Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kitaplarında Atasözü Ve Deyimlerin Öğretim Stratejileri

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 2, 157 - 171, 20.10.2019
https://doi.org/10.31464/jlere.592835

Öz

Öz: Bu araştırmada, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan B1 seviyesi ders ve çalışma kitaplarında bulunan atasözü ve deyimlerin öğretim stratejilerini tespit etmek amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile yürütülen araştırmada, iç içe geçmiş tek durum deseni kullanılmıştır. Araştırmanın inceleme nesneleri, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe (B1) ders, çalışma; Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe (B1) ders, çalışma ve öğretmen kılavuz kitaplarıdır. Kitaplardaki atasözü ve deyimler tespit edildikten sonra dijital ortama aktarılmıştır ve veri toplama aracı oluşturulmuştur. Atasözü ve deyimlerin öğretim stratejileri içerik analizi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda doğrudan öğretim stratejilerinin kitaplarda sınırlı kullanıldığı,  tespit edilen atasözü ve deyim öğretim stratejilerinin alan yazındaki sonuçlarla sınırlı oranda uyuştuğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, atasözleri, deyimler, öğretim stratejileri

Kaynakça

  • KAYNAKÇAAksan, D. (2004). Türkçenin Söz Varlığı. (3. baskı). Ankara: Engin Yayınları.Barcroft, J.(2004). Second language vocabulary acquisition: A lexical input processing approach. Foreign Language Annals, 37(2), 200-208.Brosh, H. (2013). Proverbs In The Arabic Language Classroom. International Journal of Humanities and Social Science. 3(5). 19-29.Bulut, M. (2013). Türkçe Eğitimi ve Öğretiminde Dil Ve Kültür Aktarımı Aracı Olarak Atasözleri ve Deyimlerin Önemi. Electronic Turkish Studies, 8(13).Ciccarelli, A. (1996). Teaching Culture Through Language: Suggestions For The Italian Language Class. Italica. 73(4), 563-576.Cohen, Andrew D. (1998). Strategies in learning and using a second language. London;New York: Longman.Cooper, Thomas. C. (1998.) Teaching İdioms. Foreign language annals. 31(2), 255-266.Gipe, Joan P. (1978). Investigating techniques for teaching word meanings. Reading Research Quarterly. 624-644.İstanbul Yabancılar için Türkçe Çalışma Kitabı B1(2012) ed. Ferhat Aslan. Kültür Sanat Basımevi.İstanbul Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı B1 (2017) ed. Fatma Bölükbaş, Mehmet Yalçın Yılmaz. Kültür Sanat Basımevi.Levorato, M. Chiara. (1993). The acquisition of idioms and the development of figurative competence. Idioms: Processing, structure, and interpretation”.ed. Cristina Cacciari, Patrizia Tabossi. Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 101-123.Nation, Ian SP. (1994) Individualized Picture Matching. New ways in teaching vocabulary. ed. Ian SP. Nation. Alexandria, VA: Teachers of English to Speakers of Other Languages.Ökten, C. Eren, Kavanoz, S. (2014). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimini Hedefleyen Ders Kitaplarında Kültür Aktarımı. Electronic Turkish Studies. 9(3).Palmer, Barbara C., Brooks, M. Alice. (2004). Reading Until The Cows Come Home: Figurative Language And Reading Comprehension. Journal of Adolescent & Adult Literacy. 47(5), 370-379.Pramling, N. (2006). Minding Metaphors. Using Figurative Language İn Learning To Represent. Mölndal: Göteborgs Universitet.Wesche, Marjorie, T. Sima P. (1994).. Enhancing Vocabulary Acquisition through Reading: A Hierarchy of Text-Related Exercise Types. ERIC. https://eric.ed.gov/?id=ED369291.Yunus Emre Enstitüsü. Yedi İklim Türkçe Çalışma Kitabı B1 (2016). Ankara: Başak MatbacılıkYunus Emre Enstitüsü. Yedi İklim Türkçe Ders Kitabı B1 (2016). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ev Ticaet İşletmesi.Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe Öğretmen Kitabı B1 (2016). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ev Ticaret İşletmesi.Yurtbaşı, M.(1996). Örnekleriyle Deyimler Sözlüğü. 2. bs. Ankara: Mem Ofset Ltd. Şti.Yurtbaşı, M. (2013). Sınıflandırılmış Atasözleri Sözlüğü. İstanbul: Excellence Publishing.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Eda TEKİN>
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6831-8101
Türkiye


Bayram BAŞ>
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3569-9395
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Ekim 2019
Başvuru Tarihi 17 Temmuz 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Tekin, E. & Baş, B. (2019). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kitaplarında Atasözü Ve Deyimlerin Öğretim Stratejileri . Journal of Language Education and Research , 5 (2) , 157-171 . DOI: 10.31464/jlere.592835

________________________________________________

Journal of Language Education and Research (JLERE)
Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi

https://dergipark.org.tr/en/pub/jlere

ISSN: 2149-5602
Facebook Grup
Copyright © Journal of Language Education and Research