Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Doğaçlama ve Yaratıcılığın Gelişmesinde Etkinlik Odaklı Müzik Eğitimi

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2, 2193 - 2222, 31.08.2022

Öz

Bu makalenin önermesi, müzik eğitiminde etkinlik odaklı müzik eğitimi yaklaşımının ve bu anlayışı destekleyen etkin katılım anlayışının, öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarma, geliştirme bakımından incelenerek; eğitimde etkili öğrenme ortamlarının ve bunların paydaşı olan diğer tüm dinamiklerin eğitim ve müzik eğitimi üzerindeki olası etkilerini ortaya koymaktır. Klasik eğitim yaklaşımlarından yapılandırmacı eğitim yaklaşımlarına geçilmeye çalışılan son 15 yıl içinde, öğreneni merkeze alan ancak merkezde bulunan öğrencinin biyolojik, psikolojik, sosyolojik özelliklerini göz ardı etmeden onların bilişsel, duyuşsal ve devinişsel gelişimlerini yaratıcılık mayasıyla geliştiren yaklaşım ve yöntemlerin; hedeflendiği ölçüde geliştirilemediği, yapılan yenilik ve değişikliklerin, öğrenme ortamlarındaki uygulama süreçlerine istenilen ölçüde yansımadığı gözlemlenmektedir. Etkinlik odaklı müzik eğitiminde ise öğrencinin etkin olduğu, yaparak, yaşayarak, iş birliği içinde öğrendiği, öğrenirken sosyalleştiği, yaratıcı potansiyelini ve müzik alanında doğaçlama becerisini geliştirdiği bu gelişme sayesinde öğrencilerin potansiyellerini tüm öğrenme ortamlarında da kullanacağı ve günlük hayatlarına da yansıtacağı ön görülmektedir.

