Cilt: 6 Sayı: 1, 30.06.2023

Yıl: 2023

Makaleler

Journal of Global Sport and Education Research (JOGSER) yüksek kaliteli araştırma bulgularının, uzmanlık bilgisinin yayılması ve bu alanın çeşitliliğini yansıtan mesleki konuların tartışılması yoluyla mükemmelliği teşvik etmeyi amaçlar. 

Journal of Global Sport and Education Research (JOGSER)'in konuları:

 • Beden Eğitimi,
 • Spor Eğitimi,
 • Spor Teknolojileri Eğitimi,
 • Egzersiz ve spor performansı,
 • Motor davranış,
 • Spor Yönetimi,
 • Rekreasyon
 • Eğitim Yönetimi ve Spor,
  Özel Eğitim ve Spor,
 • Yaşam Boyu Eğitim ve Spor,
 • Güzel Sanatlar Eğitimi ve Spor,
 • Müfredat ve Spor,
 • Eğitim

Ayrıca spor ve eğitim alanlarıyla ilgili diğer konular.


JOGSER makale şablonunu indirmek için tıklayınız.
Genel Kurallar
1. Dergide yayımlanacak çalışmanın daha önce yayımlanmamış, aynı zamanda başka bir dergide değerlendirme sürecinde bulunmamış veya yayın hakkı verilmemiş olması gerekir.
2. Yazar(lar), makalenin yayına kabul edilmesi halinde çalışmanın yayın haklarını Journal of Global Sport and Education Research'e vermeyi kabul eder.
3. Yazarlar, dergiye gönderilen yazıların Helsinki Bildirgesi'nde insan ve hayvan çalışmaları için önerilen ilkelere uygun olduğunu kabul ederler. Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar)a aittir.
4. Gönderilen çalışmanın iThenticate ve Turnitin gibi intihal programlarından alınan intihal raporu ek dosya olarak yüklenmelidir. Rapor yazar(lar) tarafından imzalanmalıdır. Benzerlik oranı alıntılar hariç %20'yi geçmemelidir.
5. Çalışma bir kurum/kuruluş tarafından desteklenmiş veya doktora/yüksek lisans tezinden hazırlanmışsa ilk sayfada dipnot olarak belirtilmelidir.
6. Ana metinde yazarların isimleri ve çalıştıkları kurumlar hakkında bilgi verilmemelidir. Bu tür ayrıntılar başlık sayfasında belirtilmelidir. Çalışmanın sorumlu yazarı belirtilmelidir.
7. Makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra, yazar listesinden hiçbir yazar çıkarılamaz, yazar olarak isim eklenemez ve tüm yazarların yazılı onayı olmaksızın yazar sırası değiştirilemez. 

Yazım Kuralları
Çalışmanın başlığı;
• Kalın olmalı, Times New Roman yazı tipi boyutu 14 olmalı ve her kelimesi büyük harfle yazılmalıdır.
Makaleler;
• Özet, giriş, gereç ve yöntemler, sonuçlar, tartışma, kaynaklar; ekler (uygun olduğu şekilde).
• Her alt başlığın baş harfleri büyük ve kalın olmalı ve Times New Roman 12 punto ile yazılmalıdır.
Özet;
• Yapılandırılmamış olmalı ve 150 ile 250 kelime arasında olmalıdır.
• Virgülle ayrılmış ve baş harfleri büyük olacak şekilde 3 ila 5 anahtar kelime içermelidir.
• Tek aralıklı olmalı ve Times New Roman yazı tipi boyutu 9 olmalıdır.
Ana Metin;
• A4 boyutunda, her iki yanından 2,5 cm boşluk olacak şekilde Times New Roman yazı tipi 12 olmalıdır.
• 1,15 satır aralığı kullanılmalıdır.
• En fazla 40 referans ve en fazla 6 tablo ve şekil (toplam olarak) olmalıdır.
• Kullanım tutarlı olduğu sürece yazım, ABD veya İngiltere İngilizcesi olabilir.

