Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Harmanlanmış Öğrenmeye Yönelik Araştırmaların Karma-meta Yöntemi ile Analizi

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 2, 1311 - 1344, 31.08.2023

Öz

Bu araştırmanın amacı, harmanlanmış öğrenme ortamının öğrenme sürecindeki etkisini karma meta yöntemi ile belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda karma meta yöntemi ile incelenen çalışmalarda harmanlanmış öğrenmenin akademik başarı üzerindeki etki düzeyi, öğrenme sürecinde öğrenenin başarısını etkileyen bilişsel, sosyal, duyuşsal faktörlere katkısını belirlemek ve olumsuz görülen yönlerini ortaya çıkarmaktır. İki aşamada gerçekleşen bu araştırmada ilk aşama 2015-2021 yılları arasında belirlenen kriterlere göre 17 nicel çalışma meta-analiz,10 nitel çalışma ise meta-tematik analiz ile incelenmiştir. Elde edilen nicel verilerin analiz sürecinde sabit etkiler modeli (SEM) ile rasgele etkiler modeli (REM), nitel verilerin analiz sürecinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda harmanlanmış öğrenmenin geleneksel eğitim yöntemine göre akademik başarı üzerinde daha etkili olduğu görülmektedir. Sosyal ve duyuşsal alanlarda da öğrencilerin derse yönelik ilgi ve tutumlarının olumlu yönde geliştiği görülmektedir. Bununla birlikte harmanlanmış öğrenme sürecinde konsantrasyon ve motivasyon eksikliği, derse ilgisizlik ve ders dışı işlerle uğraşma gibi olumsuz etkilerinde görüldüğü sonucuna ulaşılmaktadır. Bu sonuçların geçerliğini kanıtlamak için daha fazla çalışmanın yapılması önerilmektedir.

