Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Ortaokul Öğrencilerine Yönelik “Türkçe Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeği” Geliştirme Çalışması

Yıl 2019, Cilt 7, Sayı 14, 228 - 249, 29.10.2019
https://doi.org/10.18009/jcer.565717

Öz

Bu araştırmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik motivasyonlarını belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Ölçeğin geliştirilmesi amacıyla Sivas il merkezinde dört farklı ortaokulda 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda eğitim görmekte olan 493 kadın, 537 erkek olmak üzere 1030 öğrenci çalışma grubuna dâhil edilmiştir. Ölçeğin faktör yapısını belirlemek amacıyla yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri .935, Bartlett’s Küresellik Testi değeri ise *χ2=16888,796; df=2628,  p<.000 için anlamlı bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach’s Alpha güvenirlik kat sayısı motivasyonsuzluk faktöründe .97, içsel motivasyon faktöründe .89, hedef motivasyonu faktöründe .89, dışsal motivasyon faktöründe .86 ve toplamda ise .95 olarak bulunmuştur.

Kaynakça

 • Alexander, P.A., & Murphy, P.K. (1998). Profiling the differences in students’ knowledge, interest, and strategic planning. Journal of Educational Psychology, 90, 435-447. Ames, C. (1990). Motivation: What teachers need to know. Teachers College Record, 91(3), 409-421.
 • Ames, C. (1992). Classrooms, goals, structures and student motivation. Journal of Educational Psycholog, 84(3), 261-271.
 • Aslan, Z., & Cengiz, E. (2015). Akademisyenlerin iş stresi ile iş motivasyonu ilişkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 25-43.
 • Ataman, O. (2017). Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce öğrenmeye yönelik motivasyon düzeyleri ve tutumları ile hazırlık sınıfı başarı puanları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Aydemir, Z., & Öztürk, E. (2013). Metinlere yönelik okuma motivasyonu ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 12(1), 66-76.
 • Aydın, B. (2007). Fen bilgisi dersinde içsel ve dışsal motivasyonun önemi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi. İstanbul.
 • Başaran, İ.E. (1996). Eğitime giriş. İstanbul: Umut Yayın Dağıtım.
 • Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist, 28(2), 117-148.
 • Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press. Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268.
 • Demirel, Y. (2007). İlköğretim okulu yöneticilerinin branş öğretmenlerini motive etmede kullandıkları yöntemlere ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Dörnyei, Z. (1998). Motivation in second and foreign language learning. Language Teaching, 31(3), 117-135.
 • Dörnyei, Z., & Otto, I. (1998). Motivation in action: A process model of l2 motivation. Working Papers in Applied Linguistics, 4, 43-69.
 • Erdem, A.R., & Gözüküçük, M. (2013). İlköğretim 3. 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik motivasyonu ve tutumları arasındaki ilişki. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(2), 13-24.
 • Ersoy, B.G., & Boyacı, Ş.D.B. (2018). Sözcük öğrenme motivasyonu ölçeği (SÖMÖ): geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 17(1), 255-267.
 • Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. R. (2008). Structural equation modelling: guidelines for determining model fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60.
 • Ilgar, L. (2000). Eğitim yönetimi okul yönetimi sınıf yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • İlhan, M., & Çetin, B. (2014). LISREL ve AMOS programları kullanılarak gerçekleştirilen yapısal eşitlik modeli (YEM) analizlerine ilişkin sonuçların karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(2), 26-42.
 • Koçel, T. (2014). İşletme yöneticiliği. (15. basım). İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Locke, E.A. (1996). Motivation through conscious goal setting. Applied and Preventive Psychology, 5, 117-24.
 • Lumsden, L.S. (1994). Student motivation to learn. ERIC, 92. ED370200
 • McMillan, J.H., & Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence- based ınquiry. (8. edt.). Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • Odabaş, S. (2011). Eğitim bilimlerinde yeni yaklaşımlar. Ankara: Yediiklim Yayıncılık.
 • Özdamar, K. (2017). Ölçek ve test geliştirme yapısal eşitlik modellemesi. Eskişehir: Nisan Kitabevi.
 • Pintrich, P., & Schunk, D. (1996). Motivation in education. New Jersey, USA: Prentice Hall.
 • Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54–67.
 • Saraçoğlu, M., & Kahyaoğlu, M. (2018). Ortaokul öğrencilerinin bilimsel sorgulama becerileri algılarının, merak, motivasyon ve tutum açısından incelenmesi. Journal of Computer and Education Research, 6(12), 358-376.
 • Schermelleh- Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Schunk, D.H. (2009). Öğrenme teorileri: Eğitimsel bir bakışla. (M. Şahin, çev. ed.). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Spitzer, D. (1996). Motivation: The neglected factor in instructional design. Educational Technology, 36(3), 45-49.
 • Viau, R. (2015). Okulda motivasyon okulda güdüleme ve güdülenmeyi öğrenme (Budak, Y. çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Watkins, M.W. (2000). Monte Carlo PCA for parallel analysis – computer software. State Collage, PA: Ed & Psych Associates.
 • Weiner, B. (1979). A theory of motivation for some classroom experiences. Journal of Educational Psychology. 71, 3-25. Wigfield, A., & Guthrie, J. T. (1997). Çocukların okumaya yönelik motivasyonun miktar ve genişliğe veya okumalarına ilişkin ilişkileri. Eğitim Psikolojisi Dergisi, 89(3), 420.
 • Wolters, C. A. (1999). The relation between high school students’ motivational regulation and their use of learning strategies, effort, and classroom performance. Learning and Individual Differences,11(3), 281–300.
 • Yapar, T. (2005), Motivasyonun iş verimliliği üzerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yıldız, M. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

