Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Belirsizliğe Tahammülsüzlüğün Psikolojik Danışmanların Psikolojik Sağlamlıkları Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Zihinliliğin Aracı Rolünün İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 3, 2782 - 2835, 31.12.2022

Öz

Bu araştırmanın amacı, belirsizliğe tahammülsüzlüğün psikolojik danışmanların psikolojik sağlamlıkları üzerindeki etkisinde psikolojik zihinliliğin aracı rolünün incelenmesidir. Bu doğrultuda değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenebilmesi için ilişkisel araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışma grubu, uygun örnekleme yöntemi ile oluşturulmuştur. Araştırmacılar tarafından hazırlanan çevrimiçi form, çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılarak, Türkiye’deki çeşitli kamu ve özel kurumlarda görev yapmakta olan 318 psikolojik danışmana ulaşılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 31.13’tür. Araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan demografik bilgi formu, Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (KPSÖ), Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ-12) ve Psikolojik Zihinlilik Ölçeği (PZÖ) kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde, betimsel istatistiklerin yanında değişkenler arasındaki ilişkinin saptanması için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı, Örtük Değişkenli Aracılı Yapısal Model ve Bootstrap Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre belirsizliğe tahammülsüzlüğün psikolojik danışmanların psikolojik sağlamlıkları üzerindeki etkisinde psikolojik zihinliliğin tam aracılık rolünün istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Çalışma bulguları ilgili alanyazın ışığında tartışılmıştır.

Kaynakça

 • Abramowitz, S. I. & Abramowitz, C. V. (1974). Psychological-mindedness and benefit from insight-oriented group therapy. Archives of General Psychiatry, 30(5), 610-615. https://doi.org/10.1001/archpsyc.1974.01760110036003
 • Appelbaum, S. A. (1973). Psychological-mindedness: Word, concept and essence. The International Journal of Psychoanalysis, 54(1), 35-46.
 • Ateş, B. & Sağar, M. E. (2022). Psikolojik danışman adaylarında akademik başarının yordayıcısı olarak psikolojik sağlamlık, bilişsel esneklik ve öz-yeterlik. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 1-9. https://doi.org/10.17556/erziefd.894637
 • Aydın, M. & Egemberdiyeva, A. (2018). Üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerinin incelenmesi. Türkiye Eğitim Dergisi, 3(1), 37-53.
 • Aydın, A. & Ersoy-Özcan, B. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde sağlık çalışanlarında belirsizliğe tahammülsüzlük, ruminatif düşünme biçimi ve psikolojik sağlamlık düzeyleri. Cukurova Medical Journal, 46(3), 1191-1200. https://doi.org/10.17826/cumj.925771
 • Aykaç, F. (2016). Mobbing, öznel iyi oluş ve mesleki doyum: Psikolojik danışmanlar üzerinde bir çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • Barahmand, U. & Haji, A. (2014). The impact of intolerance of uncertainty, worry and irritability on quality of life in persons with epilepsy: Irritability as mediator. Epilepsy Research, 108(8), 1335-1344. https://doi.org/10.1016/j.eplepsyres.2014.07.002 Baron, R. M. & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182. https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173
 • Beitel, M. & Cecero, J. J. (2003). Predicting psychological mindedness from personality style and attachment security. Journal of Clinical Psychology, 59(1), 163-172. https://doi.org/10.1002/jclp.10125
 • Beitel, M., Ferrer, E. & Cecero, J. (2004). Psychological mindedness and cognitive style. Journal of Clinical Psychology, 60(6), 567-582. https://doi.org/10.1002/jclp.10258
 • Block, J. H. (1950). An experiemental investigation of the construct of ego control. Unpublished Doctoral Dissertation, Stanford University, Kaliforniya, ABD.
 • Boyacı, M. (2018). Türkiye’de psikolojik danışman eğitimi ve karşılaşılan sorunlar: Güncel bir durum değerlendirmesi. İçinde Soyer F. (Ed.), International congresses on education - book of proceedings (ss. 335-340). Sakarya: EDUGARDEN.
 • Boylan, M. B. (2006). Psychological mindedness as a predictor of treatment outcome with depressed adolescents. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Pittsburgh, Pennsylvania, ABD.
 • Bozdağ, F. (2020). Pandemi sürecinde psikolojik sağlamlık. Turkish Studies, 15(6), 247-257. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44890
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (19.Basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (21.Basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, E. (2010, Mayıs). İlköğretim okullarında görevli rehber öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların incelenmesi. İçinde 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu bildiri kitabı (ss. 911-917). Elazığ: Fırat Üniversitesi.
 • Carleton, R. N. (2012). The intolerance of uncertainty construct in the context of anxiety disorders: Theoretical and practical perspectives. Expert Review of Neurotherapeutics, 12(8), 937-947. https://doi.org/10.1586/ern.12.82
 • Carleton, R. N., Norton, M. A. P. J. & Asmundson, G. J. G. (2007). Fearing the unknown: A short version of the intolerance of uncertainty scale. Journal of Anxiety Disorders, 21(1), 105-117. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2006.03.014
 • Carleton, R. N., Mulvogue, M. K., Thibodeau, M. A., McCabe, R. E., Antony, M. M. & Asmundson, G. J. G. (2012). Increasingly certain about uncertainty: Intolerance of uncertainty across anxiety and depression. Journal of Anxiety Disorders, 26(3), 468-479. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2012.01.011
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis fort he behavioral sciences (2.Basım). Hillsdale: Erlbaum.
 • Conte, H. R., Plutchik, R., Jung, B. B., Picard, S., Karasu, T. B. & Lotterman, A. (1990). Psychological mindedness as a predictor of psychotherapy outcome: A preliminary report. Comprehensive Psychiatry, 31(5), 426-431. https://doi.org/10.1016/0010-440X(90)90027-P
 • Conte, H. R., Buckley, P., Picard, S. & Karasu, T. B. (1995). Relationships between psychological mindedness and personality traits and ego functioning: Validity studies. Comprehensive Psychiatry, 36(1), 11-17. https://doi.org/10.1016/0010-440X(95)90093-B
 • Conte, H. R., Ratto, R. & Karasu, T. B. (1996). The psychological mindedness scale. Factor structure and relationship to outcome of psychotherapy. The Journal of Psychotherapy Practice and Research, 5(3), 250-259.
