Yıl 2021, Cilt 22 , Sayı 1, Sayfalar 26 - 48 2021-02-25

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz-Yeterlik (GS-TPAB) Ölçeğinin Görsel Sanatlar Öğretmenlerine Yönelik Uyarlama Çalışması

Yahya HİÇYİLMAZ [1]


Bu çalışma, görsel sanatlar öğretmenlerinin GS-TPAB öz-yeterliklerini değerlendirebilecek bir ölçme aracını uyarlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ölçme aracı hazırlanırken daha önceden geliştirilen yedi boyutlu ve 55 maddelik görsel sanatlar öğretmen adaylarına yönelik GS-TPAB Öz-Yeterlik Ölçeği referans alınmıştır. Ancak ölçeğin orijinal sürümü görsel sanatlar öğretmenlerine uygulandığından açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör Analizi (DFA) yeniden yapılmıştır. Araştırmanın AFA aşaması için Ağrı, Muş, Bitlis ve Bingöl illerinde farklı okullarda görev yapan 272, DFA aşaması için Van, Elazığ ve Batman illerinde farklı okullarda görev yapan 281 görsel sanatlar öğretmeni çalışma grubuna dahil edilmiştir. AFA sonucunda 40 maddeden ve yedi alt boyuttan meydana gelen bir yapı elde edilmiştir. Ölçeğe ilişkin faktör yüklerin 0.554 ile 0.779 değer aldığı belirlenmiştir. Analizler sonucunda ölçeğin toplam varyansının %60.173’ünü açıkladığı görülmüştür. AFA ile belirlenen ölçeğin faktör yapısının doğruluğunu test etmek için DFA yapılmıştır. GS-TPAB öz-yeterlik ölçeğine ait Cronbach Alfa katsayısı 0.937 olarak bulunmuştur.
Görsel sanatlar öğretmeni, Teknolojik pedagojik alan bilgisi,, Ölçek geliştirme
 • Akman, Ö. ve Güven, C. (2015). TPACK survey development study for social sciences teachers and teacher candidates. International Journal of Research in Education and Science, 1(1), 1-10.
 • Archambault, L. ve Crippen, K. (2009). Examining TPACK among K-12 online distance educators in the united states. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 71-88.
 • Atman Uslu, N. ve Usluel, Y. K. (2019). Predicting technology integration based on a conceptual framework for ICT use in education. Technology, Pedagogy and Education, 28(5), 517-531. https://doi.org/10.1080/1475939X.2019.1668293
 • Baran, E., ve Canbazoğlu Bilici, S. (2015). Teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) üzerine alanyazın incelemesi: Türkiye örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 15-32.
 • Bryman, A. ve Cramer, D. (1999). Quantitative data analysis with SPSS release 8 for windows. London and New York, Taylor & Francis e-Library, Routledge.
 • Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., ve Köklü, N. (2016). Sosyal bilimler için istatistik (18. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Byrne, B. M. (1998). Structural equation modeling with LISREL, PRELIS and SIMPLIS: Basic concepts, applications, and programmings. London: Lawrence Erlbaum Assocatiates, Publishers.
 • Canbazoğlu Bilici, S., Yamak, H., Kavak, N. ve Guzey, S. S. (2013). Technological pedagogical content knowledge self-efficacy scale (TPACK-SeS) for pre-service science teachers: Construction, validation, and reliability. Eurasian Journal of Educational Research, 52, 37-60.
 • Chai, C. S., Koh, J. H. L. ve Tsai, C. C. (2010). Facilitating preservice teachers' development of technological, pedagogical, and content knowledge (TPACK). Journal of Educational Technology & Society, 13(4), 63-73.
 • Cheng, S. L., Lu, L., Xie, K. ve Vongkulluksn, V. W. (2020). Understanding teacher technology integration from expectancy-value perspectives. Teaching and Teacher Education, 91, 1-14. https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103062
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., ve Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Erkuş, A. (2016). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS (2nd ed.). London: Sage.
 • Fish, M.C. ve Dane, E. (2000) The classroom systems observation scale: development of an instrument to assess classrooms using a systems perspective. Learning Environments Research 3, 67– 92.
