Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kent Tanıtımlarında Televizyon Yapımlarının Önemi: “Şehrime Hoş Geldiniz” Programı

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2, 95 - 120, 31.10.2022

Öz

Televizyon alanı, farklı içeriklere sahip olan yapımları izleyiciye sunan bir kitle iletişim aracıdır. Tanıtım içerikli programlar bu bağlamda değerlendirilebilir. Kültür ve seyahat programları da televizyon kanallarının sıklıkla tercih ettiği ve tanıtım içeriği ile sunulan yapımlar arasında yer almaktadır. Nitekim söz konusu programlarda aynı zamanda kent tanıtımları yapılmaktadır ve kentlerin kimliği öne çıkarılmaktadır. Bu çalışmada ise kent tanıtımları açısından televizyon yapımlarının nasıl bir rol teşkil ettiğinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. TRT 1 ekranlarında 13 bölüm olarak yayınlanan “Şehrime Hoş Geldiniz” programı bu doğrultuda incelenmektedir. İçerik analiziyle incelenen bu programda kentlerin nasıl tanıtıldığı ve program akışı içerisinde tanıtım anlamında neler yapıldığı anlaşılmaya çalışılmaktadır.

Kaynakça

 • Akkaya, M. A. (2020). Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Bilgi Merkezleri: Yeni Bir Fırsat Mı Yoksa Tehdit Mi? Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1): 120-134.
 • Aziz, A. (1981). Radyo ve Televizyon’a Giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
 • Batur, M. (2022). Yeni İletişim Teknolojileri Çerçevesinde Uzaktan Eğitimde İletişim ve Etkileşim. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1501-1518.
 • Beyazıt, E. (2016). Kent Kimliği Bağlamında Hatay Kent Aktörleri Gözüyle Kentsel Kimlikte Kırılma Noktaları. Doktora Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Braudel, F. (1990). Akdeniz: Mekân ve Tarih. (Çev. N. Erkurt). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Budacia, A. (2012). Advertising Through Television. Holistic Marketing Management Journal, 2 (2): 65-70.
 • Çakır, M. (2019). Yeni İletişim Teknolojilerinin Gelişimi Bağlamında Kent. Etkileşim Dergisi, (3): 12-27.
 • Çelik, H. (2009). Televizyonda Yayınlanan Magazin Programlarında Tüketim Kültürü Olgusu. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Demir, R. (2018). Orhan Pamuk’un Eserlerinde Kent ve Kent Kültürü. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Fidan, A. (2013). Kişisel ve Kurumsal Açıdan İmaj Oluşturma, İmaj Yaratma ve İmaj Yenileme Süreçlerine İlişkin Tespitler ve Bireysel / Kurumsal İmaj Oluşturma ve İmaj Koruma Modeli Önerisi. Kent Akademisi, 6(15): 63-73.
 • Fiske, J. (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş. (Çev. S. İrvan). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Geray, H. (2014). İletişim Alanından Örneklerle Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Gökçe, O. (2006). İçerik Analizi Kuramsal ve Pratik Bilgiler. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Gökmen, E. (2021). Yerli Televizyon Dizilerinde Gündelik Yaşamın Kuruluşu ve Gündelik Yaşam Pratiklerinin Yansımaları. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Herman E. S. ve Chomsky, N. (2012). Rızanın İmalatı, Kitle Medyasının Ekonomi Politiği. (Çev. E. Abadoğlu). İstanbul: Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu Yayınları.
 • Kahyaoğlu, Z. T. (2021). Kent Markalaşmasında Yerel Yönetimlerin Rolü: İzmit Belediyesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Kaya, E. (2017), Kentleşme ve Kentlileşme. İstanbul: İşaret Yayınları.
 • Keçeli, A. ve Sarıusta, F. (2013). Medya Alışkanlıkları ve Kent Algısı ilişkisi Üzerine Bir Deneme: Diyarbakır Örneği. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6( 2): 327-346.
 • Keleş, R. (1998). Kentbilim Terimleri Sözlüğü. Ankara: İmge Yayınları.
 • Koç, N. E. (2016). Tüketim Kültürü Bağlamında Televizyonda Realite Şov Programlarına Bir Örnek Evim Şahane Programı. Doktora Tezi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Krippendorff, K. (1980). Content Analysis: An Introduction to is Methodology. Beverly Hills.
 • Oktay, D. (2011). Kent Kimliğine Bütüncül Bir Bakış. İdeal Kent-Kent Araştırmaları Dergisi, (3): 8-19.
 • Owens, E. J. (2000). Yunan ve Roma Dünyasında Kent. (Çev. C. Birsel). İstanbul: Homer Kitabevi.
 • Öztay, O. H. (2021). Televizyon ve Dijital Platformlarda Yer Alan Dizilerin Kuşaklar Üzerinden Etkilerinin İncelenmesi: Van İli Örneği. Geleneksel Yayıncılıktan Dijital Yayıncılığa Televizyon Mecrası. H. Yüksel (Ed). İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • Peltekoğlu, F. (2012) Halkla İlişkiler Nedir? İstanbul: Beta Yayınları.
 • Polat, C. (2007). Şehir Pazarlaması, Dünya’daki ve Türkiye’deki Gelişmeler ve Karşılaşılan Sorunlar. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi, (10): 231-258.
 • Program Görselleri. 1-13. Bölüm (Şehrime Hoş Geldiniz) https://www.youtube.com/c/trt1/videos Erişim Tarihi: 01.04.2022.
 • Robins, K. (1999). İmaj, Görmenin Kültür ve Politikası. (Çev. N. Türkoğlu). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Saatçioğlu, E. (2017). Social Media and City Branding: A Case Study of Instagram Project. Global Media Journal TR Edition, 8(15).
 • Sarıbay, A. Y. (2002). Kent: Modernleşme ile Postmodernleşme Arasındaki Kültür İçinde, Kentte Birlikte Yaşamak Üstüne (s. 39-46). İstanbul: Demokrasi Kitaplığı.
 • Tayanç, M. (2020). Kent İmgeleri ve Kentli Kimliği: Şanlıurfa Üzerine Nitel Bir Araştırma. Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Tolongüç, A. (1992). Tanıtım ve İmaj. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Dış Tanıtım ve Turizm Özel Sayısı, 11-19.
 • TRT Haber. (2022). Türkiye’de Bir İlk: “Şehrime Hoş Geldiniz” TRT 1’de Başlıyor. https:// www.trthaber.com/haber/kultur-sanat/turkiyede-bir-ilk-sehrime-hos-geldiniz-trt-1de-basliyor-636748.html Erişim Tarihi: 31.03.2022.
 • Tunçer, P. (2015). Türkiye’de Kentleşme Politikaları. International Journal of Social Science, 0 (37): 275-290.
 • Weber, M. (2003). Şehir: Modern Kentin Oluşumu. İstanbul: Bakış Yayıncılık.
 • Yaylagül, L. (2013). Kitle İletişim Kuramları. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Yıldırmaz, S. (2010). Kırsal Yapının Dönüşümü, Göç ve Gecekondu, Sınıflar ve Kent. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Yılmaz, A. (2009). Türkiye’de 1990 Sonrası Dönemde Özel Televizyon Yayıncılığı Bağlamında İzleyici-Televizyon İlişkisi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Zeren, H. E. (2011). Marka Kent Oluşturma Bağlamında Stratejik Kent Yönetimi: Karaman Kenti İçin Bir Model Önerisi. Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

