PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yıl 2013, Cilt 21, Sayı 4, 1345 - 1364, 15.07.2016

Öz

Araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine yönelik tutumlarının cinsiyet, sınıf, öğretim teknolojilerine yönelik ders alıp almama durumu ve liseden mezun olunan okul türü değişkenleri açısından incelenmesidir. Araştırma 2011-2012 eğitim öğretim yılında üç farklı üniversitede öğrenim gören ve araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen 950 öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Veriler Öğretim Teknolojilerine Yönelik Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine olan tutumlarının iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının tutumlarıyla cinsiyet, sınıf ve öğretim teknolojileriyle ilgili ders alıp almama durumu değişkenleri arasında istatistik olarak anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir. Buna karşın öğretmen adaylarının tutumlarıyla öğrenim görülen program ve orta öğretimden mezun olduğu okul türü değişkeni arasında istatistik olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Yalın, H. İ. (2004). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Yiğit, N., Alev, N., Altun, T., Özmen, H., & Akyıldız, S. (2006) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Celepler Matbaacılık, Trabzon
 • Alkan, C. (1998). Eğitim Teknolojisi (Genişletilmiş Beşinci Baskı): Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Sarıtaş, M. (2007), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Pegem-A Yayıncılık, An- kara.
 • Roblyer, M., & Edwards, J. (2005). Integrating educational technology into teaching. (4th Ed.) Upper Saddler River, NJ: Prentice –Hall.
 • Becker, H. J. (1994). How exemplary computer-using teachers differ from other teachers: Implications for realizing the potential of computers in schools. Journal of Research on Computing in Education, 26(3), 291–321.
 • Hew, K. F. & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: current knowledge gaps and recommendations for future research. Education Technology Research &Develeopment, 55, 223–252.
 • Köseoğlu,, P. & Soran, H. (2005). Biyoloji dersinde araç--gereç kullanımı açısından öğ- retmen yeterlilikleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28,, 150--158.
 • Oakes, J. & Martin, L. (2002). Struggling for educational equity in diverse communities: School reform as social movement. Journal of Educational Change, 3, 383-406.
 • Haydn, T. & Barton, R. (2007). Common needs and different agendas: How trainee teac- hers make progress in their ability to use ICT in subject teaching. Some lessons from the UK, Computers & Education, 49, 1018–1036
 • Beichner, R. J. (1990). The effect of simultaneous motion presentation and graph genera- tion in a kinematics lab. Jounal of Research in Science Teaching, 27, 803–815.
 • Birişçi, S., & Metin, M., (2009) Fen konularına yönelik web sayfası hazırlamak öğretmen adaylarının bilgisayar teknolojisini kullanabilme becerilerini nasıl etkiler, Necatibey Eği- tim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3, (2), 74-93
 • Christanse, R. (2002). Effects of technology integration education on the attitudes of teac- hers and students. Journal of Research on Technology in Education, 34(4) 411- 434.
 • McGrail, E. (2005). Teachers, technology and change: English teachers’ perspectives. Jo- urnal of Technology and Teacher Education, 13(1), 5-24.
 • McCoy, L.P., Heafner, T.L., Burdick, M.G. & Nagle, L.M. (2001). Gender differences in computer use and attitudes on a ubiquitous computing campus. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Seattle, WA, April 10-14, 2001, 7p.
 • Gunter, G., Gunter, R. E. & Wiens, G. A. (1998). Teaching pre-service teachers techno- logy: An innovative approach. Paper presented at the SITE 98: Society for Informati- on Technology and Teacher Education International Conference, 9th, Washington, DC, March 10-14, 1998, 6p.
