Yıl 2016, Cilt 24 , Sayı 3, Sayfalar 1229 - 1244 2016-07-15

Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği
Attitude Scale For Digital Technology

Emine Cabı [1]


Bu çalışmanın amacı orta öğretim düzeyinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin dijital teknolojiye yönelik tutumlarını belirlenmesini sağlayacak bir aracın geliştirilmesidir. Çalışma grubunu 2013-2014 öğretim yılında Ankara ili Yenimahalle İlçesine bağlı 5 farklı orta öğretim kurumundaki toplam 689 öğrenci oluşturmuştur. Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum (DTYT) ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması için kapsam geçerliği, yapı geçerliği, düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu, Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı ve iki yarı test korelasyonu incelenmiştir. Ayrıca, DTYT ölçeğinin faktör yapısı doğrulayıcı faktör analizi ile sınanmış ve modelin iyi bir uyuma sahip olduğu doğrulanmıştır. Yapılanan alizler sonucunda toplam 39 maddeyi içeren ölçek sekiz faktörlü bir yapıdan oluşmaktadır.
The purpose of this study was to develop a scale to measure attitudes of elementary level students towards digital technologies. The participants of the study were 689 students enrolled in 5 different elementary level schools in Ankara during the 2013-2014 education year. For the reliability and validity analysis of the Attitude towards Digital Technology (ATDT) scale, content validity, construct validity, corrected item-total correlations, Cronbach’s Alpha co-efficient, and two split-half correlation tests were carried out. Moreover, the scale were tested through confirmatory factor analysis and it was confirmed that the model has a good fitness index. As a result of the analyses, it was discovered that the scale has eight factors with 39 items.
 • Akkoyunlu, B., Soylu, M.Y. & Çağlar M. (2010). Üniversite öğrencileri için sayısal yetkinlik ölçeği geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 39: 10-19.
 • Alkan, C. (1998). Eğitim teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Ardies, J.,Maeyer, S.D. &Gijbels, D., (2013). Reconstructing the pupils attitude towards tech- nology survey. Design and Technology Education: an International Journal, 18 (1), 8 – 19.
 • Baykul,Y. (2000). Eğitim ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması. Ösym Ya- yınları Ankara
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Soysal bilimler için veri analizi el kitabı, Ankara: Pegem Yayınları
 • Cabi, E. ve Yalçinalp, S. (2013). Öğretmen adaylarına yönelik mesleki kaygı ölçeği (mkö): geçerlik ve güvenirlik çalışması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 85- 96. (ISSN: 1300-5340).
 • Calvini, A., Fini, A. & Ranieri M., (2008). Models and instruments for assessing digital com- petence at school. Journal of E-Learning and Knowledge Society, Vol 4-3 , 183-193.
 • Child, D. (2006). The essentials of factor analysis. Third Ed. Continuum, London.
 • Çoşkun B., (2015). İletişim teknolojilerinin stratejik kaynak yönetimi: Türk Telekomünikas- yon Anonim Şirketi (ttaş) örneği, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1 (1) 2015, 31-53.
 • Çoban, A. E. (2013). Türkiye’de ergenlerin duygusal özerkliklerinin bazı demografik değiş- kenlere göre incelenmesi, Education and Science, Vol. 38, No 169.
 • Duyan, V. ve Gelbal, S. (2008). Barnett Çocuk Sevme Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlama çalışma- sı. Eğitim ve Bilim, 33(148)
 • Gokhale, A.A., Brauchle, P.E. & Machina, K. (2013). Scale to measure attitudes toward infor- mation technology. International Journal of Information andCommunicationTechnolog- yEducation. 9(3), 13-26.
 • Horzum, M. B: (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Bağımlılık Düzeyleri- nin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi , Eğitim ve Bilim [Education and Science] 36 (159), 56-68.
 • İnceoğlu, M. (2010). Tutum algı iletişim, Ankara: Beykent Üniversitesi Yayınevi
 • Kalelioğlu, F. (2013). Temel Kavramlar. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (Ed. Emine Cabı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. UKK Routledge:1990.
 • Özdamar, K.(2002). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi 1, Kaan Kitapevi.
 • Püsküllüoğlu, A. (2010). Arkadaş Türkçe sözlük. Ankara: Arkadaş Yayınevi
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Muller, H. (2003). Evaluating the fit of structu- rale quation models: tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Met- hods of PsychologicalResearch-Online, 8, 23-74.
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya. Ankara:Gazi Kitabevi. (12. Baskı).
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi, Nobel Yayın Dağıtım, 3. Baskı
 • TDK. (2014). Büyük Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. 01.05.2014 tarihinde http://www.tdk. gov.tr/index adresinden alınmıştır.
 • Turgut, M. F. (1997). Eğitimde ölçme değerlendirme metodları. Onuncu Baskı, Ankara: Yar- gıcı Matbaası
 • Vandewater, E.A., & S-J. Lee. (2009). Measuring children’s media use in the digital age: issu- es and challenges. American Behavioral Scientist 52 (8): 1152-1176.
 • Volman, M.,Eck, E.V., Heemskerk, I. & Kuiper, E. (2005). New technologies, new differen- ces. Gender and ethnic differences in pupils’ use of ıct in primary and secondary educati- on. Computers&Education, 45(1), 35-55.
 • Yurdugül, H.,& Aşkar, P. (2008). An investigation of the factorial structures of pupils’ attitude towards technology (PATT): A Turkish sample. Elementary Education Online , 7(2), 288- 309. http://ilkogretim-online.org.tr/vol7say2/v7s2m5.pdf?ref=Guzels.TV adresinden 01 Haziran 2014 tarihinde edinilmiştir.
Diğer ID JA42MP77BM
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emine Cabı

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2016

Bibtex @ { kefdergi241629, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {1229 - 1244}, doi = {}, title = {Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği}, key = {cite}, author = {Cabı, Emine} }
APA Cabı, E . (2016). Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği. Kastamonu Eğitim Dergisi , 24 (3) , 1229-1244 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22607/241629
MLA Cabı, E . "Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016 ): 1229-1244 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22607/241629>
Chicago Cabı, E . "Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016 ): 1229-1244
RIS TY - JOUR T1 - Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği AU - Emine Cabı Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1229 EP - 1244 VL - 24 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği %A Emine Cabı %T Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 3 %R %U
ISNAD Cabı, Emine . "Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 3 (Temmuz 2016): 1229-1244 .
AMA Cabı E . Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(3): 1229-1244.
Vancouver Cabı E . Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(3): 1244-1229.