Yıl 2016, Cilt 24 , Sayı 3, Sayfalar 1437 - 1452 2016-07-15

UTANGAÇLIK DÜZEYİ DÜŞÜK VE YÜKSEK OLAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ UTANGAÇLIK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
THE VIEWS OF SOCIAL SCIENCE TEACHER CANDIDATES WITH EITHER A LOW OR HIGH LEVEL OF SHYNESS

Özkan KAHVECİ [1] , Duran AYDINÖZÜ [2]


Bu çalışma ikinci yazarın danışmanlığında birinci yazarın tez çalışmasından yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada; Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının utangaçlıkla ilgili görüşleri incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013 – 2014 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünde 1-2-3. ve 4. sınıfta okuyan araştırmaya gönüllü olarak katılan 35 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Utangaçlığın sebeplerini, sosyolojik, fizyolojik, eğitim ve iş başarısına etkilerini, utangaçlıkla başa çıkma yollarını ve öğretmen adaylarının sorumluluk alma düşünce, duygu ve davranışlarını ortaya çıkarmak amacıyla utangaçlık düzeyi düşük ve yüksek 35 öğretmen adayı ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Öğrencilerle yüz yüze görüşmeler sonucu yapılan değerlendirmede utangaçlık düzeyinin akademik başarıyı ve iş başarısını etkilediği tespit edilmiştir.
This study has been conducted under the second author’s guidance and based upon the first author’s thesis. In this study, social science teacher candidates’ views on shyness have been examined. The study group consisted of 35 voluntary students who were in their 1st, 2nd, 3rd and 4th years at the department of teaching social sciences in the first semester of 2013-2014 academic year at the education faculty of Kastamonu University. 35 teacher cadidates with a low and high level of shyness have been interviewed face to face in order to identify the reasons of shyness and its sociological and physiological effects as well as its effects on academic and career success and to discover the ways of coping with shyness and the candidates’ thoughts and actions when it comes to taking responsibility. In the light of the interviews with the candidates, it has been found that shyness level affects academic and career success.
 • Akdoğan, R. (2007). Farklı Cinsiyet Rollerine Sahip Üniversite Öğrencilerinin Öfke Yasama Biçim- leri ve Utangaçlık Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversi- tesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Antony, M.M. & Swinson, R.P. (2000). The Shyness and Social Anxiety Wokbook. USA: New Har- binger Publications, Inc.
 • Benton, T.H. (2004). Shyness and Academe, Chronicle of Higher Education. 50; issue 38.
 • Carducci, B.J., Ragains, K.D., Kee, K.L. Johnson, M.R. ve Duncan H.R. (1998). “Identifying the Pains and Problems of Shyness: A content Analysis.” 106th Annual Convention of the American Psyhcological Association. San Fransisco: August, 14-18.
 • Carducci, B.J. & Zımbardo G. P. (1995). Are You Shy? Psychology Today, 28 (6), 34–46,3c.
 • Crozier, W.R. ve Garbert-Jones, A. (1996). “Finding a Voice: Shyness in Mature Studets’ Experien- ce of Universty.” Adults Learning. 7(8), 195-198.
 • Durmuş, E. (2007). “Utangaç Olan ve Olmayan Öğrencilerin Algıları” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 40, sayı: 1, 243-268
 • Gard, C.(2000). How To Overcome Shyness. Curent Health 2, 27 (1), 28–30.
 • Güngör, A.F. (2001). Utangaçlık Ölçeğinin Geliştirilmesi; Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2(15), 17-22.
 • Hasdemir, A. (2005). Sosyal Beceri Eğitiminin Lise Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeylerine Etkisi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Jones, Warren H., Briggs, S.R. & Smith,T.G. (1986). Shyness: Conceptualization and Measure- ment. Journal of Personality and Social Psychology, 51 (3), 629–639.
 • Kahveci, Ö. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı ve Utangaçlık Düzey- lerine Etki Eden Çeşitli Değişkenlerin İncelenmesi (Kastamonu Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.
 • Karasar, N. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
 • Kemple, K.M. (1995). Shyness and self-esteem in early childhood. Journal of Humanistis Educati- on and Development. 4,(33), 101-108.
 • Shields, M., (2005). Social Anxiety Disorder: Much More Than Shyness, Canadian Social Trends, 11(8), 22-28.
 • Taş, A., Selvitopu, A., Bora, V., Demirkaya, Y. (2013). “Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okul Terk Nedenleri” Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3), 1551-1566
 • Türkçapar, M.H. (1996). “Sosyal Fobinin Biyolojisi”, 3P (Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji ) Dergisi, 4 (1), 18-21.
 • Walsh, J., (2002). Shyness And Social Fobia: A Social Work Perspective On A Problem İn Living, Health and Social Work, 27(2),137-144
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yılmaz, A. S,. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Özsaygı ve Karar Verme Stillerinin Benlik Saygısı ve Utangaçlık Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Yüksel, G. (2002). Üniversite Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeylerini Etkileyen Faktörler, G.Ü., Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (3), 37-57.
 • Zimbardo, P.G. (1977). Shyness: What is it and What to do about it. Reading, MA: Addision-Wesley Publishing Company.
 • Zolten, K. & Nicholas L. (1997). Shyness. Deparment of Pediatrics, University of Arkansas for Medical Sciences.(22.12.2014 tarihinde http:// www. parenting ed.org/ handouts/ shyness.pdf den indirilmiştir).
Diğer ID JA42NK76CN
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Özkan KAHVECİ
Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı, Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi, Kastamonu, Türkiye