 • İnel, D., Evrekli, E., & Balım A.G. (2011) Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinde eğitim teknolojilerinin kullanılmasına ilişkin görüşleri, Kuramasal Eğitimbilim, 4(2), 128-150
 • Yavuz, S. & Coskun A. E. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergi- si, 34, 276-286.
 • Erdemir, N., Bakırcı, H. & Eyduran, E. (2009). Öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanabilme özgüvenlerinin tespiti, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(3), 99-108.
 • Karasar. N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (15. Baskı), Ankara: Nobel Yayın Da- ğıtım.
 • Metin, M., Kaleli Yılmaz, G., Coşkun, K & Birişçi, S. (2011) Developing an attitude scale towards using instructional technologies for pre-service teachers, Turkish Online Journal of Educational Technology, 11 (1), 36-45
 • Yılmaz, İ., Ulucan, H. & Pehlivan, S. (2010). Beden Eğitimi Öğretmenliği Programında öğrenim gören öğrencilerin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 105-118.
 • Usta, E. & Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, Uluslararası İn- san Bilimleri Dergisi, 7(1), 1335-1349.
 • Can, S. (2010). Attitudes of pre-service teachers from the department of elementary edu- cation towards the effects of materials use on learning, The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 9(2), 46-54.
 • Özgen, K. & Obay, M.(2008). Orta öğretim matematik öğretmen adaylarının eğitim tek- nolojinse ilişkin tutumları. http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/108.doc
 • Galpin, V. C., & Sander, I. D. (2007). Perceptions of computer science at a south african university, Computers & Education, 49, 1330–1356.
 • Demircioğlu, G., & Yadigaroğlu, M (2011) Öğretmen adaylarının öğrenme-öğretme ortam- larında bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin görüşleri 2nd International Con- ference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April Antalya-Turkey
 • Bozcan, E.Ü. (2010) Eğitim öğretim faaliyetlerinde teknoloji kullanımı, Eğitim Teknolo- jileri Araştırmaları Dergisi, 1(4), 3
 • Gilmore, A. M. (1995) Turning teachers on to computers: Evaluation of a teacher develop- ment program. Journal of Research on Computing in Education, 27(3), 251-270.
 • Ertmer, P. A. & Hruskocy, C. (1999). Impacts of a university/elementary school partners- hip designed to support technology integration. Educational Technology Research and Development, 47(1), 81-96.
 • Akkoyunlu, B. (1996) Ögrencilerin bilgisayara karsı tutumları. Egitim ve Bilim. 20 (100), 15-29.
 • Coffland, D. A. (2000). Factors related to teacher use of technology in secondary geo- metry instruction. Proceedings of Information Technology and Teacher Education Inter- national Conference, San Diego, 1- 3, 1048-1053.
 • Köseoğlu,, P., Yılmaz, M., Gerçek,, C. & Soran,, H. (2007) Bilgisayar kursunun bilgisa- yara yönelik basarı, tutum ve öz yeterlik inançları üzerine etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33,203--209.
 • Aşkar, P. & Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisa- yarla ilgili öz-yeterlilik algısı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21,1-8.
 • Gerçek, C., Köseoğlu, P., Yılmaz, M. & Soran, H. (2006). Öğretmen adaylarının bilgisa- yar kullanımına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 130–139.
 • Köse, S., & Gezer, K. (2006) Buldan (Denizli) İlçesi lise öğrencilerinin bilgisayara yö- nelik tutumları, Buldan Sempozyumu Bildirileri, Buldan Sempozyumu Kitapçığı Cilt I, 79-86
 • Özgen, K. & Bindak R. (2011) Lise öğrencilerinin matematik öğrenimi sürecinde eğitim teknolojilerine yönelik görüşlerinin incelenmesi 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April Antalya-Turkey
 • Caner, H., Civelek, A., Özder, H., & Güzer, B., (2006) “Ortaöğretim öğrencilerinin bilgi- sayara yönelik tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki http://hasanozder.com/ files/7.teknoloji%20semineri.htm,

