Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI
• Makale A4 boyutlu kağıda, tek yüze, tüm kenarlardan 2.5 cm boşluk bırakılarak, çift satır aralıklı yazılmalıdır.


YAZARLARA BİLGİLER
• Yazım biçimi, Times New Roman yazı tipi ve 12 punto büyüklüğünde Microsoft Word Processor kullanılarak hazırlanmalıdır. Tamamı siyah-beyaz renkte olmalıdır (şekil ve çizelgeler dahil).
• Satır başları numaralandırılmalıdır. Sayfa numaraları, sayfaların alt orta bölümlerine konmalıdır.
• Makalenin ana bölümleri, Türkçe Öz, İngilizce Öz (Abstract), Giriş, Gereç ve Yöntem/Yöntemler (Saha tanımlamaları, çalışılan malzeme v.d. Yöntemler kısmının altında alt başlık olarak verilmelidir), Sonuçlar, Tartışma/Sonuçlar ve Öneriler, Teşekkür ve Kaynaklardan oluşur. Öz hariç bütün bölümler numaralandırılmalıdır.
• Latince isimler italik olarak yazılmalıdır.
Kapak Sayfası: Yazının ayrı word dosyası olarak bir başlık sayfası olmalıdır; başlık; tüm yazarın tam adı, kurumlar ve ORCID ID’leri; sorumlu yazarın iletişim adresi ve e-posta adresi.
Kapak Yazısı Planı:
• Türkçe ve İngilizce başlık
• Yazar adları ve adresleri
• Sorumlu yazarın adı, adresi ve e-posta adresi
• Kısa başlık
• Tüm yazarların ODCID numaraları (Yazarların orcid numaraları dip not olarak eklenmelidir.)
Başlık: Metne uygun kısa ve anlaşılır olmalıdır. Ortalanmış olarak,sadece ilk harfi büyük sonrakiler küçük, 14 punto ve koyu olmalıdır.
Yazar adları ve adresleri: Başlığın altındaki yazar isimleri kısaltmasız, adı ve soyadı (varsa ikinci ismi veya soy ismi) küçük harf ile ortalanmış olarak 12 punto ve koyu yazı karakteri ile yazılmalıdır. Yazar isimlerinden sonra adres belirtmek için üst simge olarak rakam kullanılmalıdır (1 2 3 gibi). Sorumlu yazar isminde yıldız sembolü olmalıdır (*). Yazarların tam adresleri küçük harfle, ortalı ve 10 punto olarak yazılmalı, Üniversite, Fakülte, Bölüm ve Şehir belirtilmelidir. Sorumlu yazarın e-posta adresi, adresinin sonunda mutlaka verilmelidir.
Öz ve Anahtar Kelimeler: Özetler 10 punto ile yazılmalı ve 250 kelimeyi geçmemelidir.
Türkçe ve İngilizce özetin altında 2-6 kelimeden oluşan Anahtar kelimeler yazılmalıdır.


Özet Sayfasının Planı
1. Türkçe makalelerde
a) Türkçe Başlık
b) İngilizceBaşlık
c) Yazar Adları
d) Orcid id
e) Adres(ler)
f) Öz
g) Anahtar Kelimeler
h) İngilizce Abstract
ı) İngilizce Anahtar Kelimeler (Keywords)

2. İngilizce makalelerde
a) İngilizce Başlık
b) Türkçe Başlık
c) Yazar Adları
d) Orcid id
e) İngilizce Adres(ler)
f) Abstract
g) Keywords
h) Öz
ı) Anahtar Kelimeler


Tam Metin: Makaledeki anabaşlıklar ve varsa alt başlıklar anlaşılır olmalıdır. Ana metin başlıkları sola yanaşık, baş harfi büyük, 12 punto ve koyu renkli olmalıdır. Alt başlıklar 10 punto, küçük ve italik yazılmalıdır.
Giriş: Araştırmanın amacı, önemi ve konusunda yapılmış yayınlar arasındaki yeri belirtilmelidir.
Gereç ve Yöntem/Yöntemler: Uygulanan yöntemler ve teknikler anlaşılır bir şeklide verilmelidir.
Sonuçlar: Bu bölümde elde edilen bulgulara (sonuçlara) yer verilmeli, sonuçlar gerekirse şekil ve çizelgelerle de desteklenmelidir.
Tartışma: Elde edilen bulgular ilgili literatürlerle karşılaştırılmalıdır. Sonuçların benzer ve farklılıkları yorumlanarak, çalışmadan elde edilen bulgular özetlenmelidir.
Teşekkür: Araştırmaya destek olan kişi ve kuruluşlara yapılan teşekkürleri içermelidir.