 • Conte, H. R. & Ratto, R. (1997). Self-report measures of psychological mindedness. İçinde McCallum, M. & Piper, W. E. (Ed.), Psychological mindedness: A contemporary understanding (ss. 1-26). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Çelik, O. T. & Üstüner, M. (2018). Öğretmenlerin mesleki tükenmişlikleri ile yaşam doyumları arasındaki ilişki. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, UBEK-2018, 41-60. https://doi.org/10.30831/akukeg.421820
 • Çetinkaya, A. & Sarıcı-Bulut, S. (2019). Lise öğrencilerinde kendini toparlama gücü düzeyleri ve öznel iyi oluşu artırma stratejilerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 9(55), 1053-1084.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları (3.Basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • Daw, B. & Joseph, S. (2010). Psychological mindedness and therapist attributes. Counselling and Psychotherapy Research, 10(3), 233-236. https://doi.org/10.1080/14733140903226982
 • Dayal, H. (2013). Student mental health in counsellor education programs: Barriers to help-seeking for counsellors-in-training. Antistasis, 3(2), 16-21.
 • Denizli, S., Pamukçu, B. & Meydan, B. (2016). Psikolojik danışma süreç ve sonuç araştırmalarında danışana ilişkin bir değişken: Psikolojik zihinlilik. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (40), 419-431. https://doi.org/10.21764/efd.01537
 • Denizli, S., Meydan, B. & Pamukcu, B. (2022). Validity and reliability of Turkish version of the Balanced Index of Psychological Mindedness. International Journal for the Advancement of Counselling, 44, 79-93. https://doi.org/10.1007/s10447-021-09452-y
 • Di Blasi, M., Gullo, S., Mancinelli, E., Freda, M. F., Esposito, G., Gelo, O. C. G., Lagetto, G., Giordano, C., Mazzeschi, C., Pazzagli, C., Salcuni, S. & Lo Coco, G. (2021). Psychological distress associated with the COVID-19 lockdown: A two-wave network analysis. Journal of Affective Disorders, 284, 18-26. https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.02.016
 • Doğan, T. (2015). Kısa psikolojik sağlamlık ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Happiness & Well-Being, 3(1), 93-102.
 • Doğan, T. & Yavuz, K. (2020). Yetişkinlerde psikolojik sağlamlık, olumlu çocukluk deneyimleri ve algılanan mutluluk. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 12, 312-330. https://doi.org/10.18863/pgy.750839
 • Dollerhide, C. T. & Saginak, K. A. (2003). School counseling in the secondary school: A comprehensive process and program. Boston, Mass: Allyn & Bacon.
 • Dugas, M. J., Buhr, K. & Ladouceur, R. (2004). The role of intolerance of uncertainty in the etiology and maintenance of generalised anxiety disorder. İçinde Heimberg, R. G., Turk C. L. & Mennin, D. S. (Ed.), Generalized anxiety disorder: Advances in research and practice (ss. 143-163). New York: Guilford Press.
 • Duru, Y. B., Gunal, V., Agaoglu, C. Y. & Tatlı, C. (2022). The role of covid-19 anxiety and intolerance of uncertainty in predicting resilience. Scandinavian Journal of Psychology, 1-8. https://doi.org/10.1111/sjop.12820
 • Eminağaoğlu, N. (2006). Güç koşullarda yaşayan sokak çocuklarında dayanıklılık (sağlamlık). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Garmezy, N. (1993). Children in poverty: Resilience despite risk. Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes, 56(1), 127-136. https://doi.org/10.1080/00332747.1993.11024627
 • Grant, A. M. (2001). Rethinking psychological mindedness: Metacognition, self-reflection, and insight. Behavior Change, 18(1), 8-17. https://doi.org/10.1375/bech.18.1.8
 • Greene, R. (2002). Human behavior theory: A resilience orientation. İçinde Greene, R. (Ed.), Resiliency: An integrated approach to practice, policy, and research (ss. 1-28). Washington, DC: NASW Press.
 • Gürbüz, S. & Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (5.Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Gürbüz, S. (2019). AMOS ile yapısal eşitlik modellemesi (1.Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Hackney, H. & Cormier, S. (2008). Psikolojik danışma ilke ve teknikleri: Psikolojik yardım süreci el kitabı (Çev. T. Ergene & S. Aydemir-Sevim). Ankara: Mentis Yayıncılık.
 • Hall, J. (1992). Psychological-mindedness: A conceptual model. American Journal of Psychotherapy, 66(1), 131-140. https://doi.org/10.1176/appi.psychotherapy.1992.46.1.131
 • Hamamcı, Z., Murat, M. & Çoban, A. E. (2004, Temmuz). Gaziantep’teki okullarda çalışan psikolojik danışmanların mesleki sorunlarının incelenmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Harrawood, L. K., Doughty, E. A. & Wilde, B. (2011). Death education and attitudes of counselors‐in‐training toward death: An exploratory study. Counseling and Values, 56(1‐2), 83-95. https://doi.org/10.1002/j.2161-007X.2011.tb01033.x
 • Herwitz, J. S. (2003). Parenting against the odds: Psychological mindedness among resilient adolescent mothers. Unpublished Doctoral Dissertation, Adelphi University, The Institute of Advanced Psychological Studies, Garden City, NY.
 • Hisli-Şahin, N. (1998). Stresle başa çıkma: Olumlu bir yaklaşım (3.Basım). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Holstein, J. (2006). Thriving in adult children of alcoholics: A comparison of collegiate ACOAs and non-ACOAs on measures of psychological mindedness and defense mechanism style. Unpublished Doctoral Dissertation, Graduate Faculty of Auburn University, Auburn, Alabama.
 • İkiz, F. E. (2010). Psikolojik danışmanların tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 25-43.
 • Jacelon, C. S. (1997). The trait and process of resilience. Journal of Advanced Nursing, 25(1), 123-129. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1997.1997025123.x
 • Joshi, K., Kate, S., Shitole, S., Kashikar, S. & Date, P. (2020). A correlational and comparative study of perceived stress, intolerance of uncertainty and resilience among students and working individuals during the COVID-19 Pandemic. International Journal of Advance Research, Ideas and Innovations in Technology, 6(3), 965-971.
 • Kaba, İ. & Keklı̇k, İ. (2016). Öğrencilerin üniversiteye uyumlarında psikolojik dayanıklılık ve psikolojik belirtiler. Hacettepe Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 98-113.
 • Karaırmak, Ö. (2006). Psikolojik sağlamlık, risk faktörleri ve koruyucu faktörler. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(26), 129-142.
