Cilt: 7 Sayı: 2, 1.01.2022

Yıl: 2021

Mülakat

Söyleşi

1. Mekan ve İnsan

Makaleler

Kitap Değerlendirmeleri

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) resmî, akademik süreli yayınıdır.

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları ile ilgili araştırmaları yayımlayan hakemli, akademik bir dergidir. Kadın çalışmalarıyla ilgili çeşitli disiplinlerdeki bilgi birikimini bir araya getirmeyi ve kadın araştırmaları alanında bilimsel çalışmalar için önemli bir mecra olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca nitelikli tartışma ve çalışmaların önünü açarak kadınlara yönelik politikaların şekillenmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Kadem Kadın Araştırmaları Dergisi, kadın meselelerine tekilci yaklaşımları eleştirmeyi, farklı perspektiflerin ışığında kadın konusunu belirli bir grup akademik çevrenin mesaisi olmaktan çıkarıp, interdisipliner bir yaklaşımla daha geniş bir akademik ve akademik olmayan muhatabın ilgisine açmayı hedeflemiştir. Ayrıca özellikle ülkemizde kadın çalışmalarındaki hegemonik söylem ve analizlere uluslararası akademik camianın kadın çalışmalarında ortaya koyduğu alternatif yönelim ve kavramsallaştırmaları da dikkate alarak eleştiriler sunmayı ve yeni kavramlar geliştirmeyi amaçlamaktadır.

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nde hukuk, siyaset bilimi, ekonomi, kültür, sanat, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, ilahiyat, din bilimleri, iletişim gibi çeşitli alanlardan (bu alanların dışından da nitelikli) özgün araştırmalar, analizler ve kitap değerlendirmeleri yayımlanmaktadır.