Her türlü çıkar çatışması, finansal destek, yazarların katkı beyanı, bağış ve diğer editöryal (istatistik analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım var ise metnin sonunda sunulmalıdır.
Kaynaklar: Yayınlanmamış bilgiler kaynak olarak verilmemelidir. Ancak, tamamlanmış ve jüriden geçmiş tezler kaynak olarak verilebilir. Kaynaklar, makale sonunda alfabetik sırada (yazar soyadlarına göre) verilmeli, yazar adı ve soyadları, makalenin basım tarihi koyu olarak yazılmalıdır.


Kaynakların metin içerisindeki kullanımı aşağıda verilmiştir:

1. Türkçe Makalelerde:

Tek yazarlı çalışma (Reşat 2001, Landen 2002). İki yazarlı çalışma (Aydan ve Geniş 2008, Stanley ve Tunaz 1999, Büyükgüzel ve Yazgan 2002) şeklinde belirtilmelidir.

Üç ve daha fazla yazar sözkonusu ise, (Kuşcu vd. 2002, Yılmaz vd. 2007) şeklinde, aynı yazarın birden fazla makalesi kullanılacaksa (Simith vd. 1995a, b, 1997) şeklinde olmalıdır.

Herhangi bir kaynaktan alıntı yapılmışsa: Aydan ve Geniş (2008)’e göre.....şeklinde olmuştur; Yılmaz vd. (2007)’e göre; diye yazılmalıdır.


2. İngilizce Makalelerde:

Tek yazarlı çalışma (Landen 2002). İki yazarlı çalışma (Anderson and Pratt 2002, Büyükgüzel and Yazgan 2002). Herhangi bir kaynaktan alıntı yapılmışsa Ünlü and Gerçek (2003)’e göre…şeklindedir, diye belirtilmelidir.


Üç ve daha fazla yazardan oluşan çalışmalar (Evans et al. 2001, Landen et al. 2004) şeklinde olmalıdır. Alıntı yapılacaksa Landen et al. (2002)’ye göre; diye yazılmalıdır.

Kaynak gösterilecek yayında kaç isim varsa, kaynaklar bölümünde tümü belirtilmeli, kısaltma yapılmamalıdır.


Türkçe ve İngilizce makalelerde, yazılım programları metin içerisindevismi ve yılı belirtilerek (PROC GLM, SAS Institute 1999) şeklinde verilmelidir.


Kaynakların metin sonunda veriliş şekilleri aşağıdaki gibidir:
Makale:
Büyükgüzel, K., Yazgan, Ş. 1996. Bazı antibiyotiklerin endoparazitoid Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae)’nın yaşama ve gelişimine etkileri. Turk. J. Zool., 20:1-7.
Özer, M., Perc, M., Uzuntarla, M. 2009. Stochastic resonance on Newman-Watts networks of Hodgkin-Huxley neurons with local periodic driving. Phys. Let. A, 373 : 964-968.


Kitap:
Reşat, U. 2001. Uygulamalı Jeoteknik Bilgiler. 4. Basım, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları, Nitelik Matbaacılık, Ankara, 385 s.
Sanford, RJ. 2003. Principles of fracture mechanics, Prentice Hall, Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, USA, 404 pp.


Kitapta Bölüm:
Cheeseman, KH. 1993. Lipid peroxidation in biological systems. In: B. Halliwell, O.I. Auroma [eds.], DNA and Free Radicals. Ellis Horwood, London, pp. 12-17.


Rapor:
Makarewicz, JC., Lewis, T., Bertram, P. 1995. Epilimnetic phytoplankton and zooplankton biomass and species composition in Lake Michigan, 1983-1992. U.S. EPA Great Lakes National

Program,
Chicago, IL. EPA 905-R-95-009.