 • Karaırmak, Ö. & Siviş-Çetinkaya, R. (2011). Benlik saygısının ve denetim odağının psikolojik sağlamlık üzerine etkisi: Duyguların aracı rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(35), 30-43.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (24.Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karataş, Z. & Şahin-Baltacı, H. (2013). Ortaöğretim kurumlarında yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine yönelik okul müdürü, sınıf rehber öğretmeni, öğrenci ve okul rehber öğretmeninin (psikolojik danışman) görüşlerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 427-460.
 • Karataş, Z. & Tagay, Ö. (2021). The relationships between resilience of the adults affected by the covid pandemic in Turkey and Covid-19 fear, meaning in life, life satisfaction, intolerance of uncertainty and hope. Personality and Individual Differences, 172, 110592. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110592
 • Kasapoğlu, F. (2020). COVID-19 salgını sürecinde kaygı ile maneviyat, psikolojik sağlamlık ve belirsizliğe tahammülsüzlük arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Turkish Studies, 15(4), 599-614. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44284
 • Kim, J. A. (2016). The effects of resilience on adjustment to college and career barriers of college students majoring in secretarial studies. Journal of Secretarial Studies, 25(1), 161-183.
 • Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling (4.Basım). New York: Guilford Publications.
 • Kobak, R. R., Cole, H. E., Ferenz-Gillies, R., Fleming, W. S. & Gamble, W. (1993). Attachment and emotion regulation during mother-teen problem solving: A control theory analysis. Child Development, 64(1), 231–245. https://doi.org/10.2307/1131448
 • Korkut-Owen, F. (2021). Belirsizlik ve kariyer davranışları. Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 4(2), 36-60.
 • Lee, J.-S. (2019). Efect of resilience on intolerance of uncertainty in nursing university students. Nursing Forum, 54(1), 53-59.
 • Majid, A. & Pragasam, J. (1997). Interactions of intolerance of ambiguity and of contingent liability on auditors' avoidance of litigation. Psychological Reports, 81(3), 935-944. https://doi.org/10.2466/pr0.1997.81.3.935
 • McCallum, M. & Piper, W. E. (1990). The Psychological Mindedness Assessment Procedure. Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2(4), 412-418. https://doi.org/10.1037/1040-3590.2.4.412
 • McCallum, M., Piper, W. E. & Joyce, A. S. (1992). Dropping out from short-term group therapy. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 29(2), 206-215. https://doi.org/10.1037/0033-3204.29.2.206
 • McCallum, M. & Piper, W. E. (1996). Psychological mindedness. Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes, 59(1), 48-64. https://doi.org/10.1080/00332747.1996.11024750
 • McCallum, M., Piper, W. E., Ogrodniczuk, J. S. & Joyce, A. S. (2003). Relationships among psychological mindedness, alexithymia and outcome in four forms of short-term psychotherapy. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 76(2), 133–144. https://doi.org/10.1348/147608303765951177
 • Mertler, C. A. & Vannatta, R. A. (2016). Advanced and multivariate statistical methods: Practical application and interpretation (6.Basım). Glendale: Pyrczak Publishing.
 • Mete-Otlu, B., İkiz, F. E. & Asıcı, E. (2016). Duyguları fark etme ve ifade etme psiko-eğitim programının psikolojik danışman adaylarının öz-duyarlık düzeyine etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(56), 273-283. https://doi.org/10.17755/esosder.57598
 • Meydan, C. H. & Şeşen, H. (2015). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları (2.Basım). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Nam, A. & Akbay, S. E. (2020). Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumu: Beş Faktör kişilik özellikleri, bilinçli farkındalık ve yılmazlığın rolü. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(31), 4210-4237. https://dx.doi.org/10.26466/opus.719138
 • Nyklíček, I. & Denollet, J. (2009). Development and evaluation of the Balanced Index of Psychological Mindedness (BIPM). Psychological Assessment, 21(1), 32-44. https://doi.org/10.1037/a0014418 Nyklíček, I., Majoor, D. & Schalken, P. A. (2010). Psychological mindedness and symptom reduction after psychotherapy in a heterogeneous psychiatric sample. Comprehensive Psychiatry, 51(5), 492-496. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2010.02.004
 • Korkut-Owen, F., Owen, D. W. & Ballestero, V. (2009). Counselors and administrators: The collaborative alliance in three countries. Eurasian Journal of Educational Research, (36), 23-38.
 • Parlak, S., Tunç, E. B., Eryiǧit, D. & Uluman, M. (2022). Relationships between hostility, resilience and intolerance of uncertainty: A structural equation modeling. Journal of Evidence-Based Psychotherapies, 22(1), 1-20. https://doi.org/10.24193/jebp.2022.1.1
 • Parmaksız, İ. & Gök, A. (2018). Okul psikolojik danışmanlarının psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde karşılaştıkları güçlükler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (47), 247-265. https://doi.org/10.21764/maeuefd.359595
 • Reis, B. F. & Brown, L. G. (1999). Reducing psychotherapy dropouts: Maximizing perspective convergence in the psychotherapy dyad. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 36(2), 123-136. https://doi.org/10.1037/h0087822
 • Rettie, H. & Daniels, J. (2021). Coping and tolerance of uncertainty: Predictors and mediators of mental health during the COVID-19 pandemic. The American Psychologist, 76(3), 427-437. https://doi.org/10.1037/amp0000710
 • Piper, W. E., Joyce, A. S., Azim, H. F. A. & Rosie, J. S. (1994). Patient characteristics and success in day treatment. Journal of Nervous and Mental Disease, 182(7), 381-386. https://doi.org/10.1097/00005053-199407000-00003
 • Robbins, A., Kaye, E. & Catling, J. C. (2018). Predictors of student resilience in higher education. Psychology Teaching Review, 24(1), 44-52.
 • Rosen, N. O., Knäuper, B. & Sammut, J. (2007). Do individual differences in intolerance of uncertainty affect health monitoring? Psychology & Health, 22(4), 413-430. https://doi.org/10.1080/14768320600941038
 • Rowe, W., Murphy, H. B. & De Csipkes, R. A. (1975). The relationship of counselor characteristics and counseling effectiveness. Review of Educational Research, 45(2), 231-246. https://doi.org/10.2307/1170055
 • Rutter, M. (1983). Statistical and personal interactions: Facets and perspectives. İçinde Magnusson, D. & Allen, V. L. (Ed.), Human development: An interactional perspective (ss. 295-319). New York: Academic Press.
