Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A Creative Economy Area Contributing to the Development of Sustainable Elements: Gastroeconomy

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 11 - 23, 15.05.2022

Öz

Since the end of the 20th century, the creative economy sectors, in which personal abilities came to the fore, started to take place besides the classical production sectors. These sectors have had a say in increasing the country's welfare thanks to the personal talents nurtured by geography-history-tradition-tradition and social values. The products of actors operating in the field of creative economy that emphasize localism are also very important in terms of equal distribution of wealth, in other words regional development. Moreover, the fields of creative economics have been closely related to the elements that need to be sustained, such as the environment, economy, culture and social dimension.
One of the sectors that reflect the accumulation of socio-cultural life where personal talents are at the forefront is gastronomy. The fact that these accumulations can gain more value in economic life is related to the acceptance of gastronomy as a creative economy field. The aim of the study is to conceptualize the common points of gastronomy and economy under the title of gastroeconomics, to bring forward the discussion of gastronomy as a creative economy field. As a result, it has been determined that the combination of both disciplines contributes to sustainability by creating a power that increases the level of welfare, helps regional development, improves social conditions and the natural environment.

Kaynakça

 • Aksoy, A. ve Ada, S. (2010). YEKON İstanbul Yaratıcı Ekonomi Çalışmaları Atölyesi Final Raporu. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Aksoy, M. ve Çekiç, İ. (2018). Gastronominin Yumuşak Güç Olarak Kullanımı Üzerine Bir İnceleme. 19. Ulusal Turizm Kongresi, 17-21 Ekim, 715-729.
 • Barba, M., Ruiz, D. ve Envisioning, R. (2015). A Future Without Food Waste and Food Poverty. Ed: San-Epifania, L.E. ve Scheifer, M.R., Switching Imperfect and Ugly Products to Beautiful Opportunities içinde, The Netherlands: Wageningen Academy Publishers.
 • Başarangil, İ. ve Tokatlı, C. (2018). Yavaş Yemek: Şile Yeryüzü Pazarı Ziyaretçilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(19), 3-19.
 • Brillant-Savarin, J.A. (2009). The Physiology of Taste. (Translated by Fisher, M.F.K). New York: Vintage Books.
 • Erdoğan, Ç. (2018). Food Service: Hotel, Restaurant. Institutional in Turkey.
 • Eşitti, B ve Harputluoğlu, D. (2015). Citta Slow Şehirlerde Yerel Halkın Earth Market Yaklaşımı: Gökçeada Destinasyonu Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(1), 64-71.
 • Gollnhofer, J. F. ve Boller, D. (2020). The Evolution of the German Anti-Food Waste Movement: Turning Sustainable Ideas into Business. Ed. Närvänen, E. ve Mesiranta, N. ve Mattila, M. ve Heikkinen, A. Food Waste Management. London: Palgrave Macmillan.
 • Gülüm, E. (2021). Somut Olmayan Kültürel Miras-Kültürel Yaratıcı Endüstriler Etkileşimlerine Kültürel İstatistikler Çerçevesi’nden Bakmak. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 14(34), 468-483.
 • Güran, M. C. ve Seçilmiş, İ. E. (2012). Ankara Kültür Ekonomisi: Kapsam ve Ölçüm Tartışmaları Çerçevesinde Sektörel Büyüklüklerin Değerlendirilmesi. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Kaymaz, S. (2019). Türk Dünyasında Kültür ve Yaratıcı Endüstri Yönetişimi Üzerinde Bir Değerlendirme. Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 90, 215-243.
 • Küpeli, T. Ş. (2017). Yaratıcı Ekonomide Turizm Sektörünün Yeri: Yaratıcı Turizm Faaliyetlerine Yönelik Bir Değerlendirme. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1, 22-51.
 • Leach, E. (1970). Claude Lévi-Strauss. Published by Fontana. Collins.
 • Miele, M. (2008). Cittaslow: Producing Slowness Against the Fast Life. Space and Polity, 12(1), 135-156.
 • Nye, J (2020). Yumuşak Güç, Çev. Rayhan İnan -Aydın, 3.bs. BB101 Yayınları.
 • Özdemir N. (2009), Kültür Ekonomisi ve Endüstrileri ile Kültürel Miras Yönetimi İlişkisi. Milli Folklor, 21(84), 73-86.
 • Özgen, L., Ergun, P. ve Kaymaz, E. (2019). Slow Food Hareketine Uygun Bir İçecek: Türk Kahvesi. Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, 12(27), 624-636.
 • Ribeiro, I., Sobral, P., Peças, P. ve Henriques, E. (2018). A Sustainable Business Model to Fight Food Waste. Journal of Cleaner Production, 177, 262-275.
 • Seçilmiş, E. (2015). Türkiye’de Yaratıcı Endüstrilerin Kümelenmesi. Ege Akademik Bakış, 15(1), 9-18.
 • Şen, F. (2017). Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı TAVAK Kültür (Kreatif) Sektör Araştırması.
 • Soylu, A. G. ve Çınar, B. (2021). Gastronomi ve Yumuşak Güç: İstanbul Restoranlarının Analizi. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 4(1), 43-57.
 • Utanır, A. (2019). Antep Kimliğinin Yeniden İnşasında Mutfağın Rolü. Basılmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı.
 • Food Service Sector Araştırma Raporu 2018.
 • Rota Trakya, TURYİD, 3. Gastroekonomi Zirvesi e-Kitabı, 2020.
 • Turizm Bakanlığı İdare Faaliyet Raporu, Ankara, 2014.
 • civileats.com/2016/03/04/giant-eagle-now-the-largest-supermarket-selling-ugly-fruits-and-vegetables/ (erişim tarihi: 24/7/2020).
 • https://ci.turkpatent.gov.tr/Statistics/RegistrationAndApplication, (erişim tarihi: 26/1/2022).
 • https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Yurt-Ici-Turizm-III.-Ceyrek:-Temmuz---Eylul,-2021-45588 [(erişim tarihi: 28/1/2022).
 • https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Kultur-Ekonomisi-ve-Kulturel-Istihdam-Istatistikleri-2020-37206 (erişim tarihi: 28/1/2022).
 • https://gastromotiva.org/ [(erişim tarihi: 5/2/2022).
 • https://osteriafrancescana.it/massimo-bottura/ (erişim tarihi: 5/2/2022).
 • https://unctad.org/meeting/creative-economy-un-general-assembly (erişim tarihi: 5/02/2022).
 • https://www.countryandtownhouse.co.uk/food-and-drink/zero-waste-food-trend-need-know/ (erişim tarihi: 5/2/2022).
 • https://www.gastronomista.com.tr/ [(erişim tarihi: 5/2/2022).
 • npr.org/sections/thesalt/2014/12/09/369613561/in-europe-ugly-sells-in-the-produce-aisle (erişim tarihi: 15/7/2020).
 • sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf (erişim tarihi: 15/7/2020).
 • shareable.net/interviewed-revive-food-on-turning-fruit-waste-into-jam/ [(erişim tarihi: 28/1/2022).
 • tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=3366, (erişim tarihi: 6/6/2020).
 • tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1086 (erişim tarihi: 1/6/2020).
 • turquality.com/markalar (erişim tarihi: 5/2/2022).

