Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 5, Sayfalar 1955 - 1975 2019-09-15

Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Enerjisi Ünitesine İlişkin Kavramsal Anlamalarına Etkisi
The Effect of Common Knowledge Construction Model on Seventh Graders Students’ Conceptual Understanding Related Electrical Energy Unit

Belkız CAYMAZ [1] , Abdullah AYDIN [2]


Bu araştırmanın amacı, Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli (OBYM)’ne göre yürütülen fen öğretiminin yedinci sınıf öğ-rencilerinin kavramsal anlamalarına olan etkisini incelemektir. Araştırma, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında deney grubunda yer alan 22 ve kontrol grubunda yer alan 20 öğrenci olmak üzere toplam 42 yedinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, yedinci sınıf elektrik enerjisi ünitesi seçilmiştir ve yarı deneysel yönteme uygun olarak yürütülmüştür. Veri topla-ma aracı olarak, Elektrik Enerjisi Ünitesi Kavramsal Anlama Testi (EEÜKAT) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veri-ler, SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Konuların OBYM’ne göre işlendiği deney grubu öğrencilerinin EEÜKAT ön-test ve son-test puan ortalamaları arasında son-test lehine anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. OBYM’nin öğrencile-rin kavramsal anlamaları üzerinde etkisinin daha net olarak ortaya çıkarılması için fen bilimleri dersinin farklı konularında modelin kullanılmasına yönelik araştırmaların yapılması öneril-mektedir.
The purpose of this study is to investigate the effect of sci-ence teaching based upon the Common Knowledge Construc-tion Model (CKCM) on the conceptual understanding of 7th graders. The study was conducted with totally 42 7th graders, 22 of whom were included in the experiment group and 20 of whom were in the control group in 2016-2017 academic year. The electrical energy unit in the curriculum of 7th graders was selected in the study and it was conducted based on semi-experimental method. The Electrical Energy Unit Conceptual Understanding Test (EEUCUT) was used as the data collection tool. The data gathered in the study were analyzed via SPSS package program. A meaningful difference was revealed in favor of the post-test results between the pre-test and post-test results of the EEUCUT from the students in the experiment group where the lessons were taught according to CKCM. It is recommended that research should be conducted to use the model in different subjects of the science course in order to clarify the effect of CKCM on conceptual understanding of students.
 • Akdeniz, A. R., Bektaş, U., & Yiğit, N. (2000). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin temel fizik kavramlarını anlama düzeyi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 5–14.
 • Atılğanlar, N. (2014). Kavram karikatürlerinin ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin basit elektrik devresi konusun-daki kavram yanılgıları üzerindeki etkisi. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aydın, B. (2016). İlköğretim 7.sınıf öğrencilerinin elektrik enerjisi ünitesindeki başarılarına deneylerle zenginleşti-rilmiş gösteri yönteminin etkisi. Yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Aydın, M. (2010). Fen ve teknoloji öğretiminde tahmin-gözlem-açıklama tekniğinin kullanımının kavram yanılgıları-nın giderilmesine ve öğrenci başarısına etkisinin araştırılması. Yüksek lisans tezi, Zonguldak Karaelmas Üni-versitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak. Bakırcı, H. (2014). Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı öğretim materyali tasarlama, uygulama ve modelin etkililiğini değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trab-zon.
 • Bakırcı, H., Artun, H., & Şenel, S. (2016). Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı fen öğretiminin ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin kavramsal anlamalarına etkisi (gök cisimlerini tanıyalım). YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 514–543.
 • Bakırcı, H., & Çepni, S. (2012). Fen ve teknoloji öğretimi için yeni bir model: ortak bilgi yapılandırma modeli. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Bakırcı, H., & Ensari, Ö. (2018). Ortak bilgi yapılandırma modelinin ısı ve sıcaklık konusunda lise öğrencilerinin aka-demik başarılarına ve kavramsal anlamalarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 43(196), 171–188
 • Besson, U. (2004). Students’ conceptions of fluids. International Journal of Science Education, 26(14), 1683–1714.
 • Biernacka, B. (2006). Developing scientific literacy of grade five students: a teacher-researcher collaborative effort. Unpublished Doctoral Dissertation, Manitoba University.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Veri analizi el kitabı. (15. Baskı), Ankara: Pegem Yayıncılık. Chambers, S. K., & Andre, T. (1997). Gender, prior knowledge, interest and experience in electricity and conceptual change text manipulations in learning about direct current. Journal of Researching Science Teaching, 34(2), 107–123.