Kaynakça

 • Aral, N., Akyol, A.K. & Sığırtmaç, A. (2006). Beş-altı yaş grubundaki çocukların yaratıcılıkları üzerinde orff öğretisine dayalı müzik eğitiminin etkisinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (15), 1-9.
 • Arslan, E. (2001). Torrance yaratıcı düşünce testinin Türkçe versiyonu. M. Ü. Atatürk Eğitim Bilimleri Dergisi, (14), 19-40.
 • Bilgin, İ., Toksoy, A. (2007). Yaparak-yaşayarak öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine etkisi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0 (13), 163-169.
 • Bora, E., Alper, Y. (2005). Sanatsal farkındalık ve beyin. Yeni Symposium Dergisi (Elektronik Dergi) 43 (1) 3-8.
 • Boyle, J. D., Radocy, R. E. (1987). Measurement and evaluation of musician experiences. New York: Schirmen Books.
 • Campell, D. (2002). Mozart effect for children. New York: Harpen Collins.
 • Erdoğdu, M.Y. (2006). Yaratıcılık ile öğretmen davranışları ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (17), 95-106.
 • Ergün, E. (1990). Türkiye’de sosyal ve kültürel bütünleşme faktörlerinden halk müziğinin önemi. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 1 (7), 30-35.
 • Fosnot C. T. (1992). Conctructing constructivism. T. M. duffy ve intruction: a cnversation. new jersey. Lavrence Erlbuurm Associates Publishers, 167-176. Gürgen, E.T. (2006). Müzik eğitiminde yaratıcılığı geliştiren yöntem ve yaklaşımlar. Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (12), 81-93.
 • İnsan kalbi nasıl çalışır. https://www.acibadem.com.tr/ilgi-alani/kalbimiz-nasil-calisir/
 • Johnson, D. W., Johnson, R.T (1986). Encouraging student / student ınteraction. Washington D. C. National assocation for research in science teaching ( ERIC document reproduction service no. ED 266960). Karasar, N. (2005) Bilimsel araştırma yöntemi, Nobel Yayıncılık.
 • Kabataş, M. (2017). Dört büyük müzik öğretim yaklaşımları ve yöntemleri. Cinius Yayınları.
 • Kandemir, T. (2009). İlköğretim sınıf eğitiminde orff yaklaşımıyla doğaçlama çalışmalarının müziksel yaratıcılık sürecine etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Koç, G. (2000). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının duyuşsal ve bilişsel öğrenme ürünlerine etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Koç, G. (2006). yapılandırmacı sınıflarda öğretmen-öğrenen rolleri ve etkileşimi sistemleri. Eğitim ve Bilim, 31 (142), 56-64. Milli Eğitim Temel Kanunu (1973). Kanun numarası 1729, (kabul tarihi) 14.06.1973. 1-2. Maddeler, resmi gazete (yayın tarihi) 24.06.1973. sayı 14574, 5 (12).
 • Miner, B. (2007) Fostering musical ceavity in the elemantary classroom. ınquiry journal UNH (undergraduate research journal spring). (Erişim Tarihi 08.05.2019) http://www.unh.edu/inquiry-journal/07/articles/miner.html.
 • Olssen, M. (1996). Radikal Constructivism and is failings anti realism and ındivualism. British Journal Educational Studies, 44 (3), 275-295.
 • Piji, D. (2003). Müzik öğretmeni adaylarının müzik derslerindeki başarıları ile müzikal yaratıcılıkları arasındaki ilişki [Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. San, İ. (1985). Sanat ve yaratıcılık eğitimi olarak tiyatro. Gençlik Tiyatrosu Sempozyumu (99-112). Devlet Tiyatroları.
 • Weinberger, N.M. (1998). Creating creativity with music. Musical Research Notes, 5 (2), 1-4 . Wheatley, G. H. (1991). Constructivist perspectives on science and mathematics learning. Science Education, (75), 9-21
 • Tezcan, M. (1979). Az gelişmiş ülkelerin eğitimsel sorunları. Eğitim ve Bilim 4 (22). http://egitimvebilimted.org.tr/index.php/EB/article/view/5457.
 • Karşal. E. (2004). Okul öncesi çocuklarda müzik yeteneği ve matematik yeteneği ilişkisi ve müzik eğitiminin matematik performansı üzerine etkileri [Yayımlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Actıvıty-Orıented Music Education in The Development of Improvısatıon Music and Creatıvıty

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2, 2193 - 2222, 31.08.2022

Öz

The proposal of this article is to reveal the possible effects of effective learning environments in education and all other dynamics that meet on common grounds of education and music education by examining the activity –oriented music education approach and understanding of active participation that supports this approach in terms of discovering and developing the creativity of students. In the 15 years, in which the traditional education models were tried to be replaced by contructivist education approaches, it is observed that the approaches and methods which put the learner in the center without ignoring the biological, psychological, sociological characteristics of him and build up hic cognitive, affective, and psychological development with creativity cannot be improved as intented; the innovations and modifications cannot be reflected in the process of learning to the desired extent. It is predicted that, thanks to activity-oriented music education model, students will use their potential capacity in all learning environments and reflect on their daily lives where they are actively and collaboratively learning by doing and experiencing, socialize while learning, improve their creativity and improvisation skills in the field of music.