Etik İlkeler
➢ Gönderilecek araştırma makaleleri için, etik kurul kararı gerektiren klinik-deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar hakkında etik kurul onayı alınmış olmalıdır. Makale başlığına verilen dipnotta, alınan etik onayının kurum ve tarih bilgilerine yer verilmelidir.
➢ İnsanlar ile gerçekleştirilmiş olan araştırmalarda araştırmacıların, yapılacak uygulamalar hakkında katılımcıların bilgilendirilmiş onamını alması gerekmektedir. Araştırmanın detayları hakkında katılımcılara bilgilendirilmiş onam verilmiş olduğuna dair gerekli açıklama metin içinde yöntem bölümünde belirtilmelidir.
Yayın İlkeleri
➢ Dergiye gönderilecek olan makaleler herhangi bir yerde daha önce yayımlanmamış ve herhangi bir yere yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler, daha önce başka bir dergide veya bildiri kitapçığında yayımlanmamış ise etkinlik bilgilerinin dipnotta belirtilmesi koşuluyla yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınabilir. Bu konudaki her türlü etik sorumluluk yazarlara aittir.
➢ Derginin yazım dili Türkçedir. Bununla birlikte İngilizce makaleler de yayımlanabilmektedir.
➢ Makaleler dergi yazım kurallarımıza uygun bir şekilde hazırlanarak, kaynakçalar dahil eksiksiz olarak kadinarastirmalari@kadem.org.tr adresine gönderilmelidir. Yazarların ORCID kullanması zorunludur.
➢ İlk Değerlendirme Süreci: Gönderilen makaleler ilk olarak editörler tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve dergi yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar reddedilir. Gönderilen makalelerin dergi yazım kurallarına uygun olmaması değerlendirme sürecine alınmaması ve reddedilmesi için yeterlidir. Reddedilen çalışmaların yazarları, gönderim tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde bilgilendirilir. Uygun bulunan çalışmalar ise ön değerlendirme için çalışmanın ilgili olduğu alana yönelik Alan Editörü veya bir Yayın Kurulu üyesine gönderilir.
➢ Ön Değerlendirme Süreci: Ön değerlendirme sürecinde alan editörü veya dergi yayın kurulu üyesi çalışmaların, giriş ve literatür, yöntem, bulgular, sonuç, değerlendirme ve tartışma bölümlerini dergi yayın politikaları ve kapsamı ile özgünlük açısından ayrıntılı bir şekilde inceler. Bu inceleme sonucunda uygun bulunmayan çalışmalar en geç bir ay içerisinde iade edilir. Uygun bulunan çalışmalar ise hakem değerlendirme sürecine alınır.
➢Hakem Değerlendirmesi: Ön kontrolü tamamlanan makaleler içerik ve biçim açısından incelenmek üzere yayın kurulu tarafından belirlenen çift kör, bağımsız ve önyargısız en az iki hakeme gönderilir. Hakemler makalelerin yayımlanmasına, yazarlardan düzeltme istenmesine veya geri çevrilmesine karar verebilir. Hakemler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda olumlu bulunan makaleler yayımlanmaktadır. Ancak makalenin yayımlanması ile ilgili son karar dergi yayın kuruluna aittir.
➢ Dergide yayımlanan yazıların her türlü bilimsel yazım ve hukuksal sorumluluğu yazarlara aittir.
➢ Dergide yayımlanan makaleler açık erişimli olarak yayınlanır.
➢ Dergide yayımlanan makalelerin yazarlarına telif ücreti ödenmez.
Yazım Kuralları
➢Sayfa genel boyutu A4 (genişlik 21 cm, yükseklik 29,7 cm) olarak ayarlanmalıdır.
➢Metnin tamamında yazı karakteri Times New Roman olmalıdır.
➢Metnin tamamının satır aralığı 1,5 olacak şekilde ayarlanmalıdır.
