PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TAHMİN BECERİLERİNİN 1948’DEN 2015’E 1-5. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ YERİ

Yıl 2017, Cilt 18, Sayı 1, 19 - 39, 01.01.2017

Öz

Tahminin farklı tanımları ve matematik eğitimi alanında farklı tahmin becerileri yer almaktadır. Fen ve Teknoloji, Fen Bilimleri ve Türkçe gibi derslerde de tahmin becerisine rastlanmaktadır. Bu becerinin matematik dersi öğretim programlarında nasıl ve nerelerde yer aldığı belirlenmelidir. Tahmin becerisi son yıllarda artan bir ilgi ile gündeme gelen bir beceri olsa da matematik dersi öğretim programlarında her zaman yer almıştır. Bu araştırmanın amacı 1948-2015 yılları arasında yürürlükte olan 1-5. sınıf matematik dersi öğretim programlarını amaçlar, hedef-davranış-kazanımlar, ders işleniş ipuçları olmak üzere birçok unsur bazında değerlendirmektir. İçerik analizi yöntemi ile 7 öğretim programı belirlenen kriterler açısından incelenmiştir. Bulgular sayısal işlemde tahmin, ölçmede tahmin, ileriye dönük tahmin, istatistiksel grafik, ortalama ve olasılık başlıkları altında detaylı olarak sunulmuştur. Elde edilen bulgular ışığında öğretmenlere, öğretmen yetiştiren akademisyenlere, öğretim programı geliştirme çalışmalarındaki kişilere ve matematik kitabı yazarlarına tahmin becerisinin kazandırılması ile ilgili önemli bilgiler sunma ve yol gösterme amaçlanmıştır.

