Evrensel Küme ve Sonsuz Küme Kavramlarına İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Genel Alan Bilgisi

Nurullah YAZICI [1] , Mustafa ALBAYRAK [2]


Bu araştırma matematik öğretmenlerinin evrensel küme ve sonsuz küme kavramlarına ilişkin “Öğretim İçin Matematik Bilgisi (ÖMB)” modeli bağlamında genel alan bilgilerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseniyle yürütülen araştırmanın çalışma grubunu 18 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Öğretim için Küme Bilgisi Testi’nin (ÖKBT)” genel alan bilgisi bileşenine yönelik hazırlanmış bölümü ve “Ders Gözlem Formu” kullanılmıştır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme, ses ve video kaydı ile gözlem ve yazılı dokümanlar aracılığıyla elde edilmiştir. Elde edilen bu nitel verilerin analizinde betimsel analiz, içerik analizi ve sürekli karşılaştırma teknikleri ile her bir veri toplama aracına özel veri analiz yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma bulguları evrensel küme ve sonsuz küme kavramlarına ilişkin öğretmenlerin genel olarak yanlış ya da eksik tanımlamalar yazdıklarını ortaya koymuştur. Bununla birlikte öğretmenlerin bu kavramlara ilişkin kavram yanılgıları yaşadıkları ve bilgilerinin yüzeysel düzeyde olduğu da tespit edilmiştir. 

