Cilt: 10 Sayı: 3, 31.12.2022

Yıl: 2022

JOBS, yönetim ve işletme bilimi ve bu alanların temel alt disiplinleri ve fonksiyonlarına ilişkin yürütülmüş özgün ve bilimsel araştırmaları yayımlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, teorik, ampirik ve pratik gelişime katkı sunacak çalışmaları bilim dünyasına ve çalışma yaşamına ulaştırmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda İşletme Bilimi Dergisi (JOBS);

• Muhasebe ve finans,
• Operasyon yönetimi,
• Örgüt teorisi,
• Örgütsel davranış,
• Stratejik yönetim,
• Tedarik zinciri yönetimi,
• Üretim yönetimi ve pazarlama,
• Yönetim ve organizasyon,
• Yönetim ve işletme tarihi,
• İnsan kaynakları yönetimi,
• Sağlık yönetimi,
• Uluslararası ticaret,
• Yönetim bilişim sistemleri,
• Çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler,
• İktisat
• Kamu yönetimi

gibi alanlarda gerçekleştirilmiş özgün ve bilimsel nitelikte yürütülmüş teorik ve ampirik çalışmaları yayımlamaktadır.

Dergimize Gönderilecek Makalelerin Yazım Kılavuzuna Uygun Şekilde Düzenlenmesi Gerekmektedir.

Yazım Kılavuzu İçin Tıklayınız

Çıkar Çatışması- Telif Hakkı devir FormuEtik Kurul Onayı ve İntihal Denetimi Hakkında;

Saygıdeğer Yazarlarımız ve Okurlarımız;

Derginin etik ilkelerinin oluşturulmasında Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından hazırlanan rehber ve politikalar göz önünde bulundurulmuştur (daha fazla bilgi için; www.publicationethics.org ).

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları:
Editörler dergide yayınlanan her makaleden sorumludurlar. Bu bağlamda editörün genel rol ve yükümlülükleri şunlardır;
• Yazarların ve okuyucuların dergi hakkında bilgi taleplerini karşılamaya yönelik çaba göstermek,
• Derginin gelişimine sürekli katkıda bulunmak,
• Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini gözetmek,
• Yazarların ifade özgürlüğünü temin etmek,
• Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermemek,
• Dergide yayınlanan çalışmalara yönelik düzeltme, açıklama, özür ve yayın geri çekme konularını ifade etme noktasında şeffaf olmak,
• Yazarlardan makale işlem ücreti talep etmemek.

Dergi Okuyucularına Karşı Sorumluluklar:
• Okuyucular dergide yer alan çalışmalarda eğer finans/fon ihtiyacı varsa, bu çalışmaları kimin finanse ettiği veya çalışama fon sağlayıcıların rolü hakkında bilgilendirilmelidir.
• Dergide yer alan çalışmaların akademik alan yazına katkı sağlar ve orijinal nitelikte olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Yazarlara Karşı Sorumluluklar
• Editörlerin bir çalışmaya kabul ya da red kararı vermelerinde; çalışmanın alan açısından önemi, özgünlüğü, anlatım açıklığı, derginin amaç ve hedeflerine uygunluğu temel oluşturmalıdır.
• Yazarlardan beklenen her konuyu detaylı olarak kapsayan bir yazar rehberi yayınlanmalıdır.
• Dergide uygulanan hakemlik ve değerlendirme sürecine ilişkin esaslar yayınlanmalı ve editörler bu esaslara sadık kalmalıdırlar. Bu esasların tüm yazarlara aynı şekilde uygulanacağı temin edilmelidir.

Hakemlere Karşı Sorumluluklar:
• Editörler, çok ciddi hatalar içermedikçe hakem kararlarına saygı göstermelidirler.
• Hakemlere değerlendirme sürecinde ihtiyacı olabilecek bilgi ve rehberliği sağlamak.
• Hakemlerin seçiminde, hakemin çalışma alanını göz önünde bulundurmak.
• Yazarlar ile hakemler arasında çıkar çatışması olup olmadığı konusunu göz önünde bulundurmak.
• Değerlendirme süresince hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmak.
• Hakemleri tarafsız ve nesnel olmaları için teşvik etmek.
• Dergiye gönderilen çalışmalara atanan hakemlere belirli sürelerde hatırlatıcı bildirimlerde bulunmak.
• Geniş bir hakem havuzu oluşturmaya çabalamak.