INVESTIGATION OF PROSPECTIVE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES

Yıl 2013, Cilt 21, Sayı 4, 1345 - 1364, 15.07.2016

Öz

Purpose of the study was to investigate prospective teachers’ attitudes towards instructional technology in terms of gender, grade levels; whether or not prospective teachers learn courses related to instructional technology and graduated type of high school variables. This study was carried out with 950 prospective teachers from three different universities who participated to the study voluntarily in 2011-2012 academic years. Survey method was used in the study. Data was collected through “Attitude Scale towards the Instructional Technology”. At the end of the study; it was determined that attitude of prospective teachers towards instructional technology was at good level. Besides, there were not significant different between attitude of prospective teachers and gender, grade level and whether or not prospective teachers learn courses related to instructional technology variables although there are significant different between attitude of prospective teachers and department and graduated type of high school.

Kaynakça

 • Yalın, H. İ. (2004). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Yiğit, N., Alev, N., Altun, T., Özmen, H., & Akyıldız, S. (2006) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Celepler Matbaacılık, Trabzon
 • Alkan, C. (1998). Eğitim Teknolojisi (Genişletilmiş Beşinci Baskı): Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Sarıtaş, M. (2007), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Pegem-A Yayıncılık, An- kara.
 • Roblyer, M., & Edwards, J. (2005). Integrating educational technology into teaching. (4th Ed.) Upper Saddler River, NJ: Prentice –Hall.
 • Becker, H. J. (1994). How exemplary computer-using teachers differ from other teachers: Implications for realizing the potential of computers in schools. Journal of Research on Computing in Education, 26(3), 291–321.
 • Hew, K. F. & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: current knowledge gaps and recommendations for future research. Education Technology Research &Develeopment, 55, 223–252.
 • Köseoğlu,, P. & Soran, H. (2005). Biyoloji dersinde araç--gereç kullanımı açısından öğ- retmen yeterlilikleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28,, 150--158.
 • Oakes, J. & Martin, L. (2002). Struggling for educational equity in diverse communities: School reform as social movement. Journal of Educational Change, 3, 383-406.
 • Haydn, T. & Barton, R. (2007). Common needs and different agendas: How trainee teac- hers make progress in their ability to use ICT in subject teaching. Some lessons from the UK, Computers & Education, 49, 1018–1036
 • Beichner, R. J. (1990). The effect of simultaneous motion presentation and graph genera- tion in a kinematics lab. Jounal of Research in Science Teaching, 27, 803–815.
 • Birişçi, S., & Metin, M., (2009) Fen konularına yönelik web sayfası hazırlamak öğretmen adaylarının bilgisayar teknolojisini kullanabilme becerilerini nasıl etkiler, Necatibey Eği- tim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3, (2), 74-93
 • Christanse, R. (2002). Effects of technology integration education on the attitudes of teac- hers and students. Journal of Research on Technology in Education, 34(4) 411- 434.
 • McGrail, E. (2005). Teachers, technology and change: English teachers’ perspectives. Jo- urnal of Technology and Teacher Education, 13(1), 5-24.
 • McCoy, L.P., Heafner, T.L., Burdick, M.G. & Nagle, L.M. (2001). Gender differences in computer use and attitudes on a ubiquitous computing campus. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Seattle, WA, April 10-14, 2001, 7p.
 • Gunter, G., Gunter, R. E. & Wiens, G. A. (1998). Teaching pre-service teachers techno- logy: An innovative approach. Paper presented at the SITE 98: Society for Informati- on Technology and Teacher Education International Conference, 9th, Washington, DC, March 10-14, 1998, 6p.
 • İnel, D., Evrekli, E., & Balım A.G. (2011) Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinde eğitim teknolojilerinin kullanılmasına ilişkin görüşleri, Kuramasal Eğitimbilim, 4(2), 128-150
 • Yavuz, S. & Coskun A. E. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergi- si, 34, 276-286.
 • Erdemir, N., Bakırcı, H. & Eyduran, E. (2009). Öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanabilme özgüvenlerinin tespiti, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(3), 99-108.
 • Karasar. N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (15. Baskı), Ankara: Nobel Yayın Da- ğıtım.
 • Metin, M., Kaleli Yılmaz, G., Coşkun, K & Birişçi, S. (2011) Developing an attitude scale towards using instructional technologies for pre-service teachers, Turkish Online Journal of Educational Technology, 11 (1), 36-45
 • Yılmaz, İ., Ulucan, H. & Pehlivan, S. (2010). Beden Eğitimi Öğretmenliği Programında öğrenim gören öğrencilerin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 105-118.
 • Usta, E. & Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, Uluslararası İn- san Bilimleri Dergisi, 7(1), 1335-1349.
 • Can, S. (2010). Attitudes of pre-service teachers from the department of elementary edu- cation towards the effects of materials use on learning, The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 9(2), 46-54.
 • Özgen, K. & Obay, M.(2008). Orta öğretim matematik öğretmen adaylarının eğitim tek- nolojinse ilişkin tutumları. http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/108.doc
 • Galpin, V. C., & Sander, I. D. (2007). Perceptions of computer science at a south african university, Computers & Education, 49, 1330–1356.
 • Demircioğlu, G., & Yadigaroğlu, M (2011) Öğretmen adaylarının öğrenme-öğretme ortam- larında bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin görüşleri 2nd International Con- ference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April Antalya-Turkey
 • Bozcan, E.Ü. (2010) Eğitim öğretim faaliyetlerinde teknoloji kullanımı, Eğitim Teknolo- jileri Araştırmaları Dergisi, 1(4), 3
 • Gilmore, A. M. (1995) Turning teachers on to computers: Evaluation of a teacher develop- ment program. Journal of Research on Computing in Education, 27(3), 251-270.
 • Ertmer, P. A. & Hruskocy, C. (1999). Impacts of a university/elementary school partners- hip designed to support technology integration. Educational Technology Research and Development, 47(1), 81-96.
 • Akkoyunlu, B. (1996) Ögrencilerin bilgisayara karsı tutumları. Egitim ve Bilim. 20 (100), 15-29.
 • Coffland, D. A. (2000). Factors related to teacher use of technology in secondary geo- metry instruction. Proceedings of Information Technology and Teacher Education Inter- national Conference, San Diego, 1- 3, 1048-1053.
 • Köseoğlu,, P., Yılmaz, M., Gerçek,, C. & Soran,, H. (2007) Bilgisayar kursunun bilgisa- yara yönelik basarı, tutum ve öz yeterlik inançları üzerine etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33,203--209.
 • Aşkar, P. & Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisa- yarla ilgili öz-yeterlilik algısı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21,1-8.
 • Gerçek, C., Köseoğlu, P., Yılmaz, M. & Soran, H. (2006). Öğretmen adaylarının bilgisa- yar kullanımına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 130–139.
 • Köse, S., & Gezer, K. (2006) Buldan (Denizli) İlçesi lise öğrencilerinin bilgisayara yö- nelik tutumları, Buldan Sempozyumu Bildirileri, Buldan Sempozyumu Kitapçığı Cilt I, 79-86
 • Özgen, K. & Bindak R. (2011) Lise öğrencilerinin matematik öğrenimi sürecinde eğitim teknolojilerine yönelik görüşlerinin incelenmesi 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April Antalya-Turkey
 • Caner, H., Civelek, A., Özder, H., & Güzer, B., (2006) “Ortaöğretim öğrencilerinin bilgi- sayara yönelik tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki http://hasanozder.com/ files/7.teknoloji%20semineri.htm,