Matematik öğretmeni, evrensel küme, sonsuz küme, genel alan bilgisi
 • Appleton, K. (2003). How do beginning primary school teachers cope with science? Toward an Understanding of Science Teaching Practice. Research in Science Education, 33, 1–25.
 • Aslan-Tutak, F. & Köklü O. (2016). Matematik eğitiminde teoriler. Bingölbali, E; Arslan S; Zembat İ.Ö. (Ed), Öğretmek için matematik bilgisi, (ss. 701-721), Ankara:Pegem Yayıncılık
 • Baki, A. & Şahin, S. M. (2004). Bilgisayar destekli kavram haritası yöntemiyle öğretmen adaylarının matematiksel öğrenmelerinin değerlendirilmesi. Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(2).
 • Ball, D. L., Thames, M. H. & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special? Journal of Teacher Education, 59(5), 389-407.
 • Ball, D.L. & McDiarmid, G.W. (1990). The subject matter preparation of teachers. In R.Houston (Ed). Handbook for Reseach on Teacher Education (pp. 437-449), Newyork: Macmillan.
 • Baştürk, S. (2009). Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarına göre fen edebiyat fakültelerindeki alan eğitimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10(3), ss. 137-160.
 • Bayazıt, İ. & Aksoy, Y. (2010). Öğretmenlerin fonksiyon kavramı ve öğretimine ilişkin pedagojik görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 697-703.
 • Baykul, Y. (1999). İlköğretimde matematik öğretimi. Öğretmen El Kitabı: Modül 6. Ankara: Milli Eğitim Yayınları.
 • Canbazoğlu, S., Demirelli, H. & Kavak, N. (2010). Investigation of the relationship between pre-service science teachers’ subject matter knowledge and pedagogical content knowledge regarding the particulate nature of matter. Elementary Education Online, 9(1), 275-291.
 • Coffey, A. & Atkinson, P. (1996). Making sense of qualitative data: Complementary research strategies. Sage Publications, Inc.
 • Creswell, J. (2007). Educational research: planning, conducting, and evaluatin quantitative and qualitative research. Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • Davis, C. E. (2003). Prospective teachers subject matter knowledge of similarity. Mathematics educations, PhD Thesis, Raleigh.
 • Grossman, P. L. (1990). The making of a teacher: Teacher knowledge and teacher education. New York: Teachers College Press.
 • Gür, H. (2009). 8. ve 9. sınıf öğrencilerinin kümeler konusundaki temel hataları ve kavram yanılgılarının belirlenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 4 (3), 678-694.
 • Karal Eyüboğlu, I.S. (2011). Fizik öğretmenlerinin pedagojik alan bilgi (PAB) gelişimi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Kim, Y. (2016). Interview prompts to uncover mathematical knowledge for teaching: focus on providing written feedback. The Mathematics Enthusiast, 13(1/2), 71.
 • Koponen, M., Asikainen, M. A., Viholainen, A. & Hirvonen, P. E. (2016). Teachers and their educators-views on contents and their development needs in mathematics teacher education. The Mathematics Enthusiast, 13(1/2), 149.
 • Küçükahmet, L. (2008). Etkili öğretimin ilkeleri. Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi, 3, 28-35.
 • Li, X. (2011). Mathematical knowledge for teaching algebraic routines: A case study of solving quadratic equations. Journal of Mathematics Education, 4(2), 1-16.
 • Magnusson, S., Krajcik, J. & Borko, H. (1999). Nature, sources, and development of pedagogical content knowledge for science teaching. In Examining Pedagogical Content Knowledge: The Construct and Its Implications for Science Education, 6, 95.
 • Manfreda Kolar, V. & Hodnik Čadež, T. (2012). Analysis of factors influencing the understanding of the concept of infinity. Educational Studies in Mathematics, 80(3). https://doi.org/10.1007/s10649-011-9357-7
 • Marks, R. (1990). Pedagogical content knowledge: From a mathematical case to a modified conception. Journal of teacher education, 41(3), 3-11.
 • McMillan, J. H. & Schumacher, S. (2010). Research in education. Pearson Education Inc. New Jorsey. USA.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2016). Lise matematik dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) öğretim programı. Retrieved from http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=2&kno=215.
 • O’Connor, J. J & Robertson, E. F. (1992). A history of set theory. Retrieved from http://wwwhistory.mcs.st-andrews.ac.uk/Beginnings_of_set_theory.html.
 • Öner, D. (2010). Öğretmenin bilgisi özel bir bilgi midir? Öğretmek için gereken bilgiye kuramsal bir bakış. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 27 (2), 23-32.
 • Özdemir H. (2015). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının ortaöğretim 9. Sınıf kümeler ünitesi öğretiminde öğrenci başarısına etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Özden, Y. (2010). Öğrenme ve öğretme (10.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Patton, Q, M. (2002). Qualitative evaiuation an research methods. London: Sage Pub.
 • Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-23.
 • Şişman, M. (2009). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Pegem Akademi
 • Suh, Y. (2005). Pedagogical content knowledge development in teaching science: a case study of elementary school teacher in an urban classroom (Unpublished PhD Thesis), Columbia University, USA.
 • Tamir, P. (1988). Subject matter and related pedagogical knowledge in teacher education. Teaching and teacher education, 4(2), 99-110.
 • Tsamir, P. (2003). From “easy” to “difficult” or vice versa: The case of infinite sets. Focus on Learning Problems in Mathematics, 25, 1-16.
 • Uğurel, I. & Moralı, S. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin kümeler konusundaki öğrenmelerinin değerlendirilmesi-ı. Akademik Bakış Dergisi, 22, 1-25.
 • Uğurel, I., Güzel, B. E., & Kula, S. (2010). Matematik öğretmenlerinin öğrenme etkinlikleri hakkındaki görüş ve deneyimleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 28-1.
 • Wilkie, K. J. (2014). Upper primary school teachers’ mathematical knowledge for teaching functional thinking in algebra. Journal of Mathematics Teacher Education, 17(5), 397-428.
 • Yazıcı, (2017). Matematik öğretmenlerinin öğretim için matematik bilgisi: kümelerde temel kavramların analizi. (Yayımlanmamış doktora tezi) Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Yazıcı, N., & Kültür, M. N. (2017). Matematik öğretmenlerinin kümeler ünitesinde yer alan temel kavramlara ilişkin matematiksel bilgilerinin incelenmesi. Journal of Computer and Education Research, 5(9).
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5594-8347
Yazar: Nurullah YAZICI
Kurum: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ABD, Karaman
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3788-5717
Yazar: Mustafa ALBAYRAK
Kurum: Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ABD, Erzurum, Türkiye
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 6 Ağustos 2018
Kabul Tarihi : 1 Ocak 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi617257, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = { - }, doi = {10.24106/kefdergi.3265}, title = {Evrensel Küme ve Sonsuz Küme Kavramlarına İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Genel Alan Bilgisi}, key = {cite}, author = {Yazıcı, Nurullah and Albayrak, Mustafa} }
APA Yazıcı, N , Albayrak, M . (2019). Evrensel Küme ve Sonsuz Küme Kavramlarına İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Genel Alan Bilgisi . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (5) , . DOI: 10.24106/kefdergi.3265
MLA Yazıcı, N , Albayrak, M . "Evrensel Küme ve Sonsuz Küme Kavramlarına İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Genel Alan Bilgisi" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/48569/617257>
Chicago Yazıcı, N , Albayrak, M . "Evrensel Küme ve Sonsuz Küme Kavramlarına İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Genel Alan Bilgisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ):
RIS TY - JOUR T1 - Evrensel Küme ve Sonsuz Küme Kavramlarına İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Genel Alan Bilgisi AU - Nurullah Yazıcı , Mustafa Albayrak Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3265 DO - 10.24106/kefdergi.3265 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 27 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3265 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3265 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Evrensel Küme ve Sonsuz Küme Kavramlarına İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Genel Alan Bilgisi %A Nurullah Yazıcı , Mustafa Albayrak %T Evrensel Küme ve Sonsuz Küme Kavramlarına İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Genel Alan Bilgisi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.3265 %U 10.24106/kefdergi.3265
ISNAD Yazıcı, Nurullah , Albayrak, Mustafa . "Evrensel Küme ve Sonsuz Küme Kavramlarına İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Genel Alan Bilgisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 5 (Eylül 2019): - . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3265
AMA Yazıcı N , Albayrak M . Evrensel Küme ve Sonsuz Küme Kavramlarına İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Genel Alan Bilgisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): -.
Vancouver Yazıcı N , Albayrak M . Evrensel Küme ve Sonsuz Küme Kavramlarına İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Genel Alan Bilgisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): -.