Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 1 - 11, 29.12.2018

Öz

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının
yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile mesleki kaygıları arasındaki ilişkinin
belirlenmesidir. Çalışma ilişkisel tarama modeliyle yürütülmüştür. Çalışmanın
örneklemini Türkiye’de bir devlet üniversitenin eğitim fakültesinde 2016-2017
öğretim yılında eğitim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmaya
katılan katılımcılar uygun örnekleme seçme yöntemiyle seçilmiştir.
Katılımcıların 172’ si (%68) kız ve 82’ si ise (%32) erkektir. Araştırmada
veriler; “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeği” ve “Öğretmen Adayları İçin Mesleki
Kaygı Ölçeği” aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler
SPSS paket programı yardımıyla Pearson Momentler Çarpımı ve Basit ve Çoklu
Doğrusal Regresyon analizi gibi istatistiksel yöntemler kullanılarak
çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; öğretmen adaylarının mesleki
kaygı puanları ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkilere
bakıldığında öğrenmeye isteklilik ile uyum merkezli kaygı arasında pozitif
yönde en yüksek düzeyde ilişki belirlenirken (r=.26), en düşük düzeyde ilişki
ise ekonomik ve sosyal kaygı ile öğrenmeye isteklilik alt boyutları arasında
olduğu (r=.15) belirlenmiştir. Ayrıca regresyon analizi sonuçlarına göre yaşam
boyu öğrenme eğilimlerinin mesleki kaygı düzeylerinin anlamlı bir yordayıcısı
olduğu söylenebilir. Elde edilen sonuçlar alan yazında mevcut olan diğer
çalışmaların bulguları ile tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Akkuş, N. (2008). Yaşam boyu öğrenme becerilerinin göstergesi olarak 2006 PISA sonuçlarının Türkiye açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Borich, G. D. (1996). Effective teaching methods (3rd ed). Columbus, OH: Prentice Hall, Inc.
 • Cabi, E. ve Yalçınalp, S. (2013). Öğretmen adaylarına yönelik mesleki kaygı ölçeği (MKÖ): geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 85-96.
 • Çam, E. ve Üstün, A. (2016). Öğretmenlerin mesleki tutumları ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişki. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitülü Dergisi, 9(1), 461-477. DOI: 10.17218/husbed.58800.
 • Evin Gencel, İ. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik algıları. Eğitim ve Bilim, 38(170), 237-252.
 • Güleç, İ., Çelik, S. ve Demirhan, B. (2012). Yaşam boyu öğrenme nedir? Kavram ve kapsamı üzerine bir değerlendirme. Sakarya University Journal of Education, 2(3), 34-48.
 • Günüç, S., Odabaşı, F. ve Kuzu, A. (2012). Yaşam boyu öğrenmeyi etkileyen faktörler. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 309-325.
 • Gür-Erdoğan, D. ve Arsal, Z. (2016). The development of lifelong learning trends scale (LLLTS). Sakarya University Journal of Education, 6(1), 114-122. DOI: http://dx.doi.org/10.19126/suje.32361.Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Kıvrak, E. (2007). Avrupa birliği ve Türkiye’de yaşam boyu öğrenme politikaları ve istihdam ilişkisinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öğüt, A. (2003). Bilgi çağında yönetim. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Patton, M.Q. (2015). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. Ed. Bütün, M. ve Demir, S. B.). Pegem akademi yayıncılık: Ankara.
 • Phillips, D. (1984). The illusion of incompetence among academically component children. Child Development, 55, 2000-20116.
 • Richardson, F.C. ve Suinn, R.M. (1972), The mathematic anxiety rating scale: psychometric data. Journal of Counseling Psychology, 19(6), 551-554.
 • Tümerdem, R. (2007). Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya son sınıf öğrencilerinin kaygılarını etkileyen etmenler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), 32-45.
 • Tümkaya, S., Aybek, B. ve Çelik, M. (2007). Kpss'ye girecek öğretmen adaylarındaki umutsuzluk ve durumluk-sürekli kaygı düzeylerini yordayıcı değişkenlerin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 7(2).
 • Uysal, M. (2009). Adult education in developed countries. International Journal of Educational Policies, 3(2), 17-23.
 • Ülgen, G. (2002). Beyin temelli öğrenme. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Wagner, L. A. (2008). Occupational stress and coping resources of K--12 probationary teachers. Doctoral Thesis / Dissertation 157 Pages.

