Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI


1.YAZILARIN TESLİMİ

Dergide Türkçe ve İngilizce yazılmış makaleler yayınlanabilir. Makale dilinin Türkçe veya İngilizce olmasına göre ikinci dilde de ayrıca özet istenmektedir. Türkçe makaleler için maksimum bir sayfa uzunluğunda (yaklaşık 500 kelime) İngilizce genişletilmiş özet istenmekte olup, İngilizce makaleler için 250 kelimelik Türkçe özet seçime bağlıdır. Eserin daha geniş kitlelere yayılabilmesi için genişletilmiş İngilizce özet zorunludur. Yazılar, derginin sunum formatına göre hazırlanacak ve gerekli düzenlemeler yazarlardan talep edilebilecektir.

2. YAZILARIN HAZIRLANMASI

Sisteme telif hakları sözleşmesi, benzerlik raporu, kapak sayfası (yazar bilgileri dahil), ve manuskript (yazar bilgileri dahil değil) olmak üzere dört ayrı dosya yüklenmelidir.

2.1 Telif Hakları ve Yazar Sözleşmesi
Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi formunun, tüm yazarların isimlerini ve imzalarını içerecek şekilde doldurulup DergiPark sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Sözleşme formu aşağıdaki linkten indirilebilir ve ıslak imza ile imzalanmış halinin taranması kabul edilebilir.

Telif Hakları ve Yazar Sözleşmesi için tıklayınız

2.2 Benzerlik Raporu
Dergipark’ın yeni yönetmeliğine göre, benzerlik raporu hazırlanmalıdır. Rapor, Turnitin üzerinden alınmış olmalıdır.

2.3 Kapak Sayfası (yazar bilgileri dahil)
Kapak sayfası, ayrı bir Word belgesi olarak hazırlanmalıdır. Yazının tüm yazarlar tarafından yazıldığı ve onaylandığı, orijinal ve yayımlanmamış bir çalışma olduğu belirtilmelidir. Kapak sayfası tüm yazarların isimlerini ve imzalarını içermelidir. Kapak sayfasının taranması kabul edilebilir. Kapak sayfası kısa ve bilgilendirici bir başlık içermelidir; tüm yazarların isimleri, ORCID numaraları, kurumları/kuruluşları (bölüm, fakülte, üniversite, şehir ve ülke) ve e-posta adresleri ile sorumlu yazarın ismi, telefon ve mobil telefon bilgileri belirtilmelidir. Gönderilen yazı daha önce herhangi bir toplantıda sunulmuş ise, toplantı adı, tarihi ve düzenlendiği şehir belirtilmelidir.

Kapak Sayfası için tıklayınız.

2.4 Manuskript (yazar bilgileri dahil değil)

Manuskript tek bir Word belgesinde hem İngilizce hem Türkçe özet, anahtar kelimeler, makale, alıntı (varsa), referanslar listesi izlenerek hazırlanmalıdır. Makale, alfabetik sıraya göre sıralanması ve virgülle ayrılması gereken en fazla 5 anahtar kelimeye sahip olmalıdır. Okuyucuların aramasını kolaylaştırmak için anahtar kelimeler dikkatlice seçilmelidir. Türkçe özet 250 kelimeyi, genişletilmiş İngilizce özet 1 sayfayı (yaklaşık 500 kelime) geçmemelidir. Türkçe kısa özet makalenin amacını, yöntemini ve ana bulgularını içermelidir. İngilizce genişletilmiş özette araştırmanın probleminin tanımı, araştırma sorusu, hipotezi, amaç, kapsam ve yöntemi, kullanılan araç ve malzemeler, araştırmanın bulguları ve literatüre katkısından kısaca bahsedilmelidir. Özetlerde ve tam metinde yazarların kimliğini açığa çıkaracak hiçbir bilgiye yer verilmemelidir.