 • Rutter, M. (1985). Resilience in the face of adversity: Protective factors and resistance to psychiatric disorder. The British Journal of Psychiatry, 147, 598-611. https://doi.org/10.1192/bjp.147.6.598
 • Rutter, M. (1987). Psychological resilience and protective mechanisms. American Journal of Orthopsychiatry, 57(3), 316-331. https://doi.org/10.1111/j.1939-0025.1987.tb03541.x
 • Saatçı, E. (2020). Üniversite öğrencilerinde mükemmeliyetçilik, belirsizliğe tahammülsüzlük ve psikolojik dayanıklılığın kendini engelleme üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • Savi-Çakar, F., Karataş, Z. & Çakır, M. A. (2014). Yetişkin yılmazlık ölçeği: Türk kültürüne uyarlanması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 22-39.
 • Şıngır, H., Göktekin, M. & Ağyar, F. (2022, Mart). Üniversite öğrencilerinde psikolojik sağlamlık ve belirsizliğe tahammülsüzlük arasındaki ilişki. 13. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresinde (UBAK) sunulan sözlü bildiri (ss. 17-22). Ankara, Türkiye.
 • Sarıçam, H., Erguvan, F. M., Akın, A. & Akça, M. Ş. (2014). Belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeği (BTÖ-12) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Route Educational and Social Science Journal, 1(3), 148-157.
 • Sarıçam, H., Deveci, M. & Ahmetoğlu, E., (2020). Examination of hope, intolerance of uncertainty, and resilience levels in parents having disabled children. Global Journal of Psychology Research: New Trends and Issues, 10(1), 26-39. https://doi.org/10.18844/gjpr.v%vi%i.4398
 • Sayın, A. & Gelbal, S. (2016). Yapısal eşitlik modellemesinde parametrelerin klasik test kuramı ve madde tepki kuramına göre sınırlandırılmasının uyum indekslerine etkisi. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(2), 57-71.
 • Schumacker, R. E. & Lomax, R. G. (2016). A beginner’s guide to structural equation modeling (4.Basım). New York: Routledge.
 • Seçim, G. (2020). Bilişsel esneklik ve duygu düzenleme özelliklerinin psikolojik sağlamlık üzerine etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18(2), 505-524. https://doi.org/10.37217/tebd.716151
 • Smith, B. W., Dalen, J., Wiggins, K., Tooley, E., Christopher, P. & Bernard, J. (2008). The brief resilience scale: assessing the ability to bounce back. International Journal of Behavioral Medicine, 15(3), 194-200. https://doi.org/10.1080/10705500802222972
 • Söylev, Ö. (2015). Psikolojik yardım hizmetleri bağlamında Türkiye’de dinî danışma ve rehberlik. İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, 1(2), 287-308. https://doi.org/10.20486/imad.86573
 • Stanley-Budner, N. Y. (1962). Intolerance of ambiguity as a personality variable. Journal of Personality, 30(1), 29-50. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1962.tb02303.x
 • Stewart, M., Reid, G. & Mangham, C. (1997). Fostering children's resilience. Journal of Pediatric Nursing, 12(1), 21-31. https://doi.org/10.1016/S0882-5963(97)80018-8
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston: Pearson.
 • Taylor, G. J., Bagby, R. M. & Parker, J. D. (1989). Psychological-mindedness and the alexithymia construct. The British Journal of Psychiatry, 154, 731-732. https://doi.org/10.1192/bjp.154.5.731c
 • Terzi, Ş. (2006). Kendini toparlama gücü ölçeğinin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(26), 77-86.
 • Terzi, Ş. (2008). Üniversite öğrencilerinde kendini toparlama gücünün içsel koruyucu faktörlerle ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 297-306.
 • Tompkins, E. L. & Adger, W. N. (2004). Does adaptive management of natural resources enhance resilience to climate change? Ecology and Society, 9(2), 1-14.
 • Tura, G. & Doğan, B. B. (2020). Okul psikolojik danışmanlarının (rehber öğretmenlerin) psikolojik sağlamlığının demografik değişkenler açısından incelenmesi. İçinde Saracaloğlu, A. S. (Ed.), 6. Uluslararası sosyal beşeri ve eğitim bilimleri kongresi tam ve özet metin kitabı (ss.39-51). İstanbul: Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları.
 • Ullman, J. B. (2013). Structural equation modeling. İçinde Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (Ed.), Using multivariate statistics (ss. 681-785). Boston: Pearson.
 • Uzun, K., Tagay, Ö. & Karataş, Z. (2020). Ergenler için Psikolojik zihinlilik ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 322-342. https://doi.org/10.17860/mersinefd.670101
 • Ünal, P. (2021). Psikolojik danışman adaylarında duyusal işlemleme hassasiyeti ile psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkide bilinçli farkındalığın aracı rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Vousoura, E., Makrygiorgos, N., Tsarpalis-Fragkoulidis, A. & Nega, C. (2022). COVID-19-related anxiety: The role of intolerance to uncertainty and resilience. Psychology: The Journal of the Hellenic Psychological Society, 26(3), 44-61. https://doi.org/10.12681/psy_hps.28862
 • Wagnild, G. & Young, H. M. (1990). Resilience among older women. Image: The Journal of Nursing Scholarship, 22(4), 252-255. https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.1990.tb00224.x
 • Wagnild, G. M. & Young, H. M. (1993). Development and psychometric evaluation of the Resilience Scale. Journal of Nursing Measurement, 1(2), 165-178.
 • Ward, K. (2003). Teaching resilience theory to substance abuse counselors. Journal of Teaching in the Addictions, 2(2), 17-31. https://doi.org/10.1300/J188v02n02_02
 • Weick, K. E. & Sutcliffe, K. M. (2011). Managing the unexpected: Resilient performance in an age of uncertainty (8.Basım). San Francisco, CA: John Wiley & Sons.
 • White, P. E. & Franzoni, J. B. (1990). A multidimensional analysis of the mental health of graduate counselors in training. Counselor Education and Supervision, 29(4), 258-267. https://doi.org/10.1002/j.1556-6978.1990.tb01165.x
 • Yöndem, Z. D., Tunç, E. & Yandı, A. (2021). Üniversite öğrencilerinde bilişsel duygu düzenleme ve baş etme yaklaşımlarının psikolojik dayanıklılığı yordayıcılığı. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(1), 22-36. https://trdoi.org/10.27579808/e-ijpa.15 Zara, A. & İçöz, F. J. (2015). Türkiye’de Ruh sağlığı alanında travma mağdurlarıyla çalışanlarda ikincil travmatik stres. Klinik Psikiyatri, 18, 15-23.