THE IMPORTANCE OF TELEVISION PRODUCTIONS IN CITY PROMOTIONS: "SEHRIME HOS GELDINIZ" PROGRAM

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2, 95 - 120, 31.10.2022

Öz

The television area is a mass media that offers productions of various contents to the audience. Programs with content of publicity can be evaluated in this context. Culture and travel programs are also among the productions that are frequently preferred by television channels and presented with promotional content. As a matter of fact, these programs also promote cities and highlight their identity. This study aims to reveal the role television productions play in promoting the city. The "Sehrime Hos Geldiniz" program, which is offered in 13 sections on TRT 1 screens, is examined in this direction. This program is explored through content analysis, which looks at how cities are promoted and what is being done to promote them.

Kaynakça

 • Akkaya, M. A. (2020). Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Bilgi Merkezleri: Yeni Bir Fırsat Mı Yoksa Tehdit Mi? Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1): 120-134.
 • Aziz, A. (1981). Radyo ve Televizyon’a Giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
 • Batur, M. (2022). Yeni İletişim Teknolojileri Çerçevesinde Uzaktan Eğitimde İletişim ve Etkileşim. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1501-1518.
 • Beyazıt, E. (2016). Kent Kimliği Bağlamında Hatay Kent Aktörleri Gözüyle Kentsel Kimlikte Kırılma Noktaları. Doktora Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Braudel, F. (1990). Akdeniz: Mekân ve Tarih. (Çev. N. Erkurt). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Budacia, A. (2012). Advertising Through Television. Holistic Marketing Management Journal, 2 (2): 65-70.
 • Çakır, M. (2019). Yeni İletişim Teknolojilerinin Gelişimi Bağlamında Kent. Etkileşim Dergisi, (3): 12-27.
 • Çelik, H. (2009). Televizyonda Yayınlanan Magazin Programlarında Tüketim Kültürü Olgusu. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Demir, R. (2018). Orhan Pamuk’un Eserlerinde Kent ve Kent Kültürü. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Fidan, A. (2013). Kişisel ve Kurumsal Açıdan İmaj Oluşturma, İmaj Yaratma ve İmaj Yenileme Süreçlerine İlişkin Tespitler ve Bireysel / Kurumsal İmaj Oluşturma ve İmaj Koruma Modeli Önerisi. Kent Akademisi, 6(15): 63-73.
 • Fiske, J. (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş. (Çev. S. İrvan). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Geray, H. (2014). İletişim Alanından Örneklerle Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Gökçe, O. (2006). İçerik Analizi Kuramsal ve Pratik Bilgiler. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Gökmen, E. (2021). Yerli Televizyon Dizilerinde Gündelik Yaşamın Kuruluşu ve Gündelik Yaşam Pratiklerinin Yansımaları. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Herman E. S. ve Chomsky, N. (2012). Rızanın İmalatı, Kitle Medyasının Ekonomi Politiği. (Çev. E. Abadoğlu). İstanbul: Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu Yayınları.
 • Kahyaoğlu, Z. T. (2021). Kent Markalaşmasında Yerel Yönetimlerin Rolü: İzmit Belediyesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Kaya, E. (2017), Kentleşme ve Kentlileşme. İstanbul: İşaret Yayınları.
 • Keçeli, A. ve Sarıusta, F. (2013). Medya Alışkanlıkları ve Kent Algısı ilişkisi Üzerine Bir Deneme: Diyarbakır Örneği. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6( 2): 327-346.
 • Keleş, R. (1998). Kentbilim Terimleri Sözlüğü. Ankara: İmge Yayınları.
