Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

System dynamics model in cargo logistics management

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 4, 255 - 261, 14.11.2022

Öz

Cargomats are very popular lately, thanks to their practical use and the convenience they provide to customers. The aim of this study is to develop a system dynamics model for Kargomat, which is frequently used in cargo logistics. System Dynamics was developed by Jay Wright Forrester at the MIT. In addition to being a field of use for many different disciplines, system dynamics is a frequently used method in stock management. System Dynamics is ba-sed on stock and flow. In this study, system dynamics (SD) model was created with Vensim PLE for the planning of cargomat stock. It is possible to analyze different scenarios with the developed system dynamics model. The adequacy of the cargomat’s capacity was examined with the help of the developed system dynamics model. Thanks to the SD model, it is possible to plan the cargo mat stock.

Kaynakça

  • ADIGÜZEL, S.(2022). Afet Durumlarında Yapay Zeka Teknolojisi Ile Lojıstık Yönetımı Örnekleri. Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Aka-demik İzdüşüm Dergisi, 7(1), 47-70. AKBAL, H. (2022). Lojistik Yönetiminde Yenilikçi-lik. Disiplinlerarası Girişimcilik Ve Yenilikçilik Çalış-maları, 109. BALLOU, R. (1999). Business Logistics Management: Planning Organizing, and Controlling the Supply Chain,. BAKKAL, M., & DEMİR, U. (2011). Lojistik yönetimi ve e-lojistik (Vol. 30). Hiperlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti. ÇELİK, C., & YELKİKALAN, N. (2021). Makine Öğrenme Yöntemlerinin Depo Yönetim Süreçlerinde Uygulanması: Azure ML Studio Örneği. Yaşar Üniver-sitesi E-Dergisi, 16(62), 659-682. DİNÇEL, S. (2016). Lojistik yönetimi ve girişimcilik. Hi-perlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti.. ERDEM, A. T., & AKOLAŞ, D. A. (2020). Müşte-ri Memnuniyetinin Lojistik Yönetimi Bağlamında İncelenmesi: Bir Kargo Şirketi Örneği. Hacettepe Üni-versitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 139-159. ERKUT Haluk (1983), Sistem Dinamiğinin Temelleri, İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Ofset Atölyesi, İstanbul. KOBAN, E., & KESER, H. Y. (2011). Dış ticarette lojis-tik. Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa. KOBU, B. (1998), “Üretim Yönetimi”, İ.Ü. İşletme Fa-kültesi, İşletme İktisadi Enstitüsü Araştırma ve Yar-dım Vakfı, Yayın No:04, Onuncu Baskı. KORKMAZ, S. G. (2022). Yatay İşbirliği Altında Son Mil Taşımacılıkta Kullanılan Mobil Kargo Dolapları Yer Seçimi Ve Rotalama Problemi İçin Bir Matematik-sel Model Önerisi. SEZEN H. Kemal., Günal Murat. (2009), Yöneylem Araştırmasında Benzetim, Ekin Yayınevi, Bursa. TAŞKIN, E., GEZİK, N., YUMUŞAK, R., & Tamer, E. R. E. N. Depo Yönetiminde Endüstri 4.0 Uygulaması: Bir İşletme İçin Rfıd Teknoloji Seçimi. Endüstri Mühen-disliği, 33(1), 194-211. YAMAGUCHI K. (2013), Money and Macroeconomic Dynamics- Accounting System Dynamics Approach, Awaji Island, Japan: Japan Future Research Center.

Kargo lojistik yönetiminde sistem dinamiği modeli

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 4, 255 - 261, 14.11.2022

Öz

Kargomatlar, pratik kullanımları ve müşterilere sağladığı kolaylık sayesinde son zamanlarda oldukça popülerdir. Bu çalışmanın amacı, kargo lojistiğinde son günlerde sıklıkla kullanılan kargomat için sistem dinamiği modelinin geliştirilmesidir. Sistem Dinamiği MIT’den Jay Wright Forrester tarafından geliştirilmiştir. Birçok farklı disiplin için kullanım alanı olmasının yanında, sistem dinamiği stok yönetimi konusunda sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Sistem Dinamiği stok ve akış temeline dayanmaktadır. Bu çalışmada, kargomat stoğunun planlanması için sistem dinamiği (SD) modeli Vensim PLE iLe oluşturulmuştur. Geliştirilen sistem dinamiği modeli ile farklı senaryoların analizini gerçekleştirmek mümkündür. Kargomatın kapasitesinin yeterliliği geliştirilen sistem dinamiği modeli yardımıyla incelenmiştir. SD model sayesinde kargomat stoğunun planlaması yapılabilmektedir

Kaynakça

  • ADIGÜZEL, S.(2022). Afet Durumlarında Yapay Zeka Teknolojisi Ile Lojıstık Yönetımı Örnekleri. Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Aka-demik İzdüşüm Dergisi, 7(1), 47-70. AKBAL, H. (2022). Lojistik Yönetiminde Yenilikçi-lik. Disiplinlerarası Girişimcilik Ve Yenilikçilik Çalış-maları, 109. BALLOU, R. (1999). Business Logistics Management: Planning Organizing, and Controlling the Supply Chain,. BAKKAL, M., & DEMİR, U. (2011). Lojistik yönetimi ve e-lojistik (Vol. 30). Hiperlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti. ÇELİK, C., & YELKİKALAN, N. (2021). Makine Öğrenme Yöntemlerinin Depo Yönetim Süreçlerinde Uygulanması: Azure ML Studio Örneği. Yaşar Üniver-sitesi E-Dergisi, 16(62), 659-682. DİNÇEL, S. (2016). Lojistik yönetimi ve girişimcilik. Hi-perlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti.. ERDEM, A. T., & AKOLAŞ, D. A. (2020). Müşte-ri Memnuniyetinin Lojistik Yönetimi Bağlamında İncelenmesi: Bir Kargo Şirketi Örneği. Hacettepe Üni-versitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 139-159. ERKUT Haluk (1983), Sistem Dinamiğinin Temelleri, İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Ofset Atölyesi, İstanbul. KOBAN, E., & KESER, H. Y. (2011). Dış ticarette lojis-tik. Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa. KOBU, B. (1998), “Üretim Yönetimi”, İ.Ü. İşletme Fa-kültesi, İşletme İktisadi Enstitüsü Araştırma ve Yar-dım Vakfı, Yayın No:04, Onuncu Baskı. KORKMAZ, S. G. (2022). Yatay İşbirliği Altında Son Mil Taşımacılıkta Kullanılan Mobil Kargo Dolapları Yer Seçimi Ve Rotalama Problemi İçin Bir Matematik-sel Model Önerisi. SEZEN H. Kemal., Günal Murat. (2009), Yöneylem Araştırmasında Benzetim, Ekin Yayınevi, Bursa. TAŞKIN, E., GEZİK, N., YUMUŞAK, R., & Tamer, E. R. E. N. Depo Yönetiminde Endüstri 4.0 Uygulaması: Bir İşletme İçin Rfıd Teknoloji Seçimi. Endüstri Mühen-disliği, 33(1), 194-211. YAMAGUCHI K. (2013), Money and Macroeconomic Dynamics- Accounting System Dynamics Approach, Awaji Island, Japan: Japan Future Research Center.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Ekonomi, İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arzu EREN ŞENARAS Bu kişi benim
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, EKONOMETRİ BÖLÜMÜ
0000-0002-3862-4551
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 14 Kasım 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 9 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
EREN ŞENARAS, A. (2022). System dynamics model in cargo logistics management. Journal of Life Economics, 9(4), 255-261.

joa-2   jsp  arts  homeros  jos