Tüm atıflar, tablolar, şekiller ve raporlama istatistikleri için Amerikan Psikoloji Derneği Yayın Kılavuzu (7. Baskı) takip edilmelidir.
Tablolar tek aralıklı ve 10 punto büyüklüğünde olmalıdır.
Şekiller yüksek kalitede olmalıdır (hat sanatı için 1200 dpi, gri tonlama için 600 dpi ve renkli için 300 dpi). Şekiller, yüksek kalite gerekçesiyle JPEG olarak kullanılmalıdır.

Birinci düzey başlık (Giriş, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Kaynakça vb.)
Lütfen Tüm Paragraf Başlangıçlarında Bu Stili Kullanın. Times New Roman, 1,15 Satır Aralığı, Yaslanmış.
İkinci Düzey Başlık (Veri Toplama Araçları, Katılımcılar vb.)
Lütfen Tüm Paragraf Başlangıçlarında Bu Stili Kullanın. Times New Roman, 1,15 Satır Aralığı, Yaslanmış.
Üçüncü Düzey Başlık
Lütfen Tüm Paragraf Başlangıçlarında Bu Stili Kullanın. Times New Roman, 1,5 Satır Aralığı, Yaslanmış.

Tablolar
Tablo, grafik ve istatistiksel raporlama APA 7 stiline göre hazırlanmalıdır. Tablo yazı karakteri 10 punto ve tek aralıklı olarak yazılmalıdır.
Örnek Tablo 1
27305
Başlık Times New Roman 12 punto olmalıdır. Yukarıdaki gibi tablo numarası  verilmelidir.

Metin İçi Atıflar;

Yazar bilgileri parantez içinde/dışında verilebilir.
• Parantez içindeki alıntılarda, parantez içinde yazarın soyadı ve yayın tarihi verilir. Cümlelerin sonuna parantez içinde yazar soyadı ve tarih eklenir ve yazar soyadından sonra virgül konur. (Balcı, 2022)
• Parantez dışı alıntılarda (anlatı), yazar soyadı cümle içinde yer alır ve yıl parantez içinde verilir. Balcı (2022)
• Bir eser iki yazarlı ise, kaynağa atıfta bulunurken mutlaka her iki yazarın da soyadını belirtiniz.
(Balcı ve Tannehill, 2022)
Balcı ve Tannehill (2022)
• Bir çalışmada üç veya daha fazla yazar varsa, yalnızca ilk yazarın soyadını ve ardından “ve diğ.”
Tannehill ve diğ. (2022)
(Tannehill vd., 2022)
• Birden fazla kaynak parantez içinde verildiğinde alfabetik sırayla ve noktalı virgülle ayrılarak verilmelidir.


27306

Kaynakça
Kaynakçanın ayrıntılı bir şekilde incelemesi için lütfen dergi yazım kurallarını inceleyiniz. Satır aralığı tek olmalıdır. Önce 0 sonra 8 aralığında olmalıdır. Kaynakçanın ikinci satırı 1 cm girinti ile başlamalıdır.
• Kaynaklar, ilk yazarın soyadı ve baş harfine göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.
• Bir veya iki yazarlı çalışmalarda iki yazar arasında "ve" bağlacı kullanılmalıdır.
• Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalarda son yazardan önce "ve" bağlacı kullanılmalıdır.

