502 Bad Gateway


nginx
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
Yıl 2016, Cilt 24 , Sayı 4, Sayfalar 2105 - 2122 2016-09-15

Classroom and Social Studies Teachers’ Opinions about Using Technological Tools in Project-Based Learning
Proje Tabanlı Öğrenmede Teknolojik Araç- Gereçlerin Kullanımına İlişkin Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri

Bilgin Ünal İBRET [1] , Emine KARASU AVCI [2] , Serpil RECEPOĞLU [3]


Project-based learning provides a learner-centered approach and students can utilize various technological tools and instruments to access the information they desire in the learn-ing process. In order to carry out this process successfully, it is important to identify the technological tools used in this process and the problems encountered while using of these tools. The aim of this study is to find out which technological tools are used by the classroom and social studies teachers in primary and secondary schools within the project-based learning approach and to identify the problems they encounter during the applications of the project. In this study, semi-structured interviews, one of the qualitative research methods, was used as a data collection method. Three questions were asked to the participants and the data were analyzed through code-based content analysis. According to the results, the technological tools most preferred by the teachers for project-based learning were computers, projec-tors, the Internet and videos. It is also observed that the teachers associated their technologi-cal tool preferences with the convenience, the accessibility, the low cost of these tools as well as with the opportunities they provided for learning through experience. The most common challenge faced by the teachers was the high cost of the tools. One of the primary solution suggestions by the teachers for the problems they encountered was that the teacher should be a good guide in this process. 

Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. Bu nedenle, öğrenciler öğrenme sürecinde istedikleri bilgiye ulaşmak ve kullanmak için çeşitli teknolojik araç ve gereçlerden faydalanmaktadırlar. Bu yöntemin başarılı bir şekilde uygulanabilmesinde hangi teknolojik araç ve gereçlerin kullanıldığı ve bu araç ve gereçlerin kullanımında karşılaşılan problemlerin tespiti önemlidir. Bu çalışmanın amacı, ilkokul ve ortaokul düzeyinde görev yapan Sınıf ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile kullandıkları teknolojik araç ve gereçlerin neler olduğunu öğrenmek ve böylece proje uygulamalarında karşılaşılan problemleri ortaya çıkarmaktır. Araştırmada veri toplamak amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma kapsamında katılımcılara 3 adet soru sorulmuştur. Elde edilen veriler içerik analizi ile kodlama yapılarak çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında öğretmenlerin proje tabanlı öğrenmede en çok tercih ettikleri teknolojik araç-gereçlerin bilgisayar, projeksiyon, internet, video olduğu görülmektedir. Öğretmenler araç-gereçleri tercih nedenlerini en çok öğrencilerin kolaylıkla araştırma yapabilmeleri, ulaşılabilir olması, yaşayarak öğrenme imkânı tanıması ve maliyetinin düşük olması durumları ile ilişkilendirmişlerdir. Öğretmenlerin karşılaştıkları problemlerde en çok üzerinde durdukları konu ise araç-gereçlerin maliyetinin yüksek olmasıdır. Karşılaşılan bu problemlere öğretmenlerin çözüm önerilerinin başında öğretmenin iyi bir rehber olması gelmektedir.
 • Alev, N., Özmen, H., Altun, T. ve Akyıldız, S. (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, 3.Baskı, Nevzat Yiğit (Ed.), Trabzon: Akademi Kitabevi.
 • Bilici, A., Akdur, T. E., Yıldızbaşı, A., Günday, Ö. ve Çiçek, H. (2011). Eğitimde Fatih proje-sinin sağlanması öngörülen fayda ve sosyal etkileri. 5 th International Computer & Instruc-tional Technologies Symposium. Elazığ: Fırat Üniversitesi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bi-limsel Araştırma Yöntemleri, Geliştirilmiş 13. Baskı, Ankara: Pegem Akademi,
 • ChanLin, L. (2008). Technology integration applied to project-based learning in science. Innovations in Education and Teaching International, 45 (1), 55–65.
 • Chen, H., ve Doty, P. (2005). A Conceptual framework for digital libraries for K–12 mathe-matics education: Part 1. Information Organization, Information Literacy, and Integrated Learning. The Library Quarterly, 75 (3), 231–261.
 • Cradler, J. (1994). Summary of current research and evaluation findings on technology in education. Far West Laboratory for Educational Research and Development, San Francisco.
 • Çakallıoğlu, S. N. (2008). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımına dayalı Fen Bilgisi öğretiminin akademik başarı ve tutuma etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sos-yal Bilimler Enstitüsü.
 • Ekiz, D. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Geliştirilmiş 3. Baskı, Ankara: Anı Yayıncı-lık.
 • Erdemir, N., Bakırcı, H. ve Eyduran, E. (2009). Öğretmen adaylarının eğitimde teknolojiyi kullanabilme özgüvenlerinin tespiti. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6 (3), 99–108.
 • Eskrootchi, R., ve Oskrochi, G. (2010). A study of the efficacy of project-based learning integrated with computer-based simulation - STELLA. Educational Technology & Society, 13 (1), 236–245.
 • Glesne, C., (2013). Nitel Araştırmaya Giriş. Ali Ersoy-Pelin Yalçınoğlu (Çev. Ed.), 2. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gültekin, M, Karadağ, R. ve Yılmaz, F. (2007). Yapılandırmacılık ve öğretim uygulamalarına yansımaları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), 503–528.
 • Güven, A. ve Taşyürek, Z. (2013). Tarih öğretmenlerinin derslerde kullanmış oldukları araç-gereçler hakkındaki görüşleri (Erzurum örneği). Turkish Studies, 8/11, 149- 162.
 • Frank, M., ve Barzilai, A. (2006). Project-based technology: Instructional strategy for develo-ping technological literacy. Journal of Technology Education, 39–53. http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/v18n1/frank.html adresinden alınmıştır.
 • Hattie, J. (2009). Visible learning: A Synthesis of over 800 meta-analyses relating to achie-vement. New York: Routledge.
 • Hamurcu, H. (2000). Okul öncesi eğitimde Fen Bilgisi Öğretimi proje yaklaşımı. 4. Fen Bi-limleri Eğitim Kongresi. Ankara.
 • Harmer, N. and Stokes, A. (2014). The benefits and challenges of project-based learning. https://www1.plymouth.ac.uk/.../PedRIO%20P adresinden alınmıştır.
 • Hernandez-Ramos, P., ve De La Paz, S. (2009). Learning history in middle school by desig-ning multimedia in a project-based learning experience. Journal of Research on Technology in Education, 42, 151–173.
 • İbret, B. Ü., Recepoğlu, E. ve Karasu, E. (2012). Analyzing perceptions of social studies teachers on project studies in the 6th and 7th grade social studies lessons of primary schools. The İnternational Journal of Social Sciences, Vol. 6, No 1, 1- 9.
 • İbret, B. Ü., Receoğlu, E., Karasu, E. ve Receoğlu, S. (2013). Evaluation of the project studies in social studies course of secondary in Turkey. Educational Research and Reviews, 8 (22), 2176- 2186.
 • Kabakçı, I. & Odabaşı, H. F. (2004). Teknolojiyi kullanmak ve teknogerçekçi olabilmek. Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 19–28.
 • Kalaycı, N. (2008). Yükseköğretimde proje tabanlı öğrenmeye ilişkin bir uygulama: projeyi yöneten öğrenciler açısından bir analiz. Eğitim ve Bilim, 33 (47), 85- 105.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri, Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.
 • Karasu, E. (2012). İlköğretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler derslerinde yapılan proje çalışmala-rının öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi (Kastamonu ili örneği). Ya-yımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırma Dergisi, 1 (1), 62- 80.
 • Kaya, B. (2008). Sosyal bilgiler dersinde teknoloji kullanımı. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (3), 189–205.
 • Kaymakçı, S. ve Öztürk, T. (2011). Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin proje çalışmalarıyla ilgili görüşleri. ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 103- 128.
 • Kenar, İ. (2012). Teknoloji ve derslerde teknoloji kullanımına yönelik veli tutum ölçeği geliş-tirilmesi ve tablet PC uygulaması. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 2 (2), 123–139.
 • Kol, S. (12). Okulöncesi eğitimde teknolojik araç-gereç kullanımına yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (2), 543–554.
 • Krajcik, J. S., Blumenfeld, P. C., Marx, R. W., & Soloway, E. (1994). A collaborative model for helping middle-grade science teachers learn project-based instruction. The Elementary School Journal, 94, 483–497.
 • Lenz, B. ve Kingston, S. (2016). Blending Technology into project based learning. Volume 3, Issue 1, Number 9 http://www.p21.org/news-events/p21blog/1832-blending-technology-into-project-based adresinden alınmıştır.
 • Muir, M. (1994). Putting Computer Projects at the Heart of the Curriculum. Educational Leadership, 5 (7), 30–33.
 • Özcan, R. (2007). Alg biyoteknolojisinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarı, tutum ve görüşlerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Panasan, M. ve Nuangchalerm, P. (2010). Learning outcomes of project based- learning and ınguiry-based learning activities. Journal of Social Sciences, 6 (2), 252–255.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir (Çev. Ed.), Ankara: Pegem Akademi.
 • Roschelle, J. M., Pea, R. D., Hoadley, C. M., Gordin, D. N., & Means, B. M. (2000). Chan-ging how and what children learn in school with computer-based technologies: The Future of Children. Children and Computer Technology, 10 (2), 76–101.
 • Saracaloğlu, A. S., Özyılmaz Akamça, G. ve Yeşildere, S. (2006). İlköğretimde proje tabanlı öğrenmenin yeri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı: 3, Cilt: 4, 1- 21.
 • Schmitz, E., Prescott C. & Hunt L. (1996). Learning technology: The effective use of techno-logy in education center for occupational research and development. ISBN 1–55502–869- 1 https://www.cord.org/uploadedfiles/Learning%20Technology.pdf adresinden alınmıştır.
 • Seels, B. B., ve Richey, R. C. (1994). Instructional technology: The definition and domains of the field. Washington, D. C.: Association of Education Communications and Technology.
 • Seferoğlu, S.S. (2009). İlköğretim okullarında teknoloji kullanımı ve yöneticilerin bakış açıla-rı. XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa. 403- 410.
 • Solomon, D. (2000). Toward a post-modern agenda in instruction technology. Educational Technology Research and Development, 48 (4), 5–20.
 • Şahin, S. (2007). Proje temelli öğrenme ortamında derslerarası işbirliği ile ilgili öğrenci gö-rüşlerinin incelenmesi. TSA, 11 (3), 65- 76.
 • Şahin, M. ve Öztürk, Ş. (2009). Fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğrenme (PTÖ) yön-teminin yeri ve önemi. International Journal of Educational Researchers, 1. http://www.eab.org.tr/ adresinden alınmıştır.
 • Şahin Civelekoğlu, M. ve Öztürk, Ş. (2010). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğrenme (PTÖ) yönteminin uygulanması ile ilgili öğretmen ve öğrenci görüşleri. İlköğretim Online, 9 (3), 1189–1200. http://ilkogretim-online.org.tr adresinden alınmıştır.
 • Tamim, R. M., Bernard, R. M., Borokhovski, E., Abrami, P. C., & Schmid, R. F. (2011). What forty years of research says about the impact of technology on learning a second-order meta-analysis and validation study. Review of Educational Research, 81 (1), 4–28.
 • Thomas, J. W. (2000). A Review of Research on Project-Based Learning, Supported by The Autodesk Foundation 111 McInnis Parkway San Rafael, ABD. California.
 • Yavuz, S. ve Coşkun, A. E. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin eğitimde teknoloji kul-lanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 276–286.
 • Vatansever Bayraktar, H. (2015). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Uluslar arası Sosyal Araş-tırmalar Dergisi, 8 (37), 709- 718.
 • Yanpar Yelken, T. (2014). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, 12. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yılmaz, H. H. (2012). Öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının değerlendirilmesi (Şişli Endüstri Meslek Lisesi örneği). Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Bah-çeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yiğit, E. Ö. (2013). Teknoloji Okuryazarlığı. Ebru Gençtürk, Kadir Karatekin (Ed.), Sosyal Bilgiler İçin Çoklu Okuryazarlıklar (256- 289). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bilgin Ünal İBRET

