Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 10 - 20 2019-03-03

Effective and Qualified Feedback in Graduate Education
LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE ETKİLİ VE NİTELİKLİ GERİBİLDİRİM

Bünyamin KAYALI [1] , Şener BALAT [2] , Engin KURŞUN [3] , Selçuk KARAMAN [4]


The aim of this research is to determine the expectations of graduate students about effective and qualified feedback. By revealing the actual potential of feedbacks in improvement of the educational process, we expect to contribute to the quality of designing and applying effective feedbacks prepared by specifically university lecturers and other educationalist in general.  The result of this research is expected to provide important insights and guiding principles for designing and delivering effective and qualified feedbacks.  Another important contribution of the study is that it can reveal new perspectives on which components of effective feedbacks should be covered and how they should be used. For this purpose, the relevant data is gathered by applying a survey to 59 doctoral and 29 masters students in 19 different state universities with a 4-point Likert-type “Feedback Scale in Graduate Education” The scale we used consists of 6 parts and 32 items which include whether the feedback has the properties it should have, the effect on the facilitation and development of self-assessment, whether it provides high quality information about their learning, encourages peer and speaker dialogues, encourages motivational beliefs and self-esteem, and fills the gap between current and desired performance. The data were analyzed by using descriptive analysis method.

                According to the results of the research the features of a good feedback include; expressing clearly to the students what they should do, being relevant to the criteria of evaluation, covering all aspects of the questions at hand. Apart from these, the comprehensibility of the feedback and the coverage of certain aspects of the work are not shown among the priority characteristics. As for facilitating and improving self-evaluation; Feedbacks should provide opportunities for improving the current situation and developing action plans for future tasks. In addition, constructive, personal development tips and personal feedbacks are stated as the features of effective and qualified feedback. As for the role of feedbacks as providers of high-quality information, there is an expectation that feedbacks should be easy to read, accurate, and that it should provide detailed information about the mistakes of the learner and provide clues for personal development. In terms of peer and teacher dialogue, it can be concluded that after the feedback the discussions can serve to the purposes of feedback more effectively. Moreover, we observed that students expect a high level of guidance about the subject to be learned, they look for consistency of the evaluation processes and they express the need for post-feedback training. It has been observed that the students prefer to have positive motivational beliefs and to get feedback that includes constructive, motivating patterns in the development of self-esteem. In general, students prefer taking feedbacks on time and after each task in order to close the gap between current and desired performance. This is justified by the possibility of correcting the mistakes before the next tasks.

Bu çalışmanın amacı; lisansüstü öğrencilerin, etkili ve nitelikli geri bildirim almalarına yönelik var olan beklentilerinin belirlenmesidir. Bu sayede özelde öğretim üyelerinin genelde ise bütün eğitimci ve öğretmenlerin geribildirim kavramının eğitim öğretim süreci açısından sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarabilecek uygulamalar ve geribildirim tasarlamalarına katkı sunması beklenmektedir. Ayrıca çalışma sonucunda etkili ve nitelikli geri bildirim tasarlanması ve verilmesine yönelik eğitimcilere yol gösterici ipuçları elde edilecektir. Çalışmanın en önemli katkılarından bir diğeri ise eğitim açısından kritik öneme sahip geri bildirimin hangi bileşenleri kapsaması ve nasıl kullanılması gerektiğine  yönelik yeni bakış açıları ortaya koyabilecek olmasıdır.  Bu amaçla 19 farklı devlet üniversitesinde 59 doktora 29 yüksek lisans öğrencisi ile 4’lü likert tipi “Lisansüstü eğitimde geri bildirim ölçeği” kullanılarak veriler elde edilmiştir. Kullanılan ölçek, geri bildirimin sahip olması gereken özellikler, öz değerlendirmenin kolaylaştırması ve geliştirilmesine etkisinin, öğrenmeleri hakkında yüksek kalitede bilgi sağlayıp sağlamadığı, akran ve konuşmacı diyaloglarının teşviki, motivasyonel inançları ve öz saygılarını teşvik edip etmediği, mevcut ve istenen performans arasındaki boşluğu doldurabilmesini belirlemeye yönelik 6 kısım ve 32 maddeden oluşmaktadır. Veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.