Investigation of the Mediator Role of Psychological Mindedness in the Effect of Intolerance of Uncertainty on Psychological Counselors' Resilience

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 3, 2782 - 2835, 31.12.2022

Öz

The aim of this study is to examine the mediating role of psychological mindedness in the effect of intolerance of uncertainty on the resilience of psychological counselors. To this end, the relational survey model was used to determine the relationships between the variables. The study group of the current research was constructed by means of the convenience sampling method. The online form prepared by the researchers was shared on various social media platforms; thus, a total of 318 psychological counselors working at various public and private institutions in Turkey were reached. The mean age of the participants is 31.13. The data in the study were collected by using the demographic information form developed by the researchers, the Brief Resilience Scale (BRS), the Intolerance of Uncertainty Scale (IUS-12) and the Balanced Index of Psychological Mindedness (BIPM). In the analysis of the data, in addition to descriptive statistics, Pearson Product Moment Correlation Coefficient, Mediated Structural Model with Implicit Variables and Bootstrap Analysis were used to determine the relationship between variables. According to the results of the research, it is seen that the full mediation role of psychological mindedness in the effect of intolerance of uncertainty on the resilience of psychological counselors is statistically significant. The research findings were discussed in light of the relevant literature.

Kaynakça

 • Abramowitz, S. I. & Abramowitz, C. V. (1974). Psychological-mindedness and benefit from insight-oriented group therapy. Archives of General Psychiatry, 30(5), 610-615. https://doi.org/10.1001/archpsyc.1974.01760110036003
 • Appelbaum, S. A. (1973). Psychological-mindedness: Word, concept and essence. The International Journal of Psychoanalysis, 54(1), 35-46.
 • Ateş, B. & Sağar, M. E. (2022). Psikolojik danışman adaylarında akademik başarının yordayıcısı olarak psikolojik sağlamlık, bilişsel esneklik ve öz-yeterlik. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 1-9. https://doi.org/10.17556/erziefd.894637
 • Aydın, M. & Egemberdiyeva, A. (2018). Üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerinin incelenmesi. Türkiye Eğitim Dergisi, 3(1), 37-53.
 • Aydın, A. & Ersoy-Özcan, B. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde sağlık çalışanlarında belirsizliğe tahammülsüzlük, ruminatif düşünme biçimi ve psikolojik sağlamlık düzeyleri. Cukurova Medical Journal, 46(3), 1191-1200. https://doi.org/10.17826/cumj.925771
 • Aykaç, F. (2016). Mobbing, öznel iyi oluş ve mesleki doyum: Psikolojik danışmanlar üzerinde bir çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • Barahmand, U. & Haji, A. (2014). The impact of intolerance of uncertainty, worry and irritability on quality of life in persons with epilepsy: Irritability as mediator. Epilepsy Research, 108(8), 1335-1344. https://doi.org/10.1016/j.eplepsyres.2014.07.002 Baron, R. M. & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182. https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173
 • Beitel, M. & Cecero, J. J. (2003). Predicting psychological mindedness from personality style and attachment security. Journal of Clinical Psychology, 59(1), 163-172. https://doi.org/10.1002/jclp.10125
 • Beitel, M., Ferrer, E. & Cecero, J. (2004). Psychological mindedness and cognitive style. Journal of Clinical Psychology, 60(6), 567-582. https://doi.org/10.1002/jclp.10258
 • Block, J. H. (1950). An experiemental investigation of the construct of ego control. Unpublished Doctoral Dissertation, Stanford University, Kaliforniya, ABD.
 • Boyacı, M. (2018). Türkiye’de psikolojik danışman eğitimi ve karşılaşılan sorunlar: Güncel bir durum değerlendirmesi. İçinde Soyer F. (Ed.), International congresses on education - book of proceedings (ss. 335-340). Sakarya: EDUGARDEN.
 • Boylan, M. B. (2006). Psychological mindedness as a predictor of treatment outcome with depressed adolescents. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Pittsburgh, Pennsylvania, ABD.
 • Bozdağ, F. (2020). Pandemi sürecinde psikolojik sağlamlık. Turkish Studies, 15(6), 247-257. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44890
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (19.Basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (21.Basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, E. (2010, Mayıs). İlköğretim okullarında görevli rehber öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların incelenmesi. İçinde 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu bildiri kitabı (ss. 911-917). Elazığ: Fırat Üniversitesi.
 • Carleton, R. N. (2012). The intolerance of uncertainty construct in the context of anxiety disorders: Theoretical and practical perspectives. Expert Review of Neurotherapeutics, 12(8), 937-947. https://doi.org/10.1586/ern.12.82
 • Carleton, R. N., Norton, M. A. P. J. & Asmundson, G. J. G. (2007). Fearing the unknown: A short version of the intolerance of uncertainty scale. Journal of Anxiety Disorders, 21(1), 105-117. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2006.03.014
 • Carleton, R. N., Mulvogue, M. K., Thibodeau, M. A., McCabe, R. E., Antony, M. M. & Asmundson, G. J. G. (2012). Increasingly certain about uncertainty: Intolerance of uncertainty across anxiety and depression. Journal of Anxiety Disorders, 26(3), 468-479. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2012.01.011
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis fort he behavioral sciences (2.Basım). Hillsdale: Erlbaum.
 • Conte, H. R., Plutchik, R., Jung, B. B., Picard, S., Karasu, T. B. & Lotterman, A. (1990). Psychological mindedness as a predictor of psychotherapy outcome: A preliminary report. Comprehensive Psychiatry, 31(5), 426-431. https://doi.org/10.1016/0010-440X(90)90027-P
 • Conte, H. R., Buckley, P., Picard, S. & Karasu, T. B. (1995). Relationships between psychological mindedness and personality traits and ego functioning: Validity studies. Comprehensive Psychiatry, 36(1), 11-17. https://doi.org/10.1016/0010-440X(95)90093-B
 • Conte, H. R., Ratto, R. & Karasu, T. B. (1996). The psychological mindedness scale. Factor structure and relationship to outcome of psychotherapy. The Journal of Psychotherapy Practice and Research, 5(3), 250-259.
 • Conte, H. R. & Ratto, R. (1997). Self-report measures of psychological mindedness. İçinde McCallum, M. & Piper, W. E. (Ed.), Psychological mindedness: A contemporary understanding (ss. 1-26). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Çelik, O. T. & Üstüner, M. (2018). Öğretmenlerin mesleki tükenmişlikleri ile yaşam doyumları arasındaki ilişki. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, UBEK-2018, 41-60. https://doi.org/10.30831/akukeg.421820
 • Çetinkaya, A. & Sarıcı-Bulut, S. (2019). Lise öğrencilerinde kendini toparlama gücü düzeyleri ve öznel iyi oluşu artırma stratejilerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 9(55), 1053-1084.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları (3.Basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • Daw, B. & Joseph, S. (2010). Psychological mindedness and therapist attributes. Counselling and Psychotherapy Research, 10(3), 233-236. https://doi.org/10.1080/14733140903226982
 • Dayal, H. (2013). Student mental health in counsellor education programs: Barriers to help-seeking for counsellors-in-training. Antistasis, 3(2), 16-21.
