PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Place of Dictation in Teaching Turkish as a Foreign Language

Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 2, 29 - 40, 26.08.2016

Öz

Kaynakça

 • Kaynakça
 • Aksan, D. (2000). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Türkçe. Ankara: TDK Yayınları.
 • Aytan, N., ve Kılıçarslan, R. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Müzik Klipleriyle Bazı Ünlem Kelimelerinin Öğretimi. International Journal of Languages’ Edication and
 • Teaching, UDES 2015, 2007-2018.
 • Aytaş, G., & Çeçen, M. A. (2010). Ana Dili Eğitiminde Dil Bilgisi Öğretiminin Yeri ve Önemi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27(27), 77-89.
 • Bacanlı, H. (1999). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bozkurt, B., Bülbül, F., ve Demir, H. (2014). Dikte ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi. Turkish Studies, 9 (6), 159-173.
 • Çetinkaya, G., & Hamzadayı, E. (2014). Sesbirimsel Metin Diktesi Uygulamalarının A2 Düzeyindeki Öğrencilerin Yazma Becerileri Üzerindeki Etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.13, 49, 1-15.
 • Davis, P., & Rinvolucri, M. (1988). Dictation: New methods, new possibilities. Ernst Klett Sprachen.
 • Demirel, Ö. (1999). Yabancı Dil Öğretimi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yay.
 • Demirel, Ö. (2006). Eğitimde Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Nobel yayınları, Ankara.
 • Halliday, M.A.K. ve Hasan, R. (1989). Language, Context and Text: Aspects of Language in aSocial Sebiotic Perspective. Oxford: OUP
 • Kidd, R. (1992). Teaching ESL Grammar Through Dictation. TESL Canada Journal/Revue Tesl Du Canada. Vol. 10, No. 1, Fall, 49-61.
 • Kilimci, A. (2014). LINDSEI-TR: A new spoken corpus of advanced learners of English. International Journal of Social Sciences and Education, 4(2), 401-410.
 • Köksal, D. ve Varışoğlu, B. (). Yabancı dil öğretiminde yaklaşım, yöndem ve teknikler. 81-111.
 • Köse, D. (2014). İletişimsel Dil Edinci Açısından Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe. Türkçe Eğitiminde Kuramsal ve Uygulamalı Yaklaşımlar. 327-341.
 • Larsen-Freeman, D. (1991). Teaching Grammar. Teaching English As A Second Or Foreign Language, 2, 279-296.
 • MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Çeviri Komisyonu, (2009), Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni Öğrenme-Öğretme-Değerlendirme, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara.
 • Notion, I.S.P. (1990). Teaching and Learning Vocabulary. New York: Newbury House.
 • Oxford, R. (1990). Language Learning Strategies: What Teachers Should Know. Bostan: Heinle and Heinle Publishers.
 • Özbay, M. (2005). Bir Dil Becerisi Olarak Dinleme Eğitimi. Akçay yayınları, Ankara.
 • Richards, J. C., and Rodgers, T. S. (2001). Aproaches and Methods in Language Teaching. New York: CUP.
 • Wajnryb, R. (1990). Grammar Dictation. Oxford: Oxford University Press.
 • Temizkan, M. (2010). Türkçe Öğretiminden Yaratıcı Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi, TÜBAR- XXVII, 621-643.
 • Tüm, G. (2012). Reasons for Errors Done by Belarusian Learners Learning Turkish as a Foreign Language. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 42. 418-429. WOS:000306867400037 ISSN: 1300-5340
 • Tüm, G. (2012). Linguistic Difficulties for Polish Students Studying Turkish as a Foreign Language: A Case Study. International Journal of Social Science. Volume 5 Issue 2, p. 305-316. DOI: http://dx.doi.org/10.9761/jasss_91 Yetişkinler İçin Avrupa Dil Portfolyosu, TÖMER (T.Y). Avrupa Dil Portfolyosu: onaylı model No:
 • 2004 http://www.coe.int/portfolio

Yabanci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Diktenin Yeri

Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 2, 29 - 40, 26.08.2016

Öz

ÖZ: Bu çalışmanın amacı yabancı dil öğretim alanında sıkça başvurulan diktenin, öğrencilerin hedef dildeki yazma becerilerine etkisinin yanı sıra öğrencilerin hedef dildeki sesleri daha iyi tanıyıp tanımadıkları, yazım yanlışlarından arınmış bir dili kullanma süreleri ve onların derste uygulanan dikte ile ilgili görüşlerini araştırmaktır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında öğrencilere yazma becerisinin dikte yöntemiyle geliştirilebileceği konusu üzerine sınırlı çalışma vardır ve bu çalışmalar betimsel düzeyde kalmıştır ve doğrudan dikte uygulamasının süresiyle ilgili çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmanın verilerini Türkiye’de Türkçe dersleri alan 19 Erasmus öğrencileriyle yapılan 10 haftalık dikte çalışması oluşturmaktadır. Bu çalışmanın sonunda çok uluslu sınıflarda kullanılan dikte yönteminin öğrencilerin sesbirimsel ve yazımsal öğeleri yazarken başarı gösterdikleri bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler: Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, dikte yöntemi, yazma becerisi, Erasmus

