Yazım Kuralları

International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences isimli dergimizde yer alan makaleler, Temel ve uygulamalı bilim alanlarında teorik, hesaplamalı ve deneysel özgün bilimsel çalışmalardan veya lisansüstü tez çalışmalarından üretilen makalelerdir.

Etik: Dergimizde yayınlanacak makalelerin bilimsel etik kuralları içerisinde olması gerekmektedir.

  • Ulusal ve uluslararası geçerli etik kurallara uyulmalı, “Makale Yazım Kuralları” içerisinde araştırma ve yayın etiğine uyum gerekliliği açık olarak belirtilmelidir,

  • Dergilere gönderilecek bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medcial Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE(Committee on Publication Ethics)’un  “Editör ve Yazarlar için Uluslar Arası Standartlar”ı dikkate alınmalıdır,

Gönderilen makalelerin kısmen veya tamamen başka bir dergide yayınlanmamış ve yayınlanması için gönderilmemiş olması gerekmektedir. Dergide yayınlanacak yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Dergimizde yazım dili Türkçe ve/veya İngilizce olup makale metni anlaşılabilir, yalın ve akıcı bir tarzda ilgili alandaki teknik ifadelerle kaleme alınmalıdır. Makale özetinin Türkçe ve İngilizcesi makale ile birlikte sunulmalıdır. Gereksiz ve çok bilinen bilgilerden ve gereksiz kaynaklardan kaçınılmalıdır ve daha önce yayınlanmış veri, formül ve sonuçlara atıf yapılarak alıntı yapılmalıdır. İsimlendirme, kısaltma ve simgelerin uluslar arası kurallar kullanılmalıdır. Makaleye özgü veya ilgili alanda kullanılan kısaltmalar, ilk geçen yerde parantezde belirtilmelidir. Makalede SI (Systemé International) birimleri ve kısaltmaları kabul edilmektedir.

International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences Dergisi, hakemli bir dergi olup dergi editör grubunun ön değerlendirmesinden geçtikten sonra önerdiği en az iki hakemin onayı ile kabul edilir. 

International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences dergisinde yayınlanmak için sisteme yüklenen makaleler, Dergi Editörü ve/veya Bölüm Editörü tarafından ön incelemeye alınır. Gelen tüm makaleler öncelikle ithenticate intihal programında taranır ve aldığı skor uygun görülmezse Editör veya Dergi Yayın Kurulu tarafından reddedilir. Ayrıca makale uygun skor alsa bile  Dergi Yayın Kurulu, dergimizde yayınlanabilecek nitelikte bulunmayan makaleleri hakemlere göndermeden ret kararı verme hakkına da sahiptir. Dergimizin yazım kurallarına uymayan makaleler, düzeltilmek üzere yazara geri gönderilir. Değerlendirmeye alınabilecek olan makaleler, incelenmek üzere en az iki ayrı hakeme gönderilir. Dergi Editörü, hakem raporlarını dikkate alarak makalelerin yayınlanmak üzere kabul edilip edilmeyeceğine karar verir.  Makale için Editör tarafından atanan hakem, değerlendirme isteğimizi kabul ettikten sonra 3 hafta içinde sonucu sisteme yüklemelidir. Bu süre aşıldığında hakemlere uyarı mesajı gönderilir. 

Dergi yazım kuralları aynı zamanda baskı formatıdır. Bu nedenle yazım kurallarının yazarlarca dikkatle uygulanması gerekmektedir. Yazım kurallarına uygun olmayan makaleler, yazarlara geri gönderilecektir.

Makaleler elektronik ortamda MS Word dosyası olarak sunulmalıdır. Makale, 10 punto büyüklüğündeki Times New Roman fontuyla tek aralıklı ve kağıdın dört kenarından da 2.5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Şekil, grafik, resim, formül ve tablolar orijinal veya temiz ve net bir şekilde bilgisayardan baskıya hazır halde üretilmiş olmalı ve metnin içerisine yerleştirilmelidir. Dergi Editörü ve Yayın Kurulu, bunları elektronik ortama aktarmaktan sorumlu değildir.  

MAKALE DÜZENİ

MAKALE BAŞLIĞI

Türkçe ve İngilizce olarak makale konusuna uygun, amacı ve sonucu anlatan kısa ve yalın bir başlık olmalıdır. Makale başlığı koyu, ilk harfleri büyük ve ortalanarak 14 punto Times New Roman fontu ile yazılmalıdır. Türkçe makalelerde İngilizce başlık, İngilizce özetten önce verilmelidir. İngilizce makaleler için Türkçe başlık Türkçe özetten önce verilmelidir.

YAZAR İSİMLERİ VE ADRESLERİ

İsimler kısaltılmadan soy isimler büyük harfle başlığın altına yan yana ortalanarak yazılır. Adreslerde kısaltma kullanılmamalıdır. Farklı adreslere sahip yazarlar için rakamlı üst indis kullanılmalıdır. İsimler TNR 10 punto, düz ve koyu; adresler ise TNR 10 punto, italik olmalıdır. İsimlerden önce Ünvan yazılmamalıdır. Ayrıca sorumlu yazarın telefon ve e-posta adresi 10 punto TNR fontunda alt bilgi olarak yazılmalıdır.  