 • Demirci, N., & Efe, S. (2007). İlköğretim öğrencilerinin ses konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(1), 23–56.
 • Dorneles, P. F. T., Veit, E. A., & Moreira, M. A. (2010). A study about the learning of students who worked with compu-tational modeling and simulation in the study of simple electric circuits. Revista electrónica de enseñanza de las ciencias. Ourense. 9(3), 569–595.
 • Duit, R., & Treagust, D. F. (2003). Conceptual change: A powerful framework for improving science teaching and lear-ning. International Journal of Science Education, 25, 671–688.
 • Ebenezer, J., Chacko, S., Kaya, O. N., Koya, S. K., & Ebenezer, D., L. (2010). The effects of common knowledge const-ruction model sequence of lessons on science achievement and relational conceptual change. Journal of Rese-arch in Science Teaching, 47(1), 25–46.
 • Ebenezer, J., & Connor, S. (1998). Lerning to teach science: a model for the 21st century. Prentice Hall: USA.
 • Gilbert, J. K., Osborne, R. J., & Fensham, P. (1982). Children's science and its consequences for teaching. Science Edu-cation, 66(4), 623–633.
 • Gobert, J. D., & Clement, J. J. (1999). Effects of student-generated diagrams versus student-generated summaries on conceptual understanding of causal and dynamic knowledge in plate tectonics". Journal of Research in Science Teaching, 36(1), 39–54.
 • Gök, Ö., Doğan, A., Doymuş, K., & Karaçöp, A. (2009). İşbirlikli öğrenme yönteminin ilköğretim öğrencilerinin akade-mik başarılarına ve fene olan tutumlarına etkileri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 193–209.
 • Hewson, P. W. (1992). Conceptual change in science teaching and teacher education. Paper presented at a meeting on “Research and Curriculum Development in Science Teaching,” under the auspices of the National Center for Educational Research, Documentation, and Assessment, Ministry for Education and Science, Madrid, Spain
 • Hewson, P. W., & Hewson, M. G. A. (1988). An appropriate conception of teaching science: A view from studies of science learning. Science Education, 72(5), 597–614.
 • İyibil, Ü. G. (2011). A new approach for teaching ‘energy’ concept: The common knowledge construction model. World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), 19-23 September 2011, Kuşadası, Turkey.
 • Kıryak, Z. (2013). Ortak bilgi yapılandırma modelinin 7. Sınıf öğrencilerinin su kirliliği konusundaki kavramsal an-lamalarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Küçük, Z. (2011). Zenginleştirilmiş 5E modelinin 7. sınıf öğrencilerinin kavramsal değişimine etkisi: elektrik akımı örneği. Yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • McKillup, S. (2012). Statistics explained: An introductory guide for life scientists (Second edition). United States: Cambridge University Press.
 • Osborne, R. (1983). Towards Modifying Children’s Ideas About Electric Current. Research in Science and Technologi-cal Education, 1(1), 73–83.
 • Peşman, H., & Eryılmaz, A. (2010). Devolepment of a three-tier test to assess misconception about simple electric cir-cuits. The Journal of Educational Research, 103, 208–222.
 • Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W., & Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. Science Education, 66(2), 211–227.
 • Psillos, D., & Kariotoglou, P. (1999). Teaching Fluids: Intended knowledge and students! actual conceptual evolution. International Journal of Science Education, 21(1), 17–38.
 • Sencar, S., & Eryılmaz, A. (2002). Cinsiyetin dokuzuncu sınıf öğrencilerinin elektrik devreleri konusunda sahip oldukla-rı kavram yanılgılarının farklı alt kategorilerine etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Tam Metin Kitabı, Ankara.
 • Sencar, S., Yılmaz, E. E., & Eryılmaz, A. (2001). Lise öğrencilerinin basit elektrik devreleri ile ilgili kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 113–120.
 • Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). Experimental and quasi experimental designs for generalized causal inference. New York: Houghton Mifflin.
 • Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (Complete samples). Biometrika, 52(3/4), 591–611.
 • She, H. C. (2002). Concepts of higher hierarchical level require more dual situated learning events for conceptual chan-ge: a study of air pressure and buoyancy. International Journal of Science Education, 24(9), 981–996.