Yazar: Emine KARASU AVCI

Yazar: Serpil RECEPOĞLU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2016

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi327787, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {2105 - 2122}, doi = {}, title = {Proje Tabanlı Öğrenmede Teknolojik Araç- Gereçlerin Kullanımına İlişkin Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri}, key = {cite}, author = {İBRET, Bilgin Ünal and KARASU AVCI, Emine and RECEPOĞLU, Serpil} }
APA İBRET, B , KARASU AVCI, E , RECEPOĞLU, S . (2016). Proje Tabanlı Öğrenmede Teknolojik Araç- Gereçlerin Kullanımına İlişkin Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi , 24 (4) , 2105-2122 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/27734/327787
MLA İBRET, B , KARASU AVCI, E , RECEPOĞLU, S . "Proje Tabanlı Öğrenmede Teknolojik Araç- Gereçlerin Kullanımına İlişkin Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016 ): 2105-2122 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/27734/327787>
Chicago İBRET, B , KARASU AVCI, E , RECEPOĞLU, S . "Proje Tabanlı Öğrenmede Teknolojik Araç- Gereçlerin Kullanımına İlişkin Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016 ): 2105-2122
RIS TY - JOUR T1 - Proje Tabanlı Öğrenmede Teknolojik Araç- Gereçlerin Kullanımına İlişkin Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri AU - Bilgin Ünal İBRET , Emine KARASU AVCI , Serpil RECEPOĞLU Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2105 EP - 2122 VL - 24 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Proje Tabanlı Öğrenmede Teknolojik Araç- Gereçlerin Kullanımına İlişkin Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri %A Bilgin Ünal İBRET , Emine KARASU AVCI , Serpil RECEPOĞLU %T Proje Tabanlı Öğrenmede Teknolojik Araç- Gereçlerin Kullanımına İlişkin Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 4 %R %U
ISNAD İBRET, Bilgin Ünal , KARASU AVCI, Emine , RECEPOĞLU, Serpil . "Proje Tabanlı Öğrenmede Teknolojik Araç- Gereçlerin Kullanımına İlişkin Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 4 (Eylül 2016): 2105-2122 .
AMA İBRET B , KARASU AVCI E , RECEPOĞLU S . Proje Tabanlı Öğrenmede Teknolojik Araç- Gereçlerin Kullanımına İlişkin Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(4): 2105-2122.
Vancouver İBRET B , KARASU AVCI E , RECEPOĞLU S . Proje Tabanlı Öğrenmede Teknolojik Araç- Gereçlerin Kullanımına İlişkin Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(4): 2122-2105.