Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ВЛИЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОТОРГОВЛИ НА ЭКОНОМИЮ ИНТЕРНЕТПОКУПАТЕЛЕЙ: НА ПРИМЕРЕ КОДЖАЕЛИ

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 27, 227 - 249, 17.09.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.55282

Öz

Развитие технологии, пользование интернетом ежедневно способствует расширению электронной торговли. Интернет даёт покупателью возможность в любое время сутки и из любой точки мира покупать желаемый товар, преодалеть расстаяние и всякие препятствия. В статье рассматриваются вопросы интернетпокупков и доверие покупателей, виды электропокупков, инструменты оплаты. Во второй части статьи уделено особое внимание к рискам и мерам безопасности электропокупков. 

Kaynakça

 • ADIGÜZEL, C. Gökhan (2009), Güvenlik Endişesinin İnternet Bankacılığı Kullanımına Etkisi ve Vakıfbank müşterilerine Yönelik bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • ALACA, Behaddin (2008), Ülkemizde Bilişim Suçları ve İnternetin Suça Etkisi (Atrpolojik ve Hukuki Boyutları ile), Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • ALTUN, Ayşe (2005), Elektronik Ticaretin Ekonomik Etkilerinin Gelişmiş Ülkeler ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü
 • ANBAR, Adem (2001), ‘E-Ticarette Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri’, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (2),s.18-32
 • ANDERSEN, Arthur (2001), Yönetim ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı Ltd. Şti. Değişim.tr İnternetle Gelişimde Türkiye, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul
 • ARİKAN, Onur (2001), ‘Set’ E-Ticaret Önündeki Güvensizlik Engelini Yıkıyor...
 • AYSAL, Hakan (2007), Güvenlik ve İnternet Erişim Politikaları Oluşturulması: İstanbul Üniversitesi’nde Uygulama Süreci, İstanbul Üniversitesi
 • BAL, Hasan Çebi (2002), Bilgisayar ve İnternet Kullanımı, Akademisyen Yayınevi, Rize
 • BALOĞLU, Arzu ve Levent Karadağ (2008), İnternet ve Pazarlama, Ekin Yayınevi, Bursa
 • CANPOLAT, Önder (2001), E-Ticaret ve Türkiye-de ki Gelişmele, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşavirliği
 • DOĞANER, Murat (2007), Elektronik Türkiye-de Elektronik Ticaretin Gelişimi ve İşletmeden Tüketiciye Elektronik Ticaret Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • ELİBOL, Halil, Burcu Kesici (2004), Çağdaş İşletmecilik Açısından Elektronik Ticaret, Selçuk üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S:11-303, ISSN,1302-1796
 • ERTAŞ, Sacit (2000), Elektronik Ticaret: Tanımı, Gelişimi, Avantajları, Güvenliği, Derleyen: Veysel Bozkurt, Elektronik Ticaret, Alfa,s. 1-18
 • FİDANLIGÜL, Cemil (2006), Elektronik Ticaretin Gelişen Bir Pazarlama ve Dağıtım Kanalı Olarak Mal ve Hizmet Piyasalarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü
 • Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması. 2008, www.tuik.gov.tr Erişim tarihi: 24.09.2009
 • Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Sonuçları. 2009. www.tuik.gov.tr, Erişim tarihi: 12.04.2010