Kaynakça

 • Akdemir, Ö. (2011). Yükseköğretimimizde uzaktan eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 1(2), 69-71.
 • Akgündüz, D. & Akinoğlu, O. (2016). The effect of blended learning and social media-supported learning on the students’ attitude and self-directed learning skills in science education. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 15(2), 106-115.
 • Akkoyunlu, B. & Soylu, M. Y. (2006). A study on students’ views on blended learning environment. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 7(3), 43-56.
 • Aksoğan, M. (2011). Harmanlanmış öğrenmenin öğrencilerin akademik başarısına ve öğrenmedeki kalıcılığa etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Fırat Üniversitesi.
 • Aksoğan, M. (2011). The effects of blended learning on student’s academic success and persistence in learning [Unpublished master’s thesis]. Fırat University.
 • Aksoğan, M. (2019). Uzaktan eğitim bağlamında harmanlanmış öğrenme. M. Talas (Ed.), II. Uluslararası battalgazi multidisipliner kitabı çalışma kongresi kitabı içinde (s.1117-1124).
 • Alhan, S. S. (2020). Harmanlanmış öğrenme ortamına yönelik fen bilimleri öğretmen adaylarının görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 397-414.
 • Alammary, A., Carbone, A. & Sheard, J. (2016, June). Blended learning in higher education: Delivery methods selection. In ECIS, 150.
 • Aşiroğlu, S. (2021). Rehberlikte program geliştirme dersinde uygulanan karma öğrenme etkinliklerinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Journal of Research in Education and Society, 8(1), 88-102.
 • Aydemir, S. (2012). Harmanlanmış öğrenme ortamının fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası ve bilimsel araştırmayı anlamaları üzerine etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Fırat Üniversitesi.
 • Aydın, F. (2010). Akademik başarının yordayıcısı olarak akademik güdülenme, öz yeterlilik ve sınav kaygısı [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Aygün, M., (2011). Algo–Heuristik kurama dayalı harmanlanmış öğrenme ortamlarının öğrencilerin sunum hazırlama becerilerine, bilgisayara karşı tutumlarına ve bilişim teknolojileri dersine güdülenme düzeylerine etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Ahi Evran Üniversitesi.
 • Bağcı, H. (2012). The effects of 5E learning cycle model in adaptive blended learning environment to students’ academic success and satisfıcation [Unpublished doctoral dissertation]. Gazi University.
 • Balaman, F. & Tüysüz, C. (2011). Harmanlanmış öğrenme modelinin 7. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki başarılarına, tutumlarına ve motivasyonlarına etkisinin incelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 75-90.
 • Balaman, F. (2016). Bir dersin harmanlanmış öğrenme yöntemiyle işlenmesinin öğrencilerin akademik güdülenmelerine etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 225-241.
 • Batdı, V. (2019). Meta-tematik analiz. V. Batdı (Eds.), Meta-tematik Analiz: Örnek Uygulamalar içinde. (ss. 10-76). Anı Yayıncılık.
 • Batdı, V. (2021). Yabancılara dil öğretiminde teknolojinin kullanımı: Bir Karma-Meta Yöntemi. Milli Eğitim Dergisi, 50(1-Özel Sayı), 1213-1244.
 • Borenstein, M. & Higgins, J. P. (2013). Meta-analysis and subgroups. Prevention Science, 14(2), 134-143.
 • Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2009). Introduction to meta-analysis. John Wiley.
 • Ceylan, V.K. (2015). Harmanlanmış öğrenme yönteminin akademik başarıya etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Cheung, A. C. K. & Slavin, R. E. (2016). How methodological features affect effect sizes in education. Educational Researcher, 45(5), 283-292.
 • Cooper, H., Hedges, L. V. & Valentine, J. C. (2009). The handbook of research synthesis and meta analysis (2nd edition). Russell Sage Publication.
 • Çardak, Ç. S. (2012). Harmanlanmış öğrenme sürecinde öğrencilerin etkileşimlerinin ve öğrenme düzeylerinin incelenmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Anadolu Üniversitesi.
 • Çiftçi, B. & Dönmez, C. (2015). T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde harmanlanmış öğrenme yönteminin akademik başarı ve tutuma etkisi. Turkish Studies, 10(15), 235-254.
 • Çoban, S. (2012). Uzaktan ve teknoloji destekli eğitimin gelişimi. Web: http://inettr.org.tr/inetconf17/bildiri/26.pdf
 • Dawson, J. Q., Allen, M., Campbell, A., & Valair, A. (2018, February). Designing an introductory programming course to improve non-majors' experiences. In Proceedings of the 49th ACM Technical Symposium on Computer Science Education , 26-31.
 • Dikmen, C. H. & Ocak, M. A. (2020). Harmanlanmış öğrenme ortamında mobil programlama eğitimine katılan öğrencilerin görüşlerinin incelenmesi. SDU International Journal of Educational Studies, 7(1), 147-166.