➢Makalelerin uzunluğu özet, şekiller, tablolar, edebi eserlerden direkt alıntılar ve kaynakça hariç en az 10 en fazla 20 sayfa olmalıdır.
➢APA 6 stiline göre metin sırasıyla Başlık, Özet, Abstract, Extended Abstract, Giriş, (Yöntem, Bulgular), Tartışma, Sonuç Kaynakça bölümlerinden oluşmaktadır.
Başlık
➢İçerikle uyumlu 10-12 sözcüğü geçmeyecek şekilde koyu (bold) ve büyük harflerle olmalıdır.
➢12 punto yazılmalıdır.
➢ Sayfa ortasında yer almalı, 1,25 cm sağdan ve 1,25 cm soldan girintili olmalıdır.
➢Daha önce bilimsel toplantılarda bildiri olarak sunulmuş çalışmaların detaylı bilgileri, ana başlığa ait dipnotta belirtilmelidir.
Yazar Ad(lar)ı ve Adres(ler)i
➢Yazar(lar)ın ad(lar)ı ve soyad(lar)ın baş harfi büyük, diğer harfleri küçük harfle yazılmalıdır.
➢Yazar ad(lar)ı başlığın altında, sola yaslı olarak 12 punto ile yazılmalıdır.
➢Yazar(lar)ın unvanı, çalıştığı kurum/birim, haberleşme, e-posta adresleri ve ORCID numaraları dipnot olarak verilmelidir.
Öz/ Abstract/ Extended Abstract
➢ Makalenin özetleri 100-150 kelime olmalıdır ve bir paragraftan oluşmalıdır.
➢İngilizce ve Türkçe yazılan makalelerde özetler makalenin birinci sayfasında, başlıktan hemen sonra art arda verilmedir.
➢Özetler için “Öz” başlığı sola yaslanmış olarak, yazar adının hemen altında verilmeli ve koyu karakterle yazılmalıdır.
➢ Türkçe özetin altında Abstract başlığı altında 100-150 kelime uzunluğunda İngilizce kısa özet, onun altında Extended Abstract başlığı altında 800-1000 kelime uzunluğunda İngilizce uzun özet yer almalıdır.
➢ 11 punto ile yazılan özet metinleri sayfa ortasında yer almalı, 1,25 cm sağdan ve 1,25 cm soldan girintili olmalıdır.
Anahtar Sözcükler/ Keywords
➢Anahtar sözcükler makale içeriğiyle uyumlu ve kapsayıcı olmalıdır.
➢ En az 3, en fazla 6 anahtar kelime kullanılmalıdır.
➢Anahtar sözcükler özetin hemen altında sıralanmalıdır ve 11 punto ile yazılmalıdır.
➢ Anahtar sözcükler küçük harf ile yazılmalıdır.
➢Türkçe için “Anahtar Sözcükler”, İngilizce için “Keywords” ifadeleri kullanılmalıdır.
Ana Metin
➢ Ana metin 12 punto ile Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır.
➢ Ana metinde kenar boşlukları üstten 2,5 cm, alttan 2,5 cm, soldan 2,5 cm ve sağdan 2,5 cm olmalıdır.
➢Metnin tamamının satır aralığı 1,5 olacak şekilde ayarlanmalıdır.
➢ Ana metin sağ 0 cm, sol 0 cm girintili ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
➢ Paragraflara bir tab (1,25cm) içeriden başlanmalıdır.
➢Açıklamalar ve dipnotlar 10 punto ile yazılmalıdır.
Başlıklar
➢Metinde başlıklar APA 6 formatına uygun şekilde düzenlenmelidir. Metin içinde başlıklar ve alt başlıkların sıralanmasında geçerli olan başlıklandırma formatı APA 6’da 5 düzey olarak ayırt edilmiştir.
Metniniz karmaşık, hacimli ve dolayısıyla alt başlıklandırması çok ise 1.düzey, 2.düzey ve 3.düzey başlıklandırmayı kullanınız. Metniniz çok karmaşık ve alt başlıklandırmaya fazla ihtiyaç duymuyor ise 1.düzey ve 2.düzey başlıklandırma formatını kullanınız.
1. Düzey: Ortalanmış, Kalın, Baş Harfleri Büyük Geri Kalanı Küçük 2. Düzey: Sola Yaslanmış, Kalın, Baş Harfleri Büyük Geri Kalanı Küçük
3. Düzey: Bir tab içeride, kalın, başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı küçük, sonunda nokta var.
4. Düzey: Bir tab içeride, kalın, italik, başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı küçük, sonunda nokta var.