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4/B0nternetin_Tarihsel_Geli%C5%9Fimi
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/DARPA
 • http://www.bilgiportal.com/v1/idx/18/234/internetBiliim-Szl/makale/internet- Tarihi.html
 • İTO, İnternet Üzerinde Güvenlik Sorunları ve Güvenli Ticaret Yapmanın Yolları, Panel, İstanbul Ticaret Odası, 2007
 • KAHYA, B. Ersin, R. Levent Çakıroğlu ve Abdullah Dengiz (2007), Türkiye’nin En bÜyük 500 İşletmesinde E-Ticaret Üzerine Bir Alan Araştırması, www.tcmb.gov.tr
 • KIRIM, Mehmet (2007), İnternet Kullanan Tüketicilerin İnternetle Alışveriş Yapma Durumları ve Buna İlişkin Görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • KORKMAZ, Nuray (2004), Sorunlarla E-Ticaret, E-İş, , İstanbul Ticaret Odası, İşletme Yönetiminde Yeni Eğilimler Dizisi, İstanbul
 • MESTÇİ, Aytaç (2007), Türkiye Internet Raporu, http://inet- tr.org.tr/inetconf12/bildiri/24.pdf
 • NEBİPAŞAGİL, Elif (2009), Elektronik Ticaret ve Güven Sorunsalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • ÖZBAY, Adem ve Jan Devrim (2000), E-Ticaret Rehberi , Hayat Yayınları, İstanbul
 • ÖZMEN, Şule (2003), Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu: E-Ticaret, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul
 • SEZEN, Cenk (2007), Elektornik Ticarette Açık Arttırma Pazar Yerleri, Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
 • SOYER, Nagehan (2011), Kültür, Tüketim Değeri ve İnternetten Alışveriş: Türkiye ve İngiltere üzerine kültürler arası bir çalışma, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Tİcaret Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi
 • SÖYLEMEZ, Alev (2001), Yeni Ekonomi, Boyut Kitapları, İstanbul
 • SPECTOR, Robert (2001), Amazon.com ve Yaratıcı Jeff Bezos,Çev. Zeynep Yelçe, Scala Yayıncılık, İstanbul
 • SÜER, Ayça H. (2006), Geleneksel Mobilya Mağazaları ile E-Ticaret Mobilya Mağazalarının Satın Almada Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
 • ŞAHİN, Yusuf Levent (2005), İnternette Güvenlik ve Saldırı Sezme Sistemleri, Anadolu Üniversitesi
 • ŞATANA, Günay (2006), İnternette Profesyonel Güvenlik, Proje, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • TAMAR, Ramin Sekarchi (2013), Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde E-Ticaret, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri : Ankara İlinde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • TÜZÜNTÜRK, Selim (2009), Çok BOyutlu Ölçekleme Analizi : Suç İstatistikleri Üzerine Bir Uygulama, http://iletisimçatauni.edu.tr/eisemp/html/tammetinler/158.pdf
 • ULUÇAY, Utku (2012), Dünyada ve Türkiye'de e-ticaret: Tüketicilerin internet üzerinden alışveriş alışkanlıkları üzerine bir uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • ÜNVER, Mustafa, Cafer Canbay, A. Gül Mirzalıoğlu (2009), Siber Güvenliğin Sağlanması: Türkiye’de Mevcut Durum ve Alınması Gereken Tedbirler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
 • W.C. Clinton ve Albert Gore (2000), Global Elektronik Ticaret, Çev., Veysel Bozkurt, Alfa, İstanbul