Araştırma sonucunda iyi bir geri bildirimde bulunması gereken özellikler ile ilgili; iyi bir geri bildirimin öğrenciye ne yapması gerektiğini açıkça ifade etmesi, değerlendirme kriterleri ile ilişkili olması ve işi bütün yönleriyle kapsaması gerektiği ifade edilmiştir. Bunların dışında geri bildirimin anlaşılır olması ve işin belirli yönlerinin kapsaması öncelikli özellikler arasında gösterilmemiştir. Alınan geri bildirimlerin öz değerlendirmeyi kolaylaştırma ve geliştirmenin özellikleri ile ilgili; geri bildirimin mevcut durumu iyileştirilmesi ve gelecekteki işler için eylem planları geliştirilmesi için fırsatlar sunması gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca yapıcı, kişisel gelişim için ipuçları sunan ve kişiye özel geri bildirimler etkili ve nitelikli geri bildirim özellikleri içerisinde ifade edilmiştir. Geribildirimlerin öğrencilere öğrenmeyle ilgili yüksek kaliteli bilgileri tanıtması ile ilgili; genellikle okunması kolay, doğru ve öğrenenin yanlışları ile ilgili ayrıntılı bilgi veren ve kişisel gelişim için ipuçları sunması gerektiği yönünde bir beklenti olduğu görülmüştür. Akran ve öğretmen diyalogu ile ilgili ise geri bildirim sonrasında yapılabilecek tartışmalar geri bildirimin amaçlarına daha çok hizmet edebileceği sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrenilecek konuya yönelik fazla rehberlik edilmesi, değerlendirme çalışmalarının tutarlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve geri bildirim sonrası eğitim ihtiyacı öğrencilerin diğer beklentileri arasında olduğu görülmüştür. Öğrencilerin geri bildirimlerin olumlu motivasyonel inançları teşvik etmesi ve benlik saygısı geliştirilmesi noktasında yapıcı, motive edici desenler içeren geri bildirimler almayı tercih ettikleri görülmüştür. Geri bildirimlerin öğrencilerin mevcut ve istenen performans arasındaki boşluğu kapatmak için fırsatlar sağlaması noktasında genel olarak geri bildirimi zamanında ve her görevden sonra alınması gerekliliği ile karşılaşılmıştır. Bu durum bir sonraki görevler öncesi hataların düzeltilmesine imkânı bulanabilmesi ile gerekçelendirilmiştir.

 • KAYNAKÇA
 • Bishop, J. L., & Verleger, M. A. (2013). The Flipped Classroom: A survey of the Research. In 120th ASEE Annual Conference & Exposition (pp. 1–18). https://doi.org/10.1109/FIE.2013.6684807
 • Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education, 5(1), 7–74. https://doi.org/10.1080/0969595980050106
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Scientific research methods. Ankara: Pegem Akademi, 206-207.
 • Carless, D. (2006). Differing perceptions in the feedback process. Studies in Higher Education, 31(2), 219–233. https://doi.org/10.1080/03075070600572132
 • Carless, D., Salter, D., Yang, M., & Lam, J. (2011). Developing sustainable feedback practices. Studies in Higher Education, 36(4), 395–407. https://doi.org/10.1080/03075071003642449
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2002). Research methods in education. Routledge.
 • Dempsey, J. V., Driscoll, M. P., & Swindell, L. K. (1993). Text-based feedback. Interactive instruction and feedback, 21-54.
 • Dempsey, J. V., & Wager, S. U. (1988). A taxonomy for the timing of feedback in computer-based instruction. Educational Technology, 28(10), 20-25.
 • Dökmen, Ü. (1982). Farklı Tür Geribildirimlerin (Feedback) Öğrenmeye Etkisi. AÜ EBF Dergisi.
 • Du Toit, E. (2012). Constructive feedback as a learning tool to enhance students’ self-regulation and performance in higher education. Perspectives in Education, 30(2), 32–40.
 • Ekiz, D. (2009). Scientific research methods. Ankara: Anı Publications.
 • Fleming, M. L. (1993). Instructional message design: Principles from the behavioral and cognitive sciences. Educational technology.
 • Gibbs, G., & Simpson, C. (2004). Conditions Under Which Assessment Supports Students’ Learning. Learning in Teaching in Higher Education, 1(1), 3–31. https://doi.org/10.1080/07294360.2010.512631
 • Graham, C., Cagiltay, K., Craner, J., Lim, B. R., & Duffy, T. M. (2000). Teaching in a web based distance learning environment. Center for Research on Learning and Technology Technical Report, 13-00.
 • Hattie, J., & Gan, M. (2011). Instruction based on feedback. Handbook of research on learning and instruction, 249-271
 • Hattie, J. A. (1987). Identifying the Salient Facets of a Model of Student Learning: A Synthesis of Meta Analyses. International Journal of Educational Research, 11(2), 187–212. Retrieved from http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/detail?accno=EJ374471%5Cnhttp://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/recordDetails.jsp?
 • ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ374471&searchtype=keyword&ERICExtSearch_SearchType_0=no&_pageLabel=RecordDetails&accno=EJ374471&_nfls
 • Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The Power of feedback. Review of Educational Research. Review of Educational Research, 77(1), 81–112. https://doi.org/10.3102/003465430298487
 • Hoska, D. M. (1993). Motivating learners through CBI feedback: Developing a positive learner perspective. Interactive instruction and feedback, 105-132.
 • Hounsell, D. (2003). Student feedback, learning and development. In Higher Education and the Lifecourse (p. 209). Retrieved from http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=jh46BmzuKikC&pgis=1
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (15. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. International Journal of Human Sciences, 12(1), 1408-1439.
 • Kift, S., Nelson, K., & Clarke, J. (2010). Transition pedagogy: A third generation approach to FYE - A case study of policy and practice for the higher education sector. The International Journal of the First Year in Higher Education, 1(1), 1–20.
 • Knight, N. (2003). Teacher feedback to students in numeracy lessons: Are students getting good value. SET Research Information for Teachers, (3).
 • Kulhavy, R. W., White, M. T., Topp, B. W., Chan, A. L., & Adams, J. (1985). Feedback complexity and corrective efficiency. Contemporary Educational Psychology, 10(3), 285–291. https://doi.org/10.1016/0361-476X(85)90025-6
 • Laurillard, D. (2002). Rethinking university teaching: A conversational framework for the effective use of learning technologies. Rethinking university teaching A conversational framework for the effective use of learning technologies (Vol. 2nd). https://doi.org/10.4324/9780203304846
 • Maclellan, E. (2001). Assessment for learning: The differing perceptions of tutors and students. Assessment and Evaluation in Higher Education, 26(4), 307–318. https://doi.org/10.1080/02602930120063466
 • Monette, D. R., Sullivan, T. J., & DeJong, C. R. (1990). Applied social research: Tool for the human services . Fort Worth: Holt, Rinehart and Winston.
 • Nicol, D. (2010). From monologue to dialogue: Improving written feedback processes in mass higher education. Assessment and Evaluation in Higher Education, 35(5), 501–517. https://doi.org/10.1080/02602931003786559
 • Özyürek, M. (2010). Olumlu sınıf yönetimi. Kök Yayıncılık.
 • Sadler, D. R. (1989). Formative assessment and the design of instructional systems. Instructional Science, 18(2), 119–144. https://doi.org/10.1007/BF00117714
 • Sadler, D. R. (1998). Formative Assessment: revisiting the territory. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5(1), 77–84. https://doi.org/10.1080/0969595980050104
 • Shute, V. J. (2008). Focus on Formative Feedback. Review of Educational Research, 78(1), 153–189. https://doi.org/10.3102/0034654307313795
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde geçerlilik ve güvenirlik. Ankara: Seçkin Matbaası.
 • Vasilyeva, E., Puuronen, S., Pechenizkiy, M., & Rasanen, P. (2007). Feedback adaptation in web-based learning systems. International Journal of Continuing Engineering Education and Life Long Learning, 17(4-5), 337-357.
 • Yates, G. C., & Hattie, J. (2013). Visible learning and the science of how we learn. Routledge.
 • Wilde, S., Wright, S., Hayward, G., Johnson, J., & Skerrett, R. (2006). Nuffield review higher education focus groups: Preliminary report. The Nuffield Review of 14-19 Education and Training.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Nineteenth Volume
Yazarlar

