Anahtar kelimeler en fazla 6 adet olmalıdır. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler kendi dillerindeki alfabetik sıraya göre sıralanmalıdır. Anahtar kelimeler arasına virgül (,) ve sonuncu anahtar kelimeden sonra nokta (.) işareti konulmalıdır.

 

Üçüncü Sayfa:

Makale üçüncü sayfadan itibaren GİRİŞ, MATERYAL ve METOT, BULGULAR, TARTIŞMA ve SONUÇ, TEŞEKKÜR (Gereki durumlarda) ve KAYNAKLAR bölümleri halinde tamamlanmalıdır. Bulgular ve tartışma birlikte verilebilir. Bölüm başlıkları büyük harflerle yazılmalıdır. Bölümlere ait alt başlıklar yalnız ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Tüm başlıklar koyu tonda ve 12 punto ile satırbaşı hizasında yazılmalıdır. İstatistiksel Analiz bilgileri:

Makalenin MATERYAL ve METOT bölümünün sonunda “İstatistiksel Analiz” başlığı altında verilmelidir.

 

Birimler ve Kısaltmalar: Her bir kısaltmanın açılımı metinde ilk geçtiği yerde verilmelidir. Birimler ve ölçülerde Uluslar Arası Standart birimleri (SI-sistem) kullanılmalıdır. Cins ve tür isimleri italik “Yersinia ruckeri” olarak yazılmalıdır. Makale içerisinde kullanılan rakamsal ve istatistiki verilerde Türkçe virgül (,), İngilizcede nokta (.) kullanılmalıdır örnek (Türkçe: 53,5; 0,25; % 91,9; P˂0,01; İngilizce: 61.2; 0.25; 98.9%, P˂0.01.)

 

Tablo ve Şekiller: Tablo isimleri ilgili tablonun üstünde, Şekil ise ilgili şeklin altına yazılmalıdır. Makeledeki grafik, fotoğraf ve resimler metin içerisinde ve başlıklarda Şekil olarak ifade edilmelidir. Şekil ve tablolar metin içerisindeki sırasına göre numaralandırılmalı ve metin içerisinde kısaltılmadan yazılmalıdır (Örn; Şekil 1, Tablo 1). Tablo ve şekiller makale içerisinde bulunması gereken bölümlere yerleştirilmeli, başlık ve açıklamaları da Türkçe ve İngilizce olarak eklenmelidir. Tablo ve şekillerde kullanılan her türlü kısaltma tablo ve şekil altında açıklanmalıdır.

 

Sonuç: Makaleye ait elde edilen/varılan sonuç, TARTIŞMA ve SONUÇ kısmının sonunda “sonuç olarak…“ ifadesiyle başlayan tek bir paragrafla belirtilmelidir.

 

Olgu Sunumlarını İçeren Makaleler

 

Birinci ve ikinci sayfalar orijinal bilimsel araştırma makaleleri kısmında anlatıldığı şekilde hazırlanmalıdır. Özetlerde kullanılacak kelime sayısı 120’den daha az olmamalı (150-200) ve tek satır aralıklarla yazılmalıdır.

Üçüncü sayfadan itibaren GİRİŞ, OLGU SUNUMU (olgu sunumu başlığı altında materyal, metot ve bulgulardan bahsedilmelidir) TARTIŞMA ve SONUÇ ve KAYNAKLAR şeklinde tamamlanmalıdır.

Olgu sunumu içerisinde eğer varsa İstatistiksel analiz bilgileri, birimler ve kısaltmalar, tablo ve şekiller bilimsel araştırma makaleleri kısmında anlatıldığı şekilde sunulmalıdır.

Olgu sunumuna ait elde edilen/varılan sonuç, TARTIŞMA ve SONUÇ kısmının sonunda “sonuç olarak…“ ifadesiyle başlayan tek bir paragrafla belirtilmelidir.

 

Derleme Makaleler

 

Birinci ve ikinci sayfalar orijinal bilimsel araştırma makaleleri kısmında anlatıldığı şekilde hazırlanmalıdır.

Derlemeler için hazırlanan özet derlemenin konusu hakkında bilgi ve 4 derlemenin amacından oluşmalıdır. Özetlerde kullanılacak kelime sayısı 200-250 arasında olmalıdır ve tek satır aralıklarla yazılmalıdır.

Derleme üçüncü sayfadan itibaren GİRİŞ ile başlamalı, yazar/lar tarafından belirlenecek ara başlıklarla devam etmeli, SONUÇ ve KAYNAKLAR ile tamamlanmalıdır.

Derleme içerisinde eğer varsa birimler ve kısaltmalar, tablo ve şekiller bilimsel araştırma makaleleri kısmında anlatıldığı şekilde sunulmalıdır.

Derlemeye ait sonuç, KAYNAKLAR bölümünden hemen önce SONUÇ başlığı altında belirtilmelidir.