Kongre, Sempozyum:

Kuşcu, Ş., Azar A., Kısa, A. 1997. Arşiv bilgi ve belgelerinden yararlanılarak grafik kadastronun sayısallaştırılması ve bir uygulamanın sonuçları. 6. Harita Kurultayı, s. 211-222, Ankara.
Kaplan, A. 2000. Ankara havasında bulunan biyolojik partiküller. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, s. 45-50, Ankara.


İnternet:
Eğer bir bilgi herhangi bir internet sayfasından alınmış ise (internetten alınan ve dergilerde yayınlanan makaleler hariç), kaynaklar bölümüne internet sitesinin ismi ve konu başlığı tam olarak yazılmalıdır.


Anonim web sayfası:
Leafy seadragons and weedy seadragons. 2001. http://www.windspeed. net. au/jenny/seadragons/


Yazarlı web sayfası:
Dawson, J., Smith, L. Deubert, K. 31 Ekim 2002. http://studytrekk.lis.curtin.edu.au/ şeklinde belirtilmelidir.


Baskıda olan makale:
Evans, MA. 2002. Makale başlığı. Dergi. (baskıda).


Tezler:
Özcan, A. 2006. Endüstriyel atıklar ve polipropilen lif içeren saha betonlarının özelliklerinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 70 s.


Yazılım:
SAS Institute. 2001. PROC user’s manual, version 6th ed. SAS Institute. Cary, NC.


Çizelgeler ve Şekiller: Tüm şekil ve çizelgeler makale içerisinde sırayla numaralandırılmalı (Çizelge 1., Şekil 1., Çizelge 2 ve 3, Şekil 2 ve 3; Şekil 4., Çizelge 2.), şekillerin sıra numaraları ve başlıkları altta, çizelgelerinki ise üstlerine yazılmalıdır. Grafik ve şekiller sayfa boyutları dikkate alınarak çizilmelidir. Çizelge ve şekilllerin başlık ve açıklamaları, Kaynaklardan sonra ayrı sayfalar halinde Çizelgeler dizini ve Şekiller dizini olarak hazırlanmalıdır. Açıklamalardan sonra ayrı sayfalar halinde çizelge ve şekiller verilmelidir. Grafikler, çizimler ve fotoğraflar JPEG ya da TIFF formatında (en az 600 dpi çözünürlükte) siyah-beyaz veya renkli olarak sunulmalıdır. Fotoğraflarda büyütmeyi göstermek için mutlaka bar kullanılmalıdır. Şekil, grafik ve Fotoğraflar en az 600 Dpi'lik JPEG dosyası şeklinde ayrı ayrı sisteme yüklenmelidir.

Çizelgede verilecek olan verilerde standart sapma veya standart hatalar (1.42 ± 1.36) şeklinde, istatistiksel analiz yapılmışsa (731.2ab) şeklinde, bunların başlık olarak yazılış şekilleri de (ort ± SE; ort ± SD, vb.) gibi olmalıdır.

Denklemler: Matematiksel ifadeler “Equation Editör” (word ortamında) kullanılarak 9 punto ve alt ve üst indisler 8 punto yazılmalıdır. Metin içerisinde geçen eşitlikler normal parantez ( ) içerisinde numaralandırılmalıdır. Denklem sıra numarası ile birlikte (parantez içerisinde) yazılmalıdır.

Matematiksel denklemlerdeki eşitlikler:
R = Abarrtype + Blog 10 (f ) (2) şeklinde olmalıdır.

Ekler: Tüm ekler ayrı sayfaya yazılmalı ve Romen rakamları ile numaralandırılmalıdır. Matematik dalında yayın gönderecek yazarların konu sınıflandırma numarasını (AMS-Mathematical Subject Classification Number) belirtmeleri gerekir.

Semboller ve Birimler: Metrik sistem veya SI birimleri (kPa, kN/m3, g/cm2, m/sn, g/m3, v.b.) kullanılmalıdır. Gerek metin içinde ve çizelgelerde, gerekse şekillerde rakamların ondalık bölümlerinin belirtilmesi için nokta kullanılmalıdır (10.25 gibi). Yüzdelik birimler (%50) şeklinde belirtilmelidir.