EFFECT OF THE E-SAFETY ON CONSUMERS DECISION MAKING PURCHASES ON THE INTERNET: SAMPLE OF KOCAELI

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 27, 227 - 249, 17.09.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.55282

Öz

Development of new Technologies increases usage of internet and improves electronic shopping. Internet makes possible to shop at any time of the day from any part of the World overcoming the constraints set by the geographical location and time differences. The aim of this study is a search the effect of security concern on the use of Internet. Ecommerce concept has been explained with all features and types, provided payment tools and security measure. In the second chapter, the concepts of security with all dimensions analyzed. In order to put forward the components of the security, the threats and the measures that can be taken against the threats have been emphasized. 

Kaynakça

 • ADIGÜZEL, C. Gökhan (2009), Güvenlik Endişesinin İnternet Bankacılığı Kullanımına Etkisi ve Vakıfbank müşterilerine Yönelik bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • ALACA, Behaddin (2008), Ülkemizde Bilişim Suçları ve İnternetin Suça Etkisi (Atrpolojik ve Hukuki Boyutları ile), Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • ALTUN, Ayşe (2005), Elektronik Ticaretin Ekonomik Etkilerinin Gelişmiş Ülkeler ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü
 • ANBAR, Adem (2001), ‘E-Ticarette Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri’, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (2),s.18-32
 • ANDERSEN, Arthur (2001), Yönetim ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı Ltd. Şti. Değişim.tr İnternetle Gelişimde Türkiye, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul
 • ARİKAN, Onur (2001), ‘Set’ E-Ticaret Önündeki Güvensizlik Engelini Yıkıyor...
 • AYSAL, Hakan (2007), Güvenlik ve İnternet Erişim Politikaları Oluşturulması: İstanbul Üniversitesi’nde Uygulama Süreci, İstanbul Üniversitesi
 • BAL, Hasan Çebi (2002), Bilgisayar ve İnternet Kullanımı, Akademisyen Yayınevi, Rize
 • BALOĞLU, Arzu ve Levent Karadağ (2008), İnternet ve Pazarlama, Ekin Yayınevi, Bursa
 • CANPOLAT, Önder (2001), E-Ticaret ve Türkiye-de ki Gelişmele, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşavirliği
 • DOĞANER, Murat (2007), Elektronik Türkiye-de Elektronik Ticaretin Gelişimi ve İşletmeden Tüketiciye Elektronik Ticaret Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • ELİBOL, Halil, Burcu Kesici (2004), Çağdaş İşletmecilik Açısından Elektronik Ticaret, Selçuk üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S:11-303, ISSN,1302-1796
 • ERTAŞ, Sacit (2000), Elektronik Ticaret: Tanımı, Gelişimi, Avantajları, Güvenliği, Derleyen: Veysel Bozkurt, Elektronik Ticaret, Alfa,s. 1-18
 • FİDANLIGÜL, Cemil (2006), Elektronik Ticaretin Gelişen Bir Pazarlama ve Dağıtım Kanalı Olarak Mal ve Hizmet Piyasalarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü
 • Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması. 2008, www.tuik.gov.tr Erişim tarihi: 24.09.2009
 • Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Sonuçları. 2009. www.tuik.gov.tr, Erişim tarihi: 12.04.2010
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4/B0nternetin_Tarihsel_Geli%C5%9Fimi
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/DARPA
 • http://www.bilgiportal.com/v1/idx/18/234/internetBiliim-Szl/makale/internet- Tarihi.html
 • İTO, İnternet Üzerinde Güvenlik Sorunları ve Güvenli Ticaret Yapmanın Yolları, Panel, İstanbul Ticaret Odası, 2007
 • KAHYA, B. Ersin, R. Levent Çakıroğlu ve Abdullah Dengiz (2007), Türkiye’nin En bÜyük 500 İşletmesinde E-Ticaret Üzerine Bir Alan Araştırması, www.tcmb.gov.tr
 • KIRIM, Mehmet (2007), İnternet Kullanan Tüketicilerin İnternetle Alışveriş Yapma Durumları ve Buna İlişkin Görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • KORKMAZ, Nuray (2004), Sorunlarla E-Ticaret, E-İş, , İstanbul Ticaret Odası, İşletme Yönetiminde Yeni Eğilimler Dizisi, İstanbul
 • MESTÇİ, Aytaç (2007), Türkiye Internet Raporu, http://inet- tr.org.tr/inetconf12/bildiri/24.pdf
 • NEBİPAŞAGİL, Elif (2009), Elektronik Ticaret ve Güven Sorunsalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • ÖZBAY, Adem ve Jan Devrim (2000), E-Ticaret Rehberi , Hayat Yayınları, İstanbul
 • ÖZMEN, Şule (2003), Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu: E-Ticaret, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul
 • SEZEN, Cenk (2007), Elektornik Ticarette Açık Arttırma Pazar Yerleri, Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
 • SOYER, Nagehan (2011), Kültür, Tüketim Değeri ve İnternetten Alışveriş: Türkiye ve İngiltere üzerine kültürler arası bir çalışma, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Tİcaret Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi
 • SÖYLEMEZ, Alev (2001), Yeni Ekonomi, Boyut Kitapları, İstanbul
 • SPECTOR, Robert (2001), Amazon.com ve Yaratıcı Jeff Bezos,Çev. Zeynep Yelçe, Scala Yayıncılık, İstanbul
 • SÜER, Ayça H. (2006), Geleneksel Mobilya Mağazaları ile E-Ticaret Mobilya Mağazalarının Satın Almada Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
 • ŞAHİN, Yusuf Levent (2005), İnternette Güvenlik ve Saldırı Sezme Sistemleri, Anadolu Üniversitesi
 • ŞATANA, Günay (2006), İnternette Profesyonel Güvenlik, Proje, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • TAMAR, Ramin Sekarchi (2013), Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde E-Ticaret, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri : Ankara İlinde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • TÜZÜNTÜRK, Selim (2009), Çok BOyutlu Ölçekleme Analizi : Suç İstatistikleri Üzerine Bir Uygulama, http://iletisimçatauni.edu.tr/eisemp/html/tammetinler/158.pdf
 • ULUÇAY, Utku (2012), Dünyada ve Türkiye'de e-ticaret: Tüketicilerin internet üzerinden alışveriş alışkanlıkları üzerine bir uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • ÜNVER, Mustafa, Cafer Canbay, A. Gül Mirzalıoğlu (2009), Siber Güvenliğin Sağlanması: Türkiye’de Mevcut Durum ve Alınması Gereken Tedbirler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
 • W.C. Clinton ve Albert Gore (2000), Global Elektronik Ticaret, Çev., Veysel Bozkurt, Alfa, İstanbul

ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVENLİĞİN TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞ YAPMA TUTUMLARINA ETKİSİ: KOCAELİ ÖRNEĞİ

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 27, 227 - 249, 17.09.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.55282

Öz

Günümüzde teknolojinin gelişmesi, internet kullanımının her geçen gün daha fazla artması elektronik alışverişin de gelişmesini etkilemiştir. İnternet, tüketicilerin günün herhangi bir saatinde ve dünyanı herhangi bir yerindeki ürün ve hizmeti satın almasını olanaklı kılmakta, mesafe ve zaman engelini ortadan kaldırmakta veya aşındırmaktadır. Bu çalışmanın konusu, müşterilerin duyduğu güvenlik endişesinin internet kullanımına etkisini araştırmaktır. E-ticaret kavramı tüm yönleriyle ele alınmış, türleri, kullanılan ödeme araçları ve güvenlik önlemleri anlatılmıştır. İkinci bölümde, güvenlik kavramı tüm bileşenleriyle ele alınmıştır. Güvenliğin bileşenlerini ortaya koyma açısından, tehditler ve bunlara karşı alınabilecek tedbirler üzerinde durulmuştur. 

Kaynakça

 • ADIGÜZEL, C. Gökhan (2009), Güvenlik Endişesinin İnternet Bankacılığı Kullanımına Etkisi ve Vakıfbank müşterilerine Yönelik bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • ALACA, Behaddin (2008), Ülkemizde Bilişim Suçları ve İnternetin Suça Etkisi (Atrpolojik ve Hukuki Boyutları ile), Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • ALTUN, Ayşe (2005), Elektronik Ticaretin Ekonomik Etkilerinin Gelişmiş Ülkeler ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü
 • ANBAR, Adem (2001), ‘E-Ticarette Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri’, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (2),s.18-32
 • ANDERSEN, Arthur (2001), Yönetim ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı Ltd. Şti. Değişim.tr İnternetle Gelişimde Türkiye, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul
 • ARİKAN, Onur (2001), ‘Set’ E-Ticaret Önündeki Güvensizlik Engelini Yıkıyor...
 • AYSAL, Hakan (2007), Güvenlik ve İnternet Erişim Politikaları Oluşturulması: İstanbul Üniversitesi’nde Uygulama Süreci, İstanbul Üniversitesi
 • BAL, Hasan Çebi (2002), Bilgisayar ve İnternet Kullanımı, Akademisyen Yayınevi, Rize
 • BALOĞLU, Arzu ve Levent Karadağ (2008), İnternet ve Pazarlama, Ekin Yayınevi, Bursa
 • CANPOLAT, Önder (2001), E-Ticaret ve Türkiye-de ki Gelişmele, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşavirliği
 • DOĞANER, Murat (2007), Elektronik Türkiye-de Elektronik Ticaretin Gelişimi ve İşletmeden Tüketiciye Elektronik Ticaret Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • ELİBOL, Halil, Burcu Kesici (2004), Çağdaş İşletmecilik Açısından Elektronik Ticaret, Selçuk üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S:11-303, ISSN,1302-1796
 • ERTAŞ, Sacit (2000), Elektronik Ticaret: Tanımı, Gelişimi, Avantajları, Güvenliği, Derleyen: Veysel Bozkurt, Elektronik Ticaret, Alfa,s. 1-18
 • FİDANLIGÜL, Cemil (2006), Elektronik Ticaretin Gelişen Bir Pazarlama ve Dağıtım Kanalı Olarak Mal ve Hizmet Piyasalarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü
 • Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması. 2008, www.tuik.gov.tr Erişim tarihi: 24.09.2009
 • Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Sonuçları. 2009. www.tuik.gov.tr, Erişim tarihi: 12.04.2010
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4/B0nternetin_Tarihsel_Geli%C5%9Fimi
