Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2147-1606 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi |


Cumhuriyet Uluslararası Eğitim DergisiCumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) çıkarılan uluslararası, bilimsel, hakemli ve elektronik ortamda okuyucuların erişimine açık bir dergidir. Yayın dili İngilizce ve Türkçe olan dergide okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve yetişkin eğitimi alanlarını doğrudan ilgilendiren deneysel, inceleme ve derleme yazılarına yer verilmektedir.

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisieğitim alanında ve disiplinler arası çalışmalarda yüksek akademik standartlarda bilime katkı sağlamak, evrensel bir bakış açısı ile dünyada olan gelişmeleri takip etmek, ülkemizde eğitim alanındaki değişimleri ve ihtiyaçları tespit etmek ve özgün çözümler üretmek, eğitim kuruluşları, meslek kuruluşları ve toplumun ulusal ve uluslar arası gelişimlerine destek olmak ve bu alanlarda Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış çalışmalara yer vererek kaynak oluşumuna destek olmayı amaçlamaktadır.

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi

e-ISSN 2147-1606 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi |
Kapak Resmi


Cumhuriyet Uluslararası Eğitim DergisiCumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) çıkarılan uluslararası, bilimsel, hakemli ve elektronik ortamda okuyucuların erişimine açık bir dergidir. Yayın dili İngilizce ve Türkçe olan dergide okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve yetişkin eğitimi alanlarını doğrudan ilgilendiren deneysel, inceleme ve derleme yazılarına yer verilmektedir.

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisieğitim alanında ve disiplinler arası çalışmalarda yüksek akademik standartlarda bilime katkı sağlamak, evrensel bir bakış açısı ile dünyada olan gelişmeleri takip etmek, ülkemizde eğitim alanındaki değişimleri ve ihtiyaçları tespit etmek ve özgün çözümler üretmek, eğitim kuruluşları, meslek kuruluşları ve toplumun ulusal ve uluslar arası gelişimlerine destek olmak ve bu alanlarda Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış çalışmalara yer vererek kaynak oluşumuna destek olmayı amaçlamaktadır.

Cilt 10 - Sayı 1 - 26 Mar 2021
 1. Çevrim İçi Bir Öğrenme Ortamı Olarak eTwinning Platformuna İlişkin Öğretmenlerin Görüş ve Değerlendirmeleri
  Sayfalar 1 - 22
  Fatma AVCI
 2. Ortaokul Öğrencilerinin İstatistiksel Grafikleri Okuma ve Yorumlama Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 23 - 52
  Hatice Kübra GÜLER, Makbule Gözde DİDİŞ KABAR
 3. Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğrenmelerinde Algılanan Ebeveyn Destek Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 53 - 76
  Deniz KAYA
 4. İngilizce Yazma Becerisini Kazanma Sürecinde Karşılaşılan Sorunların Yazma Becerisi Dil Öğrenme Stratejileri İle Giderilmesi
  Sayfalar 77 - 100
  Emine AKKAŞ BAYSAL, Gürbüz OCAK
 5. Öğretmenlerde İş Stresi ve Mesleki Tükenmişliğin İş Tatmini ve Mesleki Duygusal Bağlılık Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 101 - 122
  Gökhan KARADİREK
 6. Öğretmen Devamsızlık Nedenleri Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 123 - 138
  Şerife TÜRKKAN, Öznur TULUNAY ATEŞ
 7. İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik ve Bazı Demografik Özelliklerinin Aile Katılımı Öz-yeterliklerini Yordama Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 139 - 158
  Songül TÜMKAYA, Gürkan ÇETİN
 8. Erken Okuryazarlık Gelişimini Belirleme Aracının Geliştirilmesi
  Sayfalar 159 - 180
  Burak DELİCAN, Seyit ATEŞ
 9. Farklı Bakış Açılarıyla Okul Öncesi Eğitimde Kalite Unsurları: Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 181 - 206
  Abdulhamit KARADEMİR, Berrin AKMAN
 10. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Sınıf Yönetimi Öz Yeterlilik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1
  Sayfalar 207 - 224
  Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, İrfan ARIKAN
 11. İlkokulda Temel Fen Bilimleri Dersine Yönelik Akademisyen Görüşleri
  Sayfalar 225 - 245
  Sümeyye AYDIN GÜRLER, Oktay BAYKARA
 12. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin eTwinning Proje Süreçlerindeki Deneyimlerine Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 246 - 272
  Ragıp ÇAVUŞ, Muhammed Doğukan BALÇIN, Mustafa YILMAZ
 13. Yükseköğretimde Öğrenci Bağlılığı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 273 - 298
  Şakir ÇINKIR, Gül KURUM, Sevgi YILDIZ
 14. Tahmini Öğrenme Yollarının Uygulanması Sürecinde Matematik Öğretmenlerinin Çoklu Temsil Kullanımlarının Gelişimi
  Sayfalar 299 - 329
  Deniz EROĞLU, Dilek TANIŞLI
 15. Contribution of Literature to Language Teaching and Learning
  Sayfalar 330 - 343
  Hatice OKYAR
 16. Farklı Öğrenme Yollarının Kullanıldığı Zengin Öğrenme Ortamlarının Matematiksel Muhakeme Becerisine ve Problem Çözmeye Yönelik Tutuma Etkisi
  Sayfalar 344 - 370
  Ali TUM, Tamer KUTLUCA
 17. 2005-2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programları ve Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Seyahatnamelerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 371 - 391
  Üllkü YANCI, Nagihan EVCİ
 18. Sınıf Öğretmenlerinin ve Öğrencilerinin Matematik Kaygı Puanları Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 392 - 416
  Sevgi YAVUZ, Ali ÖZKAYA
 19. Çocukların Bilişsel Stilleri ile Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 417 - 433
  Hatice Büşra YILMAZ, Aysel TÜFEKCİ AKCAN
 20. İlkokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 434 - 458
  Kadir SÖNMEZ, Yurdal DİKMENLİ
Dizinler