27307
*Retrieved from APA7
27308
*Retrieved from APA7
27309
*Retrieved from APA7

 Bildiriler
Yazar, A. A. (Yıl, Ay 1-30). Çalışmanın başlığı. Kongre Adı, (s. 13-23). Şehir ülke.
Tezler
Yazar, A. (2022). Tezin başlığı italik olarak yazılmıştır: yayınlanmamış doktora tezi, Üniversite, Enstitü, Bölüm, Şehir.
Web Sayfası
Yazar Soyadı, Baş harfi veya Grup adı. (Tarih). Çalışmanın başlığı. Web sitesinin adı. URL…. adresi ve Erişim Tarihi:
Dünya Sağlık Örgütü (2020, 13 Kasım). Korona virüs. Dünya Sağlık Örgütü. https://www.who.int/. Erişim Tarihi: 12 Mart 2023.
Resmi Yayınlar ve Basın Bültenleri
Türkiye İstatistik Kurumu. (2020). İstatistikli sporlar (Yayın no. 1313). https://tuik.... Erişim Tarihi: 1 Mart 2023.
Not: Tüm kaynaklar APA 7'ye göre düzenlenmelidir.
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples
Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Beyanı


Yayın Etiği
Journal of Global Sport and Education Research'in yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemlerle tarafsız olarak üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılması esasına dayanmaktadır.
Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını ve tarafsızlığı sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde, yayım sürecinin tüm bileşenleri; yayıncılar, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucular etik ilkelere uymak zorundadır. Bu kapsamda Journal of Global Sport and Education Research dergisinin yayın etiği ve açık erişim politikası, Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan yönerge ve politikalar çerçevesinde (Örneğin, "Code of Conduct and Best Practice") Dergi Editörleri için Yönergeler" ve "Dergi Editörleri için COPE En İyi Uygulama Yönergeleri"), yayınlama sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uygun olmasını gerektirir.
Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, tahrif edilmesi, sahte verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse bu durum makale yazarının çalıştığı kuruma resmi olarak bildirilecek ve makale reddedilecektir. Journal of Global Sport and Education Research editör ve/veya hakemler tarafından verilen geri bildirimlere göre analiz sonuçlarının çıktı dosyalarını yazarlardan talep etme hakkına sahiptir.

Yayıncının Etik Sorumlulukları

Journal of Global Sport and Education Research, kamu yararını koruyan, kar amacı gütmeyen bir halk eğitim kurumudur.
Yayın Kurulu başkanı olarak bir editör ve duruma göre bir veya birden fazla editör yardımcısı ve alan editörleri belirlenir. Ayrılan üyenin yerine yeni üye atanır. Süresi biten üyenin süresi uzatılabilir.

The Journal of Global Sport and Education Research Yayın Kurulunun Sorumlulukları