Kaynakça

 • Aytekin, C., & Toluk-Uçar, Z. (2014). Ortaokul öğrencilerinin kesirlerde tahmin becerilerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 13(2), 546-563.
 • Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist, 28(2), 117-148.
 • Bright, G.W., & Friel, S.N. (1998). Graphical representations: Helping students interpret data. In S.P. Lajoie (Ed.), Reflections on statistics: learning, teaching, and assessment in grades K-12 (ss. 63-88). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaurn.
 • Baron, J. (2000). Thinking and deciding. Cambridge, England: Cambridge University Press.
 • Baroody, A. J., & Gatzke, M. R. (1991). The estimation of set size by potentially gifted kindergarten-age children. Journal for Research in Mathematics Education, 22, 59-68.
 • Boz, B. (2004). Investigation of estimation ability of high school students. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Boz-Yaman, B. & Bulut, S. (Baskıda). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tahmin Hakkındaki Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi.
 • Bulut, S., Boz-Yaman, B., & Yavuz, F. D. (2016). 7. Sınıf Matematik Ders Kitaplarında Dönüşüm Değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 15(4), 1164-1190. İşlenişinin Öğretim Programları Açısından
 • Corie, C. G. (1963). Estimates of quantity by elementary teachers and college juniors. Arithmetic Teacher, 10(2), 347-353.
 • Crawford, B. M., & Zylstra, E. W. (1952). A study of high school seniors ability to estimate quantitative measurements. Journal of Educational Research, 46, 241- 248.
 • Crites, T.(1992). Skilled and less skilled estimators’ stratejies for estimating discrete quantities. The Elemantary School Journal, 92(5), 601–620.
 • Çilingir, D., & Türnüklü, E. (2009). İlköğretim 6-8. sınıf öğrencilerinin matematiksel tahmin becerileri ve tahmin stratejileri. İlköğretim Online, 8(3), 637-650.
 • Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: The theory in practice. New York: Basic books.
 • Greer, B., & Mukhopadhyay, S. (2005). Teaching and learning the Mathematization of uncertainty: Historical, cultural, social and political contexts. G.A. Jones (Ed.), Exploring probability in school: Challenges for teaching and learning (pp. 297- 324.). Boston: Springer Science+Business Media, Inc.
 • Hanson, S. A., & Hogan, T. P. (2000). Computational estimation skill of college students. Journal for Research in Mathematics Education, 31(4), 483-499.
 • Hogan, T.P., & Brezinski, K.L. (2003). Quantitative estimation: One, two, or three abilities? Mathematical Thinking and Learning, 5(4), 259–280.
 • Kasmer, L., & Kim, O. (2011). Using prediction to promote mathematical understanding and reasoning. School Science and Mathematics, 111(1), 20-33.
 • Lawrence, A. & Hennessy, C. (2002). Lessons for algebraic thinking: Grades 6-8. Susalito: Math Solutions Publications.
 • Lovie, P. ve Lovie, A. D. (1976). Teaching intuitive statistics I: Estimating means and variances. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 7(1), 29-39.
 • Maxwell, J. (1992) Understanding and Validity in Qualitative Research. Harvard Educational Review, 62(3), 279-301.
 • Micklo, S.J. (1999). Estimation it's more than a guess. Childhood Education, 75(3), 142- 145.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (1948). İlkokul programı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • MEB (1998). İlköğretim okulu matematik dersi öğretim programı: 1-2-3. sınıflar. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • MEB (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (4-5. sınıflar ) öğretim programı. 12 Ocak 2012 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • MEB (2006a). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6-8. sınıflar ) öğretim programı. 12 Ocak 2012 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • MEB (2006b). İlköğretim Türkçe dersi (6- 8. sınıflar) öğretim programı. 12 Ocak 2012 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • MEB (2006c). İlköğretim İngilizce dersi (4-8.sınıflar) öğretim programı. 12 Ocak 2012 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • MEB (2009a). İlköğretim matematik dersi (1.-5. sınıflar) öğretim programı. 12 Ocak 2012 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • MEB (2009b). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1- 5. Sınıflar). 12 Ocak 2012 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • MEB (2013a). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. 12 Ocak 2014’de http://ttkb.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • MEB (2013b).İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3-8. sınıflar) öğretim programı. 2 Ocak 2014 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • MEB (2015). İlkokul matematik dersi (1, 2, 3 ve 4. sınıflar) öğretim programı. 11 Kasım 2015 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • MEB(1968). İlkokul programı. Ankara: Ayyıldız Matbaası.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook, 2nd Ed. Thousand Oaks: Sage.
 • Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı (MEGSB) (1983). İlkokul matematik programı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • National Council of Teacher of Mathematics (NCTM) (1989). Curriculum and evaluation for school mathematics. Reston: National Council of Teachers of Mathematics.
 • National Council of Teacher of Mathematics (NCTM) (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston: Va. NCTM
 • OECD (2013). PISA 2012 assessment and analytical framework: mathematics, reading, science, problem solving and financial literacy, OECD Publishing. 10 Şubat 2014 tarihinde http://dx.doi.org/10.1787/9789264190511-en adresinden alınmıştır.
 • Ojose, B. (2011). Mathematics literacy: Are we able to put the mathematics we learn into everyday use? Journal of Mathematics Education, 4(1), 89-100.
 • Olkun, S., & Toluk-Uçar, Z. (2006). İlköğretimde matematik öğretimine çağdaş yaklaşımlar. Ankara: Ekinoks Yayıncılık.
 • Pike, C. D., &Forrester, M.A. (1997). The influence of number‐sense on children's ability to estimate measures. Educational Psychology, 17(4), 483-500.
 • Posamentier, A.S., & Krulik, S. (1998). Problem solving strategies for efficient and elegant solutions: A resource for the mathematics teachers. Thousand Oaks: Corwin Press Inc.
 • Raymond, S., & Nickerson, R. S. (1988). On improving thinking through instruction. Review of Research in Education,15, 3-57.
 • Reys, R.E. (1984). Mental computation and estimation: Past, present, and future. The Elementary School Journal, 84(5), 546-557.
 • Reys, R. E., & Yang, D. C. (1998). Relationship between computational performance and number sense among sixth- and eighth-grade students in Taiwan. Journal for Research in Mathematics Education, 29(2), 225-237.
 • Rutherford, F. J., & Ahlgren, A. (1989). Science for all Americans: A project 2061 report. Washington, DC: American Association for the Advancement of Science.
 • Segovia, I., & Castro, E. (2009). Computational and measurement estimation; curriculum foundations and research carried out at the University of Granada. Electronic Journal of Research in Educational Pscyhology, 7(1), 499-536.
 • Siegel, A.W., Goldsmith, L.T., & Madson,C.R.(1982). Skill in estimation problems of extent and numerosit, Journal for Research in Mathematics Education, 13, 211– 232
 • Siegler, R., &Booth, J. (2004). Development of numerical estimation in young children. Child Development, 75, 428–444.
 • Türk Dil Kurumu (2015). Büyük Türkçe Sözlük. 9 Aralık 2014 tarihinde http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.566 7e7c795e093.80094%20983 adresinden alınmıştır.
 • Umay, A. (2003). Matematiksel muhakeme yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 234-243.