Ana metin 11 punto büyüklüğünde Calibri Light ve satır aralığı 1.15 olmalıdır. Türkçe ve İngilizce Özet 9 punto büyüklüğünde Calibri Light olmalı ve satır aralığı 1 olmalıdır. Ana metin 11 punto büyüklüğünde Calibri Light olmalıdır ve satır aralığı 1.15 olmalıdır. Türkçe manuskript yazımında başlık ve alt başlıkların yanına parantez içinde İngilizce karşılıkları da belirtilmelidir. Özet bölümü haricindeki paragraflar arasında 1 satır (1.15 satır aralığı) boşluk bırakılmalıdır. Makalenin ana başlığı 20 punto ve sola dayalı olarak kalın (ilk harfleri büyük) yazılmalıdır. Yazıdaki tüm başlıklar ardışık ve hiyerarşik olarak (1., 1.1., 1.1.1 şeklinde) numaralandırılmalıdır (referanslar ve teşekkür bölümü hariç). Ana başlık haricindeki tüm başlıklar Calibri 12 punto ile yazılmalıdır. Birincil başlıkların tüm harfleri büyük harf ve kalın olmalıdır. İkincil başlıklarda sadece ilk harfler büyük olmalıdır. İkincil başlıklardan sonra 1 satır boşluk bırakılmaz. Dört ve daha alt dereceli başlıklar numaralandırılmamalıdır. Başlıklar sayfanın son satırı olarak yazılmamalıdır. Başlık sonrası 2 satır metin yazılamıyorsa başlık da sonraki sayfada yer alır. Bir paragrafın ilk satırı sayfanın son satırı, paragrafın son satırı da sayfanın ilk satırı olarak yazılamaz. Tablo ve şekillerin boyutu okunaklı ve yüksek çözünürlükte olmalıdır (300 dpi). Tablolar imaj olarak değil, düzenlenebilir metin formatında hazırlanmalıdır. Tablo veya şeklin boyutu paragraf genişliği olan 11cm’i aşıyorsa iki kenara tam yaslanacak şekilde yerleştirilir. Tablo ve şekiller numaralandırılarak metin içerisinde verilmelidir. Her bir şekil, tablo ve resim yazıldığı bölümdeki başlık ve alt başlık numaralarından bağımsız olarak, metin içerisinde Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3, Tablo 1, Tablo 2 ve benzeri şeklinde adlandırılıp sıralanarak, numaralandırılmalıdır. Metin içerisinde koyu olarak gösterilmelidir. Şekil ve tablo açıklamaları Calibri Light 10 punto ile yazılmalı ve Türkçe yazılan makalelerde açıklamaların İngilizce karşılıklarına da parantez içinde yer verilmelidir. Metin içerisinde madde işaretleri ile açıklamadan önce ve sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Tüm sayfalar art arda numaralandırılmalıdır.

Yazı uzunluğu kaynakça dahil 5000 (tablo, şekil, resim hariç) kelimeyi aşmamalıdır. Metin içerisinde yazar kimlik bilgilerini belirten herhangi bir bilgi yer almamalıdır. Şekil ve tablolarda yazarlara ait herhangi bir kimlik ve kurum bilgisi yer almamalıdır. Çift kör hakemli inceleme sürecinde, anonimliği sürdürebilmek için metin içerisinde yazar referanslarını alıntılamada yazarların soy ismi belirtilmeyerek (Yazar, yıl) olarak gösterilmelidir. Revizyon aşamasında, yazar söz konusu değişiklikleri tekrar düzenleyebilir. Metin içerisindeki semboller, kısaltmalar ve kurallar önerilen Uluslararası Ölçüm Sistemine (SI) uygun olmalıdır. Kısaltmalar, uluslararası kabul görmüş kurallara uygun olarak metinde ilk kez geçtikten sonra parantez içinde tanımlanmalıdır. Metin içerisinde kaynak gösteriminde APA 7 referans stiline uygun olarak makalenin yazarı ve yayın yılı parantez içinde verilmelidir (Yazar, Yıl).

Manuskriptin Word Şablonu için tıklayınız.