 • Dikmenli, Y. & Ünaldı, Ü. E. (2013). Harmanlanmış öğrenme ve sanal sınıfa dönük öğrenci görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 326-34.
 • Dikmenli, Y. (2013). The effects of virtual classroom practice and blended learning environments on geography course achievement and the attitudes towards the course and students’ views [Unpublished doctoral dissertation]. Gazi University.
 • Döş, B. (2014). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarım dersinde harmanlanmış öğrenme modelinin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gaziantep Üniversitesi.
 • Driscoll, M. (2002). Blended learning: Let's get beyond the hype, E- Learning, 3(3), 54.
 • Dunn, R., & Dunn, K. (1993). Teaching elementary students through their individual learning styles: Practical approaches for grades 3-6. Allyn & Bacon.
 • Dziuban, C. D., Hartman, J. L., & Moskal, P. D. (2004). Blended learning. Educase Center for Applied Research Bulletin, 7, 1-12.
 • Dziuban, C., Graham, C. R., Moskal, P. D., Norberg, A. & Sicilia, N. (2018). Blended learning: the new normal and emerging technologies. International journal of educational technology in Higher education, 15(1), 1-16.
 • Ekmekçi, E. (2014). Flipped writing class model with a focus on blended learnıng [Unpublished doctoral dissertation]. Gazi University.
 • Graham, C. R. (2006). Handbook of blended learning: Global perpectives, local desings. C. J. Bonk & C. Graham (Ed.), In Blended learning systems: definition, current trends, and future directions (pp. 3-21). Pfeiffer Publishing.
 • Graham, C. R., Woodfield, W., & Harrison, J. B. (2013). A framework for institutional adoption and implementation of blended learning in higher education. The internet and higher education, 18, 4-14.
 • Güçlü, R. (2018). An investigation of integrated skills practices and blended learning in English classes [Unpublished doctoral dissertation]. Hacettepe University.
 • Gülbahar, Y. (2005) Web destekli öğretim ortamında bireysel tercihler. The Turkish Çevrimiçi Journal of Educational Technology, 4(2),76-82.
 • Gülbahar, Y. (2012). E- öğrenme. Pegem A.
 • Güler, B. & Şahin, M. (2014). The effect of blended learning method on preservice elementary science teachers’ attitudes toward technology, self-regulation and science process skills. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education. 9(1), 108-127.
 • Gürdoğan, M. & Bağ, H. (2019). Harmanlanmış uygulamaların akademik başarı, motivasyon ve öğrenci görüşlerine etkisi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 36-61. Gürdoğan, M. (2019). Harmanlanmış öğrenme uygulamalarının sosyal öğrenme ortamlarına aktarımının incelenmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Hiğde, E. & Aktamış, H. (2021). Probleme dayalı harmanlanmış öğrenme ortamının etkililiğinin ve öğrencilerin tutumlarının incelenmesi, Manisa Celal Bayar University Journal of The Faculty of Education, 9(1),81-103.
 • Kadirhan, M & Korkmaz. Ö. (2020). EBA içerikleriyle harmanlanmış öğretim uygulamasının öğrencilerin fen bilimleri dersindeki akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Trakya Eğitim Dergisi, 10(1), 64-75.
 • Karataş, S. (2008). Temel kavramlar ve kuramsal temeller. H. İ. Yalın (Ed.), İnternet temelli eğitim içinde (s. 1-30). Nobel Yayınları.
 • Kaya, Z. (2014). The effect of blended learning environment on pre-service science teachers’ technological pedagogical content knowledge and classroom teaching practices in the topic of global warming [Unpublished doctoral dissertation]. Fırat University.
 • Kazu, İ. Y. & Demirkol, M. (2014). Effect of blended learnıng envıronment model on hıgh school students’ academic achıevement. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 13(1), 78-87.
 • Knapp, G. & Hartung, J. (2000). Combined test procedures in the meta-analysis of controlled clinical trials. A Technical Report, SFB 475: Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, University of Dortmund.
 • Kök, A. (2018). Harmanlanmış öğrenme yönteminin etkililiği: Bir meta-analiz çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Lipsey, M. & Wilson, D. (2000). Practical meta-analysis. Sage Publication.
 • Mahmud, M. M., Ubrani, M. B., & Foong, W. S. (2020, January). A meta-analysis of blended learning trends. In Proceedings of the 2020 11th International Conference on E-Education, E-Business, E-Management, and E-Learning, 30-36.
 • Meriçelli, M. & Uluyol, Ç. (2016). WEB ve mobil destekli harmanlanmış öğrenme ortamlarının öğrencilerin motivasyon ve akademik başarılarına etkisi. Electronic Turkish Studies, 11(9), 879-904. Osguthorpe, B. R. & Graham C. R. (2003). Blended learning environments: Definitions and directions. The Quarterly Review of Distance Education, 4(3), 227-233.