Yazar: Bünyamin KAYALI
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9683-1778
Yazar: Şener BALAT
Kurum: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Yazar: Engin KURŞUN
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Selçuk KARAMAN
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { jitte469189, journal = {Journal of Instructional Technologies and Teacher Education}, issn = {2149-4495}, address = {}, publisher = {Karadeniz Teknik Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {10 - 20}, doi = {}, title = {Effective and Qualified Feedback in Graduate Education}, key = {cite}, author = {Kayalı, Bünyamin and Balat, Şener and Kurşun, Engin and Karaman, Selçuk} }
APA Kayalı, B , Balat, Ş , Kurşun, E , Karaman, S . (2019). Effective and Qualified Feedback in Graduate Education . Journal of Instructional Technologies and Teacher Education , 8 (1) , 10-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jitte/issue/48794/469189
MLA Kayalı, B , Balat, Ş , Kurşun, E , Karaman, S . "Effective and Qualified Feedback in Graduate Education" . Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 8 (2019 ): 10-20 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jitte/issue/48794/469189>
Chicago Kayalı, B , Balat, Ş , Kurşun, E , Karaman, S . "Effective and Qualified Feedback in Graduate Education". Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 8 (2019 ): 10-20
RIS TY - JOUR T1 - Effective and Qualified Feedback in Graduate Education AU - Bünyamin Kayalı , Şener Balat , Engin Kurşun , Selçuk Karaman Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Journal of Instructional Technologies and Teacher Education JF - Journal JO - JOR SP - 10 EP - 20 VL - 8 IS - 1 SN - 2149-4495- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi Effective and Qualified Feedback in Graduate Education %A Bünyamin Kayalı , Şener Balat , Engin Kurşun , Selçuk Karaman %T Effective and Qualified Feedback in Graduate Education %D 2019 %J Journal of Instructional Technologies and Teacher Education %P 2149-4495- %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Kayalı, Bünyamin , Balat, Şener , Kurşun, Engin , Karaman, Selçuk . "Effective and Qualified Feedback in Graduate Education". Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 8 / 1 (Mart 2019): 10-20 .
AMA Kayalı B , Balat Ş , Kurşun E , Karaman S . Effective and Qualified Feedback in Graduate Education. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education. 2019; 8(1): 10-20.
Vancouver Kayalı B , Balat Ş , Kurşun E , Karaman S . Effective and Qualified Feedback in Graduate Education. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education. 2019; 8(1): 10-20.
IEEE B. Kayalı , Ş. Balat , E. Kurşun ve S. Karaman , "Effective and Qualified Feedback in Graduate Education", Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, c. 8, sayı. 1, ss. 10-20, Mar. 2019