Yazarlara ait ORCID bilgisi sunulmalıdır.

ÖZ ve ANAHTAR KELİME

Öz, Türkçe olarak yazılmış makalelerde, önce Türkçe; İngilizce olarak yazılmış makalelerde ise önce İngilizce olarak her biri 250 kelimeyi aşmayacak şekilde hem Türkçe hem de İngilizce 9 punto ile yazılmalıdır.  Öz ve Abstract başlıkları TNR, 9 punto ve koyu olmalıdır. Özün (Abstract) altına 9 punto ile yazılmış 4-6 tane anahtar kelimeler (keywords) girilmelidir.

METİN

I.                   GIRIŞ

Çalışmanın amacı ve geçmişte yapılan çalışmalar arasındaki yerini veren bölümdür. Makalede SI (Systeme International) birimleri ve kısaltmaları kullanılmalıdır. Diğer kısaltmalar kullanıldığında, metinde ilk geçtiği yerde belirtilmelidir. Tüm metinler TNR, 10 punto, normal, satır aralığı tek seçilerek ve paragrafta ilk satır girintisi kullanmadan yazılmalıdır.  

II.                MATERYAL VE YÖNTEM

Deneysel çalışmalar için kullanılan deneysel yöntemler detaylı ve açıklayıcı bir biçimde verilmelidir. Kullanılan yöntem, başkaları tarafından tekrarlanabilecek şekilde açıklayıcı olmalıdır. Teorik çalışmalar için ise türetimi başka yerde yapılmış ise formüller referans ile verilerek içeriğindeki her bir nicelik açıklanarak son formül yazılmalıdır yoksa gerekli türetim ana hatlarıyla yapılmalıdır.

2.1 Başlık Numaralandırma

Birinci seviye başlıklar büyük harf,  kalın 10 punto, Times New Roman (TNR), sola hizalanmış ( I. ROMEN RAKAM)

 

İkinci seviye başlıklar başlıktaki kelimelerin ilk harfleri büyük, normal, italik 10 punto Times New Roman, sola hizalanmış (1.1 İkinci Seviye Başlıklar)

 

Üçüncü seviye başlıklar da  ise sadece  ilk kelimenin ilk harfi  büyük, normal, italik 10 punto Times New Roman, sola hizalanmış (1.1.1 Üçüncü seviye başlıklar)

2.2 Görseller

Tüm görseller sayfa boyutları dikkate alınarak çizilmelidir. Görseller makale boyunca sırayla numaralandırılmalıdır. Her bir görsel kendine ait bir başlık ve gerekli açıklamaları içermelidir. Açıklama 2 satırdan daha fazla olmamalıdır. Başlık ve açıklama yazıları TNR 10 punto ile; başlık kısmı koyu, açıklama kısmı ise normal yazılmalıdır. Şekil başlık ve açıklama yazıları ilgili şeklin (Fotoğraf, resim, çizim ve grafikler şekil olarak değerlendirilmelidir) altına; Tablo başlık ve açıklama yazıları ise ilgili tablonun üstüne verilmelidir.

Metnin içine eklenmiş Şekil ve tablolar sayfa içinde ortaya hizalanmış olmalıdır. Şekil ve tablolar, isimlerinin metnin içinde geçtiği yere yakın bir yerde verilmelidir. Ve metin içinde Şekil veya Tablo başlığında kısaltma yapılmamalıdır.  (Örneğin “Fig. 1” gibi olmamalı,  ….Aktif ve pasif durum izlemeleri  Şekil 2’de gösterilmiştir şeklinde uzun yazılmalıdır. )

Tablolar, MSWord işlemcisinin tablo özelliği kullanılarak hazırlanmalıdır. Tablo içeriğindeki veriler de 10 punto olmalıdır.

 

2.2.1 Görsel başlık ve açıklamaları için örnekler

Şekil 1. Marmara fen bilimleri dergisi (şeklin altına ortalanmış, 10 punto, Times New Roman, sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük )

Tablo 1. Marmara fen bilimleri dergisi (Tablonun üstüne ortalanmış, 10 punto, Times New Roman, sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük )


2.3 Denklemlerin Eklenmesi ve Numaralandırma 

Denklemler sola hizalı bir şekilde yazılmalı ve bölüm numarası dikkate alınmaksızın tüm makale boyunca tek rakam ile ifade edilmeli ve buna göre numaralandırılmalıdır. Denklem numarasını ifade eden rakam en sağa hizalı olmalı ve parantez içinde verilmelidir.   Örneğin

Dirençten geçen akımın hesabı Eşitlik (1) de verilmiştir:

I= V/R                                    (1)

Tam metni İngilizce olan makalelerde Equation (1) şeklinde kullanılmalıdır:III.             BULGULAR VE TARTIŞMA

 Bu bölümde elde edilen sonuçlar gerekirse tablo, şekil ve grafiklerle desteklenerek verilmelidir. Tüm tablo ve şekiller metin içerisinde yer almalıdır. Sonuçlar gereksiz tekrarlardan kaçınılarak mutlaka yorumlanmalıdır. Sonuçların başka araştırmalarla benzerlik ve farklılıkları verilmeli, bunların olası nedenleri tartışılmalıdır. Sonuçların bilime katkısı ve önemi vurgulanmalıdır. 