3. REFERANSLAR

Aşağıda örneklenen APA 7 referans stilinin kullanılması önerilir. Referanslar yazar soy isimlerinin alfabetik sıralamasına göre sıralanmalı, aynı yazarlı kaynak bilgisi için kronolojik sıra takip edilmelidir. APA Referans Stili’nin büyük küçük harf kuralı ve yazım kuralları takip edilmelidir. Referanslar İngilizce dilinde verilmelidir. APA 7 Referans Stlili ile ilgili detaylı bilgilere http://www.apastyle.org/ ve https://dergipark.org.tr/tr/pub/nsb/page/9435 internet adresinden ulaşılabilir.

Kitaplar
Yazar, A. (Yıl). Kitabın başlığı, Yayınlandığı şehir, Yayınevi.
Kitap içinde bölüm için; Yazar, A. (Yıl). “Yayın adı”, Ed.: Editör Soyadı, A., Yayınlandığı Kitap Adı, Yayınlandığı şehir, Yayınevi, sf: xx-xx.
Ewert, E.W., Mitten, D.S., & Overholt, J.R. (2014). Natural environments and human health. CAB International. https://doi.org/10.1079/9781845939199.0000
Foxall, G. R. (2018). Context and cognition in consumer psychology: How perception and emotion guide action. Routledge.
Schmidt, N. A., & Brown, J. M. (2017). Evidence-based practice for nurses: Appraisal and application of research (4th ed.). Jones & Bartlett Learning, LLC.

Dergiler
Yazar, A. A., Yazar, B. (Yıl). Makale başlığı. Derginin Başlığı, cilt (sayı), sf: xx–xx.
Ashing‐Giwa, K. T., Padilla, G., Tejero, J., Kraemer, J., Wright, K., Coscarelli, A., Clayton, S., Williams, I., & Hills, D. (2004). Understanding the breast cancer experience of women: A qualitative study of African American, Asian American, Latina and Caucasian cancer survivors. Psycho‐Oncology, 13(6), 408-428. https://doi.org/10.1002/pon.750
Washington, E. T. (2014). An overview of cyberbully in higher education. Adult Learning, 26(1), 21–27. https://doi.org/10.1177/1045159514558412
Moody, M. S. (2019). If instructional coaching really works, why isn’t it working? Educational Leadership, 77(3), 30–35.
Dayton, K. J. (2019). Tangled arms: Modernizing and unifying the arm-of-the-state doctrine. The University of Chicago Law Review, 86(6), 1497–1737. https://bit.ly/2SkWwcy

Konferans bildirileri
Yazar, A. A., Yazar, B. (Yıl, Konferans Tarihleri). “Bildiri başlığı”, Sempozyum Kitapçığı Adı (varsa), Editör(ler), sf: xx-xx, Sempozyumun Adı, Yapıldığı Şehir.
Mason, I. & Missingham, R. (2019, October 21–25). Research libraries, data curation, and workflows [Paper presentation]. eResearch Australasia Conference, Brisbane, QLD, Australia. https://bit.ly/2RGcFdn

Tez
Yazar, A. A. (Yıl, Ay). Tezin başlığı [Yayımlanmamış doktora tezi veya yüksek lisans tezi]. Kurumun Adı, Programın Adı, Yeri, (Tez Danışmanının Adı).
İnternet kaynakları ise kaynakça listesinin en sonunda ve ayrı bir başlık altında aşağıdaki gibi verilmelidir:
Yazar, A. (2011). Belge başlığı [Format açıklaması]. Http: // URL’den alındı (erişim tarihi). Kurum /Kuruluş adı (http://www.xxx.xxx), (erişim tarihi).
Valentin, E. R. (2019, Summer). Narcissism predicted by Snapchat selfie sharing, filter usage, and editing [Master’s thesis, California State University Dominguez Hills]. CSU ScholarWorks. https://scholarworks.calstate.edu/concern/theses/3197xm925?locale=en
Lope, M. D. (2014). Perceptions of global mindedness in the international baccalaureate middle years program: The relationship to student academic performance and teacher characteristics (Order No. 3682837) [Doctoral dissertation, University of Maryland]. ProQuest Dissertations and Theses Global.
Andrea, H. (2014). Effective networked nonprofit organizations: Defining the behavior and creating an instrument for measurement (Doctoral dissertation). https://etd.ohiolink.edu/