Sürdürülebilir Unsurların Gelişmesine Katkıda Bulunan Bir Yaratıcı Ekonomi Alanı: Gastroekonomi

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 11 - 23, 15.05.2022

Öz

Piyasalarda 20. yüzyılın sonlarından itibaren klasik üretim sektörlerinin yanında kişisel yeteneklerin ön plana çıktığı yaratıcı ekonomi sektörleri de yer almaya başladı. Bu sektörler coğrafya-tarih-gelenek-görenek ve toplumsal değerlerle beslenmiş kişisel yetenekler sayesinde ülke refahını artırmakta söz sahibi oldular. Yaratıcı ekonomi alanında faaliyet gösteren aktörlerin yöreselliği ön plana çıkardığı ürünleri refahın eşit dağıtımı diğer bir deyişle bölgesel kalkınma açısından da oldukça önemlidir. Dahası, yaratıcı ekonomi alanları çevre, ekonomi, kültür ve sosyal boyut gibi sürdürülebilir kılınması gereken unsurlarla da yakın ilişki içine girdiler.
Kişisel yeteneklerin ön planda olduğu sosyo-kültürel hayatın birikimlerini yansıtan sektörlerden biri de gastronomidir. Bu birikimlerin ekonomik hayatta daha fazla değer kazanabilmesi gastronominin yaratıcı ekonomi alanı olarak kabulü ile ilişkilidir. Çalışmanın amacı gastronomi ve ekonominin ortak noktalarını gastroekonomi başlığında kavramsallaştırmak, gastronomiyi yaratıcı ekonomi alanı olarak tartışmaya açmaktır. Neticede her iki disiplinin birlikteliği refah seviyesini yükseltici, bölgesel kalkınmaya yardımcı, sosyal koşulları ve doğal çevreyi iyileştirici bir güç oluşturarak sürdürülebilirliğe katkı sağladığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Aksoy, A. ve Ada, S. (2010). YEKON İstanbul Yaratıcı Ekonomi Çalışmaları Atölyesi Final Raporu. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Aksoy, M. ve Çekiç, İ. (2018). Gastronominin Yumuşak Güç Olarak Kullanımı Üzerine Bir İnceleme. 19. Ulusal Turizm Kongresi, 17-21 Ekim, 715-729.
 • Barba, M., Ruiz, D. ve Envisioning, R. (2015). A Future Without Food Waste and Food Poverty. Ed: San-Epifania, L.E. ve Scheifer, M.R., Switching Imperfect and Ugly Products to Beautiful Opportunities içinde, The Netherlands: Wageningen Academy Publishers.
 • Başarangil, İ. ve Tokatlı, C. (2018). Yavaş Yemek: Şile Yeryüzü Pazarı Ziyaretçilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(19), 3-19.
 • Brillant-Savarin, J.A. (2009). The Physiology of Taste. (Translated by Fisher, M.F.K). New York: Vintage Books.
 • Erdoğan, Ç. (2018). Food Service: Hotel, Restaurant. Institutional in Turkey.
 • Eşitti, B ve Harputluoğlu, D. (2015). Citta Slow Şehirlerde Yerel Halkın Earth Market Yaklaşımı: Gökçeada Destinasyonu Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(1), 64-71.
 • Gollnhofer, J. F. ve Boller, D. (2020). The Evolution of the German Anti-Food Waste Movement: Turning Sustainable Ideas into Business. Ed. Närvänen, E. ve Mesiranta, N. ve Mattila, M. ve Heikkinen, A. Food Waste Management. London: Palgrave Macmillan.
 • Gülüm, E. (2021). Somut Olmayan Kültürel Miras-Kültürel Yaratıcı Endüstriler Etkileşimlerine Kültürel İstatistikler Çerçevesi’nden Bakmak. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 14(34), 468-483.
 • Güran, M. C. ve Seçilmiş, İ. E. (2012). Ankara Kültür Ekonomisi: Kapsam ve Ölçüm Tartışmaları Çerçevesinde Sektörel Büyüklüklerin Değerlendirilmesi. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Kaymaz, S. (2019). Türk Dünyasında Kültür ve Yaratıcı Endüstri Yönetişimi Üzerinde Bir Değerlendirme. Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 90, 215-243.