Ayrıntılar

Diğer ID JA43NF88BB
Bölüm Derleme Makale
Yazarlar

Mustafa METİN
BOZOK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-6936-510X


Salih BİRİŞÇİ Bu kişi benim
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ


Kerem COŞKUN Bu kişi benim
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 21, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @ { kefdergi241566, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {21}, pages = {1345 - 1364}, doi = {}, title = {ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Metin, Mustafa and Birişçi, Salih and Coşkun, Kerem} }
APA Metin, M. , Birişçi, S. & Coşkun, K. (2016). ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ . Kastamonu Eğitim Dergisi , 21 (4) , 1345-1364 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22604/241566
MLA Metin, M. , Birişçi, S. , Coşkun, K. "ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ" . Kastamonu Eğitim Dergisi 21 (2016 ): 1345-1364 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22604/241566>
Chicago Metin, M. , Birişçi, S. , Coşkun, K. "ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 21 (2016 ): 1345-1364
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Mustafa Metin , Salih Birişçi , Kerem Coşkun Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1345 EP - 1364 VL - 21 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Mustafa Metin , Salih Birişçi , Kerem Coşkun %T ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 21 %N 4 %R %U
ISNAD Metin, Mustafa , Birişçi, Salih , Coşkun, Kerem . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 21 / 4 (Temmuz 2016): 1345-1364 .
AMA Metin M. , Birişçi S. , Coşkun K. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 21(4): 1345-1364.
Vancouver Metin M. , Birişçi S. , Coşkun K. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 21(4): 1345-1364.
IEEE M. Metin , S. Birişçi ve K. Coşkun , "ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", Kastamonu Eğitim Dergisi, c. 21, sayı. 4, ss. 1345-1364, Tem. 2016

10037