The Study of Developing a ‘‘Motivation Scale Intended for Turkish Course’’ Towards Secondary School Students

Yıl 2019, Cilt 7, Sayı 14, 228 - 249, 29.10.2019
https://doi.org/10.18009/jcer.565717

Öz

The aim of this study, it was aimed to develop a measurement tool to determine the success motivation of Turkish course for secondary school students. In order to develop the scale, 1030 students studying in 5, 6, 7 and 8 grades in four different secondary schools in Sivas city center were included in the study group. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) value of the scale was .935 and Bartlett's Sphericity Test value was *χ2=16888,796; df=2628,  p<.000. Factor analysis was performed after determining the convenience of these values to the factor analysis of the scale. The Cronbach’s Alpha reliability coefficient of the scale was found to be .97 in the sub-dimension of amotivation, .89 in the sub-dimension of intrinsic motivation, .89 in the sub-dimension of the goal motivation, .86 in the sub-dimension of extrinsic motivation and .95 in the total items. Based on these findings, it can be said that the scale measures the level of motivation that is valid, reliable, and that it wants to measure. 

Kaynakça

 • Alexander, P.A., & Murphy, P.K. (1998). Profiling the differences in students’ knowledge, interest, and strategic planning. Journal of Educational Psychology, 90, 435-447. Ames, C. (1990). Motivation: What teachers need to know. Teachers College Record, 91(3), 409-421.
 • Ames, C. (1992). Classrooms, goals, structures and student motivation. Journal of Educational Psycholog, 84(3), 261-271.
 • Aslan, Z., & Cengiz, E. (2015). Akademisyenlerin iş stresi ile iş motivasyonu ilişkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 25-43.
 • Ataman, O. (2017). Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce öğrenmeye yönelik motivasyon düzeyleri ve tutumları ile hazırlık sınıfı başarı puanları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Aydemir, Z., & Öztürk, E. (2013). Metinlere yönelik okuma motivasyonu ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 12(1), 66-76.
 • Aydın, B. (2007). Fen bilgisi dersinde içsel ve dışsal motivasyonun önemi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi. İstanbul.
 • Başaran, İ.E. (1996). Eğitime giriş. İstanbul: Umut Yayın Dağıtım.
 • Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist, 28(2), 117-148.
 • Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press. Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268.
 • Demirel, Y. (2007). İlköğretim okulu yöneticilerinin branş öğretmenlerini motive etmede kullandıkları yöntemlere ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Dörnyei, Z. (1998). Motivation in second and foreign language learning. Language Teaching, 31(3), 117-135.
 • Dörnyei, Z., & Otto, I. (1998). Motivation in action: A process model of l2 motivation. Working Papers in Applied Linguistics, 4, 43-69.
 • Erdem, A.R., & Gözüküçük, M. (2013). İlköğretim 3. 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik motivasyonu ve tutumları arasındaki ilişki. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(2), 13-24.
 • Ersoy, B.G., & Boyacı, Ş.D.B. (2018). Sözcük öğrenme motivasyonu ölçeği (SÖMÖ): geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 17(1), 255-267.
 • Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. R. (2008). Structural equation modelling: guidelines for determining model fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60.
 • Ilgar, L. (2000). Eğitim yönetimi okul yönetimi sınıf yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • İlhan, M., & Çetin, B. (2014). LISREL ve AMOS programları kullanılarak gerçekleştirilen yapısal eşitlik modeli (YEM) analizlerine ilişkin sonuçların karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(2), 26-42.