• Journal of Global Sport and Education Research Yayın Kurulu, Dergi'ye gönderilen her yazıdan ve hatta yayınlandıktan sonraki tüm süreçlerden sorumludur, Yayın Kurulu bu sorumluluğu bilir. Bu sorumluluk, yalnızca dergiyle ilgili konularda alınan kararlarda kamu yararına dayanmaktadır; kişisel çıkarları düşünmeden bağımsız olarak karar vermeyi gerektirir. Yayıncı ile Yayın Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanmakta olup, editörler tarafından alınan tüm kararlar yayıncı ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.
• Yayın Kurulu, dergiyi sürekli geliştirmek ve yayın kalitesini artırmak için çaba harcar.
• Yayın Kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci ve etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesini ve uygulanmasını sağlar.
• Yayın Kurulu, Journal of Global Sport and Education Research'de yayınlanan makalelerin yazarlarının telif haklarını korur.
• Yayın Kurulu, makale ve dergilerin yayımlanması sürecinde fikri mülkiyet hakları, bilimsel-etik dışı davranışlar, intihal ve atıf sahteciliğine ilişkin önlemlerin alınmasından sorumludur.
• Yayın Kurulu, yazar(lar)ın bilgi gereksinimlerini içeren “Yazar Rehberi” ve hakemin değerlendirme sürecinde ihtiyaç duyacağı bilgileri içeren “Derleme Rehberi” hazırlar ve gerektiğinde günceller.
• Yayın Kurulu, hakemlerin ve yazar(lar)ın Dergi ile ilgili her makale ve yazışmanın elektronik ortamda veya basılı olarak kaydını tutmasını teşvik edecek politikalar belirler.
Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları
• Editörler, gerektiğinde hakemlerin, yazar(lar), araştırmacıların, uygulayıcıların ve okuyucuların bilgi ihtiyaçlarına cevap vermeye, yayın sürecinde düzeltme ve açıklama gerektiren hususlarda açıklık ilkelerine göre hareket etmeye çalışırlar.
• Editörler, makalelerin yayınlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına ve bilimsel alana, okuyucuya, araştırmacıya ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterir.
• Editörler, makaleler hakkında olumlu veya olumsuz karar verirken, makalelerin orijinal değerini, alana katkısını, araştırma yönteminin geçerliliğini ve güvenilirliğini, ifadenin anlaşılırlığını, derginin amaç ve kapsamını dikkate alır.
• Editörler, gönderilen makaleleri önemli bir sorun olmadıkça ön değerlendirme aşamasına alır, olumlu hakem önerilerini dikkate alır ve bir sorun olmadıkça önceki editör(ler)in verdiği kararları değiştirmez.
• Editörler, derginin yayın politikalarından kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını takip eder, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin objektif ve zamanında değerlendirilmesini sağlar.
• Editörler, editör ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak makaleleri gönderir, tarafsız ve bağımsız değerlendirilmesini destekler.
• Editörler, makalenin tarafsız bir şekilde değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasında çıkar çatışması olup olmadığını dikkate alır.
• Editörler, hakem havuzunun çok çeşitli olmasını ve sürekli güncellenmesini sağlamaya çalışır.
• Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan bilimsel olmayan incelemelerden kaçınırlar.
• Editörler, dergi yayın süreçlerinin yayın politikaları ve yönergeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlar, yayın politikalarındaki gelişmeler hakkında süreçte görev alanlarını bilgilendirir ve gerektiğinde eğitim programları hazırlar.
• Editörler, yayın sürecinde yer alan herkesle etkin iletişim kurar ve düzenli aralıklarla toplantılar düzenler.
• Editörler, incelenen makalelerde kişisel verilerin korunmasını sağlar; yazarların, hakemlerin ve okuyucuların bireysel verilerini korur.
• Editörler; Yazılarında insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, yazıya katılanların açık rızalarının belgelenmesini önemserler. Etik kurul, makaleye katılanları uygun gördüğünde ve deneysel araştırma yapma izni olmadığında makaleyi reddeder.
• Editörler; suistimale karşı önlem alırlar. Suistimalle ilgili şikayetler olduğunda, objektif bir soruşturma yaparlar ve bulgularını paylaşırlar.
• Editörler, makalelerdeki hataların, tutarsızlıkların veya yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlar.
• Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet haklarını korur ve ihlal durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunur. Ayrıca yayınlanan yazıların içeriğinin diğer yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi için gerekli tedbirleri alır; Orijinallik-benzerlik kontrolü yaparlar.
• Editörler, Dergi'de yayınlanan yazılara yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alır ve eleştirilen yazılara yazar(lar)a yanıt hakkı verir.
