Makaleler


S. YÜRÜK, S. KARAMAN, R. YILMAZ
ABD, AVRUPA VE TÜRKİYE MERKEZLİ KİTLESEL AÇIK ÇEVRİMİÇİ DERSLERİN YAPISAL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, (2020)
B. KAYALI, Ş. BALAT, E. KURŞUN, S. KARAMAN
LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE ETKİLİ VE NİTELİKLİ GERİBİLDİRİM, Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi, (2019)
M. AYDEMİR, E. ÇELİK, E. KURŞUN, S. KARAMAN
KATILIMCILAR KİTLESEL AÇİK ÇEVRİMİÇİ DERSLERE NEDEN KATİLİYORLAR? ATADEMİX ÖRNEĞİ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2018)
A. GÜNDÜZ, M. AYDEMİR, S. KARAMAN
Eş-Zamanlı Sanal Sınıf Ortamındaki Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Sosyal Bulunuşluk Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi, Sakarya University Journal of Education, (2018)
Y. BOLAT, M. AYDEMİR, S. KARAMAN
Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Mobil İnternet Kullanım Tutumlarının Teknoloji Kabul Modeline Göre İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2017)
A. ASLAN, L. ŞILBIR, S. KARAMAN
Motivasyonel İfadelerle Zenginleştirilmiş Metinlerin Öğrencilerin Anlama Ve Öz Yeterlilik Düzeylerine Etkisi, Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi, (2016)
E. BAHÇEKAPILI, S. KARAMAN
Uzaktan Eğitimde Kişilik Özellikleri ve Akademik Başarı: Bir Literatür İncelemesi, Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi, (2015)
Ö. BİLEN, F. DEMİR, S. KARAMAN, Y. GÖKTAŞ
Uzaktan Eğitim Liselere mi İniyor?, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2015)