3.1 Sonuç ve Değerlendirmeler

Bu bölüm sonuçların özetinin belirtildiği yerdir. Verilerinizden elde edilecek sonuçlar bu bölümde anlatılmalıdır. Gelecekte yapılacak araştırmalar için öneriler de bu kısımda belirtilebilir. Sonuç kısmında belirtilen ifadeler daha önceden metin içerisinde tartışılmış olmalı yeni bir bilgi içermemelidir.  

3.1.1 Teşekkür bölümü

Çalışmaya destek sağlayan kurumlara veya kişilere veya yapılan araştırmaya önerilerde bulunan uzmanlara yapılan kısa bir teşekkürdür. Eğer bu çalışma, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAPKO) tarafından desteklenmişse, ilgili projeye proje numarası ile atıfta bulunulmalıdır. 

TEŞEKKÜR

Eğer Teşekkür (Acknowledgment) bölümü olacaksa metnin sonunda kaynaklardan önce verilmelidir.

Örnek teşekkür metni

Bu çalışma FEN-C-YLP-060911-XX numaralı Marmara Üniversitesi BAPKO Lisansüstü Tez projesi kapsamında desteklenmiştir.

KAYNAKLAR

Metin içerisinde ortaya çıkış sırasına göre sunulan köşeli parantez [X] içerisinde kaynakların sıralandığı bölümdür. Kaynaklar10 punto Times New Roman fontu ile, APA formatına uygun, Paragraftan sonra boşluk olmayacak şekilde ve köşeli parantezler koyu renkli olarak yazılmalıdır.

Kaynaklar aşağıdaki şekilde düzenlenir:

Kitaplar

[1] McInerney, M.J. (1999). Anaerobic metabolism and its regulation. In: Biotechnology, J. Winter (ed.), 2. baskı, Wiley-VCH Verlag, Weinheim, Germany, s. 455-478.

Tezler 

[1] Yapsakli, K. (2008). Application of Biological Activated Carbon (BAC) in drinking water treatment. Doktora Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye, s. 154-155.

Makaleler 

[1] Zeng, R.J., Lemaire, R., Yuan, Z. ve Keller, J. (2004). A novel wastewater treatment process: simultaneous nitrification, denitrification and phosphorus removal. Wat. Sci. Technol., 50(10), 163-170.

[2] Yapsakli, K., Mertoglu, B. ve Cecen, F. (2010). Identification of nitrifiers and nitrification performance in drinking water Biological Activated Carbon (BAC) filtration. Process Biochem., 45, 1543-1549.

Bildiriler 

[1] Dağsöz, A.K., Binark, A.K. ve Öznergis, E. (1984). A solar heating collector. Proceedings of the 3rd International Congress on the New Energy Sources and Exhibition, ITU İstanbul, Türkiye, 25-27 Haziran, Turkish Solar Energy Research Foundation.

Patent ve Standartlar

[1] Schulze, R. (1980). Process for the Isolation of Noble Metals. US Patent 4, 925, 485.

[2] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (1998). 20. baskı, American Public Health Association/American Water     Works Association/Water Environment Federation, Washington DC, USA.

Raporlar

[1] Sobsey, M.D. ve Pfaender, F.K. (2002). Evaluation of the H2S method for Detection of Fecal Contamination of Drinking Water, Report     WHO/SDE/WSH/02.08, Water Sanitation and Health Programme, WHO, Cenevre, İsviçre.

Internet

[1] Internet Related Technologies, Java Applets in Education, http://tech.irt.org/articles/js151, (June 2001).

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

Göztepe Kampüsü, Kadıköy 34722 ISTANBUL

Tel:+90 216 348 43 79

fbedergi@marmara.edu.tr

 

Makaleler yayına hazır hale geldikleri andan itibaren yayınlanması planlanan ilk sayıya eklenirler; ancak tüm makaleler tamamlandıktan sonra  ilgili sayı toplu halde yayınlanır. 

Yılda 4 sayı çıkaran International Journal of Advances in Engineering Pure Sciences Dergisi'nde olağan yayın takvimi aşağıdaki gibi planlanmıştır: 

Sayı 1,  Mart ayı sonu;  

Sayı 2,  Haziran ayı sonu;  

Sayı 3,  Eylül ayı sonu;  

Sayı 4, Aralık ayı sonu.   

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.

 “Gönderilen çalışmanın başka yerde yayınlanmadığını veya başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmediğini” belirten bir mektup sisteme ek belge olarak yüklenmelidir. Makalede yer alan tüm yazarlar, çalışmalarının yayın haklarını International Journal of Advances in Engineering Pure Sciences Dergisi’ne verdiklerine dair Telif Hakları Formu’nu imzalamalıdırlar. Bu form iletilmeden yayın kabul edilse dahi yayımlanmayacaktır.