Yıl 2021, Cilt 22 , Sayı 1, Sayfalar 105 - 131 2021-02-25

Uluslararası Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin Yordayıcısı Olarak Bilişsel Esneklik ve Psikolojik Sağlamlık

İsmail YELPAZE [1]


Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’deki üniversitelerde de uluslararası öğrenci sayısı her yıl artmaktadır. Farklı bir kültür ve alışılmadık bir ortam ile karşılaşan bu öğrenciler sıklıkla yalnızlık duygusu yaşayabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, uluslararası öğrencilerin yalnızlık düzeylerinde, psikolojik sağlamlık ve bilişsel esnekliğin yordayıcılığını belirlemektir. Araştırma nicel araştırma desenlerinden yordayıcı ilişkisel desene göre yürütülmüştür. Katılımcılar farklı ülkelerden gelen 55 kadın ve 55 erkek olmak üzere 110 uluslararası üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Katılımcıların 39’u Türkçe Öğretim Merkezinde Türkçe dilini öğrenmekte (TÖMER), 71’i ise fakültede eğitimlerine devam etmektedir. Veriler, UCLA Yalnızlık Ölçeği, Psikolojik Sağlamlık Ölçeği ve Bilişsel Esneklik Ölçeği aracılığı ile toplanmıştır. Veri toplama süreci araştırmacı tarafından, sınıf ortamında öğrencilerle yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Öğrencilerin yalnızlık düzeylerinin cinsiyete, sınıf düzeyine ve barınma yerine göre farklılaşmadığı bulunmuştur. Öğrencililerin psikolojik sağlamlıklarının, yalnızlık düzeyleri için negatif bir yordayıcı olduğu; bu yordayıcılık ilişkisinde bilişsel esnekliğin ise tam aracı bir rolü olduğu bulunmuştur. Katılımcıların psikolojik sağlamlık düzeyleri yükseldikçe, bilişsel esneklikleri de artmakta, bilişsel esneklik düzeyleri artınca ise yalnızlık düzeyleri azalmaktadır.
Uluslararası Öğrenci, Yalnızlık, Psikolojik Dayanıklılık, Bilişsel Esneklik, .., ...
  • Aktaş, H. & Yılmaz, N. (2017). Üniversite gençlerinin yalnızlık ve utangaçlık unsurları açısından akıllı telefon bağımlılığı. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(1), 85-100.
  • Al Khatib, S. A. (2012) Exploring the relationship among loneliness, self-esteem, self-efficacy and gender in United Arab Emirates college students. Europe's Journal of Psychology 8, 159-181. doi:10.5964/ejop.v8i1.301.
  • Alqeeq, N. (2011) Loneliness among students from fine arts faculty at Al-Aqsa University Gaza. Journal of the Islamic University (Humanities Series) 19, 597-618. rinde yalnızlık ve etkileyen faktörler. Hemşirelik Bilimi Dergisi, 2(2), 18-23.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: İsmail YELPAZE
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, KAHRAMANMARAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 8 Ocak 2020
Kabul Tarihi : 22 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 25 Şubat 2021

APA Yelpaze, İ . (2021). Uluslararası Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin Yordayıcısı Olarak Bilişsel Esneklik ve Psikolojik Sağlamlık . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (1) , 105-131 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/60452/886199