Güncel Sayı

Cilt: 16 Sayı: 2, 31.12.2023

Yıl: 2023

İstatistikçiler Dergisi: İstatistik ve Aktüerya ’nın amacı   araştırmacıların istatistik ve aktüerya alanlarında yazdığı bilimsel nitelikteki yazıları hakem denetiminden geçirdikten sonra okuyuculara iletmek ve böylece  istatistik ve aktüerya bilimlerine katkıda bulunmaktır.

Dergide yayımlanacak bilimsel yazılar, istatistik veya aktüerya alanlarına kuramsal katkı yapan özgün temel araştırmalar, ya da bu alanlardaki belli  bir soruna çözüm sunan uygulamalı araştırmalar olabilir. Bunun yanında, istatistik ve aktüerya bilimlerinin belirli konuları hakkında yapılmış derleme niteliğindeki  araştırmalara da yer verilmektedir.  


İstatistik ve aktüerya bilimleri dışındaki bir alanın sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar  kapsam dışında kabul edilmekle birlikte, hakem sürecine alınıp alınmayacağına editörler kurulu karar verir.  


Makalenizi şablona (Word  dosyası)  uygun olarak yazabilirsiniz. 

Şablon için lütfen tıklayınız 

 Etik İlkeler ve Yayın Politikası

İstatistikçiler Dergisi: İstatistik ve Aktüerya dergisi, 2008 yılından bu istatistik ve aktüarya alanlarında özgün bilimsel araştırma yazılarına yer veren akademik ve hakemli bir dergidir ve aşağıdaki ilkeler doğrultusunda yayın hayatını sürdürmektedir. Dergimize gönderilen bilimsel yazılarda, COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmaktadır.

Yazarlar ve Yazarların Sorumlulukları
• Yazarlar, özgün (daha önce yayımlanmamış) çalışmalarını dergiye göndermek ve dergi web sayfasında verilen yazım yönergelerini takip etmekle yükümlüdür.
• Yazarlar, daha önce yayınlanmış veya başka bir platformda hakem süreci başlamış çalışmalarını göndermemelidir.
• Yazarlar, makalelerindeki fikirlerin şekillendirilmesinde etkili ya da bilgilendirici her türlü kaynağa gönderme verir.
• Yazarlar, herhangi bir makale ya da burs değerlendirme sürecinde hakem olarak aşina oldukları bilgileri izinsiz kullanmazlar.
• Yazarlar, kişisel iletişimden elde edilen bilgileri, çalışma içerisinde anmak isterlerse, anılacak kişilerden gerekli izinleri almış olmalılardır, aksi durumda bu bilgilere çalışma içerisinde yer verilmemelidir.
• Çalışma bir kurum ya da kuruluş tarafından bir proje kapsamında destekleniyorsa, tüm mali destekler destek numaralarıyla birlikte yazılmalıdır.
• Uygulamalı araştırmalar ya da verilmiş olan sayısal örnekler, eğer canlı sağlığı ya da güvenliği ile ilgiliyse etik açıdan makale yazarlarından en az birinin bu alanlarda yetkin olması beklenmektedir. Tüm mühendislik, tıp, veterinerlik, biyoloji alanlarında yazılmış araştırmalarda yazarlardan en az birinin diploma düzeyinde yetkinlik belgesine sahip olması beklenmektedir.


Etik İzinler
• Çalışma, insan denek kullanmayı gerektiriyorsa, yazarlar kurumsal etik kurul onayı almakla yükümlüdürler.
• Yazarlar, insan deneklerden gerekli izinlerin alındığını ve katılımcıların haklarının gözetildiğini açıklayan açık bir bildirim sunmalıdır.
• Başkalarına ait ölçek, anket ve fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınmalıdır.
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uygunluğunun belirtilmesi gerekmektedir.
• Aşağıdaki durumlar etik kurul izni gerektirmektedir:
İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar.


Hakemlik Süreci
• Dergiye gönderilen her çalışma, tek-kör hakemlik sürecine ve nesnel değerlendirmeye dayalı editör kararına bağlıdır.
• Dergiye gönderilen her çalışma, dergi yayın politikasına uygunluk açısından editör tarafından değerlendirilir ve konusunda uzman iki hakeme gönderilir.
• Editörler, yazarlar ile çıkar çatışması olmayan hakemleri, çalışmayı değerlendirmek üzere atamakla sorumludur.
• Dergiye gönderilen çalışmaların yazar-hakem süreçlerinde gizlilik esastır.
• Yazarlar, hakemlerin geri bildirimleri doğrultusunda gecikmelere imkân vermeyecek biçimde ve hakem ya da editörlerle iş birliği içerisinde istenen güncellemeleri yapmak ve numaralanmış bir biçimde raporlandırmakla yükümlüdür.


Yayın Etiği
• Editörler, derginin bilimsel kalitesini arttırmak ve yazarları bilimsel kalitesi yüksek araştırma üretmek için desteklemekle sorumludur. Hiçbir koşulda, intihal ya da bilimsel kötüye kullanımına izin verilmemektedir.
• Dergiye gönderilen çalışmalar bilimsel çalıntı konusunda kontrol edilirler. Editörler iddia edilen veya kanıtlanmış bilimsel kötü kullanımdan haberdar olurlarsa makaleyi geri çekebilirler.
• Editörler, gerekli durumlarda gönderilen çalışmayı düzeltme, geri çekme veya çalışma hakkında özür yayınlamayı kabul ederler.
• Dergimiz açık erişim modelini kullanmaktadır. Dergide yayınlanması kabul edilen çalışmalar, derginin web sitesinden açık erişim ile erişilebilir kılınmıştır.
• Dergi web sayfasında yayınlanacak ve basılacak çalışmalar için herhangi bir ücret veya masraf talep edilmemektedir.


Telif Hakkı ve Erişim
• Yazarlar, yayınlanmış makalelerin telif haklarını dergiye devrettiğini kabul eder.
• Makalede yer alması gereken resim, şekil vb. anlatımı destekleyici materyal için gerekli kişi ya da kurumlardan izin alınması yazarın sorumluluğundadır.

Dergide yayımlanmış makaleler için ücret alınmaz.