Examining The Relationship Between Lifelong Learning Tendencies And Occupational Anxiety of The Prospective Teachers

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 1 - 11, 29.12.2018

Öz

The purpose of this study is to determine the relationship between
lifelong learning tendencies and occupational anxiety of the prospective
teachers. It was conducted with the correlational survey design. The study
group consist of 254 prospective teachers (172=male, 82=female) who are
studying in the faculty of education at a state university during 2016-2017
academic year. The participants were selected through the convenience sampling
technique. The data were collected by using "Lifelong Learning Tendency
Scale" and "Occupational Anxiety Scale for Prospective
Teachers". The collected data were analysed using the statistical techniques
such as Product-Moment Correlation Coefficient, simple and multiple linear
regression means in the SPSS package program. According to the results of the
study; when the relationships between the prospective teachers' occupational
anxiety scores and lifelong learning tendencies were examined, it was found
that while there was a strong and positive relationship between willingness to
learn and harmony-centred anxiety (r = .26), the lowest relationship was
between economic and social anxiety and willingness to learn sub-dimensions(r =
.15). In addition, according to the results of regression analysis, it can be
said that lifelong learning tendencies are significant predictors of
occupational anxiety levels. The results obtained were discussed with the findings
of other studies in the literature and suggestions were put forth.

Kaynakça

 • Akkuş, N. (2008). Yaşam boyu öğrenme becerilerinin göstergesi olarak 2006 PISA sonuçlarının Türkiye açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Borich, G. D. (1996). Effective teaching methods (3rd ed). Columbus, OH: Prentice Hall, Inc.
 • Cabi, E. ve Yalçınalp, S. (2013). Öğretmen adaylarına yönelik mesleki kaygı ölçeği (MKÖ): geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 85-96.
 • Çam, E. ve Üstün, A. (2016). Öğretmenlerin mesleki tutumları ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişki. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitülü Dergisi, 9(1), 461-477. DOI: 10.17218/husbed.58800.
 • Evin Gencel, İ. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik algıları. Eğitim ve Bilim, 38(170), 237-252.
 • Güleç, İ., Çelik, S. ve Demirhan, B. (2012). Yaşam boyu öğrenme nedir? Kavram ve kapsamı üzerine bir değerlendirme. Sakarya University Journal of Education, 2(3), 34-48.
 • Günüç, S., Odabaşı, F. ve Kuzu, A. (2012). Yaşam boyu öğrenmeyi etkileyen faktörler. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 309-325.
 • Gür-Erdoğan, D. ve Arsal, Z. (2016). The development of lifelong learning trends scale (LLLTS). Sakarya University Journal of Education, 6(1), 114-122. DOI: http://dx.doi.org/10.19126/suje.32361.Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Kıvrak, E. (2007). Avrupa birliği ve Türkiye’de yaşam boyu öğrenme politikaları ve istihdam ilişkisinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öğüt, A. (2003). Bilgi çağında yönetim. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Patton, M.Q. (2015). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. Ed. Bütün, M. ve Demir, S. B.). Pegem akademi yayıncılık: Ankara.
 • Phillips, D. (1984). The illusion of incompetence among academically component children. Child Development, 55, 2000-20116.
 • Richardson, F.C. ve Suinn, R.M. (1972), The mathematic anxiety rating scale: psychometric data. Journal of Counseling Psychology, 19(6), 551-554.
 • Tümerdem, R. (2007). Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya son sınıf öğrencilerinin kaygılarını etkileyen etmenler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), 32-45.
 • Tümkaya, S., Aybek, B. ve Çelik, M. (2007). Kpss'ye girecek öğretmen adaylarındaki umutsuzluk ve durumluk-sürekli kaygı düzeylerini yordayıcı değişkenlerin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 7(2).
 • Uysal, M. (2009). Adult education in developed countries. International Journal of Educational Policies, 3(2), 17-23.
 • Ülgen, G. (2002). Beyin temelli öğrenme. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Wagner, L. A. (2008). Occupational stress and coping resources of K--12 probationary teachers. Doctoral Thesis / Dissertation 157 Pages.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serdar AKBULUT 0000-0002-5809-1481

Ahmet EROL 0000-0002-7538-952X

Serkan SAY 0000-0002-0917-8660

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA AKBULUT, S., EROL, A., & SAY, S. (2018). Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim Ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 1(1), 1-11.

Flag Counter