Yazar: Duran AYDINÖZÜ
Kurum: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2016

Bibtex @ { kefdergi241643, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {1437 - 1452}, doi = {}, title = {UTANGAÇLIK DÜZEYİ DÜŞÜK VE YÜKSEK OLAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ UTANGAÇLIK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {KAHVECİ, Özkan and AYDINÖZÜ, Duran} }
APA KAHVECİ, Ö , AYDINÖZÜ, D . (2016). UTANGAÇLIK DÜZEYİ DÜŞÜK VE YÜKSEK OLAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ UTANGAÇLIK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. Kastamonu Eğitim Dergisi , 24 (3) , 1437-1452 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22607/241643
MLA KAHVECİ, Ö , AYDINÖZÜ, D . "UTANGAÇLIK DÜZEYİ DÜŞÜK VE YÜKSEK OLAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ UTANGAÇLIK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016 ): 1437-1452 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22607/241643>
Chicago KAHVECİ, Ö , AYDINÖZÜ, D . "UTANGAÇLIK DÜZEYİ DÜŞÜK VE YÜKSEK OLAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ UTANGAÇLIK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016 ): 1437-1452
RIS TY - JOUR T1 - UTANGAÇLIK DÜZEYİ DÜŞÜK VE YÜKSEK OLAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ UTANGAÇLIK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ AU - Özkan KAHVECİ , Duran AYDINÖZÜ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1437 EP - 1452 VL - 24 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi UTANGAÇLIK DÜZEYİ DÜŞÜK VE YÜKSEK OLAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ UTANGAÇLIK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ %A Özkan KAHVECİ , Duran AYDINÖZÜ %T UTANGAÇLIK DÜZEYİ DÜŞÜK VE YÜKSEK OLAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ UTANGAÇLIK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 3 %R %U
ISNAD KAHVECİ, Özkan , AYDINÖZÜ, Duran . "UTANGAÇLIK DÜZEYİ DÜŞÜK VE YÜKSEK OLAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ UTANGAÇLIK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 3 (Temmuz 2016): 1437-1452 .
AMA KAHVECİ Ö , AYDINÖZÜ D . UTANGAÇLIK DÜZEYİ DÜŞÜK VE YÜKSEK OLAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ UTANGAÇLIK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(3): 1437-1452.
Vancouver KAHVECİ Ö , AYDINÖZÜ D . UTANGAÇLIK DÜZEYİ DÜŞÜK VE YÜKSEK OLAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ UTANGAÇLIK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(3): 1452-1437.