Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Evaluation of Teaching Practice Lesson Expectations and Its Process

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 18, 546 - 574, 21.12.2021
https://doi.org/10.18009/jcer.892761

Öz

In this research, it was aimed to treat the expectations for the teaching practice lesson and the process. The study group of the research consists of six teacher candidates, two mathematics teachers working in different schools, and a faculty member. In the research conducted within the scope of the case study, data were collected through semi-structured interviews with the participants and document analysis. The obtained data were analyzed with the content analysis method, one of the qualitative data analysis methods. The findings are presented under the themes of expectations, the application process, and professional knowledge and skills. In the theme of expectation, it was concluded that the expectations of the participants from each other were realized to a great extent, and there were differences of opinion on the application process and themes of professional knowledge and skills. Some suggestions were made to researchers and educators in line with the results obtained.

Kaynakça

 • Alkan, A. (2019). Fakülte-Okul işbirliği kapsamındaki öğretmenlik uygulamasına ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Ayvacı, H. Ş. & Özbek, D. & Bülbül, S. (2019). Bir öğretmenlik uygulaması sürecinin farklı katılımcılar tarafından değerlendirilmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 57-66.
 • Baştürk, S. (2007, Eylül). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersiyle ilgili deneyimleri, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Eğitim Fakültesi, Tokat.
 • Bektaş, M. & Ayvaz, A. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinden beklentileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 209-232.
 • Boz, N., & Boz, Y. (2006). Do prospective teachers get enough experience in school placements? Journal of Education for Teaching, 32(4), 353–368.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün,Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A.
 • Çelik, Y. & Gül, İ. (2018). Öğretmen adaylarının görüşlerine göre öğretmenlik uygulaması dersinin değerlendirilmesi. Asya Öğretim Dergisi, 6(2), 81-103.
 • Çelikkaya, T. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinden beklentileri ve bu beklentilerin karşılanma düzeyleri. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 1(2), 155-172.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (Geliştirilmiş 4.baskı). Ankara: Pegem Yayınları
 • Duru, A., Akgün, L. & Özdemir, M. E. (2005). İlköğretim öğretmen adaylarının matematiğe yönelik tutumlarının incelenmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 520-536.
 • Earged (2011). MEB 21. yüzyıl öğrenci profili, 2 Kasım 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr/earged/earged/21.%20yy_og_pro.pdf adresinden alınmıştır.
 • Eraslan, A. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması üzerine görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 3(1), 207-221. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/39779
 • Ertürk, S. (1986). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan Ltd. Şti. Baskı Tesisleri.
 • Işık, A. Çiltaş, A. & Bekdemir, M. (2008). Matematik eğitiminin gerekliliği ve önemi. Kazım Karabekir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 174-184.
 • Gedik, N. ve Göktaş, Y. (2015). Aday öğretmenler için okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması (s.68-98). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gökçe, E. ve Demirhan, C. (2005). Öğretmen adaylarının ve ilköğretim okullarında görev yapan uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması etkinliklerine ilişkin görüşleri. Ankara üniversitesi eğitim bilimleri fakültesi Dergisi, 38(1), 43-71.
 • Güngör, İ (2018). Öğretmenlik uygulaması derslerinin takip süreci ve değerlendirme yöntemine ilişkin görüşler. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Katrancı, M. (2008). Öğretmenlik uygulamasında uygulama okulu koordinatörleri ve uygulama öğretmenlerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Kutluca, T. , Birgin, O. , & Çatlıoğlu, H . (2007). Öğretimde planlama ve değerlendirme dersi uygulama etkinliklerinin öğretmen adaylarına sağladığı faydalar. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 89-110. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/uefad/issue/16685/173385
 • Memduhoğlu, H. & Yılmaz, K. (2017). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Pegem Akademi.
 • Öner, G. & Aydın, E. (2016, Haziran). Öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinden ve bu derslerin paydaşlarından beklentileri. ERPA International Congresses of Education. Sarejevo, Bosna Hersek.
 • Paker, T. (2008). Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının yönlendirmesiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23), 132-139.
 • Sağ, R. (2008). The expectations of student teachers about cooperating teachers, supervisors, and practice schools. Eurasian Journal of Educational Research, 32,117-132.
 • Sands, M., Özçelik, D. A., Busbridge, J. ve Dawson, D. (1997). Okullarda uygulama çalışmaları ilköğretim. YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi. Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları.
 • Saratlı, E. (2007). Okul Deneyimi- I dersi uygulamasında ilköğretim fen bilgisi öğretmen adaylarına sunulan danışmanlık (mentoring) hizmetinin yeterliliği(Siirt İli Örneği), (Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Tebliğler Dergisi (1998). Öğretmen adaylarının milli eğitim bakanlığına bağlı eğitim öğretim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönerge.
 • Üstüner, M. (2004). Geçmişten günümüze Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme ve günümüz sorunları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7), 63-82.
 • Yeşilyurt, E. (2010). Öğretmenlik uygulaması öğretim programının standart temelli ve ihtiyaca cevap verici modeller ışığında değerlendirilmesi (Doktora tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Güncelleştirilmiş Geliştirilmiş 6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğit, N. & Alev, N. (2007). Okul deneyimi dersinde özel danışmanlık hizmetlerinin mesleki gelişime katkısının incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 1 (1), 85-101.
 • Yüksek Öğretim Kurulu (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007), http://www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/yok_ogretmen_kitabi/. ErişimTarihi:19.10.2014
 • Yüksek Öğretim Kurulu (1999). Türkiye’de öğretmen eğitiminde standartlar ve akreditasyon. Öğretmen Eğitimi Dizisi, Ankara
 • Yüksek Öğretim Kurulu (1998). Aday öğretmen kılavuzu. [Online] Retrieved on 15-April 2008, at URL: http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/aday_ogretmen/adayogr.html.

Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Beklentilerin ve Sürecin Değerlendirilmesi

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 18, 546 - 574, 21.12.2021
https://doi.org/10.18009/jcer.892761

Öz

Bu araştırma ile öğretmenlik uygulaması dersine yönelik beklentiler ve sürecin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu altı öğretmen adayı, farklı okullarda görev yapan iki matematik öğretmeni ve bir öğretim üyesinden oluşmaktadır. Özel durum çalışması kapsamında yürütülen araştırmada veriler katılımcılarla yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlar ve doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Toplanan veriler nitel veri analiz yöntemlerinden içerik analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular beklentiler, uygulama süreci ve mesleki bilgi ve beceri temaları altında sunulmuştur. Beklenti temasında katılımcıların birbirlerinden beklentilerinin büyük oranda gerçekleştiği, uygulama süreci ve mesleki bilgi ve beceri temalarında görüş ayrılıkları olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda araştırmacılara ve eğitimcilere bazı önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Alkan, A. (2019). Fakülte-Okul işbirliği kapsamındaki öğretmenlik uygulamasına ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Ayvacı, H. Ş. & Özbek, D. & Bülbül, S. (2019). Bir öğretmenlik uygulaması sürecinin farklı katılımcılar tarafından değerlendirilmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 57-66.
 • Baştürk, S. (2007, Eylül). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersiyle ilgili deneyimleri, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Eğitim Fakültesi, Tokat.
 • Bektaş, M. & Ayvaz, A. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinden beklentileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 209-232.
 • Boz, N., & Boz, Y. (2006). Do prospective teachers get enough experience in school placements? Journal of Education for Teaching, 32(4), 353–368.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün,Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A.
 • Çelik, Y. & Gül, İ. (2018). Öğretmen adaylarının görüşlerine göre öğretmenlik uygulaması dersinin değerlendirilmesi. Asya Öğretim Dergisi, 6(2), 81-103.
 • Çelikkaya, T. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinden beklentileri ve bu beklentilerin karşılanma düzeyleri. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 1(2), 155-172.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (Geliştirilmiş 4.baskı). Ankara: Pegem Yayınları
 • Duru, A., Akgün, L. & Özdemir, M. E. (2005). İlköğretim öğretmen adaylarının matematiğe yönelik tutumlarının incelenmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 520-536.
 • Earged (2011). MEB 21. yüzyıl öğrenci profili, 2 Kasım 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr/earged/earged/21.%20yy_og_pro.pdf adresinden alınmıştır.
 • Eraslan, A. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması üzerine görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 3(1), 207-221. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/39779
 • Ertürk, S. (1986). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan Ltd. Şti. Baskı Tesisleri.
 • Işık, A. Çiltaş, A. & Bekdemir, M. (2008). Matematik eğitiminin gerekliliği ve önemi. Kazım Karabekir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 174-184.
 • Gedik, N. ve Göktaş, Y. (2015). Aday öğretmenler için okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması (s.68-98). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gökçe, E. ve Demirhan, C. (2005). Öğretmen adaylarının ve ilköğretim okullarında görev yapan uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması etkinliklerine ilişkin görüşleri. Ankara üniversitesi eğitim bilimleri fakültesi Dergisi, 38(1), 43-71.