Estimation Skill in 1-5th Grades Mathematics Education Curricula from 1948 to 2015

Yıl 2017, Cilt 18, Sayı 1, 19 - 39, 01.01.2017

Öz

There are different definitions of estimation and different types of it in mathematics education, use of estimation ability can be encountered in various classes like Science and Technology, Science and Turkish. It should be determined where and how estimation takes place in the mathematics education curricula. Although estimation lately became a main topic with an increasing interest, it has taken an important part in mathematics curricula. The aim of this study is to evaluate mathematics education curricula between 1948 and 2015 by considering aims, goals-behaviors-standards and the hints of teaching lessons. By utilizing content analysis seven different curricula were examined. The findings are presented under the titles estimation in computation, measurement, projection, statistical graph, mean and probability. In the light of the findings, it was aimed to present important information in pointing a path for teachers, teacher educators, curriculum developers and mathematics textbook writers in how to teach estimation skill

Kaynakça

 • Aytekin, C., & Toluk-Uçar, Z. (2014). Ortaokul öğrencilerinin kesirlerde tahmin becerilerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 13(2), 546-563.
 • Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist, 28(2), 117-148.
 • Bright, G.W., & Friel, S.N. (1998). Graphical representations: Helping students interpret data. In S.P. Lajoie (Ed.), Reflections on statistics: learning, teaching, and assessment in grades K-12 (ss. 63-88). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaurn.
 • Baron, J. (2000). Thinking and deciding. Cambridge, England: Cambridge University Press.
 • Baroody, A. J., & Gatzke, M. R. (1991). The estimation of set size by potentially gifted kindergarten-age children. Journal for Research in Mathematics Education, 22, 59-68.
 • Boz, B. (2004). Investigation of estimation ability of high school students. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Boz-Yaman, B. & Bulut, S. (Baskıda). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tahmin Hakkındaki Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi.
 • Bulut, S., Boz-Yaman, B., & Yavuz, F. D. (2016). 7. Sınıf Matematik Ders Kitaplarında Dönüşüm Değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 15(4), 1164-1190. İşlenişinin Öğretim Programları Açısından
 • Corie, C. G. (1963). Estimates of quantity by elementary teachers and college juniors. Arithmetic Teacher, 10(2), 347-353.
 • Crawford, B. M., & Zylstra, E. W. (1952). A study of high school seniors ability to estimate quantitative measurements. Journal of Educational Research, 46, 241- 248.
 • Crites, T.(1992). Skilled and less skilled estimators’ stratejies for estimating discrete quantities. The Elemantary School Journal, 92(5), 601–620.
 • Çilingir, D., & Türnüklü, E. (2009). İlköğretim 6-8. sınıf öğrencilerinin matematiksel tahmin becerileri ve tahmin stratejileri. İlköğretim Online, 8(3), 637-650.
 • Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: The theory in practice. New York: Basic books.
 • Greer, B., & Mukhopadhyay, S. (2005). Teaching and learning the Mathematization of uncertainty: Historical, cultural, social and political contexts. G.A. Jones (Ed.), Exploring probability in school: Challenges for teaching and learning (pp. 297- 324.). Boston: Springer Science+Business Media, Inc.
 • Hanson, S. A., & Hogan, T. P. (2000). Computational estimation skill of college students. Journal for Research in Mathematics Education, 31(4), 483-499.
 • Hogan, T.P., & Brezinski, K.L. (2003). Quantitative estimation: One, two, or three abilities? Mathematical Thinking and Learning, 5(4), 259–280.
 • Kasmer, L., & Kim, O. (2011). Using prediction to promote mathematical understanding and reasoning. School Science and Mathematics, 111(1), 20-33.
 • Lawrence, A. & Hennessy, C. (2002). Lessons for algebraic thinking: Grades 6-8. Susalito: Math Solutions Publications.
 • Lovie, P. ve Lovie, A. D. (1976). Teaching intuitive statistics I: Estimating means and variances. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 7(1), 29-39.
 • Maxwell, J. (1992) Understanding and Validity in Qualitative Research. Harvard Educational Review, 62(3), 279-301.