 

Kaynakların Makalelerde Kullanılması

 

Dergimizde yayınlatılacak olan makalelerin kaynak yazımları için internet ortamında belirtilen apa stili 6. Sürüm-Dergipark kuralları dikkate alınarak yazılmalıdır. Kullanılan kaynak sayısı olgu sunumları için 10’dan az, araştırma makaleleri için 20’den az ve derlemeler için 40’dan fazla olmamalıdır. Makale türü ne olursa olsun (orijinal araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme) kaynaklar aşağıda belirtildiği şekilde sunulmalıdır:

 

Metin içerisinde ise; Metin içerisinde birden fazla yazara atıf yapılan kaynaklarda yazarın soyadına göre alfabetik sırayla parantez içerisinde sıralanır; atıf yapılan makale Türkçe makalede: (Turan, 2012; Balta vd., 2016; Verep & Şahin, 2016;) şeklinde, atıf yapılan makale İngilizce makalede ise: (Balta et al., 2010; Dengiz Balta et al., 2017; Koral & Caglak, 2013; Porter, 2011) verilmelidir. Yazar isminin geçtiği yerlerde ise yazarın soyadı ve parantez içerisinde kaynağın tarihi verilir. Örneğin; Türkçe makalede: tek yazarlı; Verep, (2005) iki yazarlı; Şahin ve Ceylan, (2015) ikiden fazla yazarlı ise; Kayış vd., (2007) makale ingilizce yazılmış ise: tek yazarlıda Dalgıc, (2016); iki yazarlıda Kurtoglu and Sonay, (2016) ikiden fazla ise Gözler et al., (2016) şeklinde olduğu gibi yazılmalıdır.

 

Kaynaklar Bölümünde: Metin içerisinde kullanılan kaynaklar, makalenin kaynaklar bölümünde alfabetik sıraya göre sıralanmalıdır.

 

Kaynak dergi makaleri için; Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl, varsa ay). Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Şekilde, Cilt İtalik Şekilde(Sayı), Sayfa Numara Aralığı. doi: xxxxxx

 

Balta, F., Dengiz Balta, Z., Özgümüş, O.B. & Çağırgan, H. (2016). Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) çiftliklerinde Yersinia ruckeri’nin portörlük yönünden tetkiki ve antimikrobiyal direncin tespiti. Journal of Anatolian Environmental & Animal Sciences, 1(3), 72-76.

 

Balta, F., Sandalli, C., Kayis, S. & Ozgumus, O.B. (2010). Molecular analysis of antimicrobialresistance in Yersinia ruckeri strains isolated from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) grown in commercial fish farms in Turkey. Bulletin of the European Association of Fish Pathologists, 30(6), 211-219.

 

Turan, D. & Kaya, C. (2019). New record of Alburnoides kosswigi (Pisces: Leuciscidae) in the Ilgın lake basin. Journal of Anatolian Environmental & Animal Sciences, 4(1), 39-42. Doi: 10.35229/jaes.529905

 

Dengiz Balta, Z., Akhan, S. & Balta, F. (2017). The physiological stress response to acute thermal exposure in Black Sea trout (Salmo trutta labrax Pallas, 1814). Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences, 41, 400-406. Doi:10.3906/vet-1606-32

 

Kaynak kitap ise; Kitap adları başlığın ilk harfinden sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük ve eğik harflerle yazılır.

 

Austin, B. & Austin, DA. (1999). Bacterial fish pathogens: Disease of farmed and wild fish, 3rd ed., Springer-Praxis, Chichester, UK, 457p.

 

Kaynak kitapta bir bölüm ise;

Elston, R. (1989). Fish viruses, In: Austin, B. & Austin, D.A. (Ed), Methods for the microbiological examination of fish and shellfish, 1st ed., 216-239p, Ellis Horwood Ltd., Chichester, UK.

 

Kaynak bir tez ise;

Balta, F. (1999). Levrek (Dicentrarchus labrax L.1758) balıklarında sağaltım sonrası oksitetrasiklin rezidüsünün belirlenmesi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Bornova-İzmir, Türkiye, 93s.

 

Kaynak Sempozyumda Bildiri veya Poster ise;

Balta, F. (1997). Kültürü yapılan alabalıklarda (Oncorhyncus mykiss) görülen Flexibacter psychrophila enfeksiyonu. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 19 Eylül 1997, Eğirdir-Isparta, Türkiye, 621-648.

 

Kaynak bir kuruluşun yayını ise;

CLSI. (2014). Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; Twenty-Fourth Informational Supplement. Clinical Laboratory Standards Institute, Wayne, USA, M100-S24, 230p.

 

İnternet kaynakları ise

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yazının yayım tarihi). Yazının adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki.

 

Kaynak bir yazılım ise;

SAS. (1990). SAS user’s guide: Statistics, 4th ed., Sas Institute, Cary.