 • Ouadoud, M., Chkouri, M. Y. & Nejjari, A. (2018). LeaderTICE: a platforms recommendation system based on a comparative and evaluative study of free e-learning platforms. International Journal of Online Engineering (iJOE), 14(01), 132–161.
 • Öner, G., Yıldırım, İ. & Bars, M. (2014). The effect of blended learning on students’ achievement for the topic of quadratic equation in mathematics education. Journal of Computer and Educational Research, 2(4), 152-165.
 • Özdeniz, Y. (2021). Harmanlanmış öğrenme ortamında bütünleştirilmiş müfredat modeline göre tasarlanan fen modülünün uygulamasının üstün yetenekli öğrencilerin bilimsel muhakeme ve bilimsel süreç becerilerine etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Özerbaş, M. A. & Benli, N. (2015). Blended öğrenme ortamının öğrenci akademik başarı ve tutumlarına etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 87-108.
 • Pesen, A. & Oral, B. (2016). Harmanlanmış öğrenme yaklaşımının öğretmen adaylarının akademik başarısına ve güdülenme düzeyine etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15(58), 799-821.
 • Pesen, A. (2014). Harmanlanmış öğrenme ortamının öğretmen adaylarının akademik başarısına, ders çalışma alışkanlıklarına ve güdülenme düzeylerine etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Dicle Üniversitesi.
 • Rosenberg, M., Adams, D.& Gurevitch, J. (2000). MetaWin statistical software for meta-analysis. Version 2.0. Sinauer Associates Inc.
 • Rosenthal, R. (1979). The “file drawer problem” and tolerance for null results. Psychol Bull, 86, 638–41.
 • Rowley, K, Bunker, E. & Cole, D. (2002). Designing the right blend: Combining online and onsite training for optimal results. Performance Improvement, 41(4), 24-34.
 • Sarıtepeci, M. & Çakır, H. (2015). The effect of blended learning environments on student motivation and student engagement: a study on social studies course. Eğitim ve Bilim 40(177), 203-216.
 • Sarıtepeci, M. & Durak, H. (2016). Investigation of technology access effects on students perception for online environment in blended learning. Journal of Research in Education and Teaching, 5(31), 266-274.
 • Sıngh, H. & Reed, C. (2001). A white paper: Achieving success with blended learning. Centra Software.
 • Sönmez, V. (2010). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Pegem A.
 • Sönmez, V. (2011). Öğretim ilke ve yöntemleri. Anı Yayıncılık.
 • Şahan, H. (2010). İnternet tabanlı öğretim. Ö. Demirel (Ed.), Eğitimde yeni yönelimler içine (s. 233-243). Pegem A.
 • Teyfur, E. (2016). Coğrafya öğretmen adaylarının web destekli işbirlikli öğrenme ortamlarına yönelik görüşleri. Education Sciences (NWSAES). 11(3), 153-167.
 • Thalheimer, W. & Cook, S. (2002). How to calculate effect sizes from published research articles: A simplified methodology. Work-Learning Research, 1, 1-9.
 • Türk, M. (2012). The effect of blended learning environment on 2-year vocational school students' engagement and academic achievement [Unpublished master’s thesis] Gazi University.
 • Türker, M. S. (2021). Türkçeyi ikinci/yabancı dil olarak öğreten öğretmenlerin harmanlanmış öğrenme ortamları ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. 10(3), 1049-1069.
 • Twigg, Carol A. (2003). "Improving learning and reducing costs: New models for online learning." Educause Review 38(5),28-38.
 • Uğur, B. (2007). Öğrencilerin karma öğrenme yöntemine ve yöntemin uygulanmasına yönelik görüşlerinin başarı, cinsiyet ve öğrenme stilleri açısından incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Uluyol, Ç. & Karadeniz, Ş. (2009). Bir harmanlanmış öğrenme ortamı örneği: Öğrenci başarısı ve görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 60-84.
 • Ünsal, H. (2010). Yeni bir öğrenme yaklaşımı: Harmanlanmış öğrenme. Milli Eğitim Dergisi. 185,130-137.
 • Üstün, A. B. (2011). BÖTE Öğretim elemanlarının harmanlanmış öğrenme ortamlarında verilen dersler hakkındaki görüşleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Wilson, D. & Smilanich, E. (2005). The Other Blended Learning. A Classroom-Centered Approach. Pfeiffer Publishing.
 • Yapıcı, İ. Ü. & Akbayın, H. (2012). The effect of blended learning model on high school students’ biology achievement and on their attitudes towards the internet. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 11(2), 228-237.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, İ. & Vural, Ö. F. (2016). Matematik öğretimine entegre edilmiş harmanlanmış öğrenme süreci hakkındaki öğrenci görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD). 17(2), 1-15.