 • Küpeli, T. Ş. (2017). Yaratıcı Ekonomide Turizm Sektörünün Yeri: Yaratıcı Turizm Faaliyetlerine Yönelik Bir Değerlendirme. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1, 22-51.
 • Leach, E. (1970). Claude Lévi-Strauss. Published by Fontana. Collins.
 • Miele, M. (2008). Cittaslow: Producing Slowness Against the Fast Life. Space and Polity, 12(1), 135-156.
 • Nye, J (2020). Yumuşak Güç, Çev. Rayhan İnan -Aydın, 3.bs. BB101 Yayınları.
 • Özdemir N. (2009), Kültür Ekonomisi ve Endüstrileri ile Kültürel Miras Yönetimi İlişkisi. Milli Folklor, 21(84), 73-86.
 • Özgen, L., Ergun, P. ve Kaymaz, E. (2019). Slow Food Hareketine Uygun Bir İçecek: Türk Kahvesi. Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, 12(27), 624-636.
 • Ribeiro, I., Sobral, P., Peças, P. ve Henriques, E. (2018). A Sustainable Business Model to Fight Food Waste. Journal of Cleaner Production, 177, 262-275.
 • Seçilmiş, E. (2015). Türkiye’de Yaratıcı Endüstrilerin Kümelenmesi. Ege Akademik Bakış, 15(1), 9-18.
 • Şen, F. (2017). Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı TAVAK Kültür (Kreatif) Sektör Araştırması.
 • Soylu, A. G. ve Çınar, B. (2021). Gastronomi ve Yumuşak Güç: İstanbul Restoranlarının Analizi. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 4(1), 43-57.
 • Utanır, A. (2019). Antep Kimliğinin Yeniden İnşasında Mutfağın Rolü. Basılmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı.
 • Food Service Sector Araştırma Raporu 2018.
 • Rota Trakya, TURYİD, 3. Gastroekonomi Zirvesi e-Kitabı, 2020.
 • Turizm Bakanlığı İdare Faaliyet Raporu, Ankara, 2014.
 • civileats.com/2016/03/04/giant-eagle-now-the-largest-supermarket-selling-ugly-fruits-and-vegetables/ (erişim tarihi: 24/7/2020).
 • https://ci.turkpatent.gov.tr/Statistics/RegistrationAndApplication, (erişim tarihi: 26/1/2022).
 • https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Yurt-Ici-Turizm-III.-Ceyrek:-Temmuz---Eylul,-2021-45588 [(erişim tarihi: 28/1/2022).
 • https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Kultur-Ekonomisi-ve-Kulturel-Istihdam-Istatistikleri-2020-37206 (erişim tarihi: 28/1/2022).
 • https://gastromotiva.org/ [(erişim tarihi: 5/2/2022).
 • https://osteriafrancescana.it/massimo-bottura/ (erişim tarihi: 5/2/2022).
 • https://unctad.org/meeting/creative-economy-un-general-assembly (erişim tarihi: 5/02/2022).
 • https://www.countryandtownhouse.co.uk/food-and-drink/zero-waste-food-trend-need-know/ (erişim tarihi: 5/2/2022).
 • https://www.gastronomista.com.tr/ [(erişim tarihi: 5/2/2022).
 • npr.org/sections/thesalt/2014/12/09/369613561/in-europe-ugly-sells-in-the-produce-aisle (erişim tarihi: 15/7/2020).
 • sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf (erişim tarihi: 15/7/2020).
 • shareable.net/interviewed-revive-food-on-turning-fruit-waste-into-jam/ [(erişim tarihi: 28/1/2022).
 • tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=3366, (erişim tarihi: 6/6/2020).
 • tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1086 (erişim tarihi: 1/6/2020).
 • turquality.com/markalar (erişim tarihi: 5/2/2022).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Çiğdem GÜRSOY> (Sorumlu Yazar)
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0001-9292-1963
Türkiye