• Editörler olumsuz sonuç veren çalışmaları da dikkate alırlar.
• Editörler, Dergi'ye iletilen şikayetleri inceler ve gerekli açıklamaları yapar.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Journal of Global Sport and Education Research'taki makalelerin değerlendirilmesinde çift-kör hakemlik ilkesi uygulanmaktadır. Hakemler yazarlarla doğrudan iletişim kuramaz; Makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme talepleri editörler tarafından dergi yönetim sistemi üzerinden yazar(lar)a iletilir. Makaleleri değerlendirecek hakemler aşağıdaki etik sorumlulukları taşımalıdır:
• Hakemler, yalnızca kendi uzmanlık alanlarına ilişkin makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
•Hakemlertarafsız ve gizlilik içinde değerlendirme yapmalıdır. Bu ilkeye göre inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra imha etmeli, ancak yayınlandıktan sonra kullanmalıdırlar. Milliyet, cinsiyet, dini inanç, siyasi inanç ve ticari kaygılar, değerlendirmenin tarafsızlığını bozmamalıdır.
• Hakemler çıkar çatışması olduğunu anladıklarında makaleyi değerlendirmeyi reddetmeli ve editörleri bilgilendirmelidirler.
• Hakemler yapıcı dili tercih etmeli ve akademik görgü kurallarına göre değerlendirme yapmalıdır; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdırlar.
• Hakemler, değerlendirmeyi kabul ettikleri süre içerisinde değerlendirmelidir.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Journal of Global Sport and Education Research'e makale başvurusunda bulunan yazar(lar)ın etik sorumlulukları:
• Yazar(lar) başka bir yerde yayımladıkları veya yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makaleyi veya aynı anda birden fazla makaleyi sunmamalıdır.
• Yazar(lar) Journal of Global Sport and Education Research'e orijinal makale göndermelidir.
• Yazar(lar) makalenin yazımında kullandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru bir şekilde atıfta bulunmalıdır (alıntı yapmalıdır).
• Yayınlanmak üzere gönderilen bir makale için makaleye katkı sağlamayan kişilerin isimleri yazar olarak yazılmamalı, yazar sırasının değiştirilmesi, yazar çıkarılması veya yazar eklenmesi istenmemelidir.
• Yayınlanacak makale ile ilgili çıkar çatışması ve ortak çıkarı olan kişiler editörlere bildirilmelidir.
• Yazar(lar)dan değerlendirme sürecinde bilgi veya ham veri talep edilirse, editörlerin talep ettikleri bilgileri iletmelidirler.
• Yazar(lar) makalelerinde kullandıkları verileri kullanma haklarını, araştırma analizi iznini veya araştırma yaptıkları katılımcıların rızasını belgelemelidir.
• Yazar(lar), değerlendirmede ve erken görüntülemede ya da elektronik ortamda yayınlanan makalede bir hata fark ettiklerinde, bilgilendirmek, düzeltmek veya geri çekmek için editörle iletişime geçmelidir.
• Yazar(lar) deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup vb. nicel veya nitel yöntemlerle veri toplanmasını gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını teyit etmelidir. İsim, tarih ve aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde etik kurul numarası belirtilmeli ve etik kurul kararını gösteren belge makale başvurusu ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Ayrıca olgu sunumlarında bilgilendirilmiş onam alınmasına/onam formlarının alınmasına ilişkin bilgiler de makalede yer almalıdır.
• Yazar(lar) veri toplama sürecinde (başkalarından ölçek, soru formu, fotoğraf gibi belgeleri kullanmak için izin almak gibi) etik ilkelere uyduklarına dair kanıtları makalede sunmalıdır. Araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserlerine ilişkin telif hakları düzenlemelerine uyulduğu yazılarda belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde yapılmışsa, araştırmanın uluslararası raporlara, kılavuzlara vb. uygun olarak yürütüldüğü bildirilmelidir.
• Derleme yazıları için yazar(lar)dan etik kurul onayı aranmaz. Ancak etik kurul kararı gerektirmeyen makaleler için etik kurul kararı gerekmediği makalenin ilk-son sayfası ve yöntem bölümünde belirtilmelidir.

Etik İlkelere Uygunsuzlukların Editöre Bildirilmesi

Ön  değerlendirme aşamasındaki bir makaleye ilişkin etik dışı bir durumla, veya editörler, hakemler ve yazarlar ile ilgili bir değerlendirme sürecinde etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda cenktemel@hotmail.com veya vbalci2@gmail e-porsta adresine bildirilmelidir.

Processing and publication are free of charge

 

   18798    18800                Flag Counter

18711 Journal of Global Sport and Education Research (JOGSER) Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı altında lisanslanmıştır.