Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 1 - 11, 29.12.2018

Öz

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile mesleki kaygıları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Çalışma ilişkisel tarama modeliyle yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini Türkiye’de bir devlet üniversitenin eğitim fakültesinde 2016-2017 öğretim yılında eğitim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan katılımcılar uygun örnekleme seçme yöntemiyle seçilmiştir. Katılımcıların 172’ si (%68) kız ve 82’ si ise (%32) erkektir. Araştırmada veriler; “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeği” ve “Öğretmen Adayları İçin Mesleki Kaygı Ölçeği” aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler SPSS paket programı yardımıyla Pearson Momentler Çarpımı ve Basit ve Çoklu Doğrusal Regresyon analizi gibi istatistiksel yöntemler kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; öğretmen adaylarının mesleki kaygı puanları ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkilere bakıldığında öğrenmeye isteklilik ile uyum merkezli kaygı arasında pozitif yönde en yüksek düzeyde ilişki belirlenirken (r=.26), en düşük düzeyde ilişki ise ekonomik ve sosyal kaygı ile öğrenmeye isteklilik alt boyutları arasında olduğu (r=.15) belirlenmiştir. Ayrıca regresyon analizi sonuçlarına göre yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin mesleki kaygı düzeylerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu söylenebilir. Elde edilen sonuçlar alan yazında mevcut olan diğer çalışmaların bulguları ile tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Akkuş, N. (2008). Yaşam boyu öğrenme becerilerinin göstergesi olarak 2006 PISA sonuçlarının Türkiye açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Borich, G. D. (1996). Effective teaching methods (3rd ed). Columbus, OH: Prentice Hall, Inc.
 • Cabi, E. ve Yalçınalp, S. (2013). Öğretmen adaylarına yönelik mesleki kaygı ölçeği (MKÖ): geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 85-96.
 • Çam, E. ve Üstün, A. (2016). Öğretmenlerin mesleki tutumları ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişki. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitülü Dergisi, 9(1), 461-477. DOI: 10.17218/husbed.58800.
 • Evin Gencel, İ. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik algıları. Eğitim ve Bilim, 38(170), 237-252.
 • Güleç, İ., Çelik, S. ve Demirhan, B. (2012). Yaşam boyu öğrenme nedir? Kavram ve kapsamı üzerine bir değerlendirme. Sakarya University Journal of Education, 2(3), 34-48.
 • Günüç, S., Odabaşı, F. ve Kuzu, A. (2012). Yaşam boyu öğrenmeyi etkileyen faktörler. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 309-325.
 • Gür-Erdoğan, D. ve Arsal, Z. (2016). The development of lifelong learning trends scale (LLLTS). Sakarya University Journal of Education, 6(1), 114-122. DOI: http://dx.doi.org/10.19126/suje.32361.Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Kıvrak, E. (2007). Avrupa birliği ve Türkiye’de yaşam boyu öğrenme politikaları ve istihdam ilişkisinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öğüt, A. (2003). Bilgi çağında yönetim. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Patton, M.Q. (2015). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. Ed. Bütün, M. ve Demir, S. B.). Pegem akademi yayıncılık: Ankara.
 • Phillips, D. (1984). The illusion of incompetence among academically component children. Child Development, 55, 2000-20116.
 • Richardson, F.C. ve Suinn, R.M. (1972), The mathematic anxiety rating scale: psychometric data. Journal of Counseling Psychology, 19(6), 551-554.
 • Tümerdem, R. (2007). Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya son sınıf öğrencilerinin kaygılarını etkileyen etmenler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), 32-45.
 • Tümkaya, S., Aybek, B. ve Çelik, M. (2007). Kpss'ye girecek öğretmen adaylarındaki umutsuzluk ve durumluk-sürekli kaygı düzeylerini yordayıcı değişkenlerin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 7(2).
 • Uysal, M. (2009). Adult education in developed countries. International Journal of Educational Policies, 3(2), 17-23.
 • Ülgen, G. (2002). Beyin temelli öğrenme. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Wagner, L. A. (2008). Occupational stress and coping resources of K--12 probationary teachers. Doctoral Thesis / Dissertation 157 Pages.