Kaynakça

 • Aral, N., Akyol, A.K. & Sığırtmaç, A. (2006). Beş-altı yaş grubundaki çocukların yaratıcılıkları üzerinde orff öğretisine dayalı müzik eğitiminin etkisinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (15), 1-9.
 • Arslan, E. (2001). Torrance yaratıcı düşünce testinin Türkçe versiyonu. M. Ü. Atatürk Eğitim Bilimleri Dergisi, (14), 19-40.
 • Bilgin, İ., Toksoy, A. (2007). Yaparak-yaşayarak öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine etkisi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0 (13), 163-169.
 • Bora, E., Alper, Y. (2005). Sanatsal farkındalık ve beyin. Yeni Symposium Dergisi (Elektronik Dergi) 43 (1) 3-8.
 • Boyle, J. D., Radocy, R. E. (1987). Measurement and evaluation of musician experiences. New York: Schirmen Books.
 • Campell, D. (2002). Mozart effect for children. New York: Harpen Collins.
 • Erdoğdu, M.Y. (2006). Yaratıcılık ile öğretmen davranışları ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (17), 95-106.
 • Ergün, E. (1990). Türkiye’de sosyal ve kültürel bütünleşme faktörlerinden halk müziğinin önemi. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 1 (7), 30-35.
 • Fosnot C. T. (1992). Conctructing constructivism. T. M. duffy ve intruction: a cnversation. new jersey. Lavrence Erlbuurm Associates Publishers, 167-176. Gürgen, E.T. (2006). Müzik eğitiminde yaratıcılığı geliştiren yöntem ve yaklaşımlar. Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (12), 81-93.
 • İnsan kalbi nasıl çalışır. https://www.acibadem.com.tr/ilgi-alani/kalbimiz-nasil-calisir/
 • Johnson, D. W., Johnson, R.T (1986). Encouraging student / student ınteraction. Washington D. C. National assocation for research in science teaching ( ERIC document reproduction service no. ED 266960). Karasar, N. (2005) Bilimsel araştırma yöntemi, Nobel Yayıncılık.
 • Kabataş, M. (2017). Dört büyük müzik öğretim yaklaşımları ve yöntemleri. Cinius Yayınları.
 • Kandemir, T. (2009). İlköğretim sınıf eğitiminde orff yaklaşımıyla doğaçlama çalışmalarının müziksel yaratıcılık sürecine etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Koç, G. (2000). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının duyuşsal ve bilişsel öğrenme ürünlerine etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Koç, G. (2006). yapılandırmacı sınıflarda öğretmen-öğrenen rolleri ve etkileşimi sistemleri. Eğitim ve Bilim, 31 (142), 56-64. Milli Eğitim Temel Kanunu (1973). Kanun numarası 1729, (kabul tarihi) 14.06.1973. 1-2. Maddeler, resmi gazete (yayın tarihi) 24.06.1973. sayı 14574, 5 (12).
 • Miner, B. (2007) Fostering musical ceavity in the elemantary classroom. ınquiry journal UNH (undergraduate research journal spring). (Erişim Tarihi 08.05.2019) http://www.unh.edu/inquiry-journal/07/articles/miner.html.
 • Olssen, M. (1996). Radikal Constructivism and is failings anti realism and ındivualism. British Journal Educational Studies, 44 (3), 275-295.
 • Piji, D. (2003). Müzik öğretmeni adaylarının müzik derslerindeki başarıları ile müzikal yaratıcılıkları arasındaki ilişki [Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. San, İ. (1985). Sanat ve yaratıcılık eğitimi olarak tiyatro. Gençlik Tiyatrosu Sempozyumu (99-112). Devlet Tiyatroları.
 • Weinberger, N.M. (1998). Creating creativity with music. Musical Research Notes, 5 (2), 1-4 . Wheatley, G. H. (1991). Constructivist perspectives on science and mathematics learning. Science Education, (75), 9-21
 • Tezcan, M. (1979). Az gelişmiş ülkelerin eğitimsel sorunları. Eğitim ve Bilim 4 (22). http://egitimvebilimted.org.tr/index.php/EB/article/view/5457.
 • Karşal. E. (2004). Okul öncesi çocuklarda müzik yeteneği ve matematik yeteneği ilişkisi ve müzik eğitiminin matematik performansı üzerine etkileri [Yayımlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Özkan APAYDIN> (Sorumlu Yazar)
Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM)
0000-0002-5596-0493
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Başvuru Tarihi 14 Haziran 2021
Kabul Tarihi 29 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Apaydın, Ö. (2022). Doğaçlama ve Yaratıcılığın Gelişmesinde Etkinlik Odaklı Müzik Eğitimi . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (2) , 2193-2222 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/72605/952398

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124