Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 4, Sayfalar 1827 - 1840 2019-07-15

Secondary School Students’ Views about Cultural Heritage and Preserv-ing Cultural Heritage
Kültürel Miras ve Korunmasına İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri

Ömür GÜRDOGAN BAYIR [1] , Tuba ÇENGELCİ KÖSE [2]


Culture as a product of humanity has both social and historical features. Cultural heritage is one of the most important resources of society which presents wealth in terms of history and culture. The purpose of this research is to understand secondary school students’ views’ about cultural heritage and, preserving cultural heritage. The research is a descriptive study based on qualitative data. 186 secondary school students attending the fifth and sixth grade participated in the study. Content analysis was used to analyze data of the research. At the end of the study, findings were reached on definition of the cultural heritage, reasons and importance of preserving cultural heritage. Suggestions were put forth in light of results of the study.

İnsanlığın ürünü olarak kültür toplumsal ve tarihi nitelik taşımaktadır. Kültürel miras ise toplumların en önemli zenginlik unsurlarından birini oluşturur. Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin kültürel miras ve kültürel mirasın korunması konusundaki görüşlerini belirlemektir. Araştırma nitel verilere dayanan ve betimsel nitelik taşıyan bir çalışmadır. Araştırmaya beşinci ve altıncı sınıfa devam eden 186 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda kültürel mirasın tanımı, kültürel mirasın korunmasının nedenleri ve kültürel mirasın korunmasının önemi konularında bulgulara ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar bağlamında kültürel miras eğitimine yönelik öneriler getirilmiştir.

  • Avcı, M. (2014). Sosyal bilgiler dersinde kültürel miras eğitimine ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. Çapar, G., & Yenipınar, U. (2016). Somut Olmayan Kültürel Miras Kaynağı Olarak Yöresel Yiyeceklerin Turizm. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4, 100-115. Çengelci, T. (2012). Sosyal bilgiler öğretim programında somut olmayan kültürel mirasın yeri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (1), 185-203. Çulha Özbaş, B. 2009. İlköğretim sosyal bilgiler derslerinde kültürel miras eğitimi. M. Safran. (Ed.). Sosyal bilgiler eğitimi içinde (ss.702-718). Ankara: Pegem Akademi. Darçın Şahin, İ. 2010. Yerel kültür mirasının dijitalleştirilmesi ve halk kütüphaneleri: Yalova örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Doğan, Y., & Arıkan, İ. (2013). İlköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin kültürel mirasla ilgili başarı düzeyleri ve tutumlarının bazı değişken-lerce incelenmesi (Adıyaman örneği). Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15), 29-68. Dönmez, C., & Yeşilbursa, C. C. (2014). Kültürel miras eğitiminin öğrencilerin somut kültürel mirasa yönelik tutumlarına etkisi. İlköğ-retim Online, 13 (2), 425-442. Gümüş, N., & Adanalı, R. (2011). Buca’da (İzmir) tarihi ve kültürel mirasa yönelik ortaöğretim öğrencilerinin tutum ve davranışları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (30), 87-102. Güvenç, B. 2005. İnsan ve kültür. (11. basım). İstanbul: Remzi Kitabevi. Ellis, A. K. (2010). Teaching and learning elementary social studies. 9th ed. Boston: Pearson Education. Gross, Z. & Rutland, S.D. (2017). Experiential learning and values education at a school youth camp: Maintaining Jewish culture and heritage. International Review of Education, 63, 29-49. MEB. (2018). Sosyal bilgiler dersi (4–7. sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu. http://mufredat .meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=155 Erişim Tarihi: 27.08.2018 Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. Mustak, S. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarihi kültürel miras eğitimine ilişkin görüşleri (Denizli şehri örneği). Yayın-lanmamış yüksek lisans tezi, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde. TBMM. (1980). “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme”ye Türkiye Cumhuriyetinin Katılmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim ve Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları. (1/51) Retrieved from https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/DM__/d02/c004/dm__02004051ss0060.pdf Özdemir, N. (2009). Kültür ekonomisi ve endüstrileri ile kültürel miras yönetimi ilişkisi. Milli folklor, 21(84), 73-86. Türker, A., & Çelik, İ. (2012). Somut olmayan kültürel miras unsurlarının turistik ürün olarak geliştirilmesine yönelik alternatif öneriler. Yeni Fikir Dergisi, 9, 86-98. UNESCO. (2018). UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, UNESCO Dünya Miras listesi. Retrieved from http://www.unesco.org.tr/Pages/125/122/UNESCO-D%C3%BCnya-Miras%C4%B1-Listesi World Bank. (1999). Sustainable tourism and cultural heritage: a review of development assistance and its potential to promote sustaina-bility (English). Washington, DC: World Bank. Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/en/551751468176048723/Sustainable-tourism-and-cultural-heritage-a-review-of-development-assistance-and-its-potential-to-promote-sustainability Yaşar, Ş., Kasa, B., & Bayır, Ö. G. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerine göre değerlerin ulusal ve evrensel olarak sınıflandırılması. Turkish Studies, 10(3). 581-600. Yeşilbursa, C. C. (2013). Altıncı sınıf öğrencilerinin somut kültürel mirasa yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21 (2), 405-420. Yıldırım, H. & Şimşek, A. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Beşinci Baskı. Ankara: Seçkin Yayınevi. Zarrillo, J. J. (2004). Teaching elementary social studies principles and applications. (2nd ed.). New Jersey: Prentice Hall.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7455-7237
Yazar: Ömür GÜRDOGAN BAYIR

Orcid: 0000-0002-9193-4313
Yazar: Tuba ÇENGELCİ KÖSE

Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Ekim 2018
Kabul Tarihi : 25 Ekim 2018
Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi585669, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {1827 - 1840}, doi = {10.24106/kefdergi.3393}, title = {Kültürel Miras ve Korunmasına İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri}, key = {cite}, author = {Gürdogan Bayır, Ömür and Çengelci̇ Köse, Tuba} }
APA Gürdogan Bayır, Ö , Çengelci̇ Köse, T . (2019). Kültürel Miras ve Korunmasına İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (4) , 1827-1840 . DOI: 10.24106/kefdergi.3393
MLA Gürdogan Bayır, Ö , Çengelci̇ Köse, T . "Kültürel Miras ve Korunmasına İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 1827-1840 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/47010/585669>
Chicago Gürdogan Bayır, Ö , Çengelci̇ Köse, T . "Kültürel Miras ve Korunmasına İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 1827-1840
RIS TY - JOUR T1 - Kültürel Miras ve Korunmasına İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri AU - Ömür Gürdogan Bayır , Tuba Çengelci̇ Köse Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3393 DO - 10.24106/kefdergi.3393 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1827 EP - 1840 VL - 27 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3393 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3393 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Kültürel Miras ve Korunmasına İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri %A Ömür Gürdogan Bayır , Tuba Çengelci̇ Köse %T Kültürel Miras ve Korunmasına İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 4 %R doi: 10.24106/kefdergi.3393 %U 10.24106/kefdergi.3393
ISNAD Gürdogan Bayır, Ömür , Çengelci̇ Köse, Tuba . "Kültürel Miras ve Korunmasına İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 4 (Temmuz 2019): 1827-1840 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3393
AMA Gürdogan Bayır Ö , Çengelci̇ Köse T . Kültürel Miras ve Korunmasına İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(4): 1827-1840.
Vancouver Gürdogan Bayır Ö , Çengelci̇ Köse T . Kültürel Miras ve Korunmasına İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(4): 1827-1840.