Analysis of Researches on Blended Learning with Mixed-Meta Method

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 2, 1311 - 1344, 31.08.2023

Öz

The aim of this research is to determine the effect of the blended learning environment on the learning process with the mixed meta method. For this purpose, in the studies examined with the mixed meta method, the impact of blended learning on academic achievement is determined to its contribution to the cognitive, social and affective factors that affect the success of the learner in the learning process and to reveal the negative aspects. In this study, which was carried out in two stages, the first stage was analyzed by meta-analysis of 17 quantitative studies and 10 qualitative studies by meta-thematic analysis, according to the criteria determined between the years 2015-2021. Fixed effects model (SEM) and random effects model (REM) were used in the analysis process of the quantitative data obtained, and content analysis was used in the analysis process of the qualitative data. As a result of the research, it is seen that blended learning is more effective on academic achievement than traditional education method. It is seen that the interests and attitudes of the students towards the lesson have developed positively in the social and affective areas. In addition, it is concluded that the negative effects such as lack of concentration and motivation, indifference to the lesson and dealing with extracurricular work are seen in the blended learning process. Further studies are recommended to prove the validity of these results.

Kaynakça

 • Akdemir, Ö. (2011). Yükseköğretimimizde uzaktan eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 1(2), 69-71.
 • Akgündüz, D. & Akinoğlu, O. (2016). The effect of blended learning and social media-supported learning on the students’ attitude and self-directed learning skills in science education. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 15(2), 106-115.
 • Akkoyunlu, B. & Soylu, M. Y. (2006). A study on students’ views on blended learning environment. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 7(3), 43-56.
 • Aksoğan, M. (2011). Harmanlanmış öğrenmenin öğrencilerin akademik başarısına ve öğrenmedeki kalıcılığa etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Fırat Üniversitesi.
 • Aksoğan, M. (2011). The effects of blended learning on student’s academic success and persistence in learning [Unpublished master’s thesis]. Fırat University.
 • Aksoğan, M. (2019). Uzaktan eğitim bağlamında harmanlanmış öğrenme. M. Talas (Ed.), II. Uluslararası battalgazi multidisipliner kitabı çalışma kongresi kitabı içinde (s.1117-1124).
 • Alhan, S. S. (2020). Harmanlanmış öğrenme ortamına yönelik fen bilimleri öğretmen adaylarının görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 397-414.
 • Alammary, A., Carbone, A. & Sheard, J. (2016, June). Blended learning in higher education: Delivery methods selection. In ECIS, 150.
 • Aşiroğlu, S. (2021). Rehberlikte program geliştirme dersinde uygulanan karma öğrenme etkinliklerinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Journal of Research in Education and Society, 8(1), 88-102.
 • Aydemir, S. (2012). Harmanlanmış öğrenme ortamının fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası ve bilimsel araştırmayı anlamaları üzerine etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Fırat Üniversitesi.
 • Aydın, F. (2010). Akademik başarının yordayıcısı olarak akademik güdülenme, öz yeterlilik ve sınav kaygısı [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Aygün, M., (2011). Algo–Heuristik kurama dayalı harmanlanmış öğrenme ortamlarının öğrencilerin sunum hazırlama becerilerine, bilgisayara karşı tutumlarına ve bilişim teknolojileri dersine güdülenme düzeylerine etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Ahi Evran Üniversitesi.
 • Bağcı, H. (2012). The effects of 5E learning cycle model in adaptive blended learning environment to students’ academic success and satisfıcation [Unpublished doctoral dissertation]. Gazi University.