 • Denizli, S., Pamukçu, B. & Meydan, B. (2016). Psikolojik danışma süreç ve sonuç araştırmalarında danışana ilişkin bir değişken: Psikolojik zihinlilik. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (40), 419-431. https://doi.org/10.21764/efd.01537
 • Denizli, S., Meydan, B. & Pamukcu, B. (2022). Validity and reliability of Turkish version of the Balanced Index of Psychological Mindedness. International Journal for the Advancement of Counselling, 44, 79-93. https://doi.org/10.1007/s10447-021-09452-y
 • Di Blasi, M., Gullo, S., Mancinelli, E., Freda, M. F., Esposito, G., Gelo, O. C. G., Lagetto, G., Giordano, C., Mazzeschi, C., Pazzagli, C., Salcuni, S. & Lo Coco, G. (2021). Psychological distress associated with the COVID-19 lockdown: A two-wave network analysis. Journal of Affective Disorders, 284, 18-26. https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.02.016
 • Doğan, T. (2015). Kısa psikolojik sağlamlık ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Happiness & Well-Being, 3(1), 93-102.
 • Doğan, T. & Yavuz, K. (2020). Yetişkinlerde psikolojik sağlamlık, olumlu çocukluk deneyimleri ve algılanan mutluluk. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 12, 312-330. https://doi.org/10.18863/pgy.750839
 • Dollerhide, C. T. & Saginak, K. A. (2003). School counseling in the secondary school: A comprehensive process and program. Boston, Mass: Allyn & Bacon.
 • Dugas, M. J., Buhr, K. & Ladouceur, R. (2004). The role of intolerance of uncertainty in the etiology and maintenance of generalised anxiety disorder. İçinde Heimberg, R. G., Turk C. L. & Mennin, D. S. (Ed.), Generalized anxiety disorder: Advances in research and practice (ss. 143-163). New York: Guilford Press.
 • Duru, Y. B., Gunal, V., Agaoglu, C. Y. & Tatlı, C. (2022). The role of covid-19 anxiety and intolerance of uncertainty in predicting resilience. Scandinavian Journal of Psychology, 1-8. https://doi.org/10.1111/sjop.12820
 • Eminağaoğlu, N. (2006). Güç koşullarda yaşayan sokak çocuklarında dayanıklılık (sağlamlık). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Garmezy, N. (1993). Children in poverty: Resilience despite risk. Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes, 56(1), 127-136. https://doi.org/10.1080/00332747.1993.11024627
 • Grant, A. M. (2001). Rethinking psychological mindedness: Metacognition, self-reflection, and insight. Behavior Change, 18(1), 8-17. https://doi.org/10.1375/bech.18.1.8
 • Greene, R. (2002). Human behavior theory: A resilience orientation. İçinde Greene, R. (Ed.), Resiliency: An integrated approach to practice, policy, and research (ss. 1-28). Washington, DC: NASW Press.
 • Gürbüz, S. & Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (5.Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Gürbüz, S. (2019). AMOS ile yapısal eşitlik modellemesi (1.Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Hackney, H. & Cormier, S. (2008). Psikolojik danışma ilke ve teknikleri: Psikolojik yardım süreci el kitabı (Çev. T. Ergene & S. Aydemir-Sevim). Ankara: Mentis Yayıncılık.
 • Hall, J. (1992). Psychological-mindedness: A conceptual model. American Journal of Psychotherapy, 66(1), 131-140. https://doi.org/10.1176/appi.psychotherapy.1992.46.1.131
 • Hamamcı, Z., Murat, M. & Çoban, A. E. (2004, Temmuz). Gaziantep’teki okullarda çalışan psikolojik danışmanların mesleki sorunlarının incelenmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Harrawood, L. K., Doughty, E. A. & Wilde, B. (2011). Death education and attitudes of counselors‐in‐training toward death: An exploratory study. Counseling and Values, 56(1‐2), 83-95. https://doi.org/10.1002/j.2161-007X.2011.tb01033.x
 • Herwitz, J. S. (2003). Parenting against the odds: Psychological mindedness among resilient adolescent mothers. Unpublished Doctoral Dissertation, Adelphi University, The Institute of Advanced Psychological Studies, Garden City, NY.
 • Hisli-Şahin, N. (1998). Stresle başa çıkma: Olumlu bir yaklaşım (3.Basım). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Holstein, J. (2006). Thriving in adult children of alcoholics: A comparison of collegiate ACOAs and non-ACOAs on measures of psychological mindedness and defense mechanism style. Unpublished Doctoral Dissertation, Graduate Faculty of Auburn University, Auburn, Alabama.
 • İkiz, F. E. (2010). Psikolojik danışmanların tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 25-43.
 • Jacelon, C. S. (1997). The trait and process of resilience. Journal of Advanced Nursing, 25(1), 123-129. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1997.1997025123.x
 • Joshi, K., Kate, S., Shitole, S., Kashikar, S. & Date, P. (2020). A correlational and comparative study of perceived stress, intolerance of uncertainty and resilience among students and working individuals during the COVID-19 Pandemic. International Journal of Advance Research, Ideas and Innovations in Technology, 6(3), 965-971.
 • Kaba, İ. & Keklı̇k, İ. (2016). Öğrencilerin üniversiteye uyumlarında psikolojik dayanıklılık ve psikolojik belirtiler. Hacettepe Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 98-113.
 • Karaırmak, Ö. (2006). Psikolojik sağlamlık, risk faktörleri ve koruyucu faktörler. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(26), 129-142.
 • Karaırmak, Ö. & Siviş-Çetinkaya, R. (2011). Benlik saygısının ve denetim odağının psikolojik sağlamlık üzerine etkisi: Duyguların aracı rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(35), 30-43.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (24.Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karataş, Z. & Şahin-Baltacı, H. (2013). Ortaöğretim kurumlarında yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine yönelik okul müdürü, sınıf rehber öğretmeni, öğrenci ve okul rehber öğretmeninin (psikolojik danışman) görüşlerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 427-460.