 • Güngör, İ (2018). Öğretmenlik uygulaması derslerinin takip süreci ve değerlendirme yöntemine ilişkin görüşler. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Katrancı, M. (2008). Öğretmenlik uygulamasında uygulama okulu koordinatörleri ve uygulama öğretmenlerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Kutluca, T. , Birgin, O. , & Çatlıoğlu, H . (2007). Öğretimde planlama ve değerlendirme dersi uygulama etkinliklerinin öğretmen adaylarına sağladığı faydalar. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 89-110. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/uefad/issue/16685/173385
 • Memduhoğlu, H. & Yılmaz, K. (2017). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Pegem Akademi.
 • Öner, G. & Aydın, E. (2016, Haziran). Öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinden ve bu derslerin paydaşlarından beklentileri. ERPA International Congresses of Education. Sarejevo, Bosna Hersek.
 • Paker, T. (2008). Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının yönlendirmesiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23), 132-139.
 • Sağ, R. (2008). The expectations of student teachers about cooperating teachers, supervisors, and practice schools. Eurasian Journal of Educational Research, 32,117-132.
 • Sands, M., Özçelik, D. A., Busbridge, J. ve Dawson, D. (1997). Okullarda uygulama çalışmaları ilköğretim. YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi. Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları.
 • Saratlı, E. (2007). Okul Deneyimi- I dersi uygulamasında ilköğretim fen bilgisi öğretmen adaylarına sunulan danışmanlık (mentoring) hizmetinin yeterliliği(Siirt İli Örneği), (Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Tebliğler Dergisi (1998). Öğretmen adaylarının milli eğitim bakanlığına bağlı eğitim öğretim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönerge.
 • Üstüner, M. (2004). Geçmişten günümüze Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme ve günümüz sorunları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7), 63-82.
 • Yeşilyurt, E. (2010). Öğretmenlik uygulaması öğretim programının standart temelli ve ihtiyaca cevap verici modeller ışığında değerlendirilmesi (Doktora tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Güncelleştirilmiş Geliştirilmiş 6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğit, N. & Alev, N. (2007). Okul deneyimi dersinde özel danışmanlık hizmetlerinin mesleki gelişime katkısının incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 1 (1), 85-101.
 • Yüksek Öğretim Kurulu (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007), http://www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/yok_ogretmen_kitabi/. ErişimTarihi:19.10.2014
 • Yüksek Öğretim Kurulu (1999). Türkiye’de öğretmen eğitiminde standartlar ve akreditasyon. Öğretmen Eğitimi Dizisi, Ankara
 • Yüksek Öğretim Kurulu (1998). Aday öğretmen kılavuzu. [Online] Retrieved on 15-April 2008, at URL: http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/aday_ogretmen/adayogr.html.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Yayınlanma Tarihi December
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Saliha UZUN (Sorumlu Yazar)
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-5770-8083
Türkiye


Timur KOPARAN
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-3174-2387
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 8 Mart 2021
Kabul Tarihi 14 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 18

Kaynak Göster

APA Uzun, S. & Koparan, T. (2021). Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Beklentilerin ve Sürecin Değerlendirilmesi . Journal of Computer and Education Research , 9 (18) , 546-574 . DOI: 10.18009/jcer.892761

Creative Commons Lisansı


Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Değerli Yazarlar,

JCER dergisi 2018 yılından itibaren yayımlanacak sayılarda yazarlarından ORCID bilgilerini isteyecektir. Bu konuda hassasiyet göstermeniz önemle rica olunur.

Önemli: "Yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır. ULAKBİM TR Dizin sistemlerinde tanımlayıcı ID bilgilerine yer verilecektir.

Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, TR Dizin’de yer alan veya yer almak üzere başvuran dergilerin, yazarlardan ORCID bilgilerini talep etmeleri ve dergide/makalelerde bu bilgiye yer vermeleri tavsiye edilmektedir. ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz. "