 • Micklo, S.J. (1999). Estimation it's more than a guess. Childhood Education, 75(3), 142- 145.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (1948). İlkokul programı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • MEB (1998). İlköğretim okulu matematik dersi öğretim programı: 1-2-3. sınıflar. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • MEB (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (4-5. sınıflar ) öğretim programı. 12 Ocak 2012 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • MEB (2006a). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6-8. sınıflar ) öğretim programı. 12 Ocak 2012 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • MEB (2006b). İlköğretim Türkçe dersi (6- 8. sınıflar) öğretim programı. 12 Ocak 2012 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • MEB (2006c). İlköğretim İngilizce dersi (4-8.sınıflar) öğretim programı. 12 Ocak 2012 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • MEB (2009a). İlköğretim matematik dersi (1.-5. sınıflar) öğretim programı. 12 Ocak 2012 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • MEB (2009b). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1- 5. Sınıflar). 12 Ocak 2012 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • MEB (2013a). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. 12 Ocak 2014’de http://ttkb.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • MEB (2013b).İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3-8. sınıflar) öğretim programı. 2 Ocak 2014 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • MEB (2015). İlkokul matematik dersi (1, 2, 3 ve 4. sınıflar) öğretim programı. 11 Kasım 2015 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • MEB(1968). İlkokul programı. Ankara: Ayyıldız Matbaası.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook, 2nd Ed. Thousand Oaks: Sage.
 • Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı (MEGSB) (1983). İlkokul matematik programı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • National Council of Teacher of Mathematics (NCTM) (1989). Curriculum and evaluation for school mathematics. Reston: National Council of Teachers of Mathematics.
 • National Council of Teacher of Mathematics (NCTM) (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston: Va. NCTM
 • OECD (2013). PISA 2012 assessment and analytical framework: mathematics, reading, science, problem solving and financial literacy, OECD Publishing. 10 Şubat 2014 tarihinde http://dx.doi.org/10.1787/9789264190511-en adresinden alınmıştır.
 • Ojose, B. (2011). Mathematics literacy: Are we able to put the mathematics we learn into everyday use? Journal of Mathematics Education, 4(1), 89-100.
 • Olkun, S., & Toluk-Uçar, Z. (2006). İlköğretimde matematik öğretimine çağdaş yaklaşımlar. Ankara: Ekinoks Yayıncılık.
 • Pike, C. D., &Forrester, M.A. (1997). The influence of number‐sense on children's ability to estimate measures. Educational Psychology, 17(4), 483-500.
 • Posamentier, A.S., & Krulik, S. (1998). Problem solving strategies for efficient and elegant solutions: A resource for the mathematics teachers. Thousand Oaks: Corwin Press Inc.
 • Raymond, S., & Nickerson, R. S. (1988). On improving thinking through instruction. Review of Research in Education,15, 3-57.
 • Reys, R.E. (1984). Mental computation and estimation: Past, present, and future. The Elementary School Journal, 84(5), 546-557.
 • Reys, R. E., & Yang, D. C. (1998). Relationship between computational performance and number sense among sixth- and eighth-grade students in Taiwan. Journal for Research in Mathematics Education, 29(2), 225-237.
 • Rutherford, F. J., & Ahlgren, A. (1989). Science for all Americans: A project 2061 report. Washington, DC: American Association for the Advancement of Science.
 • Segovia, I., & Castro, E. (2009). Computational and measurement estimation; curriculum foundations and research carried out at the University of Granada. Electronic Journal of Research in Educational Pscyhology, 7(1), 499-536.
 • Siegel, A.W., Goldsmith, L.T., & Madson,C.R.(1982). Skill in estimation problems of extent and numerosit, Journal for Research in Mathematics Education, 13, 211– 232
 • Siegler, R., &Booth, J. (2004). Development of numerical estimation in young children. Child Development, 75, 428–444.
 • Türk Dil Kurumu (2015). Büyük Türkçe Sözlük. 9 Aralık 2014 tarihinde http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.566 7e7c795e093.80094%20983 adresinden alınmıştır.
 • Umay, A. (2003). Matematiksel muhakeme yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 234-243.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Safure BULUT Bu kişi benim
ODTÜ


Fatma Derya YAVUZ Bu kişi benim
Matematik Öğretmeni, Hasan Ali Yücel Ortaokulu


Burçak YAMAN Bu kişi benim
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2017
Başvuru Tarihi
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 18, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Bulut, S. , Yavuz, F. D. & Yaman, B. (2017). TAHMİN BECERİLERİNİN 1948’DEN 2015’E 1-5. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ YERİ . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 19-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/59268/851411

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124