Kaynakça

 • Kaynakça
 • Aksan, D. (2000). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Türkçe. Ankara: TDK Yayınları.
 • Aytan, N., ve Kılıçarslan, R. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Müzik Klipleriyle Bazı Ünlem Kelimelerinin Öğretimi. International Journal of Languages’ Edication and
 • Teaching, UDES 2015, 2007-2018.
 • Aytaş, G., & Çeçen, M. A. (2010). Ana Dili Eğitiminde Dil Bilgisi Öğretiminin Yeri ve Önemi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27(27), 77-89.
 • Bacanlı, H. (1999). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bozkurt, B., Bülbül, F., ve Demir, H. (2014). Dikte ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi. Turkish Studies, 9 (6), 159-173.
 • Çetinkaya, G., & Hamzadayı, E. (2014). Sesbirimsel Metin Diktesi Uygulamalarının A2 Düzeyindeki Öğrencilerin Yazma Becerileri Üzerindeki Etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.13, 49, 1-15.
 • Davis, P., & Rinvolucri, M. (1988). Dictation: New methods, new possibilities. Ernst Klett Sprachen.
 • Demirel, Ö. (1999). Yabancı Dil Öğretimi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yay.
 • Demirel, Ö. (2006). Eğitimde Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Nobel yayınları, Ankara.
 • Halliday, M.A.K. ve Hasan, R. (1989). Language, Context and Text: Aspects of Language in aSocial Sebiotic Perspective. Oxford: OUP
 • Kidd, R. (1992). Teaching ESL Grammar Through Dictation. TESL Canada Journal/Revue Tesl Du Canada. Vol. 10, No. 1, Fall, 49-61.
 • Kilimci, A. (2014). LINDSEI-TR: A new spoken corpus of advanced learners of English. International Journal of Social Sciences and Education, 4(2), 401-410.
 • Köksal, D. ve Varışoğlu, B. (). Yabancı dil öğretiminde yaklaşım, yöndem ve teknikler. 81-111.
 • Köse, D. (2014). İletişimsel Dil Edinci Açısından Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe. Türkçe Eğitiminde Kuramsal ve Uygulamalı Yaklaşımlar. 327-341.
 • Larsen-Freeman, D. (1991). Teaching Grammar. Teaching English As A Second Or Foreign Language, 2, 279-296.
 • MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Çeviri Komisyonu, (2009), Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni Öğrenme-Öğretme-Değerlendirme, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara.
 • Notion, I.S.P. (1990). Teaching and Learning Vocabulary. New York: Newbury House.
 • Oxford, R. (1990). Language Learning Strategies: What Teachers Should Know. Bostan: Heinle and Heinle Publishers.
 • Özbay, M. (2005). Bir Dil Becerisi Olarak Dinleme Eğitimi. Akçay yayınları, Ankara.
 • Richards, J. C., and Rodgers, T. S. (2001). Aproaches and Methods in Language Teaching. New York: CUP.
 • Wajnryb, R. (1990). Grammar Dictation. Oxford: Oxford University Press.
 • Temizkan, M. (2010). Türkçe Öğretiminden Yaratıcı Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi, TÜBAR- XXVII, 621-643.
 • Tüm, G. (2012). Reasons for Errors Done by Belarusian Learners Learning Turkish as a Foreign Language. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 42. 418-429. WOS:000306867400037 ISSN: 1300-5340
 • Tüm, G. (2012). Linguistic Difficulties for Polish Students Studying Turkish as a Foreign Language: A Case Study. International Journal of Social Science. Volume 5 Issue 2, p. 305-316. DOI: http://dx.doi.org/10.9761/jasss_91 Yetişkinler İçin Avrupa Dil Portfolyosu, TÖMER (T.Y). Avrupa Dil Portfolyosu: onaylı model No:
 • 2004 http://www.coe.int/portfolio

Ayrıntılar

Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Gülden TÜM>

Yayımlanma Tarihi 26 Ağustos 2016
Gönderilme Tarihi 1 Ağustos 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Tüm, G. (2016). The Place of Dictation in Teaching Turkish as a Foreign Language . Journal of Language Education and Research , 2 (2) , 29-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jlere/issue/24516/259792

________________________________________________

Journal of Language Education and Research (JLERE)
Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi

https://dergipark.org.tr/en/pub/jlere

ISSN: 2149-5602
Facebook Grup
Copyright © Journal of Language Education and Research