 

Web tabanlı: Kaynak internette yer alıyor ise erişim tarihi ile birlikte yazılmalıdır.

Drancourt, M., Bollet, C., Calioz, A., Martelin, R., Gayral, J. & Raoutt, D. (2000). 16s Ribosomal DNA sequence analysis of a large collection of environmental and clinical an identifiable bacterial isolates. http://www.server.com /projects/paper2.html. (10 Nisan 2016).

 

NOT: Yazım kuralları için Lütfen dergimizin son sayısına (https://dergipark.org.tr/jaes) veya Apa Stili 6. Sürüm (https://dergipark.org.tr/uploads/files/4d53/3a73/0e3c/572f7df1cee3c.pdf) bakınız.

 

MAKALENİN GÖNDERİLMESİMakale online sistem (https://dergipark.org.tr/) ile word dökümanı olarak dergi editörlüğüne ulaştırılmalıdır. Orjinal Makale ve Tablolar. doc uzantılı olmalıdır.
Yazar bilgileri ORCID’leriyle birlikte makale üzerindeki sıraya göre mutlaka isim Küçük harf SOYAD büyük harf olacak şekilde ünvansız eklenmelidir.
Şekiller (grafik, fotoğraf, şekiller ve resim) JPEG formatında 300 DPI çözünürlükte ayrı dosya halinde gönderilmelidir.

DERGİ BASKISI ve ABONELİK BİLGİLERİ

Baskı aşamasına gelen makalelere sayı ve sayfa numarası verildikten sonra en kısa sürede dergimize ait WEB alanına eklenerek dijital olarak yayınlanacaktır. Kabul edilen çalışmalar dergiye gönderilme tarihi ve sırasına göre yayınlanacaktır. Dergimize abone olacak yazarlarımız Standart, Silver, Gold ve Platin abonelik türlerinden birini seçmelidirler. 2021 yılı için abonelik ücretleri standart için 250 TL (herhangi bir sayıda 1 adet makale), silver için 500 (her bir sayıda 2 adet makale), gold için 750 (3 sayıda 3 adet makale) ve platin için ise 1000 (tüm sayılarda 4 adet) olarak belirlenmiştir. Abone olmak için burada verilen banka hesabına ilgili abonelik bedeli yatırıldıktan sonra havale veya eft makuzunun görselini ve makbuz nosunu

jaes-tr@hotmail.com mailine göndermeniz yeterlidir.

Banka bilgileri:

Hesap adı: Karakoyunlu Kültür Tanıtma ve Dayanışma Derneği,
Banka Hesabı IBAN Numarası: TR 0500 0590 1680 1301 6800 8378 (Şekerbank Rize Şubesi).

Standart tür aboneler yılda bir sayıda 1 makale, Silver abonelerimiz yıl içerisinde yayınlanan sayılarda en fazla 2, Gold türü abonelerimiz ise yine yıl içerisinde yayınlanan sayılarda 3 makale ve Platin üyeler ise yıl içersinde her sayıda 1 adet veya farklı şekillerde toplam 4 adet makale yayınlayabilirler. Dergimize yayın gönderen yazarlarımızın yazıları abonelik durumlarına bakılmaksızın değerlendirilir, ancak önkontrol süreci sonucunda abonelik süreçleri tamamlanmış olmalıdır, aksi durumda hakem değerlendirme süreci başlatılmayacaktır. Aboneliği gerçekleştirilmiş taslaklar hakem değerlendirme sürecine alınır. Hakem değerlendirme sürecinden başarıyla geçen ve yayına kabul edilen makale taslakları yazarlarından en az birinin dergimiz abonesi olması gerekmektedir. Makale taslağının 1. yazarı veya başlıca yazarı dergimiz editörüyse abonelik yapılmasına gerek yoktur. Dergimiz alan editörleri Standart, yazım ve dil kuralları editörleri Silver, editör yardımcıları Gold ve başeditör yardımcıları ise Platin türde otomatik abonedirler. Dergimize abone olunması yayına gönderilen yazıların yayınlanmasını garanti etmez, mutlaka ön kontrol ve hakem süreçlerini başarıyla tamamlaması gereklidir. Yazarlarımız makale taslaklarını ancak önkontrol sürecinde geri çekebilirler, hakem değerlendirme sürecine alınmış taslaklarla ilgili geri çekme talepleri dilekçeli başvuru sonrası Dergi Yayın Kurulu tarafından değerlendirilerek işlemleri yapılır.


13221            13345           13349              13352              13353              13354          13355    13356   13358   13359   13361     13363   13364                crossref1.png            
         Paperity.org                  13369           EBSCOHost Logo        Scilit logo                  
JAES/AAS-Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences/Anatolian Academic Sciences&Anadolu Çevre ve Hayvancılık Dergisi/Anadolu Akademik Bilimler-AÇEH/AABcabi-logo-black.svg