5. Düzey: Bir tab içeride, italik, başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı küçük, sonunda nokta var.
➢Yukarıda belirtildiği üzere başlık ve alt başlıklarda sayılar ve harfler kullanmayınız.
Tablolar
➢Tablo oluştururken sadece gerekli olan bilgilere yer verilmeli ve bu bilgiler okuyucunun kolaylıkla anlayabileceği şekilde sunulmalıdır.
➢Tabloda yer alan satır / sütün başlıkları kısa ve anlaşılır olmalıdır.
➢Tabloların şekilsel formatı APA 6 stiline uygun olmalıdır.
➢Tabloların her birine numara verilmeli, 12 punto ile yazılmalıdır. Örnek: Tablo 1, Tablo 2... ➢Tabloların başlıkları her kelimenin ilk harfi büyük geri kalan kısmı küçük olacak şekilde italik olarak 12 punto ile yazılmalıdır.
➢Tabloların içindeki yazıların boyutu 10 ile 12 punto arasında olmalıdır.
➢ Tablolar Word tablo özellikleri kullanılarak oluşturulmalıdır.
Şekiller
➢Grafikler, çizelgeler, haritalar, çizimler, fotoğraflar şekil olarak nitelendirilmektedir.
➢ Şekil kolay anlaşılır ve okunabilir olmalı, şekil elemanları görünebilir büyüklükte olmalıdır. ➢Şeklin içindeki yazılar puntosu 10 ile 12 arasında olmalıdır.
➢ Şekillerin her birine numara verilerek nokta ile sonlandırılmalıdır. 12 punto ile yazılmalıdır. Örneğin;
➢ Şekillerin başlıkları, ilk kelimenin ilk harfi büyük geri kalan kısmı küçük olacak şekilde 12 punto ile yazılmalıdır.
Metin İçinde Alıntı (Quoting)
➢ 3 satırı geçen alıntılarda, ana metne göre sadece soldan 1,25 cm girintili olacak şekilde blok hizalama yapılmalı, 11 punto ile yazılmalıdır.
➢3 satırı geçmeyen alıntılarda, bu bölüm cümle içerisine dahil edilmelidir. Alıntı yapılan bölüm cümle sonunda yer alıyorsa, bu bölüm tırnak içerisinde verilmelidir ve hemen ardından kaynak belirtilerek nokta konulmalıdır.
Metin İçinde Kaynak Gösterme ve Kaynakça
➢İngilizce çalışmalarda Türkçe bir kaynağa gönderme yapılıyorsa “ve” yerine “&” ifadesi, Türkçe bir çalışmada İngilizce bir kaynağa gönderme yapılıyorsa “&” yerine “ve” ifadesi kullanılmalıdır.
➢Aynı parantez içerisinde yapılan çoklu göndermeler ilk yazarın soyadına göre alfabetik sırada olmalı ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır.
Örneğin:
(Aydın, 2020; Demir, 2010; Kaya ve Yılmaz, 2003)
Aktarma (İkincil Kaynaklar)
➢Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır, ancak bazı güçlükler nedeniyle ulaşılamamışsa, metin içinde orijinal metnin adı ile birlikte aktarma yapılacak olan ikincil kaynak belirtilmelidir.
Örnek:
“Das Ich und das Es (Ego ve İd)” kitabında Freud (1923), insan ruhsallığını üç yapı ile açıklamıştır (akt. Kaya, 2020: 26).
➢Metinde geçen tüm kaynaklar Kaynakça başlığı altında yer almalıdır.
➢ Kaynakça yazımında APA 6 stili kullanılmalıdır.
➢Kaynakçada yer alan kaynaklar yazarların soyadını temel alarak alfabetik sıraya göre sıralanmalıdır.
➢Kaynakça bölümünde yer alan kaynaklar 1.5 aralıklı ve asılı girintili (1,25 cm) şekilde verilmelidir.
➢ Metin içinde aynı yazara ait birden fazla atıf yer alıyorsa eserlerin yayın yılına göre sıralama yapılır, yılı erken olan yayın önce yazılır:
Yılmaz, A. (2003)
Yılmaz, A. (2005)
➢ Metin içinde aynı yazara ait birden fazla atıf yer alıyorsa ve bazı yayınlara farklı yazarlar da eşlik ediyorsa, yayın yılı gözetilmeksizin önce yazarın tek başına yaptığı yayına yer verilir.
Yılmaz, A. (2003)
Yılmaz, A., Kaya, B. ve Demir, C. (1998)
➢ Kaynakçada kurum/grup isimleri açık olarak verilmelidir.
Dünya Sağlık Örgütü (1997)


KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nde değerlendirme süreçlerine alınacak çalışmalarda temel bazı kriterler aranmaktadır.
Dergiye gönderilecek çalışmaların;
• Kadın çalışmalarıyla ilgili nicel, nitel, tek denekli veya karma araştırma deseni kullanılarak hazırlanmış olmasına,
• Kadın çalışmaları konusunda son dönem alan yazını kapsamlı biçimde değerlendiren literatür analizi, meta analiz veya meta sentez çalışması olmasına,
• Kadın çalışmaları konusunda pratik olarak uygulanabilecek model önerileri sunmasına dikkat edilir veya benzeri özgün nitelikte yazılar olması talep edilir.
• Kadın çalışmaları konusunda bilimsel yazı ve makalelerin yanı sıra, kitap değerlendirme yazıları, mahkeme kararı ve mevzuat incelemeleri ile güncel olaylara ilişkin analizlere yer verilebilir. Bu tür yazılar, yayın kurulu tarafından kabul edilir veya geri çevrilir.
Bu çerçevede KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, ileri araştırma/istatistik yöntemlerini ve teknikleri kullanılan güncel çalışmalara yer verilecektir. Çalışmaların yöntembilim açısından yetkinlikleri kadar alana orijinal ve yeni katkı sunmaları da temel yayımlanma kriteridir.
Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar öncelikle Dergi Yöneticisi ve Baş Editör tarafından amaç, konu, içerik, sunuş tarzı ve yazım kurallarına uygunluk yönlerinden incelenmektedir. Editöryal ön değerlendirmedeki genel eğilimler şu şekildedir:
Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerine Dayalı Çalışmalar
• Yüksek lisans ve doktora tezlerine dayalı çalışmalarda tezin bütününün, tezde kullanılan bütün verilerin raporlanması, tezlerden dilimlenme yapılmaması beklenmektedir.
• Bütün araştırma türleri için verilerin güncelliğine önem verilmektedir. Araştırma verilerinin toplanması üzerinden 5 yıl veya daha fazla süre geçmiş ise araştırmaların güncelliğini kaybettiği yönünde görüş bildirilmektedir.
• Değerlendirme Süreçleri
• Gönderilen bir çalışmanın editöryal değerlendirmesi 40 gün içerisinde tamamlanmaktadır.
• Hakem değerlendirme sürecine alınan çalışmalar alanda uzman iki hakeme gönderilir.
• Eğer hakemlerin raporlarında çalışma ile ilgili görüş ayrılığı söz konusu olursa, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur.
• Hakem değerlendirme süreci, şu anki yoğunluk göz önüne alındığında yaklaşık 3-4 ay sürmektedir. Bu süre, ilgili alandaki hakemlerin iş yükü nedeniyle uzayabilmektedir.
• Hakem raporları gizlidir. Yazarlar çalışmalarını değerlendiren hakemlerin kim olduğunu bilmemektedirler. Hakemler de değerlendirdikleri çalışmanın yazarını/yazarlarını bilmemektedirler.
• Yazar/yazarlar; hakemlerin ve editörlerin eleştirilerini, önerilerini ve düzeltme taleplerini dikkate almak zorundadırlar. Yazar/yazarlar, eleştirilerden ve önerilerden katılmadığı hususları gerekçeleriyle izah etmelidir/etmelidirler.
• KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nde hakem değerlendirme süreçlerinin detayları ve ilkeleri için Hakemlere Notlar bölümüne bakılabilir.
• Yayıma kabul edilen çalışmaların süreçleri aşağıda belirtilmiştir.
• Yayıma kabul edilen bir çalışmanın neticesi Yetkilendirilmiş Yazara bildirilir.
• Yetkilendirilmiş Yazarın ilgili raporlara göre düzenlediği çalışma Baş Editör veya Yönetici Editör tarafından incelenir. Onaylanan çalışma tashih ve redaksiyon sürecine alınır.
• Yetkilendirilmiş Yazara çalışmasıyla ilgili tashih notları gönderilir.
• Tashih süreci tamamlanan çalışmalar tasarıma yönlendirilir.
• Mizanpajı ve tasarımı tamamlanan çalışmalar Yetkilendirilmiş Yazar tarafından son kez kontrol edilir.
• Bu süreçleri tamamlayan çalışmalar yayım sürecine alınır ve ilgili sayıda basılır.
Editöryal ön değerlendirme sonucunda bir çalışma, genel kriterleri veya yukarıdaki kriterleri karşılamıyorsa, çalışmanın Yetkilendirilmiş Yazarına gerekçesi ile birlikte, çalışmasının hakem değerlendirme sürecine alınamayacağı yönündeki karar bildirilmektedir.


KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan makalelerin;
• Sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir. Yayımlanan yazılar, düşünsel planda dergiyi veya Kadın ve Demokrasi Derneğini (KADEM) bağlamaz.
• Yayımlanan yazıların yayım hakları Kadın ve Demokrasi Derneğine (KADEM) aittir.

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisinde hakem sürecini tamamlayan makalelerin yayımlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.