 • Koç, N. E. (2016). Tüketim Kültürü Bağlamında Televizyonda Realite Şov Programlarına Bir Örnek Evim Şahane Programı. Doktora Tezi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Krippendorff, K. (1980). Content Analysis: An Introduction to is Methodology. Beverly Hills.
 • Oktay, D. (2011). Kent Kimliğine Bütüncül Bir Bakış. İdeal Kent-Kent Araştırmaları Dergisi, (3): 8-19.
 • Owens, E. J. (2000). Yunan ve Roma Dünyasında Kent. (Çev. C. Birsel). İstanbul: Homer Kitabevi.
 • Öztay, O. H. (2021). Televizyon ve Dijital Platformlarda Yer Alan Dizilerin Kuşaklar Üzerinden Etkilerinin İncelenmesi: Van İli Örneği. Geleneksel Yayıncılıktan Dijital Yayıncılığa Televizyon Mecrası. H. Yüksel (Ed). İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • Peltekoğlu, F. (2012) Halkla İlişkiler Nedir? İstanbul: Beta Yayınları.
 • Polat, C. (2007). Şehir Pazarlaması, Dünya’daki ve Türkiye’deki Gelişmeler ve Karşılaşılan Sorunlar. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi, (10): 231-258.
 • Program Görselleri. 1-13. Bölüm (Şehrime Hoş Geldiniz) https://www.youtube.com/c/trt1/videos Erişim Tarihi: 01.04.2022.
 • Robins, K. (1999). İmaj, Görmenin Kültür ve Politikası. (Çev. N. Türkoğlu). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Saatçioğlu, E. (2017). Social Media and City Branding: A Case Study of Instagram Project. Global Media Journal TR Edition, 8(15).
 • Sarıbay, A. Y. (2002). Kent: Modernleşme ile Postmodernleşme Arasındaki Kültür İçinde, Kentte Birlikte Yaşamak Üstüne (s. 39-46). İstanbul: Demokrasi Kitaplığı.
 • Tayanç, M. (2020). Kent İmgeleri ve Kentli Kimliği: Şanlıurfa Üzerine Nitel Bir Araştırma. Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Tolongüç, A. (1992). Tanıtım ve İmaj. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Dış Tanıtım ve Turizm Özel Sayısı, 11-19.
 • TRT Haber. (2022). Türkiye’de Bir İlk: “Şehrime Hoş Geldiniz” TRT 1’de Başlıyor. https:// www.trthaber.com/haber/kultur-sanat/turkiyede-bir-ilk-sehrime-hos-geldiniz-trt-1de-basliyor-636748.html Erişim Tarihi: 31.03.2022.
 • Tunçer, P. (2015). Türkiye’de Kentleşme Politikaları. International Journal of Social Science, 0 (37): 275-290.
 • Weber, M. (2003). Şehir: Modern Kentin Oluşumu. İstanbul: Bakış Yayıncılık.
 • Yaylagül, L. (2013). Kitle İletişim Kuramları. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Yıldırmaz, S. (2010). Kırsal Yapının Dönüşümü, Göç ve Gecekondu, Sınıflar ve Kent. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Yılmaz, A. (2009). Türkiye’de 1990 Sonrası Dönemde Özel Televizyon Yayıncılığı Bağlamında İzleyici-Televizyon İlişkisi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Zeren, H. E. (2011). Marka Kent Oluşturma Bağlamında Stratejik Kent Yönetimi: Karaman Kenti İçin Bir Model Önerisi. Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Kentsel Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hakan YÜKSEL> (Sorumlu Yazar)
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4560-6685
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 28 Ekim 2022
Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2022
Gönderilme Tarihi 14 Eylül 2022
Kabul Tarihi 10 Ekim 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Yüksel, H. (2022). THE IMPORTANCE OF TELEVISION PRODUCTIONS IN CITY PROMOTIONS: "SEHRIME HOS GELDINIZ" PROGRAM . Journal of Political Administrative and Local Studies , 5 (2) , 95-120 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jpaljournal/issue/73250/1175220

by-nc-nd.png Journal of Political Administrative and Local Studies (JPAL) Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0) altında çalışmaktadır. logo-dark.pngithenticate.jpg