 • Karataş, Z. & Tagay, Ö. (2021). The relationships between resilience of the adults affected by the covid pandemic in Turkey and Covid-19 fear, meaning in life, life satisfaction, intolerance of uncertainty and hope. Personality and Individual Differences, 172, 110592. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110592
 • Kasapoğlu, F. (2020). COVID-19 salgını sürecinde kaygı ile maneviyat, psikolojik sağlamlık ve belirsizliğe tahammülsüzlük arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Turkish Studies, 15(4), 599-614. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44284
 • Kim, J. A. (2016). The effects of resilience on adjustment to college and career barriers of college students majoring in secretarial studies. Journal of Secretarial Studies, 25(1), 161-183.
 • Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling (4.Basım). New York: Guilford Publications.
 • Kobak, R. R., Cole, H. E., Ferenz-Gillies, R., Fleming, W. S. & Gamble, W. (1993). Attachment and emotion regulation during mother-teen problem solving: A control theory analysis. Child Development, 64(1), 231–245. https://doi.org/10.2307/1131448
 • Korkut-Owen, F. (2021). Belirsizlik ve kariyer davranışları. Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 4(2), 36-60.
 • Lee, J.-S. (2019). Efect of resilience on intolerance of uncertainty in nursing university students. Nursing Forum, 54(1), 53-59.
 • Majid, A. & Pragasam, J. (1997). Interactions of intolerance of ambiguity and of contingent liability on auditors' avoidance of litigation. Psychological Reports, 81(3), 935-944. https://doi.org/10.2466/pr0.1997.81.3.935
 • McCallum, M. & Piper, W. E. (1990). The Psychological Mindedness Assessment Procedure. Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2(4), 412-418. https://doi.org/10.1037/1040-3590.2.4.412
 • McCallum, M., Piper, W. E. & Joyce, A. S. (1992). Dropping out from short-term group therapy. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 29(2), 206-215. https://doi.org/10.1037/0033-3204.29.2.206
 • McCallum, M. & Piper, W. E. (1996). Psychological mindedness. Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes, 59(1), 48-64. https://doi.org/10.1080/00332747.1996.11024750
 • McCallum, M., Piper, W. E., Ogrodniczuk, J. S. & Joyce, A. S. (2003). Relationships among psychological mindedness, alexithymia and outcome in four forms of short-term psychotherapy. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 76(2), 133–144. https://doi.org/10.1348/147608303765951177
 • Mertler, C. A. & Vannatta, R. A. (2016). Advanced and multivariate statistical methods: Practical application and interpretation (6.Basım). Glendale: Pyrczak Publishing.
 • Mete-Otlu, B., İkiz, F. E. & Asıcı, E. (2016). Duyguları fark etme ve ifade etme psiko-eğitim programının psikolojik danışman adaylarının öz-duyarlık düzeyine etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(56), 273-283. https://doi.org/10.17755/esosder.57598
 • Meydan, C. H. & Şeşen, H. (2015). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları (2.Basım). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Nam, A. & Akbay, S. E. (2020). Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumu: Beş Faktör kişilik özellikleri, bilinçli farkındalık ve yılmazlığın rolü. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(31), 4210-4237. https://dx.doi.org/10.26466/opus.719138
 • Nyklíček, I. & Denollet, J. (2009). Development and evaluation of the Balanced Index of Psychological Mindedness (BIPM). Psychological Assessment, 21(1), 32-44. https://doi.org/10.1037/a0014418 Nyklíček, I., Majoor, D. & Schalken, P. A. (2010). Psychological mindedness and symptom reduction after psychotherapy in a heterogeneous psychiatric sample. Comprehensive Psychiatry, 51(5), 492-496. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2010.02.004
 • Korkut-Owen, F., Owen, D. W. & Ballestero, V. (2009). Counselors and administrators: The collaborative alliance in three countries. Eurasian Journal of Educational Research, (36), 23-38.
 • Parlak, S., Tunç, E. B., Eryiǧit, D. & Uluman, M. (2022). Relationships between hostility, resilience and intolerance of uncertainty: A structural equation modeling. Journal of Evidence-Based Psychotherapies, 22(1), 1-20. https://doi.org/10.24193/jebp.2022.1.1
 • Parmaksız, İ. & Gök, A. (2018). Okul psikolojik danışmanlarının psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde karşılaştıkları güçlükler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (47), 247-265. https://doi.org/10.21764/maeuefd.359595
 • Reis, B. F. & Brown, L. G. (1999). Reducing psychotherapy dropouts: Maximizing perspective convergence in the psychotherapy dyad. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 36(2), 123-136. https://doi.org/10.1037/h0087822
 • Rettie, H. & Daniels, J. (2021). Coping and tolerance of uncertainty: Predictors and mediators of mental health during the COVID-19 pandemic. The American Psychologist, 76(3), 427-437. https://doi.org/10.1037/amp0000710
 • Piper, W. E., Joyce, A. S., Azim, H. F. A. & Rosie, J. S. (1994). Patient characteristics and success in day treatment. Journal of Nervous and Mental Disease, 182(7), 381-386. https://doi.org/10.1097/00005053-199407000-00003
 • Robbins, A., Kaye, E. & Catling, J. C. (2018). Predictors of student resilience in higher education. Psychology Teaching Review, 24(1), 44-52.
 • Rosen, N. O., Knäuper, B. & Sammut, J. (2007). Do individual differences in intolerance of uncertainty affect health monitoring? Psychology & Health, 22(4), 413-430. https://doi.org/10.1080/14768320600941038
 • Rowe, W., Murphy, H. B. & De Csipkes, R. A. (1975). The relationship of counselor characteristics and counseling effectiveness. Review of Educational Research, 45(2), 231-246. https://doi.org/10.2307/1170055
 • Rutter, M. (1983). Statistical and personal interactions: Facets and perspectives. İçinde Magnusson, D. & Allen, V. L. (Ed.), Human development: An interactional perspective (ss. 295-319). New York: Academic Press.
 • Rutter, M. (1985). Resilience in the face of adversity: Protective factors and resistance to psychiatric disorder. The British Journal of Psychiatry, 147, 598-611. https://doi.org/10.1192/bjp.147.6.598
 • Rutter, M. (1987). Psychological resilience and protective mechanisms. American Journal of Orthopsychiatry, 57(3), 316-331. https://doi.org/10.1111/j.1939-0025.1987.tb03541.x
 • Saatçı, E. (2020). Üniversite öğrencilerinde mükemmeliyetçilik, belirsizliğe tahammülsüzlük ve psikolojik dayanıklılığın kendini engelleme üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • Savi-Çakar, F., Karataş, Z. & Çakır, M. A. (2014). Yetişkin yılmazlık ölçeği: Türk kültürüne uyarlanması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 22-39.