 • Gorsuch, R. L. (1983). Factor analysis (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates
 • Gregory, D. C. (2009). Boxes with Fire: wisely ıntegrating learning technologies in the art classroom. Art Education, 62(3), 47-54. Erişim adresi: https://www.learntechlib.org/p/108137/.
 • Handal, B. , Campbell, C., Cavanagh, M., Petocz, P., ve Kelly, N. (2013). Pedagogical content kowledge (TPACK) of secondary mathematics teachers. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 13(1), 22-40. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.02.003
 • Hiçyılmaz, Y., ve İnam Karahan Ç., (2018). Görsel sanatlar öğretmen adaylarına yönelik teknolojik pedagojik içerik bilgisi öz yeterlik (GS-TPİB) ölçeğinin geliştirilmesi. Asos Journal, 73, 102-120
 • Jang, S. J. ve Tsai, M. F. (2012). Exploring the TPACK of Taiwanese elementary mathematics and science teachers with respect to use of interactive whiteboards. Computers & Education, 59(2), 327-338. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.02.003
 • Karaca, F., Can, G. ve Yildirim, S. (2013). A path model for technology integration into elementary school settings in Turkey. Computers & Education, 68, 353-365. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.05.017
 • Kaya, S. ve Dağ, F. (2013). Sınıf öğretmenlerine yönelik teknolojik pedagojik içerik bilgisi ölçeği’nin türkçeye uyarlanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri [Educational Sciences: Theory & Practice], 13(1), 291-306.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press.
 • Lachner, A., Backfisch, I. ve Stürmer, K. (2019). A test-based approach of Modeling and Measuring Technological Pedagogical Knowledge. Computers & Education, 142, 103645. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103645
 • Landry, G. A. (2010). Creating and validating an instrument to measure middle school mathematics teachers’ technological pedagogical content knowledge (TPACK). Unpublished Doctoral Thesis, University of Tennessee.
 • Maria, K., Persa, F., ve Ilias, A. (2011). Teaching art using technology: the views of high school students in greece. Review of European Studies, 3(2), 98. Erişim adresi: http://www.ccsenet.org/journal/index.php/res/article/viewFile/11377/9414
 • Meydan, C. H. ve Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları. Detay Yayıncılık.
 • Mishra, P. ve Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.
 • Özdamar, K. (2016). Eğitim, sağlık ve davranış bilimlerinde ölçek ve test geliştirme yapısal eşitlik modellemesi. Eskişehir: Nisan.
 • Övez, F. T. D., & Akyüz, G. (2013). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi yapılarının modellenmesi. Eğitim ve Bilim, 38(170), 321-334.
 • Özsoy, V. ve Mamur, N. (2019). Görsel sanatlar öğrenme ve öğretim yaklaşımları (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Su, X., Huang, X., Zhou, C. ve Chang, M. (2017). A Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Scale for Geography Teachers in Senior High School. Education & Science/Egitim ve Bilim, 42(190), 325-241. doi: 10.15390/EB.2017.6849
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Turkish Psychological Articles, 3(6), 49–74.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (3. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • İnan, F. A. ve Lowther, D. L. (2010). Factors affecting technology integration in K-12 classrooms: A path model. Educational technology research and development, 58(2), 137-154. Doi: 10.1007/s11423-009-9132-y
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3453-9998
Yazar: Yahya HİÇYİLMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 8 Temmuz 2020
Kabul Tarihi : 2 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 25 Şubat 2021

APA Hiçyilmaz, Y . (2021). Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz-Yeterlik (GS-TPAB) Ölçeğinin Görsel Sanatlar Öğretmenlerine Yönelik Uyarlama Çalışması . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (1) , 26-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/60452/766246