 • Sinan, O. (2007). Fen bilgisi öğretmen adaylarının proteinler ve protein sentezi ile ilgili kavramsal anlamaları. Dok-tora tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Ünal-Çoban, G. (2009). Modellemeye dayalı fen öğretiminin öğrencilerin kavramsal anlama düzeylerine, bilimsel süreç becerilerine, bilimsel bilgi ve varlık anlayışlarına etkisi: 7. sınıf ışık ünitesi örneği. Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Ünsal, Y., & Güneş, B. (2003). İlköğretim 6. sınıf fen bilgisi ders kitabının fizik konuları yönünden incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 115–130.
 • Vural, S., Demircioğlu, H., & Demircioğlu, G. (2012). Genel bilgi yapılandırma modeline uygun geliştirilen bir öğretim materyalinin üstün yetenekli öğrencilerin asit baz kavramlarını anlamaları üzerine etkisi. IV. Uluslararası Tür-kiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 4-7 Mayıs 2012, İstanbul.
 • Wang, T., & Andre, T. (1991). Conceptual change text versus traditional text and application question versus no ques-tions in learning about electricity. Contemporary Educational Psychology, 16, 103–116.
 • Wood, L. C. (2012). Conceptual change and science achievement related to a lesson sequence on acids and bases among African American alternative high school students: A teacher’s practical arguments and the voice of the “other”. Unpublished Ph.D. dissertation, Wayne State University, Michigan.
 • Wood, L., Ebenezer, J., & Boone, R. (2013). Effects of an intellectually caring model on urban African American al-ternative high school students’ conceptual change and achievement in chemistry. The Royal Society of Che-mistry, Chemistry Education Reaerch and Practice.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, H. İ., Yalçın, N., Şensoy, Ö., & Akçay, S. (2008). İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin elektrik akımı ko-nusunda sahip oldukları kavram yanılgıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 67–82.
 • Yılmaz, H., & Huyugüzel-Çavaş, P. (2006). 4-E öğrenme döngüsü yönteminin öğrencilerin elektrik konusunu anlama-larına olan etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(1), 2–18.
 • Yürümezoğlu, K., & Çökelez, A. (2010). Akım geçiren basit bir elektrik devresinde neler olduğu konusunda öğrenci görüşleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(3), 147–166.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Eylül-2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3689-040X
Yazar: Belkız CAYMAZ
Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen, Kastamonu
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2805-9314
Yazar: Abdullah AYDIN
Kurum: Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Kastamonu
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Haziran 2018
Kabul Tarihi : 9 Kasım 2018
Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi484470, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {1955 - 1975}, doi = {10.24106/kefdergi.3196}, title = {Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Enerjisi Ünitesine İlişkin Kavramsal Anlamalarına Etkisi}, key = {cite}, author = {Caymaz, Belkız and Aydın, Abdullah} }
APA Caymaz, B , Aydın, A . (2019). Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Enerjisi Ünitesine İlişkin Kavramsal Anlamalarına Etkisi . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (5) , 1955-1975 . DOI: 10.24106/kefdergi.3196
MLA Caymaz, B , Aydın, A . "Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Enerjisi Ünitesine İlişkin Kavramsal Anlamalarına Etkisi" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 1955-1975 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/48569/484470>
Chicago Caymaz, B , Aydın, A . "Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Enerjisi Ünitesine İlişkin Kavramsal Anlamalarına Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 1955-1975
RIS TY - JOUR T1 - Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Enerjisi Ünitesine İlişkin Kavramsal Anlamalarına Etkisi AU - Belkız Caymaz , Abdullah Aydın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3196 DO - 10.24106/kefdergi.3196 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1955 EP - 1975 VL - 27 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3196 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3196 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Enerjisi Ünitesine İlişkin Kavramsal Anlamalarına Etkisi %A Belkız Caymaz , Abdullah Aydın %T Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Enerjisi Ünitesine İlişkin Kavramsal Anlamalarına Etkisi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.3196 %U 10.24106/kefdergi.3196
ISNAD Caymaz, Belkız , Aydın, Abdullah . "Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Enerjisi Ünitesine İlişkin Kavramsal Anlamalarına Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 5 (Eylül 2019): 1955-1975 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3196
AMA Caymaz B , Aydın A . Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Enerjisi Ünitesine İlişkin Kavramsal Anlamalarına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 1955-1975.
Vancouver Caymaz B , Aydın A . Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Enerjisi Ünitesine İlişkin Kavramsal Anlamalarına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 1955-1975.