 • Balaman, F. & Tüysüz, C. (2011). Harmanlanmış öğrenme modelinin 7. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki başarılarına, tutumlarına ve motivasyonlarına etkisinin incelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 75-90.
 • Balaman, F. (2016). Bir dersin harmanlanmış öğrenme yöntemiyle işlenmesinin öğrencilerin akademik güdülenmelerine etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 225-241.
 • Batdı, V. (2019). Meta-tematik analiz. V. Batdı (Eds.), Meta-tematik Analiz: Örnek Uygulamalar içinde. (ss. 10-76). Anı Yayıncılık.
 • Batdı, V. (2021). Yabancılara dil öğretiminde teknolojinin kullanımı: Bir Karma-Meta Yöntemi. Milli Eğitim Dergisi, 50(1-Özel Sayı), 1213-1244.
 • Borenstein, M. & Higgins, J. P. (2013). Meta-analysis and subgroups. Prevention Science, 14(2), 134-143.
 • Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2009). Introduction to meta-analysis. John Wiley.
 • Ceylan, V.K. (2015). Harmanlanmış öğrenme yönteminin akademik başarıya etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Cheung, A. C. K. & Slavin, R. E. (2016). How methodological features affect effect sizes in education. Educational Researcher, 45(5), 283-292.
 • Cooper, H., Hedges, L. V. & Valentine, J. C. (2009). The handbook of research synthesis and meta analysis (2nd edition). Russell Sage Publication.
 • Çardak, Ç. S. (2012). Harmanlanmış öğrenme sürecinde öğrencilerin etkileşimlerinin ve öğrenme düzeylerinin incelenmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Anadolu Üniversitesi.
 • Çiftçi, B. & Dönmez, C. (2015). T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde harmanlanmış öğrenme yönteminin akademik başarı ve tutuma etkisi. Turkish Studies, 10(15), 235-254.
 • Çoban, S. (2012). Uzaktan ve teknoloji destekli eğitimin gelişimi. Web: http://inettr.org.tr/inetconf17/bildiri/26.pdf
 • Dawson, J. Q., Allen, M., Campbell, A., & Valair, A. (2018, February). Designing an introductory programming course to improve non-majors' experiences. In Proceedings of the 49th ACM Technical Symposium on Computer Science Education , 26-31.
 • Dikmen, C. H. & Ocak, M. A. (2020). Harmanlanmış öğrenme ortamında mobil programlama eğitimine katılan öğrencilerin görüşlerinin incelenmesi. SDU International Journal of Educational Studies, 7(1), 147-166.
 • Dikmenli, Y. & Ünaldı, Ü. E. (2013). Harmanlanmış öğrenme ve sanal sınıfa dönük öğrenci görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 326-34.
 • Dikmenli, Y. (2013). The effects of virtual classroom practice and blended learning environments on geography course achievement and the attitudes towards the course and students’ views [Unpublished doctoral dissertation]. Gazi University.
 • Döş, B. (2014). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarım dersinde harmanlanmış öğrenme modelinin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gaziantep Üniversitesi.
 • Driscoll, M. (2002). Blended learning: Let's get beyond the hype, E- Learning, 3(3), 54.
 • Dunn, R., & Dunn, K. (1993). Teaching elementary students through their individual learning styles: Practical approaches for grades 3-6. Allyn & Bacon.
 • Dziuban, C. D., Hartman, J. L., & Moskal, P. D. (2004). Blended learning. Educase Center for Applied Research Bulletin, 7, 1-12.
 • Dziuban, C., Graham, C. R., Moskal, P. D., Norberg, A. & Sicilia, N. (2018). Blended learning: the new normal and emerging technologies. International journal of educational technology in Higher education, 15(1), 1-16.
 • Ekmekçi, E. (2014). Flipped writing class model with a focus on blended learnıng [Unpublished doctoral dissertation]. Gazi University.
 • Graham, C. R. (2006). Handbook of blended learning: Global perpectives, local desings. C. J. Bonk & C. Graham (Ed.), In Blended learning systems: definition, current trends, and future directions (pp. 3-21). Pfeiffer Publishing.
 • Graham, C. R., Woodfield, W., & Harrison, J. B. (2013). A framework for institutional adoption and implementation of blended learning in higher education. The internet and higher education, 18, 4-14.
 • Güçlü, R. (2018). An investigation of integrated skills practices and blended learning in English classes [Unpublished doctoral dissertation]. Hacettepe University.
