Etik İlkeler ve Yayın Politikası

JCoDe: Journal of Computational Design (Hesaplamalı Tasarım Dergisi) 

ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI

1- Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar, yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Mimarlık Fakültesi bütün yayın haklarına sahip olur; Mimarlık Fakültesi'nin izni olmadan başka bir yerde yayımlanamaz. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur.
2- Dergiye gönderilen yazılar, bilimsel etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu konuda Yükseköğretim Kurumları, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ne (Bknz. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx) uygunluk şartı aranır. Ayrıca İTÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler İnsan Deneyleri (SB-INAREK), Sağlık ve Mühendislik Bilimleri İnsan deneyleri (SM-INAREK) ve uluslararası alanda geçerliliği kabul edilen Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE/Committee on Publication Ethics) rehber ilkeleri temel alınarak, ancak bu ilkelerle sınırlı olmayacak biçimde, bilimsel etik alanındaki gelişmelere açık bir anlayış benimsenmektedir.
3- Journal of Computational Design (JCoDe) yazılar için telif ücreti ödemez.
4- Journal of Computational Design (JCoDe) için başvuru ve sayfa ücreti yoktur.
5- Yayın Kurulunca ilk değerlendirilmesi yapılan ve Journal of Computational Design (JCoDe)'ın yayın ilkelerine uygun olarak düzenlenmemiş olduğu tespit edilen yazılar, hakeme gönderilmeden önce, yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir. 
6- Yayın Kurulunca ilk değerlendirilmesi yapılan ve Journal of Computational Design (JCoDe) yayın ilkelerine uygun olan yazılar iki hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda yazının yayımlanmasına, yazardan rapor çerçevesince düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilir ve yazar en kısa sürede durumdan haberdar edilir. Hakem raporlarından birinin kabul diğerinin red olması durumunda, makale için üçüncü bir hakem atanabilir veya yayın kurulu ile editörlük, yeniden hakem atanmasına gerek görmeksizin, bu konuda nihai kararı verme yetkisini saklı tutar.
7- Yayın Kurulu, ilgili sayıda yayımlanacak makale yoğunluğunu dikkate alarak, hakem incelemesi olumlu sonuçlanmış bir makaleyi derginin daha sonraki sayılarında yayımlama hakkına sahiptir.
8- Yazarlar, yayımlanması kabul edilen yazılarının basılı veya dijital ortamlarda paylaşılması ve çoğaltılması konusundaki tüm haklarını Mimarlık Fakültesi’ne devrettiklerini kabul ederler. 
9- Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adreslerini, telefon numaralarını ve e-posta adreslerini bildirmekle yükümlüdür. Yazarlar ayrıca, https://orcid.org/register adresi üzerinden alacakları bilimsel araştırmacı numarasını (ORCID bilgisini) iletmelidir. 
10- Yazarlar, makalelerin hazırlanış sürecinde “Yazım Kuralları” bölümünde açıklanan yazım kurallarına (kelime sayısı, yazı tipi, paragraf aralığı, referansların metin içinde ve metin sonunda liste haline gösterimi) uygun davranmakla sorumludurlar.