Çağla ÖZER>
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ
0000-0001-8471-8607
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Mayıs 2022
Başvuru Tarihi 29 Ocak 2022
Kabul Tarihi 27 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jtis1064775, journal = {Journal of Tourism Intelligence and Smartness}, eissn = {2651-3420}, address = {topsakal.yunus@gmai.com}, publisher = {Yunus TOPSAKAL}, year = {2022}, volume = {5}, number = {1}, pages = {11 - 23}, title = {Sürdürülebilir Unsurların Gelişmesine Katkıda Bulunan Bir Yaratıcı Ekonomi Alanı: Gastroekonomi}, key = {cite}, author = {Gürsoy, Çiğdem and Özer, Çağla} }
APA Gürsoy, Ç. & Özer, Ç. (2022). Sürdürülebilir Unsurların Gelişmesine Katkıda Bulunan Bir Yaratıcı Ekonomi Alanı: Gastroekonomi . Journal of Tourism Intelligence and Smartness , 5 (1) , 11-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jtis/issue/68431/1064775
MLA Gürsoy, Ç. , Özer, Ç. "Sürdürülebilir Unsurların Gelişmesine Katkıda Bulunan Bir Yaratıcı Ekonomi Alanı: Gastroekonomi" . Journal of Tourism Intelligence and Smartness 5 (2022 ): 11-23 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jtis/issue/68431/1064775>
Chicago Gürsoy, Ç. , Özer, Ç. "Sürdürülebilir Unsurların Gelişmesine Katkıda Bulunan Bir Yaratıcı Ekonomi Alanı: Gastroekonomi". Journal of Tourism Intelligence and Smartness 5 (2022 ): 11-23
RIS TY - JOUR T1 - Sürdürülebilir Unsurların Gelişmesine Katkıda Bulunan Bir Yaratıcı Ekonomi Alanı: Gastroekonomi AU - ÇiğdemGürsoy, ÇağlaÖzer Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Journal of Tourism Intelligence and Smartness JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 23 VL - 5 IS - 1 SN - -2651-3420 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of Tourism Intelligence and Smartness Sürdürülebilir Unsurların Gelişmesine Katkıda Bulunan Bir Yaratıcı Ekonomi Alanı: Gastroekonomi %A Çiğdem Gürsoy , Çağla Özer %T Sürdürülebilir Unsurların Gelişmesine Katkıda Bulunan Bir Yaratıcı Ekonomi Alanı: Gastroekonomi %D 2022 %J Journal of Tourism Intelligence and Smartness %P -2651-3420 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Gürsoy, Çiğdem , Özer, Çağla . "Sürdürülebilir Unsurların Gelişmesine Katkıda Bulunan Bir Yaratıcı Ekonomi Alanı: Gastroekonomi". Journal of Tourism Intelligence and Smartness 5 / 1 (Mayıs 2022): 11-23 .
AMA Gürsoy Ç. , Özer Ç. Sürdürülebilir Unsurların Gelişmesine Katkıda Bulunan Bir Yaratıcı Ekonomi Alanı: Gastroekonomi. JTIS. 2022; 5(1): 11-23.
Vancouver Gürsoy Ç. , Özer Ç. Sürdürülebilir Unsurların Gelişmesine Katkıda Bulunan Bir Yaratıcı Ekonomi Alanı: Gastroekonomi. Journal of Tourism Intelligence and Smartness. 2022; 5(1): 11-23.
IEEE Ç. Gürsoy ve Ç. Özer , "Sürdürülebilir Unsurların Gelişmesine Katkıda Bulunan Bir Yaratıcı Ekonomi Alanı: Gastroekonomi", Journal of Tourism Intelligence and Smartness, c. 5, sayı. 1, ss. 11-23, May. 2022