 • Gülbahar, Y. (2005) Web destekli öğretim ortamında bireysel tercihler. The Turkish Çevrimiçi Journal of Educational Technology, 4(2),76-82.
 • Gülbahar, Y. (2012). E- öğrenme. Pegem A.
 • Güler, B. & Şahin, M. (2014). The effect of blended learning method on preservice elementary science teachers’ attitudes toward technology, self-regulation and science process skills. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education. 9(1), 108-127.
 • Gürdoğan, M. & Bağ, H. (2019). Harmanlanmış uygulamaların akademik başarı, motivasyon ve öğrenci görüşlerine etkisi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 36-61. Gürdoğan, M. (2019). Harmanlanmış öğrenme uygulamalarının sosyal öğrenme ortamlarına aktarımının incelenmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Hiğde, E. & Aktamış, H. (2021). Probleme dayalı harmanlanmış öğrenme ortamının etkililiğinin ve öğrencilerin tutumlarının incelenmesi, Manisa Celal Bayar University Journal of The Faculty of Education, 9(1),81-103.
 • Kadirhan, M & Korkmaz. Ö. (2020). EBA içerikleriyle harmanlanmış öğretim uygulamasının öğrencilerin fen bilimleri dersindeki akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Trakya Eğitim Dergisi, 10(1), 64-75.
 • Karataş, S. (2008). Temel kavramlar ve kuramsal temeller. H. İ. Yalın (Ed.), İnternet temelli eğitim içinde (s. 1-30). Nobel Yayınları.
 • Kaya, Z. (2014). The effect of blended learning environment on pre-service science teachers’ technological pedagogical content knowledge and classroom teaching practices in the topic of global warming [Unpublished doctoral dissertation]. Fırat University.
 • Kazu, İ. Y. & Demirkol, M. (2014). Effect of blended learnıng envıronment model on hıgh school students’ academic achıevement. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 13(1), 78-87.
 • Knapp, G. & Hartung, J. (2000). Combined test procedures in the meta-analysis of controlled clinical trials. A Technical Report, SFB 475: Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, University of Dortmund.
 • Kök, A. (2018). Harmanlanmış öğrenme yönteminin etkililiği: Bir meta-analiz çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Lipsey, M. & Wilson, D. (2000). Practical meta-analysis. Sage Publication.
 • Mahmud, M. M., Ubrani, M. B., & Foong, W. S. (2020, January). A meta-analysis of blended learning trends. In Proceedings of the 2020 11th International Conference on E-Education, E-Business, E-Management, and E-Learning, 30-36.
 • Meriçelli, M. & Uluyol, Ç. (2016). WEB ve mobil destekli harmanlanmış öğrenme ortamlarının öğrencilerin motivasyon ve akademik başarılarına etkisi. Electronic Turkish Studies, 11(9), 879-904. Osguthorpe, B. R. & Graham C. R. (2003). Blended learning environments: Definitions and directions. The Quarterly Review of Distance Education, 4(3), 227-233.
 • Ouadoud, M., Chkouri, M. Y. & Nejjari, A. (2018). LeaderTICE: a platforms recommendation system based on a comparative and evaluative study of free e-learning platforms. International Journal of Online Engineering (iJOE), 14(01), 132–161.
 • Öner, G., Yıldırım, İ. & Bars, M. (2014). The effect of blended learning on students’ achievement for the topic of quadratic equation in mathematics education. Journal of Computer and Educational Research, 2(4), 152-165.
 • Özdeniz, Y. (2021). Harmanlanmış öğrenme ortamında bütünleştirilmiş müfredat modeline göre tasarlanan fen modülünün uygulamasının üstün yetenekli öğrencilerin bilimsel muhakeme ve bilimsel süreç becerilerine etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Özerbaş, M. A. & Benli, N. (2015). Blended öğrenme ortamının öğrenci akademik başarı ve tutumlarına etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 87-108.
 • Pesen, A. & Oral, B. (2016). Harmanlanmış öğrenme yaklaşımının öğretmen adaylarının akademik başarısına ve güdülenme düzeyine etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15(58), 799-821.
 • Pesen, A. (2014). Harmanlanmış öğrenme ortamının öğretmen adaylarının akademik başarısına, ders çalışma alışkanlıklarına ve güdülenme düzeylerine etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Dicle Üniversitesi.
