Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’de 2004-2022 Yılları Arasında İlkokul Matematik Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımı Üzerine Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 1, 570 - 614, 30.04.2023

Öz

Bu araştırmanın amacı, ilkokul matematik öğretiminde eğitsel oyun kullanımı üzerine Türkiye’de 2004-2022 yılları arasında yapılan araştırmaları çeşitli değişkenlere göre eğilimlerini belirlemektir. Doküman analizi yöntemiyle yürütülen bu çalışmanın verileri, toplam 38 yayın üzerinden toplanmıştır. Elde edilen verilere dayalı olarak tez ve makaleler; yayın yılına, amacına, ele alınan değişkene, oyun türüne, öğrenme alanına, yönteme, örneklem grubuna, veri toplama aracına ve veri analiz teknikleri olmak üzere dokuz başlık altında sınıflandırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; yayın yılına göre çalışmaların sayısal olarak daha az olduğu, amacına göre en çok başarı, tutum, kalıcılık gibi değişkenlerin tercih edildiği, en fazla başarı/erişi değişkenin ele alındığı, fiziksel oyunlarla ilgili çalışmaların daha yoğunlukta olduğu, en fazla “sayılar ve işlemler” öğrenme alanında çalışmaların yapıldığı, en fazla nicel araştırma yönteminin kullanıldığı, örneklem grubu olarak öğrencilerin çoğunlukta olduğu, veri toplama aracı olarak başarı testi ve veri analiz tekniği olarak da en fazla kestirimsel analiz tekniğinin sıklıkla kullanıldığı belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akandere, M. (2003). Eğitici okul oyunları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Aksoy, N.C. (2010). Oyun destekli matematik öğretiminin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerin kesirler konusundaki başarı, başarı güdüsü, öz-yeterlik ve tutumlarının gelişimlerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Arslan, N. (2016). Oyun destekli öğretimin 5. sınıf temel geometrik kavramlar ve çizimler konusunun öğretiminde öğrencilerin başarısına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Bayazıtoğlu, E. N. (1996). İlköğretim 2. sınıf hayat bilgisi dersinde eğitsel oyunlar, erişi ve kalıcılık. (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Bire, F.N. (2019). İlköğretim ve ortaöğretimde kullanılan dijital eğitsel oyunların etkilerinin meta-sentez yoluyla incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Bozoğlu, U. (2013). Ortaokul 7. sınıf matematik dersi alan-çevre ilişkisi konusunda oyun temelli öğretimin öğrenci başarısına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Canbay, İ. (2012). Matematikte eğitsel oyunların 7.sınıf öğrencilerinin öz-düzenleyici öğrenme stratejileri, motivasyonel inançları ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Analysis of The Studies Carried out Regarding The Use of Educational Games in Teaching Primary School Mathematics between 2004 and 2022 in Turkey

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 1, 570 - 614, 30.04.2023

Öz

The aim of this research is to identify the trends of the studies carried out in Turkey between 2004 and 2022 regarding the use of educational games in teaching primary school mathematics according to several variables. The data of the study carried out by content analysis method has been obtained by scanning ULAKBİLİM TR index, Google Academic, Turkish education index, ASOS index, Dissertation Center of the Higher Education Council and Proquest Open Access databases. The data has been collected from the full text of a total of 38 publications, of which 20 postgraduate theses, 16 articles published in peer-reviewed journals, and 2 papers presented at the congress and published in a book. The "Publication Classification Form" developed by Sözbilir and Kutu (2008) was used for the analysis of the collected data. Dissertations and articles based on the data obtained have been classified under nine headings as publication year, purpose, variable, game type, learning area, method, sample group, data collection tool and data analysis techniques. The data obtained were analyzed according to the classifications specified in the form, interpreted based on frequency and presented in graphics. It has been found as a result of the analyzes that the number of studies is not much according to the publication year, the variables such as achievement, attitude and memorability are preferred according to the purpose, success / achievement variables are discussed mostly, the studies on physical games are more intense, the highest number of studies are on the "numbers and operations", the quantitative research method was used mostly, the majority of the students were the sample group, the achievement test is frequently used as the data collection tool and the predictive analysis technique is used as the data analysis technique

Kaynakça

 • Akandere, M. (2003). Eğitici okul oyunları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Aksoy, N.C. (2010). Oyun destekli matematik öğretiminin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerin kesirler konusundaki başarı, başarı güdüsü, öz-yeterlik ve tutumlarının gelişimlerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Arslan, N. (2016). Oyun destekli öğretimin 5. sınıf temel geometrik kavramlar ve çizimler konusunun öğretiminde öğrencilerin başarısına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Bayazıtoğlu, E. N. (1996). İlköğretim 2. sınıf hayat bilgisi dersinde eğitsel oyunlar, erişi ve kalıcılık. (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Bire, F.N. (2019). İlköğretim ve ortaöğretimde kullanılan dijital eğitsel oyunların etkilerinin meta-sentez yoluyla incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Bozoğlu, U. (2013). Ortaokul 7. sınıf matematik dersi alan-çevre ilişkisi konusunda oyun temelli öğretimin öğrenci başarısına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Canbay, İ. (2012). Matematikte eğitsel oyunların 7.sınıf öğrencilerinin öz-düzenleyici öğrenme stratejileri, motivasyonel inançları ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Sistemleri (Diğer)
Bölüm İnceleme Makalesi
Yazarlar

Emine GÖZEL
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-1383-5264
Türkiye


Veli TOPTAŞ
Kırıkkale Üniversitesi
0000-0001-8852-1852
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2023
Gönderilme Tarihi 8 Temmuz 2022
Kabul Tarihi 1 Şubat 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 24 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Gözel, E. & Toptaş, V. (2023). Türkiye’de 2004-2022 Yılları Arasında İlkokul Matematik Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımı Üzerine Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (1) , 570-614 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/77061/1142685

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124