Yayın Kuruluna Karşı Sorumluluklar:
• Yayın kurulu ile düzenli etkileşim içinde olunmalıdır.
• Yayın kurulu üyeleri katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte kişilerden belirlenmelidir.

Dergi Sahibi ve Yayıncıya İlişkin Sorumluluklar:
• Editörler alacakları tüm kararlarda dergi sahibi ve yayıncıdan bağımsızdır.

Editöryal ve Hakemlik Süreçleri:
• Editörler dergiye gönderilen her çalışmanın adil bir şekilde, kayırma yapmaksızın, optimal sürede değerlendirilmesi sürecini gözetir.

Kişisel Verilerin Korunması:
• Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan bireylere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda yer alan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik Kurul, İnsan ve Hayvan Hakları:
• Editörler; dergiye gönderilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Editörler çalışmaya ilişkin etik kurul onayı olmayan ya da araştırma izni olmayan çalışmaları reddetmek ile sorumludur.
Bu kapsamda;
• Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
• Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
• Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde verilmelidir.
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.

İntihal Denetimi:
• Dergiye yüklenecek her bir makale için bir benzerlik programından (İntihal.net) benzerlik raporunun yüklenmesi gerekmektedir. Benzerlik oranı %20'nin üzerinde olan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları:
• Değerlendirmler tarafsızlık ve gizlilik içinde yapılmalıdır.
• Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
• Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

Yazarların Etik Sorumlulukları:
• Yazarlardan atıf ve alıntı kurallarına eksiksiz ve doğru bir şekilde uymaları beklenmektedir.
• Çalışmaya doğrudan katkısı olmayan kişilere çalışmada yazar olarak yer vermemek gerekir.
• Yazarlar çalışmanın sonunda; araştırmacıların katkı oranlarını, varsa destek ve teşekkürlerini ve yazarlar arasındaki çatışma durumlarını sunmakla yükümlüdür.
• Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla dergiye gönderemez. Dergiye gönderilen çalışmalar daha öncesinde başka bir dergide yer almayan çalışmalar olmalıdır.
• Yazarların dergiye sundukları çalışmalar eğer bir lisansüstü tezinden türetildiyse ya da bir konfrerans/sempozyumda özet bildiri olarak sunulduysa, bu durumun çalışmada belirtilmesi gereklidir.
• Yazarlar, editör ve hakemler tarafından talep edildiğinde araştırmalarının ham verilerini sunmak ve bu verileri makaleleri yayımlandıktan sonra da saklamak zorundadırlar.


Saygılarımızla...
İşletme Bilimi Dergisi Editör Kurulu • İşletme Bilimi Dergisi (JOBS) makale gönderimi, hakemlik ve editörlük süreçleri, mizanpaj ve yayın basımı (sayfa veya renk ücretleri) için herhangi bir ücret talep etmemektedir.
• İşletme Bilimi Dergisi (JOBS) yazarlara, hakemlere, editörlere ve yayın kuruluna herhangi bir ücret ödememektedir.
• İşletme Bilimi Dergisi'ndeki (JOBS) makalelerin okunması ve indirilmesi ücretsizdir.
• İşletme Bilimi Dergisi (JOBS) araştırma literatürüne ücretsiz erişimi teşvik eden Budapeşte Açık Erişim Girişimini (BOAI: Budapest Open Access Initiative) imzalamış ve bu girişimde açıklanmış olan Açık Erişim İlkeleri’ni kabul etmiştir.
• İşletme Bilimi Dergisi'ndeki (JOBS) tüm eserler TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark aracılığıyla LOCKSS (Lots Of Copies Keep Stuff Safe) sistemi ile arşivlenmektedir.
• İşletme Bilimi Dergisi (JOBS) yayın politikası gereği ilan, reklam, sponsorluk vb. faaliyetleri kabul etmemektedir.