 • Rosenberg, M., Adams, D.& Gurevitch, J. (2000). MetaWin statistical software for meta-analysis. Version 2.0. Sinauer Associates Inc.
 • Rosenthal, R. (1979). The “file drawer problem” and tolerance for null results. Psychol Bull, 86, 638–41.
 • Rowley, K, Bunker, E. & Cole, D. (2002). Designing the right blend: Combining online and onsite training for optimal results. Performance Improvement, 41(4), 24-34.
 • Sarıtepeci, M. & Çakır, H. (2015). The effect of blended learning environments on student motivation and student engagement: a study on social studies course. Eğitim ve Bilim 40(177), 203-216.
 • Sarıtepeci, M. & Durak, H. (2016). Investigation of technology access effects on students perception for online environment in blended learning. Journal of Research in Education and Teaching, 5(31), 266-274.
 • Sıngh, H. & Reed, C. (2001). A white paper: Achieving success with blended learning. Centra Software.
 • Sönmez, V. (2010). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Pegem A.
 • Sönmez, V. (2011). Öğretim ilke ve yöntemleri. Anı Yayıncılık.
 • Şahan, H. (2010). İnternet tabanlı öğretim. Ö. Demirel (Ed.), Eğitimde yeni yönelimler içine (s. 233-243). Pegem A.
 • Teyfur, E. (2016). Coğrafya öğretmen adaylarının web destekli işbirlikli öğrenme ortamlarına yönelik görüşleri. Education Sciences (NWSAES). 11(3), 153-167.
 • Thalheimer, W. & Cook, S. (2002). How to calculate effect sizes from published research articles: A simplified methodology. Work-Learning Research, 1, 1-9.
 • Türk, M. (2012). The effect of blended learning environment on 2-year vocational school students' engagement and academic achievement [Unpublished master’s thesis] Gazi University.
 • Türker, M. S. (2021). Türkçeyi ikinci/yabancı dil olarak öğreten öğretmenlerin harmanlanmış öğrenme ortamları ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. 10(3), 1049-1069.
 • Twigg, Carol A. (2003). "Improving learning and reducing costs: New models for online learning." Educause Review 38(5),28-38.
 • Uğur, B. (2007). Öğrencilerin karma öğrenme yöntemine ve yöntemin uygulanmasına yönelik görüşlerinin başarı, cinsiyet ve öğrenme stilleri açısından incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Uluyol, Ç. & Karadeniz, Ş. (2009). Bir harmanlanmış öğrenme ortamı örneği: Öğrenci başarısı ve görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 60-84.
 • Ünsal, H. (2010). Yeni bir öğrenme yaklaşımı: Harmanlanmış öğrenme. Milli Eğitim Dergisi. 185,130-137.
 • Üstün, A. B. (2011). BÖTE Öğretim elemanlarının harmanlanmış öğrenme ortamlarında verilen dersler hakkındaki görüşleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Wilson, D. & Smilanich, E. (2005). The Other Blended Learning. A Classroom-Centered Approach. Pfeiffer Publishing.
 • Yapıcı, İ. Ü. & Akbayın, H. (2012). The effect of blended learning model on high school students’ biology achievement and on their attitudes towards the internet. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 11(2), 228-237.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, İ. & Vural, Ö. F. (2016). Matematik öğretimine entegre edilmiş harmanlanmış öğrenme süreci hakkındaki öğrenci görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD). 17(2), 1-15.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Yavuz TOPKAYA
Hatay Mustafa Kemal University
0000-0001-9722-1114
Türkiye


Mehmet DEMİRKOL
DICLE UNIVERSITY
0000-0003-1973-0364
Türkiye


Cihan SALMA
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8984-6878
Türkiye


Abdulkadir ÖZKAYA
Hatay Mustafa Kemal University
0000-0002-6962-4597
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 24 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Topkaya, Y. , Demirkol, M. , Salma, C. & Özkaya, A. (2023). Harmanlanmış Öğrenmeye Yönelik Araştırmaların Karma-meta Yöntemi ile Analizi . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (2) , 1311-1344 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/79667/1134310

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124