Rapor
Yazar, A. A. (Yıl, Ay). İşin adı. (Rapor No. 123). Yer: Yayınevi.
Yazar, A. A. (Yıl). İşin adı (Rapor No. 123). İsim web sitesinden alındı: http: //www.xxxxxxxx.pdf (erişim tarihi).
Los Angeles County Deptartment of Public Health. (2017, January). Key indicators of health by service planning area. http://publichealth.lacounty.gov/ha/

4. TABLOLAR VE ŞEKİLLER

Şekiller 11 ya da 17 cm genişliğindeki sütunlara sığacak şekilde şablona yerleştirilmelidir. Tablo veya şeklin boyutu paragraf genişliği olan 11 cm’i aşıyorsa iki kenara tam yaslanacak şekilde yerleştirilir. Her bir şekil, tablo ve resim yazıldığı bölümdeki başlık ve alt başlık numaralarından bağımsız olarak, metin içerisinde Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3, Tablo 1, Tablo 2 vb. şeklinde adlandırılıp sıralanarak, numaralandırılmalıdır. Metin içerisinde koyu olarak gösterilmelidir. Tablo ve şekil adları Calibri Light 10 punto ile yazılmalıdır.

Ayrıca şekiller en az 300 dpi çözünürlükte ve jpeg/tiff formatında bir zip dosyası halinde yüklenmelidir.

Yazarlara ait olmayan, başka kaynaklarca daha önce yayımlanmış tüm tablo, şekil ve resimler için yayın hakkına sahip kişilerden izin alınmalı ve izin belgesi yazıyla birlikte gönderilmelidir.

5. MATEMATİK FORMÜLLERİ

Matematik denklemleri resim olarak değil düzenlenebilir metin olarak gönderilmelidir. Mümkünse basit formüller normal metinle uyumlu olarak sunulmalıdır. Değişkenler italik olarak gösterilmelidir. Metinden ayrı olarak görüntülenmesi gereken denklemleri arka arkaya numaralandırılmalıdır. Metin içerisinde Denklem 1, Denklem 2 vb. şeklinde adlandırılıp belirtilmelidir.

x+y=z (1)

a:b=c (2)

6. KİTAP İNCELEMELERİ VE NOTLARI

Bir kitap incelemesi, kitabın bir değerlendirmesinin kapsamını ve hesaplamalı tasarım, mimarlık, planlama ve tasarım bağlamındaki bilgi ve tartışmaya katkısını içeren 500-1000 kelime arasında olmalıdır. Yorumlar 11 punto Calibri font kullanarak 1.15 satır aralığı ile yazılmalıdır. Kitap incelemesini yapan kişinin adı, kurumu ve e-posta adresi verilmelidir. Kitap kapağı fotoğrafı jpeg formatında sağlanmalıdır. Başlık, yazar, kaynak, yayıncı, tarih, sayfa sayısı, fiyat ve ISBN numarası aşağıdaki örnekte olduğu gibi sağlanmalıdır.
Kitap Adı, Yazar Adı Soyadı, Yayın Yılı, Yayınevi, Şehir, Sayfa sayısı, Fiyatı, Cilt türü, ISBN no.

7. REVİZYON AŞAMASI

Minör revizyonlar, hakem dönüşlerinden sonra en geç 10 gün içinde DergiPark sistemine yüklenmelidir. Bu süre, majör revizyonlar için 15 gündür.

8. YAYIN ÜCRETLERİ

Journal of Computational Design (JCoDe) Dergisi için başvuru ve sayfa ücreti yoktur.