Kısaltmalar: Zamanla ilgili olan kısaltmalar: sa (saat), dk (dakika), sn(saniye), y (yıl), hf (hafta) olarak belirtilmelidir. Tarihler verilirken gün ay ve yıl kısaltma yapmadan tam olarak yazılmalıdır (23 Ocak 2007).

Sayılar: Sayılar cümle başlarında yazı ile verilmelidir. Birden dokuza kadar olan sayılar yazı ile, 10 ve daha büyük sayılar rakamla belirtilmelidir. Birden küçük olan sayılar (0.05, 0.56, 0.50, P < 0.05, v.b.) olarak belirtilmelidir. Binden büyük sayılarda yüzden sonra olan kısımlar virgülle ayrılmalıdır (100, 000).

Dipnotlar: Çizelgede kullanılacak olan dipnotlar istatistiksel analiz yapıldığı durumlarda (*P<0.05; ** P<0.01; *** P<0.001; NS, istatistiksel olarak önemsizdir, v.b.) şeklinde olmalıdır.
Derginin bir sayısında, ilk isim olarak bir yazarın üçten fazla eseri basılamaz. Dönemler içerisinde üçten fazla eser gönderilmişse, ilk üçü dışında kalanlar daha sonraki sayılara aktarılır.


Matematik ve ilgili konular için makalenin hazırlanması şu şekilde olmalıdır:

Makalenin ilk sayfasında, Matematik Reviews yıllık dizini itibaren en az bir 2010 MSC (Matematik Konu Sınıflandırması) numaralarını içermelidir. MSC Konu Sınıflandırması http://www.ams.org/mathscinet/msc/msc2010.html adresinden temin edilebilir. Kaynaklar bölümünde, yazarların soy isimleri alfabetik sıraya göre dizilmeli ve numaralandırılmalıdır [1],[2],..gibi. Metin içerisinde kaynak numaraları köşeli parantez içerisinde alınmalıdır, [23] veya [12]-[15] gibi. Formül numaralarını ayırt etmek için, yuvarlak parantez içinde tırnak içerisine alınmalıdır. Yukarıdaki şartları sağlamayan yayınlar değerlendirmeye alınmaz.


Makale Yazım Kontrol Listesi
Makale dergiye sunulmadan önce makalenin yazım kurallarına uygun olup olmadığından emin olmak için aşağıda belirtilen kontrolleri yapınız.
• Başlık sayfası eklendi mi?
• İmla ve dilbilgisi kontrolü yapıldı mı?
• Tüm sayfa düzeni çift aralıklı yazıldı mı?
• Köşelerden 2.5 cm boşluk bırakıldı mı?
• Yazı tipi Times new roman ve büyüklüğü 12 punto mu?
• Metin içerisindeki başlıklar sola yanaşık, 12 punto ve koyu renkli yazıldı mı?
• Tüm yazarların adları ve soyadları kısaltma yapılmadan belirtildi mi?
• Adresler belirtildi mi?
• Başlık 14 punto koyu yazı karakteri ile ortalanarak yazıldı mı?
• Türkçe Öz ve Anahtar Kelimeler yazıldı mı?
• İngilizce Abstract ve Keywords verildi mi?
• Kaynaklar yazım kurallarına göre ve alfabetik sırayla yazıldı mı?
• Ondalık dilimler nokta ile belirtildi mi? (10.25 gibi)
• Yüzdelik gösterimler (%63, %10 gibi) şeklinde yapıldı mı?
• Çizelgelerin maksimum boyutu 16x20 cm; minimum 8 cm mi?
• Çizelgeler makale içerisinde sırayla verildi mi?
• Orijinal şekiller eklendi mi?
• Şekiller yazım kurallarına uygun olarak düzenlendi mi?
• Şekillerin maksimum boyutu 16x20 cm; minimum 8 cm mi?
• Şekiller makale içerisinde sırayla verildi mi?
• Çizelgeler ve Şekiller Dizini ayrı sayfalarda verildi mi?
• Tüm sayfa ve satırlara numara verildi mi?
• Benzerlik oranı dosyası yüklendi mi?