 • Şıngır, H., Göktekin, M. & Ağyar, F. (2022, Mart). Üniversite öğrencilerinde psikolojik sağlamlık ve belirsizliğe tahammülsüzlük arasındaki ilişki. 13. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresinde (UBAK) sunulan sözlü bildiri (ss. 17-22). Ankara, Türkiye.
 • Sarıçam, H., Erguvan, F. M., Akın, A. & Akça, M. Ş. (2014). Belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeği (BTÖ-12) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Route Educational and Social Science Journal, 1(3), 148-157.
 • Sarıçam, H., Deveci, M. & Ahmetoğlu, E., (2020). Examination of hope, intolerance of uncertainty, and resilience levels in parents having disabled children. Global Journal of Psychology Research: New Trends and Issues, 10(1), 26-39. https://doi.org/10.18844/gjpr.v%vi%i.4398
 • Sayın, A. & Gelbal, S. (2016). Yapısal eşitlik modellemesinde parametrelerin klasik test kuramı ve madde tepki kuramına göre sınırlandırılmasının uyum indekslerine etkisi. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(2), 57-71.
 • Schumacker, R. E. & Lomax, R. G. (2016). A beginner’s guide to structural equation modeling (4.Basım). New York: Routledge.
 • Seçim, G. (2020). Bilişsel esneklik ve duygu düzenleme özelliklerinin psikolojik sağlamlık üzerine etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18(2), 505-524. https://doi.org/10.37217/tebd.716151
 • Smith, B. W., Dalen, J., Wiggins, K., Tooley, E., Christopher, P. & Bernard, J. (2008). The brief resilience scale: assessing the ability to bounce back. International Journal of Behavioral Medicine, 15(3), 194-200. https://doi.org/10.1080/10705500802222972
 • Söylev, Ö. (2015). Psikolojik yardım hizmetleri bağlamında Türkiye’de dinî danışma ve rehberlik. İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, 1(2), 287-308. https://doi.org/10.20486/imad.86573
 • Stanley-Budner, N. Y. (1962). Intolerance of ambiguity as a personality variable. Journal of Personality, 30(1), 29-50. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1962.tb02303.x
 • Stewart, M., Reid, G. & Mangham, C. (1997). Fostering children's resilience. Journal of Pediatric Nursing, 12(1), 21-31. https://doi.org/10.1016/S0882-5963(97)80018-8
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston: Pearson.
 • Taylor, G. J., Bagby, R. M. & Parker, J. D. (1989). Psychological-mindedness and the alexithymia construct. The British Journal of Psychiatry, 154, 731-732. https://doi.org/10.1192/bjp.154.5.731c
 • Terzi, Ş. (2006). Kendini toparlama gücü ölçeğinin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(26), 77-86.
 • Terzi, Ş. (2008). Üniversite öğrencilerinde kendini toparlama gücünün içsel koruyucu faktörlerle ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 297-306.
 • Tompkins, E. L. & Adger, W. N. (2004). Does adaptive management of natural resources enhance resilience to climate change? Ecology and Society, 9(2), 1-14.
 • Tura, G. & Doğan, B. B. (2020). Okul psikolojik danışmanlarının (rehber öğretmenlerin) psikolojik sağlamlığının demografik değişkenler açısından incelenmesi. İçinde Saracaloğlu, A. S. (Ed.), 6. Uluslararası sosyal beşeri ve eğitim bilimleri kongresi tam ve özet metin kitabı (ss.39-51). İstanbul: Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları.
 • Ullman, J. B. (2013). Structural equation modeling. İçinde Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (Ed.), Using multivariate statistics (ss. 681-785). Boston: Pearson.
 • Uzun, K., Tagay, Ö. & Karataş, Z. (2020). Ergenler için Psikolojik zihinlilik ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 322-342. https://doi.org/10.17860/mersinefd.670101
 • Ünal, P. (2021). Psikolojik danışman adaylarında duyusal işlemleme hassasiyeti ile psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkide bilinçli farkındalığın aracı rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Vousoura, E., Makrygiorgos, N., Tsarpalis-Fragkoulidis, A. & Nega, C. (2022). COVID-19-related anxiety: The role of intolerance to uncertainty and resilience. Psychology: The Journal of the Hellenic Psychological Society, 26(3), 44-61. https://doi.org/10.12681/psy_hps.28862
 • Wagnild, G. & Young, H. M. (1990). Resilience among older women. Image: The Journal of Nursing Scholarship, 22(4), 252-255. https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.1990.tb00224.x
 • Wagnild, G. M. & Young, H. M. (1993). Development and psychometric evaluation of the Resilience Scale. Journal of Nursing Measurement, 1(2), 165-178.
 • Ward, K. (2003). Teaching resilience theory to substance abuse counselors. Journal of Teaching in the Addictions, 2(2), 17-31. https://doi.org/10.1300/J188v02n02_02
 • Weick, K. E. & Sutcliffe, K. M. (2011). Managing the unexpected: Resilient performance in an age of uncertainty (8.Basım). San Francisco, CA: John Wiley & Sons.
 • White, P. E. & Franzoni, J. B. (1990). A multidimensional analysis of the mental health of graduate counselors in training. Counselor Education and Supervision, 29(4), 258-267. https://doi.org/10.1002/j.1556-6978.1990.tb01165.x
 • Yöndem, Z. D., Tunç, E. & Yandı, A. (2021). Üniversite öğrencilerinde bilişsel duygu düzenleme ve baş etme yaklaşımlarının psikolojik dayanıklılığı yordayıcılığı. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(1), 22-36. https://trdoi.org/10.27579808/e-ijpa.15 Zara, A. & İçöz, F. J. (2015). Türkiye’de Ruh sağlığı alanında travma mağdurlarıyla çalışanlarda ikincil travmatik stres. Klinik Psikiyatri, 18, 15-23.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mustafa KILINÇ>
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2759-4916
Türkiye


Kıvanç UZUN> (Sorumlu Yazar)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6816-1789
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 21 Eylül 2022
Kabul Tarihi 16 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Kılınç, M. & Uzun, K. (2022). Belirsizliğe Tahammülsüzlüğün Psikolojik Danışmanların Psikolojik Sağlamlıkları Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Zihinliliğin Aracı Rolünün İncelenmesi . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (3) , 2782-2835 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/72994/1178241

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124