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/DARPA
 • http://www.bilgiportal.com/v1/idx/18/234/internetBiliim-Szl/makale/internet- Tarihi.html
 • İTO, İnternet Üzerinde Güvenlik Sorunları ve Güvenli Ticaret Yapmanın Yolları, Panel, İstanbul Ticaret Odası, 2007
 • KAHYA, B. Ersin, R. Levent Çakıroğlu ve Abdullah Dengiz (2007), Türkiye’nin En bÜyük 500 İşletmesinde E-Ticaret Üzerine Bir Alan Araştırması, www.tcmb.gov.tr
 • KIRIM, Mehmet (2007), İnternet Kullanan Tüketicilerin İnternetle Alışveriş Yapma Durumları ve Buna İlişkin Görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • KORKMAZ, Nuray (2004), Sorunlarla E-Ticaret, E-İş, , İstanbul Ticaret Odası, İşletme Yönetiminde Yeni Eğilimler Dizisi, İstanbul
 • MESTÇİ, Aytaç (2007), Türkiye Internet Raporu, http://inet- tr.org.tr/inetconf12/bildiri/24.pdf
 • NEBİPAŞAGİL, Elif (2009), Elektronik Ticaret ve Güven Sorunsalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • ÖZBAY, Adem ve Jan Devrim (2000), E-Ticaret Rehberi , Hayat Yayınları, İstanbul
 • ÖZMEN, Şule (2003), Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu: E-Ticaret, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul
 • SEZEN, Cenk (2007), Elektornik Ticarette Açık Arttırma Pazar Yerleri, Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
 • SOYER, Nagehan (2011), Kültür, Tüketim Değeri ve İnternetten Alışveriş: Türkiye ve İngiltere üzerine kültürler arası bir çalışma, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Tİcaret Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi
 • SÖYLEMEZ, Alev (2001), Yeni Ekonomi, Boyut Kitapları, İstanbul
 • SPECTOR, Robert (2001), Amazon.com ve Yaratıcı Jeff Bezos,Çev. Zeynep Yelçe, Scala Yayıncılık, İstanbul
 • SÜER, Ayça H. (2006), Geleneksel Mobilya Mağazaları ile E-Ticaret Mobilya Mağazalarının Satın Almada Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
 • ŞAHİN, Yusuf Levent (2005), İnternette Güvenlik ve Saldırı Sezme Sistemleri, Anadolu Üniversitesi
 • ŞATANA, Günay (2006), İnternette Profesyonel Güvenlik, Proje, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • TAMAR, Ramin Sekarchi (2013), Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde E-Ticaret, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri : Ankara İlinde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • TÜZÜNTÜRK, Selim (2009), Çok BOyutlu Ölçekleme Analizi : Suç İstatistikleri Üzerine Bir Uygulama, http://iletisimçatauni.edu.tr/eisemp/html/tammetinler/158.pdf
 • ULUÇAY, Utku (2012), Dünyada ve Türkiye'de e-ticaret: Tüketicilerin internet üzerinden alışveriş alışkanlıkları üzerine bir uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • ÜNVER, Mustafa, Cafer Canbay, A. Gül Mirzalıoğlu (2009), Siber Güvenliğin Sağlanması: Türkiye’de Mevcut Durum ve Alınması Gereken Tedbirler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
 • W.C. Clinton ve Albert Gore (2000), Global Elektronik Ticaret, Çev., Veysel Bozkurt, Alfa, İstanbul

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayhan SERHATERİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 17 Eylül 2015
Başvuru Tarihi 17 Eylül 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 27

Kaynak Göster

APA Serhateri, A. (2015). ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVENLİĞİN TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞ YAPMA TUTUMLARINA ETKİSİ: KOCAELİ ÖRNEĞİ . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 1 (27) , 227-249 . DOI: 10.17498/kdeniz.55282