Examining The Relationship Between Lifelong Learning Tendencies And Occupational Anxiety of The Prospective Teachers

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 1 - 11, 29.12.2018

Öz

The purpose of this study is to determine the relationship between lifelong learning tendencies and occupational anxiety of the prospective teachers. It was conducted with the correlational survey design. The study group consist of 254 prospective teachers (172=male, 82=female) who are studying in the faculty of education at a state university during 2016-2017 academic year. The participants were selected through the convenience sampling technique. The data were collected by using "Lifelong Learning Tendency Scale" and "Occupational Anxiety Scale for Prospective Teachers". The collected data were analysed using the statistical techniques such as Product-Moment Correlation Coefficient, simple and multiple linear regression means in the SPSS package program. According to the results of the study; when the relationships between the prospective teachers' occupational anxiety scores and lifelong learning tendencies were examined, it was found that while there was a strong and positive relationship between willingness to learn and harmony-centred anxiety (r = .26), the lowest relationship was between economic and social anxiety and willingness to learn sub-dimensions(r = .15). In addition, according to the results of regression analysis, it can be said that lifelong learning tendencies are significant predictors of occupational anxiety levels. The results obtained were discussed with the findings of other studies in the literature and suggestions were put forth.

Kaynakça

 • Akkuş, N. (2008). Yaşam boyu öğrenme becerilerinin göstergesi olarak 2006 PISA sonuçlarının Türkiye açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Borich, G. D. (1996). Effective teaching methods (3rd ed). Columbus, OH: Prentice Hall, Inc.
 • Cabi, E. ve Yalçınalp, S. (2013). Öğretmen adaylarına yönelik mesleki kaygı ölçeği (MKÖ): geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 85-96.
 • Çam, E. ve Üstün, A. (2016). Öğretmenlerin mesleki tutumları ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişki. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitülü Dergisi, 9(1), 461-477. DOI: 10.17218/husbed.58800.
 • Evin Gencel, İ. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik algıları. Eğitim ve Bilim, 38(170), 237-252.
 • Güleç, İ., Çelik, S. ve Demirhan, B. (2012). Yaşam boyu öğrenme nedir? Kavram ve kapsamı üzerine bir değerlendirme. Sakarya University Journal of Education, 2(3), 34-48.
 • Günüç, S., Odabaşı, F. ve Kuzu, A. (2012). Yaşam boyu öğrenmeyi etkileyen faktörler. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 309-325.
 • Gür-Erdoğan, D. ve Arsal, Z. (2016). The development of lifelong learning trends scale (LLLTS). Sakarya University Journal of Education, 6(1), 114-122. DOI: http://dx.doi.org/10.19126/suje.32361.Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Kıvrak, E. (2007). Avrupa birliği ve Türkiye’de yaşam boyu öğrenme politikaları ve istihdam ilişkisinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öğüt, A. (2003). Bilgi çağında yönetim. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Patton, M.Q. (2015). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. Ed. Bütün, M. ve Demir, S. B.). Pegem akademi yayıncılık: Ankara.
 • Phillips, D. (1984). The illusion of incompetence among academically component children. Child Development, 55, 2000-20116.
 • Richardson, F.C. ve Suinn, R.M. (1972), The mathematic anxiety rating scale: psychometric data. Journal of Counseling Psychology, 19(6), 551-554.
 • Tümerdem, R. (2007). Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya son sınıf öğrencilerinin kaygılarını etkileyen etmenler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), 32-45.
 • Tümkaya, S., Aybek, B. ve Çelik, M. (2007). Kpss'ye girecek öğretmen adaylarındaki umutsuzluk ve durumluk-sürekli kaygı düzeylerini yordayıcı değişkenlerin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 7(2).
 • Uysal, M. (2009). Adult education in developed countries. International Journal of Educational Policies, 3(2), 17-23.
 • Ülgen, G. (2002). Beyin temelli öğrenme. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Wagner, L. A. (2008). Occupational stress and coping resources of K--12 probationary teachers. Doctoral Thesis / Dissertation 157 Pages.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serdar AKBULUT> (Sorumlu Yazar)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5809-1481
Türkiye


Ahmet EROL>
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7538-952X
Türkiye


Serkan SAY>
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0917-8660
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Akbulut, S. , Erol, A. & Say, S. (2018). Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 1 (1) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jena/issue/42984/519385

Flag Counter