 • Koçel, T. (2014). İşletme yöneticiliği. (15. basım). İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Locke, E.A. (1996). Motivation through conscious goal setting. Applied and Preventive Psychology, 5, 117-24.
 • Lumsden, L.S. (1994). Student motivation to learn. ERIC, 92. ED370200
 • McMillan, J.H., & Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence- based ınquiry. (8. edt.). Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • Odabaş, S. (2011). Eğitim bilimlerinde yeni yaklaşımlar. Ankara: Yediiklim Yayıncılık.
 • Özdamar, K. (2017). Ölçek ve test geliştirme yapısal eşitlik modellemesi. Eskişehir: Nisan Kitabevi.
 • Pintrich, P., & Schunk, D. (1996). Motivation in education. New Jersey, USA: Prentice Hall.
 • Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54–67.
 • Saraçoğlu, M., & Kahyaoğlu, M. (2018). Ortaokul öğrencilerinin bilimsel sorgulama becerileri algılarının, merak, motivasyon ve tutum açısından incelenmesi. Journal of Computer and Education Research, 6(12), 358-376.
 • Schermelleh- Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Schunk, D.H. (2009). Öğrenme teorileri: Eğitimsel bir bakışla. (M. Şahin, çev. ed.). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Spitzer, D. (1996). Motivation: The neglected factor in instructional design. Educational Technology, 36(3), 45-49.
 • Viau, R. (2015). Okulda motivasyon okulda güdüleme ve güdülenmeyi öğrenme (Budak, Y. çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Watkins, M.W. (2000). Monte Carlo PCA for parallel analysis – computer software. State Collage, PA: Ed & Psych Associates.
 • Weiner, B. (1979). A theory of motivation for some classroom experiences. Journal of Educational Psychology. 71, 3-25. Wigfield, A., & Guthrie, J. T. (1997). Çocukların okumaya yönelik motivasyonun miktar ve genişliğe veya okumalarına ilişkin ilişkileri. Eğitim Psikolojisi Dergisi, 89(3), 420.
 • Wolters, C. A. (1999). The relation between high school students’ motivational regulation and their use of learning strategies, effort, and classroom performance. Learning and Individual Differences,11(3), 281–300.
 • Yapar, T. (2005), Motivasyonun iş verimliliği üzerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yıldız, M. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi December
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Aysel ARSLAN> (Sorumlu Yazar)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ
0000-0002-8775-1119
Türkiye


Adnan TAŞGIN>
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
0000-0002-3704-861X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2019
Başvuru Tarihi 15 Mayıs 2019
Kabul Tarihi 3 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 7, Sayı 14

Kaynak Göster

APA Arslan, A. & Taşgın, A. (2019). Ortaokul Öğrencilerine Yönelik “Türkçe Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeği” Geliştirme Çalışması . Journal of Computer and Education Research , 7 (14) , 228-249 . DOI: 10.18009/jcer.565717

Creative Commons Lisansı


Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Değerli Yazarlar,

JCER dergisi 2018 yılından itibaren yayımlanacak sayılarda yazarlarından ORCID bilgilerini isteyecektir. Bu konuda hassasiyet göstermeniz önemle rica olunur.

Önemli: "Yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır. ULAKBİM TR Dizin sistemlerinde tanımlayıcı ID bilgilerine yer verilecektir.

Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, TR Dizin’de yer alan veya yer almak üzere başvuran dergilerin, yazarlardan ORCID bilgilerini talep etmeleri ve dergide/makalelerde bu bilgiye yer vermeleri tavsiye edilmektedir. ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz. "